Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

ΟΔΗΓΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
(ΓΟΝΙΚΕΣ  ΑΔΕΙΕΣ-ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΤΕΚΝΟΥ-ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

Ένα χρήσιμο οδηγό εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων για την εργαζόμενη γυναίκα  εξέδωσε το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ  στο οποίο  περιλαμβάνεται και ένα εικδικό κεφάλαιο σχετικά με το καθεστώς(2019) που ισχύει για  όλες τις άδειες που δικαιούται  η εργαζόμενη γυναίκα.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εργοδότης οφείλει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διευκολύνει τηνεργαζόμενη που βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή γαλουχίας, να μην εκτεθεί αυτή σε κινδύνους που επιβαρύνουν τηνκατάσταση της υγείας της, αλλά και να υπάρχουν οι προϋποθέσεις συμφιλίωσης εργασιακής και οικογενειακής ζωής, με προσαρμογήτων συνθηκών και του χρόνου εργασίας. Η εργαζόμενη που απασχολείται κατά τους όρους της σύμβασής της βραδινές ώρες μετακινείταισε θέση ημερήσιας απασχόλησης.Εφόσον η θέση εργασίας ενέχει κινδύνους για την εξέλιξη της εγκυμοσύνης, ο εργοδότης θα πρέπει για όσο χρονικό διάστημααυτή διαρκεί να μεταθέσει την εργαζόμενη σε άλλη κενή θέση εργασίας, στην οποία δεν υφίστανται κίνδυνοι για την ομαλή εξέλιξη
της κύησης, εφόσον υφίσταται τέτοια θέση και εφόσον η εργαζόμενη –με βάση τις γνώσεις και τα προσόντα της– είναι κατάλληλη γιατη συγκεκριμένη θέση.
Σε περίπτωση επιπλοκών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης, ο εργοδότης/η επιχείρηση θα πρέπει να χορηγεί στη μέλλουσα μητέρα τιςαπαραίτητες άδειες για ανάπαυση ή ιατρικές εξετάσεις και γενικότερα να διευκολύνει την εργαζόμενη ώστε η εγκυμοσύνη να εξελιχθεί ομαλά.Απαγορεύεται κάθε δυσμενής μεταχείριση ή τροποποίηση της σύμβασης εργασίας της εργαζομένης λόγω εγκυμοσύνης.Μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας και την επάνοδό της στην εργασία, η εργαζόμενη μητέρα δύναται να ζητήσει από τον εργοδότη και αυτός υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε να προσαρμοστεί ο ρυθμός εργασίας της στη νέα οικογενειακή της κατάσταση. Ο εργοδότηςείναι υποχρεωμένος να εξετάσει ένα αίτημα για ευέλικτο ωράριο εργασίας, το οποίο όμως θα είναι στη διακριτική του ευχέρεια να τοδιαμορφώσει και να το αποδεχθεί. Η εξέταση και η διαμόρφωση του ωραρίου αυτού θα πρέπει να γίνουν με γνώμονα την καλή πίστη ανάμεσα στα δύο μέρη.
Ας δούμε όμως αναλυτικά το ισχύον καθεστώς για  προστασία της μητρότητας κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης  καθως και ολο το πλέγμα για τη χορήγηση αδειών:
1.Άδεια μητρότητας (κύησης και τοκετού):Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων (119 ημέρες). Οι οκτώ πρώτεςεβδομάδες (56 ημέρες) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέαεβδομάδες (63 ημέρες) υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, σαν μία ενιαία άδεια. Την άδεια αυτή, η οποία έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα,δικαιούνται οι γυναίκες που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου),ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία τους στον συγκεκριμένο εργοδότη και την ιδιότητα με την οποία εργάζονταν (ως εργάτριες ή ωςυπάλληλοι). Επίσης, η άδεια δεν συνδέεται με την εγκυρότητα της σύμβασης εργασίας, τη σύλληψη του τέκνου από έγγαμη ή άγαμηγυναίκα, την ηλικία, την εθνικότητα, τη θρησκεία.Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειαςχορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να συμπληρωθεί και να εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη χρονική περίοδος των 17 εβδομάδων .Αντίθετα, αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από την πιθανή ημερομηνία τοκετού, η άδεια των 8 εβδομάδων(κύησης) παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία τοκετού και δεν συμψηφίζεται με την επακόλουθη άδεια τοκετού των 9εβδομάδων, η οποία χορηγείται κανονικά ολόκληρη. Στην περίπτωση αυτή, η μητέρα απουσιάζει για χρονικό διάστημα άνω των 17 εβδομάδων και για το υπερβαίνον αυτό διάστημα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις σχετικά με την ασθένεια βραχείας διάρκειας.
Κατά την επικρατούσα άποψη, η διάρκεια της άδειας λοχείας και η καταβολή του επιδόματος λοχείας δεν μεταβάλλονται από το γεγονός ότι το έμβρυο γεννήθηκε νεκρό, αρκεί να έχει συμπληρωθεί η κατά τα διδάγματα της ιατρικής επιστήμης απαιτούμενη χρονική διάρκεια της εγκυμοσύνης ώστε να μπορεί να γεννηθεί τέκνο ζων, δηλαδή κατά κανόνα η 28η εβδομάδα κύησης. Μετά το διάστημα
αυτό των 28 εβδομάδων, οπότε το κύημα θεωρείται βιώσιμο, η γυναίκα που γέννησε τέκνο νεκρό ή το οποίο πέθανε κατά τη διάρκεια της άδειας λοχείας θεωρείται ότι έχει υποστεί την ίδια επιβάρυνση στην υγεία της με τη λεχωίδα που κάνει χρήση κανονικά της άδειας λοχείας.
2.Αδεια φροντίδας τέκνου (μειωμένο ωράριο) :
Γ ια χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, η εργαζόμενη μητέρα δικαιούται να μειώσει το ωράριό της κατά μία ώρα την ημέρα. Επίσης είναι δυνατόν η μητέρα που δικαιούται άδεια –αντί να παίρνει μία ώρα άδεια την ημέρα για 30 μήνες– να συμφωνήσει με τον εργοδότη να απουσιάζει από την εργασία της δύο ώρες την ημέρα για τους πρώτους δώδεκα μήνες και μία ώρα για τους επόμενους έξι μήνες. Εναλλακτικά μπορεί και ο πατέρας να ζητήσει άδεια ημερήσιας απουσίας για φροντίδα τέκνου, εφόσον η μητέρα δεν κάνει χρήση αυτής. Η άδεια φροντίδας παιδιού, συνιστάμενη σε μειωμένο ωράριο, χορηγείται στον πατέρα όχι μόνο στις περιπτώσεις που η μητέρα απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή είναι αυτοαπασχολούμενη, αλλά και στην περίπτωση που η μητέρα δεν εργάζεται. Άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς. Δικαίωμα χρήσης του μειωμένου ωραρίου έχουν και οι θετοί και οι ανάδοχοι γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών – υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις και με χρονική αφετηρία χορήγησής του την υιοθεσία. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι –με συμφωνία του εργοδότη– παρέχεται δικαίωμα εναλλακτικής χρήσης του μειωμένου ωραρίου για φροντίδα παιδιού ως ισόχρονης άδειας με αποδοχές η οποία χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά . Η άδεια φροντίδας τέκνου θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν θα πρέπει να δημιουργεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
3. Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας (ειδική εξάμηνη άδεια ΟΑΕΔ) .
Η μητέρα ασφαλισμένη στον ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ που εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών. Η ασφαλισμένη δύναται, με αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Μπορεί επίσης να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση, το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο. Η δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, η ίδια ή διά αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός αποκλειστικής προθεσμίας Η προστασία της μητρότητας κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης –
4.-Άδεια για ιατρικές εξετάσεις κατά την κύηση –
Επαπειλούμενη εγκυμοσύνη.
Η έγκυος εργαζόμενη απαλλάσσεται από την εργασία της χωρίς περικοπή αποδοχών για να υποβληθεί σε εξετάσεις προγεννητικούελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Εάν η εργαζόμενη σε κατάστασηεγκυμοσύνης έχει ανάγκη να παραμείνει στο σπίτι για ιατρικούς λόγους (επαπειλούμενη εγκυμοσύνη), εφαρμόζεται η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας, η οποία εξαρτάται και από το χρόνο προϋπηρεσίας της εγκύου εργαζομένης στον εργοδότη. Η άδειααυτή θεωρείται πραγματικός χρόνος απασχόλησης και δεν αφαιρείται από την κανονική άδεια με αποδοχές.
5.Προστατευτικές διατάξεις για την παρένθετη μητρότητα:
Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειεςπου αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το
μειωμένο ωράριο όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα. Στην τεκμαιρόμενη (αποκτώσα) εργαζόμενημητέρα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, παρέχεται το δικαίωμα του μετα-γενέθλιου τμήματος της άδειαςμητρότητας, (δηλαδή εννέα εβδομάδες άδεια λοχείας από την ημερομηνία τοκετού).Η ως άνω τεκμαιρόμενη μητέρα, κατά το μετα-γενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας, δικαιούται τις πάσης φύσεως αποδοχές και
επιδόματα που συνδέονται με τη μητρότητα, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξειςτου φορέα ασφάλισής της, όπως και οι φυσικές μητέρες. Επίσης, στην τεκμαιρόμενη μητέρα που αποκτά τέκνο με την διαδικασία τηςπαρένθετης μητρότητας, δίνεται το δικαίωμα της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και
της ετήσιας κανονικής άδειας.Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη
της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο. Υπογραμμίζεται ότιη ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, διάρκειας έξι μηνών, δεν συμψηφίζεται με καμία άλλη άδεια προστασίας της μητρότητας.Πρόσφατα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) αποσαφήνισε ότι η χορήγηση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, η
οποία είναι διαρκείας έξι μηνών, δεν επηρεάζει τη διάρκεια της ειδικής άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιού και χορηγείται ως εξής
α) στην περίπτωση συμφωνίας περί παροχής ισόχρονης με το μειωμένο ωράριο άδειας, αμέσως μετά από αυτήν,
β) στην περίπτωση μη λήψης ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, μετά την ειδική άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας),
ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο) διάρκειας τριάντα μηνών ή όπως
αλλιώς η άδεια αυτή έχει συμφωνηθεί εναλλακτικά μεταξύ εργαζομένου/ης και εργοδότη. Η ως άνω γνωμοδότηση του ΝΣΚ έγινεαποδεκτή από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται κάθε μήνα να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα ποσό ίσο μετον κατώτατο μισθό, όπως αυτός πλέον ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2019, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος
αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.
6.Γονικές άδειες.
Στις γονικές άδειες συμπεριλαμβάνονται η γονική άδεια ανατροφής, η άδεια περίθαλψης ασθενούντων μελών της οικογένειαςτων εργαζομένων, η άδεια γονέα για παιδί με πρόβλημα υγείας (νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ήαιμοκάθαρση, νεοπλασματική ασθένεια, ανάγκη μεταμόσχευσης, βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down), η άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης και η άδεια μονογονεϊκής οικογένειας.
Α) Γονική άδεια ανατροφής
Η εργαζόμενη μητέρα έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών,
με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.
Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής, οι εργαζόμενες πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχόμενης ή
διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών,
συλλογικών συμβάσεων εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.
Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και
αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης, ενώ χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση
της εργαζομένης, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της.
Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής τηρείται από τον εργοδότη σειρά προτεραιότητας των απασχολουμένων στηνεπιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδιαασθένεια και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων χορηγούνται με
απόλυτη προτεραιότητα.Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας
που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεταιευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ήσυμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν με κοινή δήλωσή τους κάθε φορά ποιος από τους δύο θακάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής
χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και η εργαζόμενη η οποία υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια
χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται και στο προ τηςολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού σε περίπτωση πουη διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού.
Β) Άδεια περίθαλψης ασθενούντων μελών:
Οι εργαζόμενες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή σχέση έµµισθης εντολής σε επιχειρήσεις
ή εκµεταλλεύσεις δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας έξι (6) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση
ασθένειας εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους. Ως εξαρτώμενα παιδιά θεωρούνται τα μέχρι 16 ετών παιδιά φυσικά, υιοθετημένα
ή αναγνωρισμένα και τα άνω των 16 ετών παιδιά αν πάσχουν από βαριά ή χρόνια ασθένεια ή αναπηρία, οι δε γονείς έχουν την
επιμέλειά τους.Η άδεια αυτή χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε 8 εργάσιμες ημέρες εάν η δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε
12 εάν προστατεύει τρία παιδιά και άνω. Το δικαίωμα λήψης της άδειας αυτής το έχει αυτοτελώς κάθε γονέας ή σύζυγος, ανεξαρτήτως από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις νόμων.
Γ) Άδεια για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση ή πάσχει από νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει μεταμόσχευσης ή πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down.Στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα τέκνου ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση ή πάσχει από νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει μεταμόσχευσης χορηγείταιειδική γονική άδεια, διάρκειας 10 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα. Ηάδεια αυτή χορηγείται και στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονεά παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων το οποίο πάσχει από
βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό.
Δ) Άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης:
Για τους γονείς παιδιών μέχρι 16 ετών τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης προβλέπεται άδεια
παρακολούθησης σχολικής επίδοσης ως εξής:
- Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.
- Η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών.
- Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα.
- Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται, αποφασίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή –εφόσον επιθυμούν
την από κοινού χρήση της– αποφασίζουν για πόσο χρόνο θα απουσιάσει καθένας• ο χρόνος αυτός πάντως δεν μπορεί συνολικά να
υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες.
- Εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές.
- Στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, στο οποίο η φοίτηση με βάση το νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια που
συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών.
Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για
κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια.
Ε) Άδεια μονογονεϊκών οικογενειών
Στις εργαζόμενες που έχουν χηρέψει και στην άγαμη μητέρα που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις.Άγαμη μητέρα με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή λόγω αυξημένωναναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά έπειτα από συνεννόηση μετον εργοδότη και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
Όλες οι διατάξεις που αφορούν την προστασία της οικογένειας και τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων εφαρμόζονται όχι μόνο για τους φυσικούς γονείς, αλλά και για τους θετούς και τους ανάδοχους γονείς.
7.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
Α. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό της σύνταξης.Ο χρόνος επιδότησης από τον ΟΑΕΔ λόγω κυοφορίας και λοχείας μετά τις 3/8/1984 αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον
ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, ανακεφαλαιώνεται και λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον
προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης.Για τις ασφαλισμένες που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2011 και εξής με προϋποθέσεις που διαμορφώνονταικαι ισχύουν από αυτή την ημερομηνία και μετά, , θα λαμβάνεται υπόψη ο ανακεφαλαιωμένος χρόνος επιδότησης από τον ΟΑΕΔ λόγω
κύησης και λοχείας από τις 3/8/1984. Ωστόσο, αυτός ο χρόνος θα λαμβάνεται ως πλασματικός μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος λόγω γήρατος –όπως και οι χρόνοι ανεργίας και ασθένειας– και ο χρόνος απουσίας των απασχολούμενων μητέρων από
την εργασία τους, λόγω κύησης και λοχείας, που αφορά προηγούμενο χρονικό διάστημα.Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που η ασφαλισμένη δεν επιδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ μετά τις 3/8/84, πλην όμως απουσίασεαπό την εργασία της λόγω κύησης και λοχείας, ο χρόνος αυτός θα ληφθεί υπόψη ως πλασματικός μόνο για θεμελίωση σύνταξης λόγω γήρατος.


Β. Κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας του από την εργασία του για την ανατροφή του παιδιού του ο εργαζόμενος γονέας έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο είναι ασφαλισμένος, υπό τον όρο όμως ότι θα καταβάλλειολόκληρη την ασφαλιστική εισφορά (εργατική και εργοδοτική) που αντιστοιχεί στη διάρκειά της.Ο χρόνος της γονικής άδειας ανατροφής παιδιού αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης και εξαγοράζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τηνπροσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις περιπτώσεις που το δικαίωμα έχει ήδη θεμελιωθεί (μετά την 1/1/2011), υπό την προϋπόθεσηότι οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις