Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017



ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ  ΧΩΡΙΣ  ΤΕΛΟΣ

Σύνταξη 480 ευρώ θα παίρνει το 2021 ένας στους δύο συνταξιούχους στη χώρα μας, ενώ θα έχουν προηγηθεί σωρευτικές απώλειες εισοδημάτων 50 δισ. ευρώ εξαιτίας των μνημονιακών περικοπών ύψους 45%.
Επιστημονική μελέτη δείχνει τις απώλειες που θα έχουν ανά Ταμείο οι σημερινοί συνταξιούχοι από το 2019, με τη μείωση της προσωπικής διαφοράς. Μάλιστα, από το 2019, λόγω των νέων περικοπών και τη μείωση του αφορολογήτου, οι συντάξεις μετατρέπονται σε φιλοδωρήματα όπως προκύπτει από μελέτη των Σάββα Γ. Ρομπόλη (ομότιμου καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου) και Βασίλη Μπέτση. 
Ο Σάββας Ρομπόλης εκτιμά ότι το 2021 η μέση σύνταξη θα φθάσει στα 480 ευρώ οδηγώντας σε πλήρη φτωχοποίηση τους συνταξιούχους. Οπως αποκαλύπτει ο Σάββας Ρομπόλης σήμερα, ένας στους δύο σε σύνολο 2.650.000 συνταξιούχων παίρνει κάτω από 660 ευρώ καθαρά. Με τα νέα μέτρα από το 2019, συν την ευελιξία της απασχόλησης, συν τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης που σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ θα υποχωρήσει από τα 18 δισ. στα 12 δισ. ευρώ, ένας στους δύο συνταξιούχους θα παίρνει μία σύνταξη στα 550 ευρώ καθαρά και αν μπει το θέμα του αφορολογήτου σε αυτές τις κατηγορίες εισοδήματος, θα φτάσουμε γύρω στα 480 ευρώ. Ο Σάββας Ρομπόλης είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για το μέλλον των συντάξεων λέγοντας ότι έως το 2055 θα μειωθούν συνολικά κατά 55% και αυτό για δύο λόγους: ο πρώτος αφορά την κλιμάκωση της μερικής απασχόλησης που κόβει έσοδα από τα Ταμεία και ο δεύτερος η γήρανση του πληθυσμού που θα αυξάνει συνεχώς τον λόγο συνταξιούχων προς εργαζομένους, με αποκορύφωμα τη δεκαετία 2020-2030.
Οπως τονίζεται στην ίδια μελέτη, το μνημονιακό νομοθετικό πλαίσιο του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα, όπως διαμορφώθηκε από το 2010, περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων περικοπών των συνταξιοδοτικών παροχών, τις μειώσεις των κύριων συντάξεων από 1/1/2019 [έπειτα από 26 διαδοχικές μειώσεις (45%) την περίοδο 2010-2017, αφαιρώντας από τους συνταξιούχους τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ] μέσω της διαδικασίας του επανυπολογισμού των συντάξεων σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016. Και αυτό, προκειμένου ο δείκτης των συνταξιοδοτικών δαπανών προς ΑΕΠ να διαμορφωθεί στο ανώτερο όριο (16% του ΑΕΠ) μέχρι το 2060, συνδέοντας τις περικοπές αυτές περισσότερο με την εξυπηρέτηση του χρέους και τα πρωτογενή πλεονάσματα, παρά με την αναγκαία ανασύσταση του αποθεματικού κεφαλαίου του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Η μεθοδολογία επανυπολογισμού


Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία επανυπολογισμού των συντάξεων αφορά την καταβαλλόμενη ή καταβλητέα κύρια σύνταξη (δηλαδή το ποσό που προκύπτει μετά τις μειώσεις των Μνημονίων) κατά τις 12/5/2016, η οποία χορηγήθηκε με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 η κύρια σύνταξη θα αποτελείται από δύο μέρη: α) την εθνική σύνταξη η οποία για 20 έτη ασφάλισης καθορίζεται στα 384 ευρώ και β) την ανταποδοτική σύνταξη. Για τον υπολογισμό των συντάξεων οι παράμετροι που είναι απαραίτητες είναι οι συντάξιμες αποδοχές, τα έτη ασφάλισης και το ποσοστό αναπλήρωσης για έτος ασφάλισης του εργαζομένου. Ετσι, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των συντάξεων του Ν. 4387/2016 δεν θα γίνει νέος υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών, αλλά θα χρησιμοποιηθούν οι συντάξιμες αποδοχές με τις οποίες υπολογίστηκαν οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Σε αυτές τις συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης των άρθρων 8 και 28 του Ν. 4387/2016, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης. Σε περίπτωση που ασφαλισμένοι, σύμφωνα με το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, κατέβαλλαν υψηλότερες εισφορές από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προβλέπεται προσαύξηση σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 94 παρ. 4.5 του Ν. 4387/2016. Στην περίπτωση που το ποσό της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης κατά τις 12/5/2016 είναι μεγαλύτερο από το ποσό της κύριας σύνταξης που επανυπολογίστηκε, τότε η καταβαλλόμενη σύνταξη συνεχίζεται να καταβάλλεται και η διαφορά μεταξύ καταβαλλόμενης σύνταξης και επανυπολογισθείσας σύνταξης καταγράφεται και χορηγείται ως «προσωπική διαφορά». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σημαντικά σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής αναφέρονται: α) στην εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 του Ν. 4472/2017, σύμφωνα με τον οποίο η προσωπική διαφορά περικόπτεται μέχρι και το 18% της διαφοράς μεταξύ της καταβαλλόμενης και της επανυπολογισθείσας σύνταξης, δηλαδή εάν ένας συνταξιούχος λαμβάνει σήμερα 1.400 ευρώ (μεικτά) μηνιαία σύνταξη και με τον επανυπολογισμό προκύψει σύνταξη 1.000 ευρώ (μεικτά) μηνιαίως, τότε σήμερα καταγράφεται ως προσωπική διαφορά 400 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 30% της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης.
Ετσι, από 1/1/2019, σύμφωνα με τον Ν. 4472/2017 θα περικοπεί μέχρι και το 18% αυτού του ποσού, με αποτέλεσμα να λάβει μηνιαία σύνταξη 1.148 ευρώ. β) Στον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων μπορεί να προκύψουν και συντάξεις οι οποίες να είναι μεγαλύτερες από τις ήδη καταβαλλόμενες. Σε αυτή την περίπτωση η αύξηση θα δοθεί σταδιακά εντός 5 ετών (1/5 κάθε έτος). 

Τι δείχνουν τα παραδείγματα


Πιο συγκεκριμένα, από τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στους πίνακες για συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των ελεύθερων επαγγελματιών του πρώην ΟΑΕΕ και των αυτοαπασχολουμένων των τομέων του πρώην ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών), συμπεραίνεται ότι συνταξιούχοι οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν με υψηλές (π.χ. υψηλότερες από 2.200 ευρώ μεικτά τον μήνα) συντάξιμες αποδοχές και με έτη ασφάλισης από 39 μέχρι 42, ή θα υποστούν μικρές μειώσεις από το 2019 και μετά, λόγω της κατάργησης του 18% της προσωπικής διαφοράς ή θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα λαμβάνουν σχετικά μεγαλύτερη σύνταξη από την ήδη καταβαλλόμενη. Αυτό συμβαίνει γιατί στις περιπτώσεις αυτές η συνολική μείωση από τα Μνημόνια προσέγγιζε ή ξεπερνούσε το 40%, καθώς οι περικοπές των συντάξεων πραγματοποιήθηκαν με κλίμακες ποσών και όχι οριζόντια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κύριες συντάξεις των 900 μέχρι 1.800 ευρώ μεικτά, οι οποίες είχαν προκύψει με συντάξιμες αποδοχές μεταξύ 1.200 και 2.200 ευρώ και με χρόνο ασφάλισης 35 έτη ή λιγότερα, να υποστούν τις μεγαλύτερες απώλειες λόγω της κατάργησης του 18% της προσωπικής διαφοράς, γιατί οι συγκεκριμένες περιπτώσεις είχαν υποστεί μικρότερες μειώσεις από τα Μνημόνια. Ετσι, στις περιπτώσεις αυτές εμφανίζεται προσωπική διαφορά η οποία προσεγγίζει ή υπερβαίνει το 30%. Τέλος, στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις που ήταν 700 ευρώ μεικτά ή και λιγότερο, με τον επανυπολογισμό εμφανίζεται θετική προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα η κύρια σύνταξη που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό να είναι σχετικά μεγαλύτερη λόγω της εθνικής σύνταξης.

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

ΟΛΗ Η  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Υπογράφηκε από τους αρμόδιους υπουργούς η απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων για την ρύθμιση χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία.
 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 31/12/2018. Προβλέπεται:
- 120 δόσεις για οφειλές από 3.000 έως 50.000 ευρώ και 36 δόσεις για χρέη έως 3.000 ευρώ
- Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων
Ποιούς αφορά η ρύθμιση
•  Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
•  Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.
Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το Κ.Ε.Α.Ο.
Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.
Ποια είναι τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση
•    Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.
•    Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.
120 δόσεις για οφειλές από 3.000 έως 50.000 ευρώ και 36 δόσεις για οφειλές έως 3.000 ευρώ
Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.
Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
Τα ευεργετήματα της ρύθμισης, εκτός από την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών, είναι ότι:
-Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
-Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

-Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.

Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ  ΠΡΟΣ  ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεια οι οποίες δημιουργήθηκαν  εως τις 31  Δεκεμβρίου  2016 θα αφορα   η διαδικασία ένταξης σε ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με χρέη  έως 50.000 ευρώ.
Η σχετική υπουργική απόφαση  της υπουργού  Εργασιας Ε.Αχτσιόγλου  δημοσιεύεται εντός των ημερών.Οι αιτήσεις υπαγωγής στη ρυθμιση θα υποβάλλονται έως  τις 31.12.2018.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, έως 50.000 ευρώ οφείλουν 1.062.626 άτομα. Οι οφειλές τους -μαζί με τα πρόσθετα τέλη- ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ, δηλαδή ανέρχονται στο ένα τρίτο των συνολικών οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ.
Όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση,στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους. Επίσης, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.
-Κριτήρια υπαγωγής:για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.
-Ορισμός εισοδήματος:Το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.
-Αριθμός δόσεων:
1.Για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ, μέγιστος αριθμός δόσεων 120.
Για οφειλές έως 3.000 ευρώ, μέγιστος αριθμός δόσεων 36.
Εφόσον το 33% του εισοδήματος του οφειλέτη επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από το μέγιστο αριθμό, ο αριθμός των δόσεων αναπροσαρμόζεται αναλόγως.
2.Ρύθμιση για οφειλές 3.000 – 50.000
Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.
Μέγιστος αριθμός δόσεων 120.
Διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
3.Ρύθμιση για οφειλές έως 3.000
Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.
Μέγιστος αριθμός δόσεων 36.
Καμία διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Όπως προβλέπεται στην ίδια απόφαση η ρύθμιση χάνεται και κατά συνέπεια το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο καθίσταται εκ νέου απαιτητό,  μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:
α. μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις   δόσεις,
β. παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,
γ. παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός  90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός  60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.


Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017




ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

Καλήν ημέραν άρχοντες,
αν είναι ορισμός σας,
Χριστού την θείαν Γέννησιν
να πω στ' αρχοντικό σας.
Θα σας τα πω με κινητά,
email και sms
χάσαμε τα τρίγωνα
τις παιδικές φωνές.
-----------------------------
Χάθηκαν τα κάλαντα
ακόμη και οι κουτσούνες
ενα ωραίο παρελθόν
έμειναν οι στρούνες.
---------------
Καλήν ημέρα άρχοντες
αν ειναι ορισμός σας,
η κρίση κι η κατάθλιψη
μπήκαν στ' αρχοντικό σας.
-------------------------------------------
Mας κλέβουν ολων τη ζωή
χωρίς δικαιολογία,
η κρίση λέει ευθύνεται
που δεν υπάρχει... μία.
---------------------------------------
Να πάνε αυτοί να... κουρευτούν
στης Μέρκελ το γινάτι,
πρέπει να αντιδράσουμε
για να μην κλείνουν μάτι.
--------------------------------
Να διώξουμε την τρόικα
να βρούμε την υγειά μας,
απο το πολύ το κούρεμα
χάσαμε τα... μαλιά μας.
----------------------------
Αντε να πάν στο διάολο
να δούμε άσπρη μέρα
'ετσι που καταντήσαμε
δεν πάει παραπέρα.
-------------------------------------
Σε εφεδρεία βάλτε τους
μας εχουνε τρελάνει
μαζί τους και τα κόμματα
που εχουνε πεθάνει.
----------------------------------
Χάθηκαν δώρα και μισθοί
χάθηκαν κι΄οι συντάξεις
παντού απογοήτευση
οπου και να κοιτάξεις.
-------------------------------
Φόροι, φέσια, ομόλογα
ψεύδη και αγωνία
θύματα οι νέοι μας
με τέτοια ανεργία.
-------------------------------
Ακόμη και στις σχέσεις μας
το σοκ του μνημονίου
έφερε παρενέργειες
δεν ... κάνει τσίου-τσίου.
------------------------------
Πάθος με τι-βι και κινητά
φεύγει η ζωή μας στις οθόνες
γύρω όλα ειναι μοναξιά
σμίξαν καλοκαίρια και χειμώνες.
Οι τράπεζες ληστεύουνε
με κάρτες και με δάνεια
δόσεις και επιτόκια
έφθασαν στα.. ουράνια.
-----------------------------------
Λαμόγια και δειλοί πολιτικοί
τη τσέπη τους έχουνε συμφέρον
γκρεμίζουν των παιδιών μας τη ζωή
κλέβουν απο τη σκέψη μας το μέλλον.
------------------------------------------------
Μνημόνια και θλίψη γενική
χρωστάμε και δεν φθάνουν οι συντάξεις
ακόμη και να δεις την ουρανό
κάμερες παντού οπου κοιτάξεις.
----------------------------------------
Χρόνια πολλά σας εύχομαι
κι ας πούμε μια ευχή:
άμεσα η τρόικα
να πάει να... κουρευτεί!
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ-ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017


ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Εως και 30%  φθάνουν οι προσωπικές διαφορές στις καταβαλλομενες συνταξεις (κυριως στις στις υψηλές συντάξεις ΙΚΑ, Δημοσίου, ΝΑΤ και πρώην ΤΕΒΕ ) όπως προκύπτει από  στοιχεία του επαναυπολογισμου των συνταξεων. Προσωπική διαφορά είναι η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο καθαρό ποσό των σημερινών συντάξεων (είχαν απονεμηθεί ή είχε υποβληθεί γι αυτές αίτηση μέχρι 12/5/2016) και στο ποσό που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό τους. Με την περικοπή  της προσωπικής οι απώλειες δεν αποκλείεται να ξεπερνούν τα 300 ευρώ το μήνα. Μαλιστα ο προεδρος του Ενιαιου Δικτύου Συνταξιουχων(ΕΝΔΙΣΥ) Νικος Χατζόπουλος εκτιμά ότι υπάρχει κίνδυνος να περικοπεί ολόκληρη η προσωπική διαφορά από τις καταβαλλόμενες συντάξεις το 2019.


Ειδικότερα το 2018 περίπου 2,5 εκατομμύρια σημερινοι  συνταξιούχοι (συνταξη πριν τον Μαιο του 2016) θα πάρουν την μεγάλη  ψυχρολουσία από το μαχαίρι του 2019, καθώς θα λάβουν ενημερωτικά σημειώματα στα οποία θα εμφανίζεται η προσωπική διαφορά που προέκυψε από τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους. Μέχρι τώρα έχει επανυπολογιστεί το 87% των συντάξεων, κυρίως του πρώην ΙΚΑ και του Δημοσίου  και μέχρι τον Ιανουάριο θα γινει ο επανυπολογισμός για τις  ΔΕΚΟ και τράπεζες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι χαμηλές συντάξεις εμφανίζουν μηδενικές ή οριακές προσωπικές διαφορές, ενώ στις υψηλές συντάξεις ΙΚΑ, Δημοσίου, ΝΑΤ και πρώην ΤΕΒΕ οι προσωπικές διαφορές φθάνουν έως και 30%.  

 Οι μειώσεις στις προσωπικές διαφορές  θα επιβληθούν, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το 2019.Ωστόσο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018, οι νέες συντάξεις θα περάσουν και θα εμφανιστούν στα ενημερωτικά σημειώματα των συνταξιούχων.Η διαφορά παλιάς και νέας σύνταξης που θα έχει ο κάθε συνταξιούχος (προσωπική διαφορά) θα συνεχίσει να πληρώνεται και οι συνολικές του αποδοχές θα είναι ίδιες ως και τον Νοέμβριο του 2018. Τον Δεκέμβριο του 2018 όμως με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2019 θα δουν μειώσεις συντάξεων που βάσει νόμου θα έχουν οροφη το -18%.

Εκτιμαται ότι περίπου 1.100.000 παλιοί συνταξιούχοι υπολογίζεται πως θα θιγούν    από 1/1/2019 από τον επανυπολογισμό και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς.

Σύμφωνα με την διάταξη του νόμου που έχει  ψηφιστεί από τη σημερινή  κυβέρνηση  η διαφορά αυτή θα περικόπτεται τόσο, ώστε το σύνολο της σύνταξης να μην μειώνεται πάνω από 18%. Ωστόσο οι μειώσεις δεν θα είναι 18%, αλλά φτάνουν και στο 25%, γιατί δεν κόβεται μόνο σύνταξη, λόγω προσωπικής διαφοράς, αλλά καταργούνται και τα επιδόματα συζύγου και τέκνων. Πάντως ο κίνδυνος να υπάρξει πλήρης περικοπή της προσωπικής  διαφοράς  είναι ορατός.

Από όλους όσοι μπαίνουν στο φάσμα των περικοπών, περίπου 450.000 θα υποστούν και το μεγαλύτερο «μαχαίρι» στην προσωπική διαφορά, απορροφώντας όλη την μείωση του 18%. Μεταξύ αυτών είναι

-- Συνταξιούχοι από το πρώην ΤΕΒΕ(ΟΑΕΕ).

-Δημόσιοι υπάλληλοι με 30 και άνω έτη υπηρεσίας (ένστολοι, γιατροί κ.α.).

-Μητέρες ανηλίκων που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ, όπως και άλλοι συνταξιούχοι ΙΚΑ με αρκετά υψηλές αποδοχές και άνω των 30 ετών ασφάλιση

-Συνταξιούχοι νομικοί, μηχανικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί,

-Διπλοσυνταξιούχοι (π.χ. γιατροί του ΕΣΥ).


Εξαλλου τονιζεται ότι  μειωμενο κατά 80 ευρώ θα είναι το ΕΚΑΣ που θα χορηγηθεί το 2018 σε περισσότερους από 240.000 χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι θα το χάσουν ολοσχερώς στο τέλος του 2018 όπως προβλέπεται από το τρίτο μνημόνιο. Με την αυστηροποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων το επίδομα θα λαμβάνεται πλέον από όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 7.022 ευρώ, καθώς το κονδύλι που έχει εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό είναι μόλις 82 εκατ. ευρώ. Συνολικά, με βάση το μνημόνιο την τριετία 2016-2018 από τις τσέπες των χαμηλοσυνταξιούχων έκαναν φτερά 808 εκατ. ευρώ.

Ο προεδρος του ΕΝΔΙΣΥ Νικος Χατζόπουλος επισημαίνει ότι σε πλήρη  φτωχοποίηση των συνταξιούχων οδηγούν  οι νέες  περικοπές στις συντάξεις που θα εφαρμοστούν από το 2019 την ίδια ώρα που χιλιάδες νέοι συνταξιούχοι(αιτήσεις μετά το Μάιο του 2016) ‘αναστενάζουν ‘ από τις άγριες περικοπές που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου.Ήδη περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι (με εισόδημα 4.500 ευρώ τον χρόνο), «βουλιάζουν» στη φτώχεια, τη στιγμή που οι νέες περικοπές στις σημερινές συντάξεις το 2019 θα οδηγήσουν σε συνολική μνημονιακή απώλεια εισοδημάτων για τους συνταξιούχους έως 70%. Το ΕΝΔΙΣΥ παρατηρεί ότι οι συνταξιούχοι θα χάσουν έως τρεις συντάξεις το 2019 εξαιτίας της μείωσης κατά 18% της προσωπικής διαφοράς όλων των κύριων καταβαλλόμενων συντάξεων, τη μείωση κατά 18% της προσωπικής διαφοράς όλων των επικουρικών συντάξεων, τη κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου και τέκνων) από όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, το «πάγωμα» των αυξήσεων σε όλες τις συντάξεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 και τέλος από τη κατάργηση του ΕΚΑΣ για 280.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΣ  ΨΑΛΙΔΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ!!!

 

Στάση πληρωμών καταγράφεται στις ‘’ψαλιδισμένες’’ έως 20% επικουρικές συντάξεις. Συνολικά, εκκρεμούν 115.000 αιτήσεις, εκ των οποίων 92.500 αφορούν ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.
Όπως επισημαίνει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), παρόλο που εχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκύκλιοι, άγνωστο παραμένει πότε θα αρχίσουν να καταβαλλονται οι μειωμένες επικουρικες συντάξεις, αφου το ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) δεν είναι ακομη σε θέση να εφαρμόσει το νέο μαθηματικό τρόπο υπολογισμού τους. Εκτιμάται ότι επικουρικές συντάξεις κάτω 160 ευρώ τον μήνα «βγάζει» ο λογαριασμός για όσους έχουν υποβάλει αίτηση από 1/1/2015 και μετά, ακολουθώντας τον νέο τρόπο υπολογισμού,
Oι νέες επικουρικές συντάξεις θα εξαρτώνται άμεσα από την οικονομική ύφεση την ανάπτυξη, την ανεργία, τους μισθούς και τη γήρανση του πληθυσμού. Ο νόμος 4387/2016 προβλεπει ότι από την 1/1/2015 η επικουρική σύνταξη λειτουργεί με το σύστημα καθορισμένων εισφορών νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC-ατομικοί λογαριασμοί). Αυτό σημαίνει ότι οι εισφορές του κάθε ασφαλισμένου αθροίζονται σε ένα νοητό λογαριασμό και τοκίζονται με ένα επιτόκιο του οποίο η τιμή καθορίζεται με βάση την πορεία της οικονομίας και όχι από κάποια επενδυτική απόδοση. Έτσι, σε περιόδους υφέσεων ο τοκισμός μπορεί να είναι ακόμη και μηδενικός. Το συσσωρευμένο ποσό του νοητού λογαριασμού διαιρείται με ένα συντελεστή ο οποίος λαμβάνει υπόψη το προσδόκιμο ζωής (ράντα ζωής). Η τιμή αυτού του συντελεστή μειώνεται όσο η ηλικία αυξάνεται, δηλαδή δύο ασφαλισμένοι που έχουν καταβάλει τις ίδιες εισφορές, αλλά έχουν διαφορετική ηλικία κατά τη συνταξιοδότηση, θα λάβουν και διαφορετικό ποσό σύνταξης. Οι συντελεστές αυτοί θα αναπροσαρμόζονται κάθε φορά που θα αυξάνει το προσδόκιμο όριο ζωής, μειώνοντας, ανάλογα, το ποσό της επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο. Για τους ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από τις 15/5/2016 και μετά, το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη δύο μέρη. Το πρώτο μέρος λαμβάνει υπόψη τον χρόνο ασφάλισης μέχρι τις 31/12/2014 και το δεύτερο μέρος λαμβάνει υπόψη τον χρόνο ασφάλισης από την 1η/1/2015 και μετά. Στο πρώτο μέρος εφαρμόζεται νέος συντελεστής αναπλήρωσης ο οποίος καθορίστηκε στο 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης. Ο συντελεστής αυτός είναι μειωμένος κατά 21,25% σε σχέση με αυτόν που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 (0,57% για κάθε έτος ασφάλισης στους μισθωτούς). Επίσης, οι συντάξιμες αποδοχές επανυπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο των μισθών από το 2002 και μετά, αναπροσαρμοσμένες με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Παράλληλα, το δεύτερο μέρος της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με το σύστημα NDC-ατομικοί λογαριασμοί και τους συντελεστές (ράντες) της υπουργικής απόφασης που δημοσιεύτηκαν στις 20/11/2017. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος ασφάλισης με βάση το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης, τόσο μικρότερο θα είναι το συνολικό τελικό ποσό της επικουρικής σύνταξης που θα λάβουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 15/5/2016.
Όπως παρατηρεί ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) Νίκος Χατζόπουλος, οι μνημονιακές μειώσεις στις επικουρικές φτάνουν συνολικά έως και το 80%. Επιπρόσθετα, μέσα στονορυμαγδό των άγριων περικοπών οι επικουρικές συντάξεις έχουν πλέον εξαϋλωθεί. Το ΕΝΔΙΣΥ σημειώνει ότι στις επικουρικές δεν καταβάλλεται ούτε καν προσωρινή σύνταξη, όπως συμβαίνει με τις κύριες συντάξεις.

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017


ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ 2018 ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Χωρίς τέλος είναι τα χαράτσια  στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.Με ήδη ψηφισμένη  κυβερνητική ρύθμιση έρχεται από το 2018 νέο ο χαράτσι, το οποίο θα επιφέρει  έως το 2021 πρόσθετες αυξήσεις στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών έως 130% λόγω της αλλαγής της βάσης υπολογισμού τους. Παράλληλα εισφορές 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία θα καταβάλλουν από 1-1-2018 όσοι αμείβονται με απόδειξη δαπανών .
Την ίδια ώρα με δυσβάσταχτες και λανθασμένες εισφορές, τιμώρησε η Κυβέρνηση περίπου 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες.
Ο Τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων, κ. Γιάννης Βρούτσης αποκαλυψε ότι τα συνεχή ατοπήματα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δεν έχουν τέλος. Tο επιβεβαιώνουν, τα νέα σημειώματα των ασφαλιστικών εισφορών Δεκεμβρίου για 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες. Ενώ θα έπρεπε - από τον Ιούλιο 2017 - να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του συμψηφισμού των εισφορών, παρέμεινε ανεφάρμοστη.Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, μεθόδευσε συνειδητά τη μη εφαρμογή του συμψηφισμού με σκοπό να παρουσιάσει πλασματικό πλεόνασμα ο ΕΦΚΑ. Και αυτό σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών, των επιστημόνων και των αγροτών της χώρας, που καλούνται να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές - για 6ο συνεχόμενο μήνα - με βάση τα εισοδήματα του 2015 και όχι με βάση τα εισοδήματα του 2016, όπως προβλέπει ο νόμος.Με δεδομένη τη σημαντική μείωση στα εισοδήματα του 2016 - κατά 900.000.000 ευρώ σε σχέση με το 2015 - οι ασφαλιστικές εισφορές που καλείται σήμερα να καταβάλει το πιο παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας μας είναι πολύ υψηλότερες από αυτές που θα έπρεπε και σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά τους εισοδήματα. Η Κυβέρνηση αναγκάζει εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες να πληρώσουν - για το 2018 - ταυτόχρονα επιπλέον εισφορές. Τους καταφέρνει ένα “τριπλό χτύπημα”, αφού καλούνται να πληρώσουν συνολικά και τις τρέχουσες εισφορές αυξημένες και τις εισφορές του 2016 και αναδρομικά από 1/1/2017 τις εισφορές 7% και 4% αντίστοιχα για επικουρική και εφάπαξ.

Τονίζεται ότι οι  νέες ανατροπές για 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολουμένους αφορούν στην αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εισφορών, όπου θα υπολογίζονται επί των ακαθάριστων εσόδων, χωρίς δηλαδή την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί, ενώ έως και φέτος επιβάλλονται επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος.Για να αποφευχθεί η απότομη επιβάρυνση που θα προκύψει, προβλέπεται το 2018 να λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή των ασφαλίστρων στον ΕΦΚΑ το 85% του φορολογητέου εισοδήματος μαζί με τις αναλογούσες εισφορές (θα γίνεται έκπτωση 15%). Και από το 2019 να ισχύσει το νέο μέτρο πλήρως για το 100% του εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών. Εκτιμάται ότι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ταμεία θα αγγίξει το 130% έως το 2021.
Την ίδια ώρα η  πρώτη μηνιαία δόση των εισφορών για κύρια ασφάλιση και υγεία, με βάση το καθαρό εισόδημα που δήλωσαν στην Εφορία για το 2016 οι επαγγελματίες ,θα πρέπει  να καταβληθεί έως 31/1/2018 .Μαζί με τις νέες τρέχουσες εισφορές θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31/1/2018 όσους επαγγελματίες δήλωσαν υψηλότερο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015 και η διαφορά μεταξύ των εισφορών που καταβλήθηκαν µε βάση το εισόδημα του 2015 καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 και των εισφορών που έπρεπε να καταβληθούν με βάση το εισόδημα του 2016.Η διαφορά αυτή θα καταβληθεί εφάπαξ, δηλαδή όλη μαζί με την πρώτη  δόση των εισφορών τον Ιανουάριο του 2018, ειδικά αν αυτή είναι σχετικά μικρή, ενώ δεν αποκλείεται και η τμηματική καταβολή αν η διαφορά είναι μεγάλη.Όσοι δήλωσαν χαμηλότερο εισόδημα θα λάβουν ως αναδρομική επιστροφή τη διαφορά αυτή, εφόσον, όμως δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή, ρυθμισμένη ή μη, προς τα Ταμεία.
Παράλληλα στις αρχές του 2018  θα πρέπει 200.000 επαγγελματίες (π.χ., νομικοί, γιατροί) να καταβάλουν διπλές εισφορές για το επικουρικό (7%) και το εφάπαξ τους (4%).Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλλουν μηνιαίως τις τρέχουσες εισφορές τους για το 2018 υπέρ επικουρικού-εφάπαξ (αθροιστικά 11% x 1/12 x καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016) και ταυτόχρονα μία αναδρομική δόση για τις εισφορές υπέρ επικουρικού-εφάπαξ τις οποίες δεν κατέβαλαν το 2017.Παράλληλα Οι ασφαλισμένοι του τέως Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (δικηγόροι – συμβολαιογράφοι, γιατροί, μηχανικοί) θα πρέπει να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του 2016, όπως αυτές έχουν προκύψει με βάση το προ ισχύον σύστημα των ασφαλιστικών κλάσεων, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2018.

Τέλος εισφορές 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία θα καταβάλλουν από 1-1-2018 όσοι αμείβονται με απόδειξη δαπανών σύμφωνα με τροπολογία που προωθείται στη Βουλή.Οι εισφορές θα παρακρατούνται από τον εκδότη του παραστατικού και θα κατατίθενται από τον ίδιο στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης,που σημαίνει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.Η εισφορά θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, αφού έχει αφαιρεθεί ο φόρος που ανέρχεται στο 20%.Επίσης,στην περίπτωση της απόδειξης δαπάνης δεν θα υπάρχει κατώτατο πλαφόν για τις εισφορές , όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους.Σημερα το ετήσιο όριο αμοιβής που μπορούν μπορεί να λαμβάνει κάποιος από εργοδότη με απόδειξης δαπάνης, δηλαδή με μια απόδειξη την οποία εκδίδει η επιχείρηση χωρίς να απαιτείται καμιά φορολογική ή άλλη διαδικασία από τον αμειβόμενο,ανέρχεται έως 10.000 ευρώ μεικτά.

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Η ΒΑΘΕΙΑ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ


''Φοβόμαστε πλέον και τη σκιά μας'', μονολογούσε η ηλικιωμένη κυρία κατεβαίνοντας χτες τις σκάλες του μετρό στην Ομόνοια. Και είχε δικιο. Η ανασφάλεια ειναι πλέον η σημαία της καθημερινότητας. Ληστείες, δολοφονίες, απολύσεις, χρέη στις τράπεζες, αρρώστιες, αυτοκτονίες. Ξυπνάς και τα πρωινάδικα της τηλεόρασης σε.... καλημερίζουν με νέα οικονομικά μέτρα, με νεους φόρους, με θλιβερές ειδήσεις. Κατεβαίνεις στο ισόγειο της πολυκατοικίας και συναντάς μόνο λογαριασμούς και ειδοποιητήρια της εφορίας. Η τράπεζα ειναι πλέον μια αχώριστη φίλη σου. Πάντως κανονικό γράμμα έχουμε χρόνια να δούμε. Και όταν είδαμε μια επιστολή απο την Αμερική ζηλέψαμε τον παραλήπτη. Άλλωστε ο φθόνος αποτελεί το εθνικό μας σπορ.
Φθονούμε ολους όσους ζουν καλύτερα απο εμάς. Αμφισβητούμε τα πάντα. Απο την αξιοπιστία των πολιτικών, των ΜΜΕ μέχρι και την επιτυχία ή τις ικανότητες του συναδέλφου μας στο διπλανό γραφείο. Φθονούμε τις επιτυχίες των άλλων. Αγνοώντας τη δική μας κατάντια. Και φυσικά έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη. Όχι μόνο στις εκάστοτε κυβερνήσεις αλλά και στους γύρω μας. Η καχυποψία αντικατέστησε τη φιλία και την αλληλεγγύη. Κάθε χρόνο εχω παρατηρήσει οτι αρχίζουμε να στολίζουμε τα σπίτια μας, με τα Χριστουγενιάτικα, απο τα μέσα Νοεμβρίου. Ειναι βλέπεις αυτή η αίσθηση της μοναξιάς και θέλουμε να βάλουμε στη μίζερη ζωή μας λίγο χρώμα.
Έχουμε ανάγκη τη ζεστασιά, ενα χέρι στον ώμο, λίγα λόγια αγάπης. Αναζητάμε τρυφερότητα και αλληλεγγύη σε μια κοινωνία που ο ένας προσπαθεί με κάθε τρόπο να 'βγάλει' το μάτι του άλλου, οπου κυριαρχεί η υποκρισία, το ψέμα, ο φθόνος και το προσωπικό συμφέρον. Αν δεν κάνω λάθος τα λαμπιόνια συμβολίζουν τα όνειρα. Που αναμοσβύνουν και όταν περάσουν οι γιορτές τα ξαναβάζουμε στην αποθήκη. Η φάτνη σε παραπέμπει στο παρελθόν. Σε όμορφες στιγμές αγάπης και ξενοιασιάς. Τότε που υπήρχε το χαμόγελο, η αληθινή αγάπη, η κατανόηση. Και το χριστουγεννιάτικο δένδρο συμβολίζει τη ζωή που θέλαμε αλλά δεν ζήσαμε. Γι αυτό το έλατο ικετεύει τον ουρανό. Οπως καθημερινά όλοι μας παρακαλούμε να βρέξει ή να χιονίσει ώστε να νοιώσουμε τη ζεστασιά της μοναξιάς νοιώθοντας την ασφάλεια του σπιτιού στην ανασφάλεια της ζωής μας.
Αλήθεια δεν έχετε παρατηρήσει οτι στις γιορτές φίλων και συγγενών κάθε χρόνο παίρνουμε και δεχόμαστε ολοένα και περισσότερα τηλέφωνα;;; Γιατί αραγε;;; Η απάντηση κι εδώ εχει να κάνει με τη μοναξιά. Ζούμε σε μια εποχή ανασφάλειας και ερημιάς, που έχουμε αποκούμπι πλέον την τηλεόραση. Αυτή πλέον ειναι η συντροφιά μας. Πάνε οι φίλοι, πάνε οι παρέες, τέλος τα γλέντια. Ο καθένας σηκώνει τον σταυρό του μαρτυρίου και ανεβαίνει στον δικό του Γολγοθά. Με το μυαλό ''καρφωμένο'' στα δάνεια, στα χρέη και στις θλιβερές ειδήσεις με αρρώστιες και θανάτους. Και ειναι αλήθεια οτι αυτή η αβάσταχτη μοναξιά, η βαθιά ψυχή της μοναξιάς, μας κινητοποιεί ώστε να τηλεφωνήσουμε ακόμη και σε ξεχασμένους φίλους και γνωστούς για να τους ευχηθούμε. Απογοητευμένοι απο τους πολιτικούς και την κοινωνία, στηρίζουμε πλέον τις ελπίδες μας στον ουρανό. Αγνοώντας ωστόσο οτι αυτός δεν στηρίζεται πουθενά. Ψάχνουμε σε κινητά, σε τηλεοπτικά σίριαλ, σε τυχερά παιγνίδια να βρούμε λιγες σταγόνες ευτυχίας, να ανακαλύψουμε τη ζωή που φεύγει, που τρέχει ασθμαίνοντας. Δυστυχώς..
ΗΛΙΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017





Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 'ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΣ  ΓΕΛΟΙΟΥ''




ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ(ΤΑ ΝΕΑ-ΙΝ.GR).

Με το «Όνειρο ενός γελοίου» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι συνεχίζει και εφέτος τις θεατρικές του εμφανίσεις ο Δημήτρης Βερύκιος. Ενας ταλανούχος Λευκαδίτης ηθοποιός ο οποίος έχει παίξει σε δεκάδες σήριαλ που έγραψαν ιστορία στη ελληνική τηλεόραση και έχει βραβευτεί στο Φεστιβάλ Ρώμης όπως και σε πολλά θεατρικά έργα.

Με το έργο «Το Όνειρο ενός Γελοίου» ενσαρκώνει τη φιλοσοφία του μεγάλου Ρώσου κλασικού, ενώ δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως αποτελεί ανατομία της ανθρώπινης ψυχής και συνοπτική ιστορία της κοινωνίας μας.

Κύριε Βερύκιε πείτε μας δύο λόγια για το έργο;
Το «Όνειρο ενός γελοίου» είναι ένα αληθινό λογοτεχνικό και όχι μόνο, διαμάντι του μέγιστου ανατόμου της ψυχής Φ. Ντοστογιέφσκι. Γραμμένο το 1877, είναι το πιο φωτεινό και αισιόδοξο έργο του μεγαλοφυούς συγγραφέα συμπυκνώνοντας το πνεύμα του και την μοναδική σύλληψη για την αλήθεια της ζωής. Με αφορμή ένα όνειρο που, είδε κάποιος την στιγμή που ήταν έτοιμος ν’ αυτοκτονήσει από απελπισία για την κατάντια του σημερινού κόσμου, και που τον κάνει όταν ξυπνάει όχι μόνο να μην θέλει πιά να πεθάνει αλλά να λαχταράει να ζήσει με όλη την δύναμη της ψυχής του, ο Ντοστογιέφσκι μας αποκαλύπτει την Αλήθεια για την πτώση του σημερινού ανθρώπου και τούτη η αλήθεια είναι ο μοναδικός δρόμος για την απελευθέρωση και την λύτρωση μας. Ένα κείμενο που απαντάει με απλότητα και σαφήνεια σοκαριστική στα μεγάλα ερωτήματα της ύπαρξης μας… Αυτός ήταν και ο λόγος που με έσπρωξε να το μεταφέρω στην θεατρική σκηνή και να κοινωνήσω το μεγαλείο του με τον κόσμο.

Η μοναξιά της σκηνής;
Η θεατρική πράξη συντελείται από δύο και μόνο παράγοντες, τον ηθοποιό και τον θεατή. Όσο μεγαλύτερη είναι η σύνδεση αυτών μεταξύ τους και πληρέστερη, τόσο η μοναξιά του καλλιτέχνη λιγοστεύει. Ειδικά σε μονολόγους όπως τον συγκεκριμένο απαιτείται αυξημένη καλλιτεχνική επάρκεια, ειλικρίνεια και βιωμένη παρουσία από τον ηθοποιό. Είμαι ευτυχής που, για πάνω από 3 χρόνια που ερμηνεύω τον «Γελοίο», που αφηγείται, με ολοκληρωτικό σκηνικό δόσιμο το όνειρο που του έσωσε τη ζωή του, δεν αισθάνθηκα ούτε για μια στιγμή μοναξιά επί σκηνής, αφού το κοινό παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την ροή του έργου και νιώθω αυτή την ανάσα να ενώνεται με τις δικές μου ανάσες. Έτσι η αγωνία μου για το αποτέλεσμα γίνεται συναρπαστική κι ευδαιμονική απόλαυση, που μου διώχνει το αιώνιο τρακ από τις πρώτες κιόλας ατάκες μου.

Ποιο είναι το θεατρικό σας όνειρο;
Αγαπώ το θέατρο γιατί με βοηθάει όσο τίποτε άλλο να απαντάω στα μεγάλα υπαρξιακά μου ερωτήματα και να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Το θεατρικό μου όνειρο συνεπώς δεν έχει να κάνει με κάποιο συγκεκριμένο έργο ή ρόλο αλλά με την συνέχιση έως τέλους της απολαβής των δώρων του ίδιου του θεάτρου και γι’ αυτό θα συνεχίσω να μην κάνω καριερίστικες επιλογές αλλά να ακολουθώ τις βαθύτερες ανάγκες μου που με φέρνουν πιο κοντά στην ουσία της ζωής.

Η σοβαρή οικονομική κρίση κατά πόσο έχει επηρεάσει το θέατρο;
Από τη μια οι αμοιβές περιορίστηκαν τόσο που είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει κάποιος από το θέατρο κι από την άλλη αυξήθηκαν υπερβολικά οι θεατρικές παραστάσεις. Αυτό το παράδοξο είναι η κυριότερη αρνητική συνέπεια και για τους καλλιτέχνες αλλά και για το κοινό αφού ακόμη και οι λίγες αληθινά καλλιτεχνικές δημιουργίες χάνονται μέσα σε αυτό. Ελπίζω μέσα απ’ αυτή την συγκυρία να καταφέρει το Ελληνικό θέατρο να επαναπροσδιοριστεί και ν’ αφήσει πίσω του την σύγχυση και την μετριότητα που μας ταλαιπωρεί όλους σήμερα.

Αγαπημένος σας ρόλος;
Εϊχα την τύχη από το ξεκίνημα μου να συνεργαστώ με σημαντικούς ανθρώπους του θεάτρου και μάλιστα ως πρωταγωνιστής να παίξω σποδαίους ρόλους. Καθένας από αυτούς ήταν ο αγαπημένος μου την εποχή που τον υποδυόμουνα αφού αν δεν αγαπούσα κάτι δεν το έκανα ποτέ και με οποιοδήποτε κόστος. Σήμερα λοιπόν που με ρωτάτε ο αγαπημένος μου ρόλος είναι αυτός που κάνω τώρα. Άλλωστε δεν κάνω σχέδια, αφηνόμενος κι αφουγκραζόμενος την ίδια την ροή των πραγμάτων. Πάντως μπορώ να σας πω ότι, με ενδιαφέρουν πρωτίστως, ρόλοι από το κλασσικό ρεπερτόριο όπως και η ποίηση στο σανίδι κι ελπίζω γρήγορα να συναντηθώ με κάποιον από αυτούς στη σκηνή.

Το ελληνικό θέατρο σήμερα;
Δεν μου αρέσει να κριτικάρω τους άλλους και μάλιστα τόσο γενικά όπως τίθεται στην ερώτηση σας. Μεταφέροντας σας όμως το τι νιώθω από το θεατρικό γίγνεσθαι σήμερα στην χώρα μας, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι με διακατέχει δυσαρέσκεια με το εξυπνακίστικο, μεταμοντέρνο και έντονα ναρκισσιστικό πνεύμα που επικρατεί! Αισθάνομαι θλίψη με την κατάχρηση της φόρμας σε βάρος της ουσίας. Γενικά νομίζω ότι, όπως και ως κοινωνία έτσι και ως άνθρωποι του θεάτρου πάσχουμε από επιπολαιότητα, αυτοπροβολή και έλλειψη ταυτότητας!

Ο κορυφαίος εν ζωή Έλληνας ηθοποιός;
Δεν είναι σωστό να αναφέρω κάποιον συγκεκριμένα, θάθελα όμως να επισημάνω πως δεν λείπουν από την σημερινή μας πραγματικότητα τα ταλέντα σε κάθε τέχνη. Η περιρρέουσα όμως ατμόσφαιρα της έλλειψης κατάλληλης παιδείας και η αυξανόμενη τάση για το εύκολο κι ανεύθυνο δεν επιτρέπει τα προσδοκούμενα αποτελέσματα.Ξέρετε, εμένα δεν με ενδιαφέρει το πόσο ταλαντούχος είναι κάποιος αλλά τι έργο παράγει και πόσο αυτό συμφωνεί με τον σκοπό του θεάτρου, που δεν είναι άλλος από το να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι όλοι, κοινό και ηθοποιοί! Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο κάποιος να κατέχει την τέχνη του ποιείν χωρίς να έχει και το απαιτούμενο ήθος.

INFO:«ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΣ ΓΕΛΟΙΟΥ» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι με τον Δημήτρη Βερύκιο θα παρουσιαστεί τo Σάββατο 16 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 στο Θέατρο Αλκμήνη (Αλκμήνης 8-12, Γκάζι). Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί για την οικονομική ενίσχυση της Οργάνωσης «Διαβάζω για τους Άλλους».


Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ  ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ  ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ενας στους 10 Έλληνες παραδέχεται συνθήκες εκφοβισμού στη δουλειά του ενώ 5% των Ελλήνων εργαζόμενων αναφέρουν περιστατικά σωματικής βίας στη δουλειά τους.Πρόκειται για μια  εσκεμμένη άσκηση ηθικής παρενόχλησης, ψυχολογικής βίας και κακοποίησης στον χώρο εργασίας, γνωστής με τον αγγλικό όρο «mobbing»: Μία πολύ καλά κρυμμένη και υποτιμημένη απειλή για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και την εργασιακή ειρήνη.

Oπως τονίζεται στη μελέτη της Δρ Ιωαννας Δέδε(διευθυντρια πιστοποίησης προσόντων στον ΕΟΠΠΕΠ)- η οποία δημοσιευεται  στοπ νέο τευχος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ-  ως «σύνδρομο mobbing» νοείται κάθε επαναλαμβανόμενη καταχρηστική συµπεριφορά που εκδηλώνεται µε λόγια, πρά- ξεις, γραπτά µηνύµατα και µπορεί να βλάψει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια, τη σωµατική ή την ψυχική ακεραιότητα του ατόµου, να θέσει σε κίνδυνο την εργασία του ή να διαταράξει το εργασιακό κλίµα

Πρόκειται για συστηματική, μεθοδική και συνεχή (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και για μεγάλο χρονικό διάστημα) άσκηση ψυχολογικής βίας, εργασιακής κακοποίησης, για διαμόρφωση εχθρικού, ταπεινωτικού εργασιακού περιβάλλοντος και για την επιβολή διακριτικής μεταχείρισης και τρομοκρατίας που προσβάλει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια, τη σωματική και την ψυχική ακεραιότητα των εργαζομένων κι οδηγεί συχνά σε ολοκληρωτική εξάντληση του εργαζόμενου-στόχου, προκειμένου να αναγκαστεί σε παραίτηση.

Το mobbing αποτελεί μια αποτελεσματική στρατηγική «ψυχολογικής τρομοκρατίας» που χρησιμοποιείται σκοπίμως από επιχειρήσεις και οργανισμούς, προκειμένου να απαλλαγούν από το ενοχλητικό ή το «πλεονάζον» προσωπικό, να προβούν σε διοι- κητικές αναδιαρθρώσεις, σε μειώσεις μισθών, σε αντικατάσταση προσωπικού κλπ. Ο εκφοβισμός υποβάλλεται κατ΄ ιδίαν (κεκλεισμένων των θυρών), κατά συνέπεια οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται τον χειρισμό ή την ψυχολογική βία.

Υπάρχει διεθνώς πλούσια βιβλιογραφία, με ποικίλους ορισμούς, για το φαινόμενο της εργασιακής κακοποίησης, της ηθικής παρενόχλησης, της ψυχολογικής βίας ή του «συνδρόμου mobbing» στους χώρους εργασίας. Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα και σε πολλές χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Σουηδία και η Ιταλία, αναγνωρίζεται ως επαγγελμα- τική ασθένεια .Οι σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί έχουν καταδείξει, ότι η εργασιακή ηθική, συναισθηματική και ψυχολογική κακομεταχείριση δεν τραυματίζει μόνο τον εργαζόμενο-στόχο, αλλά δηλητηριάζει όλο το ανθρώπινο δυναμικό μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού μέσω του τοξικού εργασιακού κλίματος. Η εξάπλωση του φαινομένου αυτού επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στην σωματική και ψυχική υγεία, στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των ερ- γαζομένων, στην ποιότητα της εργασιακής ζωής, στην αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων, στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η ζημία για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε δισεκατομ- μύρια ευρώ.

Η ιδια ερευνα εδειξε ότι:

• 8% των Ευρωπαίων εργαζόμενων έχουν υποστεί mobbing.

• 80% μειώνεται η αποδοτικότητα από το mobbing.

 • 50% των θυμάτων του mobbing αναφέ- ρουν ότι υποφέρουν από έντονο άγχος. 

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Ερχονται αυξήσεις σε φόρους, εισφορές και μειώσεις  στις συντάξεις



2018-2019:ΔΙΕΤΙΑ  -ΦΩΤΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΦΟΡΩΝ-ΝΕΕΣ  ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Νέο κύμα μειώσεων συντάξεων αλλά και έκρηξη της υπερφολογήσης φέρνει η επόμενη διετία με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση οδηγώντας  στη φτωχοποίηση εκατομμύρια ελληνες.

Η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει εξαντληθεί, τα χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις  τράπεζες  αυξάνονται συνεχώς . Η σημερινή κυβέρνηση έχει επιβάλλει συνολικά 27 νέους φόρους και 22 περικοπές συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων, έχει μειώσει, και μάλιστα 2 φορές, το αφορολόγητο, έχει αυξήσει τους πιο άδικους έμμεσους φόρους και δημιούργησε τη γενιά των 360 ευρώ

Σήμερα περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι (με εισόδημα 4.500 ευρώ τον χρόνο) «βουλιάζουν» στη φτώχεια, τη στιγμή που οι νέες περικοπές στις σημερινές συντάξεις το 2019 θα οδηγήσουν σε συνολική μνημονιακή απώλεια εισοδημάτων για τους συνταξιούχους έως 70%. Οι 8 στους 10 συνταξιούχους έχουν φθάσει πια στο στάδιο της εξαθλίωσης. Δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τα φάρμακά τους, ενώ δεν έχουν χρήματα ούτε για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού και του τηλεφώνου. 

ΦΟΡΟΙ: Η σημερινή κυβέρνηση έχει επιβάλλει συνολικά 27 νέους φόρους και 21 περικοπές συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων, έχει μειώσει, και μάλιστα 2 φορές, το αφορολόγητο, έχει αυξήσει τους πιο άδικους έμμεσους φόρους και δημιούργησε τη γενιά των 360 ευρώ

Από την 15η-7-2015 μέχρι και σήμερα έχουν νομοθετηθεί 41 φοροεισπρακτικά μέτρα, από τα οποία τα περισσότερα και το πιο επαχθή επιβαρύνουν υπέρμετρα τους οικονομικά ασθενείς πολίτες.Τονίζεται ότι από την 1η-1-2019 ή την 1η-1-2020 μειώνονται τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες από 8.636 έως 9.545 σε 5.682 έως 6.591 ευρώ.Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, ΦΠΑ 24%, έναντι 20,1% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 29%, έναντι 19,5%, φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (ανώτατος οριακός συντελεστής) 45%, έναντι 34,9%, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 16% για τον εργαζόμενο και 24,1% για τον εργοδότη, έναντι 12,8% και 21,7% αντιστοίχως. Η Ελλάδα έχει, επίσης, από τους υψηλότερους στην Ευρώπη φορολογικούς συντελεστές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, με τα έσοδα αφενός από τον καπνό και το αλκοόλ, και, αφετέρου από τα καύσιμα, να ανέρχονται σε 1,6% και 3,0% του ΑΕΠ, έναντι 0,8% και 1,9% του ΑΕΠ στην Ευρώπη, αντιστοίχως. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, όπου τα έσοδα από τον επαναλαμβανόμενο φόρο κατοχής, όπως ο ΕΝΦΙΑ στην Ελλάδα, ανέρχονται σε 2,7% του ΑΕΠ, έναντι 1,6% του ΑΕΠ στην Ευρώπη.

Εξάλλου- σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ για τα κρατικά έσοδα (Revenue statistics)- στην Ελλάδα το ποσοστό των φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 38,6% το 2016 από 36,4% που ήταν το 2015. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ(σσΟ μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι 34,3%, δηλαδή τέσσερις μονάδες λιγότερες)

Την ιδια ωρα οι ελληνες καλούνται για το  2018 να πληρώσουν νεους φόρους υψους  48,156 δισ. ευρώ ( αύξηση κατά 951 εκατ. ευρώ ).Αυτοι είναι:

- Η κατάργηση της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων.

- Η κατάργηση της έκπτωσης φόρου εισοδήματος για ιατρικές δαπάνες.

- Η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε 32 νησιά του Αιγαίου.

- Η επιβολή ειδικού τέλους στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα.

- Η κατάργηση του μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά στα Δωδεκάνησα.

- Επιβολή φόρου στις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών μέσω των ιντερνετικών πλατφορμών, όπως την Airbnb.


   ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ:Νέο χαράτσι - σοκ, το οποίο θα επιφέρει αυξήσεις στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών έως 130% λόγω της αλλαγής της βάσης υπολογισμού τους, έρχεται από το 2018. Οι νέες ανατροπές για 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους αφορούν την αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εισφορών, όπου θα υπολογίζονται επί των ακαθάριστων εσόδων, χωρίς δηλαδή την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί, ενώ έως και φέτος επιβάλλονται επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος. Για να αποφευχθεί η απότομη επιβάρυνση που θα προκύψει, προβλέπεται το 2018 να λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή των ασφαλίστρων στον ΕΦΚΑ το 85% του φορολογητέου εισοδήματος μαζί με τις αναλογούσες εισφορές (θα γίνεται έκπτωση 15%). Και από το 2019 να ισχύσει το νέο μέτρο πλήρως για το 100% του εισοδήματος συμπεριλαμβανομένων των εισφορών. Εκτιμάται ότι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ταμεία θα αγγίξει το 130% έως το 2021.
Οι εισφορές θα υπολογίζονται για όλους ως ποσοστό στο εισόδημα του προηγούμενου χρόνου, πριν όμως αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες για παράδειγμα για πρώην ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ ανέρχονται στο 27%.

Την ιδια ωρα εχουν  ήδη δρομολογηθεί μια σειρά από επιβαρύνσεις που θα κληθούν οι παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων, να εξοφλήσουν εντός του 2018. Οι επιβαρύνσεις αυτές, αφορούν τόσο στο σκέλος των εισφορών υπέρ επικούρησης και εφάπαξ, όσο και εισφορές που δεν είχαν καταβληθεί από το 2016 και πρέπει να εξοφληθούν στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Είναι προφανές ότι, αν σε όλα τα παραπάνω προστεθούν και οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που επίσης πρέπει να καταβάλλονται εμπρόθεσμα, το πεδίο για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους γίνεται πολύ ασφυκτικό. Πιο αναλυτικά, οι ασφαλιστικές επιβαρύνσεις της νέας χρονιάς, όπως έχουν προκύψει από τα έως τώρα δεδομένα έχουν ως εξής:
--Επικούρηση – εφάπαξ: Έχει υπολογιστεί ότι ανέρχονται σε περίπου 200.000 οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (γιατροί, φαρμακοποιοί, υγειονομικοί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, βενζινοπώλες, αρτοποιοί), που χωρίς δική τους υπαιτιότητα, οφείλουν από την αρχή του έτους εισφορές 7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ. Οι εισφορές αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν να εισπράττονται ή τον Δεκέμβριο της τρέχουσας χρονιάς ή τον Ιανουάριο του 2018. Επειδή η είσπραξή τους θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργείου Εργασίας, σε 11 ή 12 δόσεις, αυτό συνεπάγεται ότι θα υπάρξει πρόσθετη «διπλή» επιβάρυνση, σχεδόν για το σύνολο του 2018.
-- «Παλιές» εισφορές: Πρόκειται για εκείνες τις εισφορές που έπρεπε να έχουν καταβληθεί για το 2016, αλλά η έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ την 1.1.17 και η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού τους, «πάγωσε» τη διαδικασία. Η νέα παράταση που έχει δοθεί, είναι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 και αφορά περίπου 650.000 αγρότες και αυτοαπασχολούμενους - επιστήμονες που θα πρέπει έως τότε να καταβάλλουν τις εισφορές αυτές.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:Eως 25%  θα φθάσει  η νεα μείωση στις  καταβαλομενες συνταξεις από 1-12019 με  τις περικοπές που ψηφισε η σημερινη κυβέρνηση δημιουργώντας μια νεα τάξη συνταξιουχων των 500 ευρω!Εκτιμάται ότι  οι συνταξιούχοι θα χάσουν έως τρεις συντάξεις το 2019 εξαιτίας της μείωσης κατά 18% της προσωπικής διαφοράς όλων των κύριων καταβαλλόμενων συντάξεων, τη μείωση κατά 18% της προσωπικής διαφοράς όλων των επικουρικών συντάξεων, τη κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου και τέκνων) από όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, το «πάγωμα» των αυξήσεων σε όλες τις συντάξεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 και τέλος από τη κατάργηση του ΕΚΑΣ για 280.000 χαμηλοσυνταξιούχους.Εκτός   από τις 22 μειώσεις που  επέφερε στις συντάξεις ο νόμος Κατρούγκαλου(έως 30%) περίπου 1.100.000 παλιοί συνταξιούχοι υπολογίζεται πως θα θιγούν    από 1/1/2019 από τον επανυπολογισμό και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Προσωπική διαφορά είναι η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο καθαρό ποσό των σημερινών συντάξεων (είχαν απονεμηθεί ή είχε υποβληθεί γι αυτές αίτηση μέχρι 12/5/2016) και στο ποσό που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό τους.Σύμφωνα με την διάταξη του νόμου που έχει  ψηφιστεί από τη σημερινή  κυβέρνηση , η διαφορά αυτή θα περικόπτεται τόσο, ώστε το σύνολο της σύνταξης να μην μειώνεται πάνω από 18%. Ωστόσο οι μειώσεις δεν θα είναι 18%, αλλά φτάνουν και στο 25%, γιατί δεν κόβεται μόνο σύνταξη, λόγω προσωπικής διαφοράς, αλλά καταργούνται και τα επιδόματα συζύγου και τέκνων. Πάντως ο κίνδυνος να υπάρξει πλήρης περικοπή της προσωπικής  διαφοράς  είναι ορατός.Με την περικοπή  της προσωπικής οι απώλειες δεν αποκλείεται να ξεπερνούν τα 300 ευρώ το μήνα.Από όλους όσοι μπαίνουν στο φάσμα των περικοπών, περίπου 450.000 θα υποστούν και το μεγαλύτερο «μαχαίρι» στην προσωπική διαφορά, απορροφώντας όλη την μείωση του 18%.

Δημοφιλείς αναρτήσεις