Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ
Aρχισε από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή επιχειρήσεων και εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω της απασχόλησης 10.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.
Το εν λόγω πρόγραμμα διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ως προς τα κάτωθι σημεία:
- Απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
- Παρέχει στους ωφελούμενους νέους μισθό και ασφάλιση
- Η χρονική του διάρκεια είναι συγκεκριμένη (6-12 μήνες)
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών
- Παρέχει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας.
Ο ΟΑΕΔ καταβάλει ως επιχορήγηση το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων για τους κλάδους σύνταξης, ασθενείας και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ενώ οι εργοδότες καταβάλουν στους νέους με τους οποίους συνάπτουν σύμβαση εργασιακής εμπειρίας μισθό, ο οποίος αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου.
Το πρόγραμμα επιχορήγησης έχει διάρκεια 12 μήνες και παρέχει ισχυρά κίνητρα για επέκταση για 12 επιπλέον μήνες, ύστερα από την μετατροπή της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας. Έχει προϋπολογισμό 53.940.400 ευρώ για τα έτη 2010-2012.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, με την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Οι εργοδότες συνάπτουν με ανέργους ηλικίας 16 έως 24 ετών συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας οι οποίες δεν μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών και μεγαλύτερης των 12 μηνών στη διάρκεια των οποίων καταβάλλουν στους προσλαμβανόμενους μισθό ίσο με το 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΓΣΣΕ και τους ασφαλίζουν υποχρεωτικά στους κλάδους σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Μετά τη λήξη της σύμβασης παρέχονται στους εργοδότες ισχυρά κίνητρα να μετατρέψουν σε σύμβαση εργασίας την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των επιχορηγούμενων νέων, ύστερα από αίτηση τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (εντός 30 ημερών), και να επιχορηγηθούν για επιπλέον 12 μήνες.
Παράλληλα, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ' όλη τη διάρκεια του β' σταδίου του προγράμματος, που ανέρχεται συνολικά στους 18 μήνες (12 μήνες επιχορήγηση και 6 μήνες δέσμευση).
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα ημέρες, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό. Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης του προσωπικού σε επιχορηγούμενη θέση λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμβαση εργασίας
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι:
- Δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας εκτός αν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αποδεικνύεται με δικαιολογητικά (διαφορετικά θα πρέπει να έχει γίνει αντικατάσταση πριν την υποβολή της αίτησης).
- Δεν χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
- Δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις.
Τα ωφελούμενα άτομα πρέπει:
- Να είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ηλικίας 16 - 24 ετών και να μην έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης.
- Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
- Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
- Οι άνεργοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα δεν πρέπει να έχουν εργαστεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο 12μηνο πριν την ημερομηνία υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ (www. oaed.gr) προς την Υπηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή έδρας της επιχείρησης.
Μετά την προέγκριση πραγματοποιείται:
Επιτόπιος έλεγχος από ζεύγος ελεγκτών του ΟΑΕΔ, προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Ακολουθεί απόφαση έγκρισης.
Ελέγχεται η διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση και γίνεται παραπομπή ανέργων στις επιχειρήσεις με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης.
Εντός 35 ημερών από την εγκριτική απόφαση η επιχείρηση οφείλει να συνάψει με τον άνεργο την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό η αίτηση τίθεται σε "αναμονή" διάρκειας επτά ημερών.
Β ΣΤΑΔΙΟ
Εφόσον οι επιχειρήσεις μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας, μπορούν με αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία, εντός 30 ημερών από τη λήξη της σύμβασης, να επιχορηγηθούν για άλλους 12 μήνες με την υποχρέωση να διατηρήσουν τον νέο τον οποίο προσλαμβάνουν για επιπλέον 6 μήνες δίχως επιχορήγηση.
ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται μέχρι 12 μήνες στο α' στάδιο και σε 12 μήνες για το β' στάδιο.
Στο α' στάδιο ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως αυτό υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αποδοχών του 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή επί των ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών του 80% του κατώτατου ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.
Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.
Στο β' στάδιο ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των επιχορηγούμενων, που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού (ΕΓΣΣΕ).
Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης εφόσον υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης με πλήρες ωράριο. Υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη. Καταβάλλεται μέσα σε 30 ημέρες από την προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ τριμήνου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την επιχείρηση.
Ο κατάλογος των δικαιούχων του προγράμματος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www. espa.gr.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
Η κατανομή των πόρων και των θέσεων του προγράμματος γίνεται με βάση τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013 ως εξής:
- Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος: 29.667.220 ευρώ και 5.500 θέσεις.
- Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία: 22.115.564 ευρώ και 4.100 θέσεις.
- Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα: 2.157.616 ευρώ και 400 θέσεις.
- Από την εφαρμογή του προγράμματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους 53.940.400 ευρώ (9.058.500 για το 2010, 26.481.900 για το 2011 και 18.400.000 για το 2012, ΚΑΕ 2493). Ο προϋπολογισμός επιμερίζεται σε δαπάνη 21.740.400 για το πρώτο 12μηνο Σύμβασης Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας και 32.200.000 ευρώ προϋπολογισμό δεύτερου 12μηνου εφόσον μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.
Οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και αθροιζόμενες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (100.000 ευρώ για επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών).
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ), Η Εθνική Συμμετοχή θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υπαχθούν οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:
- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
- Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του ν. 2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).
- Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν τους ανέργους τις βραδινές ώρες πέραν της 22ης ώρας
- Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία κλπ), στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή η πρώτη πώληση προς μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές επιχειρήσεις].
- Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α' βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.
- Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών.
- Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
- Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, δεν μπορεί να υπαχθεί στο πρόγραμμα.

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

:ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΕΚΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΟΔΗΓΟΣ:ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΕΚΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Ενα αναλυτικος οδηγός για το πότε και πως θα καταβληθει το ΕΚΑΣ και η εκτακτη οικονομική ενισχυση στους χαμηλοσυνταξιουχους.
Ειδικότερα με τη συνταξη Δεκεμβριου, απο τις 22 Νοεμβριου(ΙΚΑ) και εως 1.12.2011(αναλογα ποτε γινεται η πληρωμη των συνταξεων ανα ταμειο) θα καταβληθει το ΕΚΑΣ, αναδρομικά από τις αρχές του χρόνου στους συνταξιούχους του 2010 καθώς και σε οσους έχουν ετήσιες αποδοχές που υποχώρησαν κάτω από τα νέα εισοδηματικά κριτήρια.
Το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται κατά 4%, όσο και η αναπροσαρμογή των συντάξεων το 2008, αφού με τα εισοδήματα εκείνης της χρονιάς, δηλαδή τη φορολογική δήλωση του 2009 θα καταβληθει το επίδομα. Το νεο ΕΚΑΣ κυμαίνεται από 57,5 έως 230 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τα εισοδήματα των δικαιούχων. Οι νέοι δικαιούχοι που θα προστεθούν φέτος υπολογίζονται σε περίπου 15.000 άτομα. Συνολικά ολοι οι δικαιουχοι του ΕΚΑΣ ειναι 380.000.. Με την καταβολη του νεου ΕΚΑΣ προκαλείται οικονομική επιβάρυνση των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην Ο.Γ.Α.) και του Ν.Α.Τ., ύψους 1.050 εκατομμυρίων ευρω.
Διευκρινιζεται οτι:
-Το νεο ΕΚΑΣ θα καταβληθει από τα ασφαλιστικά Ταμεία για όσους συνταξιοδοτήθηκαν το 2010.
-Τα ποσά του ΕΚΑΣ(παγωμενα την τελευταια τριετια) θα είναι ίσα με εκείνα που καταβάλλονται σήμερα στους συνταξιούχους και θα χορηγηθούν στους δικαιούχους μαζί με τα τυχόν αναδρομικά (από 1/1/2010 και μετά).
Σε σχετικη του εγκύκλιο το ΙΚΑ επισημαινει τα παρακάτω:
Α. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για το έτος 2010, κυμαίνεται από 230,00 έως 57,50 ευρώ κατά μήνα και χορηγείται ανάλογα με τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις, καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έτους 2008.
Β. Αναπροσαρμόζονται τα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων και διαμορφώνονται για το έτος 2010 ως εξής:
Β1. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (8.353,38).
Β2. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (9.745,62).
Β3. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (15.165,39).
Γ. Για το έτος 2010, αποδεικτικό για τα εισοδηματικά κριτήρια θα αποτελέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2009, το οποίο αφορά εισοδήματα έτους 2008.
Ποσά τα οποία καταβλήθηκαν αχρεώστητα από 1/1/2010 και μετά στους κατά την 31/12/2009 δικαιούχους και μέχρι την επίσημη ημερομηνία πληρωμής, δε θα αναζητηθούν.
-Δεδομένου δε, ότι τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2010 παραμένουν ίδια με αυτά του προηγουμένου έτους, αναδρομικά ποσά από 1/1/2010 θα χορηγηθούν εκτός από τις περιπτώσεις που χορηγείται το σχετικό επίδομα για πρώτη φορά, και στις περιπτώσεις επαναχορήγησής του μετά από διακοπή, είτε κατά το έτος 2009 είτε και από προηγούμενα έτη, καθώς και στους δικαιούχους ποσών μεγαλύτερου κλιμακίου.
-Στις περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας (60ο) μετά το μήνα καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. μηχανογραφικά, που θα σας γνωστοποιηθεί, καθώς και στις περιπτώσεις που δεν έχει αναγγελθεί μήνας γέννησης παρά μόνο έτος και σύμφωνα μ΄αυτό πληρούν τις προϋποθέσεις σε κάποιο μήνα του 2010, το Ε.Κ.Α.Σ. δε θα καταβληθεί αυτόματα. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα σταλούν καταστάσεις ανά Υποκατάστημα. Στη συνέχεια θα πρέπει μετά από έλεγχο των στοιχείων του φακέλου για τη διαπίστωση της ηλικίας τους και ειδικότερα του μήνα γέννησης, να προβείτε εκ νέου σε αναγγελία, για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. από 1ης του επομένου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους. Στην περίπτωση που η ημερομηνία αυτή είναι η 01.01.2011, θα σας δοθούν οδηγίες.
Με την ιδια εγκύκλιο Εφισταται η προσοχή των αρμοδίων υπαλληλων του ΙΚΑ, στις περιπτώσεις που δε θα καταστεί δυνατός ο μηχανογραφικός έλεγχος για τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων, π.χ. λόγω ελλιπών στοιχείων, και θα ελεγχθεί η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. από τις υπηρεσίες, στην περίπτωση που πληρούν τις προϋποθέσεις, να επαναφέρεται η πληρωμή του μηχανογραφικά και να μην συνεχίζεται χειρόγραφα προκειμένου:
1. Να μην παρατηρείται μέχρι τη ψήφιση της επόμενης Υπουργικής απόφασης, η διαφοροποίηση όπου εξακολουθεί να καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ. σε όσους δικαιούχους είχαν αναγγελθεί στη μηχανογράφηση, αντίθετα να διακόπτεται σε όσους το είχαν δικαιωθεί με χειρόγραφο τρόπο πληρωμής.
2. Να είναι δυνατόν να υπολογιστεί το κόστος από τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το επόμενο έτος.
Eξάλλου απο τις 22 Δεκεμβριου(ΙΚΑ) και εως την 31.21.2010(αναλογα ποτε καταβαλονται οι συνταξεις) θα καταβληθει έκτακτη οικονομική ενίσχυση ταυτόχρονα με την καταβολή της σύνταξης από κάθε ταμείο και το Δημόσιο, πλην του ΟΓΑ, για συνταξιούχους ηλικίας 60 ετών και άνω. Ειδικότερα:
- Το επίδομα των 300 ευρώ δικαιούνται συνταξιούχοι με ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ.
- Το επίδομα των 200 ευρώ συνταξιούχοι με ατομικό ετήσιο εισόδημα από 7.000 μέχρι 8.500 ευρώ και οικογενειακό μέχρι 14.500 ευρώ.
- Το επίδομα των 100 ευρώ συνταξιούχοι με ατομικό εισόδημα από 8.500 μέχρι 10.500 ευρώ και οικογενειακό μέχρι 16.500 ευρώ.
Το επίδομα δικαιούνται και κατηγορίες κάτω των 60 ετών, όπως χήρες που συνταξιοδοτούνται λόγω του θανάτου του συζύγου, τέκνα έως 18 και έως 24 ετών που σπουδάζουν και λαμβάνουν τη σύνταξη του θανόντος πατέρα και συνταξιούχοι με αναπηρία 67% και άνω.
Το επίδομα αυτό δεν μπορεί να κατασχεθεί για χρέη προς το δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα. Το το συνολικό κόστος της παρέμβασης κινειται στα 100 εκ. ευρώ και η σχετικη τροπολογία θα κατατεθεί στη Βουλή εντος του Νοεμβριου

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΤΟ ΚΛΙΜΑ φυγής στη σύνταξη – ενόψει των ανατροπών που επέρχονται από 1-1-2011 τόσο στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όσο και στον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων – είναι πρωτοφανές. Δεκάδες χιλιάδες υπάλληλοι σπεύδουν στη σύνταξη δηµιουργώντας πρόσθετα προβλήµατα στην ήδη προβληµατική δηµόσια διοίκηση.
Εκτός από τις επιβαρύνσεις στα ασφαλιστικά ταµεία (π.χ. το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων δεν έχει να πληρώσει εφάπαξ), η αναστάτωση λόγω νέου ασφαλιστικού έδωσε λαβή στους γνωστούς επιτηδείους έναντι αµοιβής να «εκπροσωπούν» τους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµένους για να τους πληροφορήσουν τα σχετικά µε τη σύνταξη και να τους διευκολύνουν στη συνταξιοδότηση. Δεν είναι τυχαίο το φαινόµενο.
Γεννήθηκε και ανδρώθηκε από την παντελή απουσία της Πολιτείας όσον αφορά την απαραίτητη πληροφόρηση των ασφαλισµένων για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, µετά µάλιστα και τις αλλεπάλληλες αλλαγές στην ασφαλιστική νοµοθεσία. Ετσι σε κατάσταση πανικού χιλιάδες ασφαλισµένοι... τρέχουν και δεν φτάνουν για να πληροφορηθούν τις αλλαγές στη συνταξιοδότησή τους. Κυρίως ελλείψει προσωπικού τα τηλέφωνα των ασφαλιστικών ταµείων είναι «νεκρά». Ετσι µαζί µε τις δραµατικές ανατροπές στα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα καθώς και στις ονοµαστικές µειώσεις εισοδήµατος 20% - 25% κατά µέσο όρο, οι ασφαλισµένοι βρίσκονται σε «µαύρα σκοτάδια» όσον αφορά το πότε πρέπει να συνταξιοδοτηθούν! Το φαινόµενο παίρνει και άλλες διαστάσεις αν ληφθεί υπόψη ότι οι πανικόβλητοι ασφαλισµένοι – εκτός από τα γραφεία διευκολύνσεων – προστρέχουν και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για να πληροφορηθούν πότε πρέπει να πάρουν σύνταξη. Και δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις παίρνουν λανθασµένες απαντήσεις. Λίγοι ενδεχοµένως γνωρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια χιλιάδες είναι οι ασφαλισµένοι που συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα ακολουθώντας τις... οδηγίες της τηλεόρασης και τώρα έχουν µετανιώσει οικτρά αφού η σύνταξή τους είναι αισθητά µειωµένη.
Το υπουργείο Εργασίας έχει τεράστιες ευθύνες. Γιατί το πρόβληµα της σωστής ενηµέρωσης των ασφαλισµένων για τα δικαιώµατά τους είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη.
Μέσω ΚΕΠ ή των ασφαλιστικών ταµείων θα έπρεπε προ ετών να υπάρχουν εξειδικευµένοι υπάλληλοι για να ενηµερώνουν τους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµένους. Αλλά θα µου πείτε εδώ παίρνουν σύνταξη ακόµη και οι πεθαµένοι ενώ τα ασφαλιστικά ταµεία παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Με την ενηµέρωση επί του Ασφαλιστικού θα ασχοληθούν;(TA NEA-26/10/2010)

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

ΟΔΗΓΟΣ:ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 100% ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόγραμμα(ΟΑΕΔ) επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση
των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων
εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Οι
αιτήσεις αρχισαν απο 21/10/2010(www. oaed.gr).

To πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με
επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000
θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο
πρόγραμμα θα αρχίσει στις 21-10-2010 σύμφωνα με την με αριθμ. Β
138138/21-10-2010 απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους
απασχόλησης, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με
την επιχορήγηση του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες
εργοδοτικές εισφορές, ως κίνητρο για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων
εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, με έμφαση στις ειδικές
ομάδες εργαζομένων, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

· Άτομα με αναπηρία

· Εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω

Οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζομένων που
απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους και ειδικότερα για
έναν (1) έως και ογδόντα (80) εργαζόμενους κατ' ανώτατο όριο, με την
προϋπόθεση να διατηρήσουν, ίσο αριθμό τουλάχιστον μη επιχορηγούμενων
εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων καθ' όλη τη διάρκεια του
προγράμματος.

1. Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση

1. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του
εγκεκριμένου καθεστώτος ν. 304/2009 στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά
τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης»
(2009/C83/01).

Βάσει του ως άνω καθεστώτος, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχειρήσεις
έως τις 31-12-2010.

2. Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας, αθροιζόμενη με
οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έχει λάβει ή θα λάβει η
επιχείρηση βάσει της ως άνω Ανακοίνωσης ή βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) της
Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) αριθμ. 1998/2006
κατά την περίοδο 01.01.2008 έως 31.12.2010, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό
των 500.000 ευρώ. Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της
εγκριτικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι
ενισχύσεις ήσσονες σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα
επιχειρήσεις.

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους
μια από τις παρακάτω σχέσεις:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή
των εταίρων άλλης επιχείρησης

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των
μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού
της τελευταίας

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη
επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του
καταστατικού της αυτής της τελευταίας

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη
της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν
λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των
εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού
προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων, οι οποίοι κατέχουν ποσοστό άνω του 20%
και ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική
μονάδα, υπό την έννοια που αναφέρεται στην ενοποιημένη Ανακοίνωση της
Επιτροπής περί Δικαιοδοσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του
Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.

2. Ρόλος του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄258), μεταξύ των σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η
ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού
της χώρας στην αγορά εργασίας

Σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-03-2010) ο
ΟΑΕΔ μπορεί να επιδοτεί μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για τη διατήρηση θέσεων σε
επιχειρήσεις ή εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων που
καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

3. Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Α. Δικαιούχοι

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί,
κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε
μείωση προσωπικού.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως
επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω
προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του
μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από
μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή
σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

β) Η επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα για το 50% του προσωπικού που
απασχολούσε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της για συμμετοχή στο
πρόγραμμα και από ένα (1) μέχρι ογδόντα (80) άτομα του προσωπικού της κατ'
ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσει ίσο τουλάχιστον αριθμό μη
επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων, λαμβάνοντας
υπόψη τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της παρ.7, καθ' όλη τη διάρκεια του
προγράμματος, ήτοι για δεκαοκτώ (18) μήνες. Στην περίπτωση που προκύπτει
δεκαδικός αριθμός, η στρογγυλοποίηση θα ανάγεται στον αμέσως επόμενο ακέραιο
αριθμό.

γ) Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα, ως εξής:

i. το 50% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 100.000, θα καλυφθούν από τις
πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 2-9 άτομα, κατά την ημερομηνία
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα,

ii. το 30% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 60.000, θα καλυφθούν από τις
μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 10-49 άτομα, κατά την ημερομηνία
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και

iii. το 20% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 40.000, θα καλυφθούν από τις
επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 άτομα και άνω, κατά την ημερομηνία
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.

Δεν υπάγονται:

--- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του
προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και
του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

-- Τα νυχτερινά κέντρα

--- Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

--- Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.

-- Οι έμμεσοι εργοδότες

-- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της
υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών
προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή
εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς.

--- Οι επιχειρήσεις για τους εργαζόμενους τους που απασχολούνται από την 22η
ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).

--Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α'
βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.

--Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε.
και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε.,
καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
αυτών.

--Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.

--Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από
τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

--επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών
ενισχύσεων

--Οι επιχειρήσεις που ήταν προβληματικές την 1-8-2008.

i. Μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) Ο ορισμός της ΜΜΕ αναφέρεται στο
παράρτημα Ι του Καν. 800/2008 της ΕΕ (ΕΕ L214 της 9.8.2008, σελ.3).
θεωρείται προβληματική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους όρους:

α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί
πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων
μηνών, ή

β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από
το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της
εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί
κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή

γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί
τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική
πτωχευτική διαδικασία.

Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται,
για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφορικά
με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
στο στοιχείο (γ) της παρούσας παραγράφου.

ii. Μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί
πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων
μηνών, ή·

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από
το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της
εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί
κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή·

γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του
εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική
πτωχευτική διαδικασία.

Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που
αναφέρονται παραπάνω, μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται
προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας
προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου
εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα,
φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών
επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού
ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη
κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής
διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.

ii. Μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί
πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων
μηνών, ή·

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από
το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της
εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί
κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή·

γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του
εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική
πτωχευτική διαδικασία.

Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που
αναφέρονται παραπάνω, μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται
προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας
προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου
εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα,
φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών
επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού
ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη
κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής
διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.

Β. Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της
επιχείρησης, είναι εργαζόμενοι, με έμφαση στις ειδικές ομάδες οι οποίες
αναλύονται ως εξής:

· εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω (οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 49ο
έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να διανύουν το 50ο έτος) και

· εργαζόμενοι με αναπηρίες.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι πρέπει:

-- να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται
στις επιχειρήσεις με καθεστώς πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου για
χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.

--να εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της
επέκτασης της σύμβασης τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Τα ωφελούμενα άτομα θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους
μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στην χώρα μας καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα
διαμονής και απασχόλησης στην χώρα μας.

Εξαιρέσεις

i. Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται για επιχορήγηση:

-Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και
δεν επεκτείνεται η σύμβασή τους

-Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και
δεν μετατρέπεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης

-Οι εργαζόμενοι οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε έμμεσο εργοδότη

-Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε άλλο πρόγραμμα απασχόλησης
(ΝΘΕ) του ΟΑΕΔ ή σε προγράμματα επιδότησης του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους ή μέρους αυτού

-Οι εργαζόμενοι που προσελήφθηκαν για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων της
επιχείρησης όπως της δημιουργίας θέσεων εργασίας από επενδυτικά σχέδια που
εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης.

Η ανωτέρω διάταξη δεν ισχύει στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν λάβει
κρατικές ή κοινοτικές ενισχύσεις, και οι μισθολογικές δαπάνες (άμεσο ή
έμμεσο μισθολογικό κόστος) των εργαζομένων που απασχολούνται δεν
συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών.

-Οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των Α.Τ.Ε.Ι. και των Σχολών Τουριστικών
Επαγγελμάτων.

-Άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/98.

-Οι εργαζόμενοι που δεν υπάγονται στην κύρια ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ii. Οι ανωτέρω κατηγορίες δεν προσμετρούνται και στον αριθμό του προσωπικού
βάσει του οποίου θα υπολογιστεί ο τελικός αριθμός των επιχορηγούμενων
εργαζομένων, πλην των μερικά απασχολούμενων του εδ. β της παρ.7i.

4. Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων

i. Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που επιθυμούν
να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού (www. oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος
ηλεκτρονικών αιτήσεων (http: //ait. oaed. gr/) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, που βρίσκεται
στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από
τη σχετική στήλη.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα:

i) σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ή οι ενισχύσεις
βάσει του Προσωρινού Πλαισίου που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση από 1-1-2008
έως 31-12-2010 (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις)
σύμφωνα με το πρότυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ,

ii) ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική, όπως ορίζεται στο τελευταίο
εδάφιο της παρ.3.Α

iii) ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης ανάκτηση παλαιάς κρατικής
ενίσχυσης και

iv) ότι η επιχείρηση λειτουργεί

στην ίδια δήλωση θα βεβαιώνεται ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού,
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα και θα
δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται
και πληροί.

ii. Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, και επιθυμεί να ενταχθεί στο
πρόγραμμα και για τα υποκαταστήματα, τότε θα υποβάλλει την αίτηση, όπως
αναφέρεται στo εδ. 1 της παρ.4, στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας
υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.

iii. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2
στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

iv. Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά
ο δικαιούχος, οφείλει εντός πέντε (5) ημερών να προσκομίσει στην Υπηρεσία
(ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2) αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης
συμπληρωμένης σε όλα τα πεδία, με την υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου και τη
σφραγίδα της επιχείρησης. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ταυτόχρονα με την
παραλαβή των ανωτέρω θα προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής
απόφασης. Η εγκριτική απόφαση θα κοινοποιείται άμεσα στον δικαιούχο, στο
υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκει η έδρα της επιχείρησης καθώς επίσης και στην
Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το προσωπικό του
υποκαταστήματος για το οποίο επιθυμεί η επιχείρηση να επιχορηγηθεί.

Σε οριακές περιπτώσεις που το ποσό της επιχορήγησης για τις αιτηθείσες
θέσεις μαζί με τις τυχόν κρατικές ή κοινοτικές ενισχύσεις που έχει λάβει η
επιχείρηση, προσεγγίζουν το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό ενίσχυσης, και για την
τήρηση των οριζόμενων στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1, η επιχείρηση θα
προσκομίζει ονομαστική κατάσταση μισθοδοσίας με τις μηνιαίες ακαθάριστες
αποδοχές των εργαζομένων, τον κλάδο της ασφαλιστικής κάλυψης (μεικτή, ΒΑΕ,
επαγγελματικός κίνδυνος), καθώς και τα ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης,
προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής.

5. Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης

A. Ποσό επιχορήγησης

α. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες
εργοδοτικές εισφορές, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(μεικτή, ΒΑΕ και Επαγγελματικός Κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης του
ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ
εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά
Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των
αντίστοιχων μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών, για όλους του κλάδους κύριας
ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές των
αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων, καθώς και των εργοδοτικών εισφορών, εκείνων
που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις
εργοδοτικές εισφορές, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων
αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται.

Το ποσό επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού
ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη, σε
ποσοστό:

i. εκατό τοις εκατό (100%) για τα άτομα με αναπηρία. Ως βάση για τον
ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται οι
πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων
που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

ii. εκατό τοις εκατό (100%) για εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω. Ως
βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης
λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/
επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των χιλίων οκτακοσίων
(1.800) ευρώ.

iii. εκατό τοις εκατό (100%) για τους κοινούς εργαζόμενους. Ως βάση για τον
ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται οι
πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων
που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.

Οι αξιώσεις των εργοδοτών για τα παραπάνω ποσά της επιχορήγησης που δεν
ικανοποιούνται μέσω του αλληλόχρεου θα καταβάλλονται απευθείας στην
επιχείρηση.

β. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της επιχορήγησης υπόκειται στον περιορισμό που
προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1.

?

B. Διάρκεια επιχορήγησης

Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες,
εκ των οποίων οι δώδεκα (12) μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι
έξι (6) μήνες σε δέσμευση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.7.

6. Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης

A. Υποβολή αίτησης

Εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης όπως
αναφέρονται παρακάτω, καθώς και ονομαστική κατάσταση προσωπικού για το οποίο
επιθυμεί να επιχορηγηθεί (χωριστά για έδρα και τυχόν υποκαταστήματα).

Οι ενταγμένες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για τα
υποκαταστήματα, υποβάλλουν την αίτηση για καταβολή της επιχορήγησης για τα
υποκαταστήματα στην Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει
η έδρα της επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση η Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) που
δέχεται την αίτηση για καταβολή της επιχορήγησης στο πρόγραμμα, θα
ενημερώνει άμεσα την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το
υποκατάστημα, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου
τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, τα αποτελέσματα των
οποίων θα κοινοποιούνται στην Υπηρεσία που ανήκει η έδρα της επιχείρησης.

B. Δικαιολογητικά

Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) θα προβαίνει στην, αναφερόμενη στη παρ. 5,
καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η
επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει:

i. Έντυπη κατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει:

· το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,

· Α.Μ. ΙΚΑ επιχορηγουμένων,

· τη χρονολογία πρόσληψης τους,

· τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,

· το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο
δε θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),

· το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές με
τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως εμφανίζονται στις ΑΠΔ,

· το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, με το οποίο βαρύνεται ο αλληλόχρεος
λογαριασμός ΙΚΑ-ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το πρόγραμμα,

· το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, που καταβάλλεται εκτός του αλληλόχρεου
λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ,

· στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι
απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η
επιχορήγηση

ii. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν
και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα
δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

iii. Παραστατικά καταβολής εισφορών για τα λοιπά επικουρικά ταμεία, εκτός
ΕΤΕΑΜ.

iv. Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε.

v. Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται.
Σύμφωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009 ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται
αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία.

vi. Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό επιχορήγησης

Γ. Διενέργεια ελέγχων

Ύστερα από την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης,
πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος, μετά την απόφαση ανάθεσης από την
αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές προκειμένου να ελεγχθεί αν η
επιχείρηση τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος.

Ειδικότερα στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή της επιχορήγησης, θα
ελέγχονται και τα αναφερόμενα τόσο στην ηλεκτρονική αίτηση όσο και στην
Υπεύθυνη Δήλωση του δεύτερου εδάφιου της παρ.4 (λειτουργία της επιχείρησης,
έλεγχος τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης,
απασχόληση του επιχορηγούμενου και δεσμευόμενου προσωπικού, κατάσταση
μισθοδοσίας του προσωπικού, καταστατικό (σε περίπτωση εταιρείας), έναρξη
επιτηδεύματος κλπ). Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις του προγράμματος, η επιχείρηση οφείλει να προσκομίσει
ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων για τους οποίους επιθυμεί να
επιχορηγηθεί (χωριστά για έδρα και τυχόν υποκαταστήματα). Σε περίπτωση που
δεν τηρούνται οι όροι του προγράμματος η Υπηρεσία (ΚΠΑ, ΚΠΑ 2) θα προβαίνει
σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης, η οποία θα κοινοποιείται στο αρμόδιο
Υποκατάστημα του ΙΚΑ. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση
δικαιούται ενίσχυση για λιγότερες θέσεις από αυτές που έχει υπαχθεί, η
Υπηρεσία θα προβεί σε μερική ανάκληση της εγκριτικής απόφασης, η οποία θα
κοινοποιείται στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ.

Οι αναφερόμενοι έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και πριν από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, κατά την διάρκεια των
τριμήνων, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω.

Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του συνολικού προσωπικού
επιχορηγούμενου και δεσμευόμενου, η οποία θα αναζητείται από τους ελεγκτές.

Δ. Καταβολή της επιχορήγησης

Η Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) κοινοποιεί την εγκριτική απόφαση για την καταβολή
της επιχορήγησης στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της
επιχείρησης, προκειμένου να αποδοθεί η επιχορήγηση μέσω του αλληλόχρεου
λογαριασμού (ΙΚΑ-ΟΑΕΔ) και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια Περιφερειακή
Διεύθυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης, την εγκριτική απόφαση με τα
σχετικά δικαιολογητικά.

Το Υποκατάστημα του ΙΚΑ θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 χρηματικό κατάλογο,
στον οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που
αντιστοιχεί στο ποσό της επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαριασμού του
εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού (ΙΚΑ -ΟΑΕΔ).

Ως τρίμηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος θεωρούνται τα
τρίμηνα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη υποβολής Α.Π.Δ.
(Ιανουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος έως Σεπτέμβριος,
Οκτώβριος έως Δεκέμβριος).

7. Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης - Δεσμεύσεις

i. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας
(επιχορηγούμενους εργαζόμενους όπως επίσης και ισάριθμους τουλάχιστον μη
επιχορηγούμενους εργαζόμενους) και το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ' όλη τη
διάρκεια του συνολικού προγράμματος, που ανέρχεται συνολικά σε δεκαοκτώ (18)
μήνες.

Ως δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό θεωρείται ο συνολικός αριθμός
εργαζομένων της επιχείρησης, όπως ορίζεται στη παρ.3Α.β, οι οποίοι ανήκουν
στο προσωπικό της επιχείρησης και εργάζονται: α) με καθεστώς πλήρους
απασχόλησης αορίστου χρόνου, β) με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Σε αυτήν
την περίπτωση, η επιχορηγούμενη θέση εργασίας ισοδυναμεί με δύο άτομα που
εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και γ) με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει επέκταση της σύμβασης τους
μέχρι την λήξη του προγράμματος. Στο δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό
ανήκουν και τα επιπλέον άτομα για τα οποία δεν μπορεί να επιχορηγηθεί η
επιχείρηση διότι έχει υπερβεί τον ανώτατο αριθμό επιχορηγουμένων θέσεων, και
τα οποία διαθέτουν όμοια χαρακτηριστικά με αυτά των επιχορηγούμενων.

ii. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενο
και δεσμευόμενο) και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες
από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης κοινοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία, το
πρόγραμμα θα διακόπτεται στο σύνολο του.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας ή η αποχώρηση
για οποιοδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρά τις προσπάθειες του και την συνεργασία με
την αρμόδια Υπηρεσία, αδυνατεί να αντικαταστήσει το προσωπικό του, και
εφόσον η αδυναμία οφείλεται σε έλλειψη αντίστοιχης ειδικότητας (που θα
διαπιστώνεται από την Υπηρεσία), θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη
θέση αυτή, ενώ το πρόγραμμα θα συνεχίζεται κανονικά για τις υπόλοιπες
θέσεις.

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του προσωπικού
(επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο) που μείωσε, εντός εξήντα (60) ημερών είτε
α) με άλλον εργαζόμενο που απασχολείται ήδη στην επιχείρηση, με καθεστώς
μερικής απασχόλησης, εφόσον το μετατρέψει σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης
είτε β) με άλλον εργαζόμενο που απασχολείται ήδη στην επιχείρηση, με σύμβαση
ορισμένου χρόνου, εφόσον την επεκτείνει μέχρι την λήξη του προγράμματος,
είτε γ) με άνεργο κατόπιν υπόδειξης από το αρμόδιο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2.

iii. Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία
έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του Προϊσταμένου του ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 της έδρας
της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να διατηρείται το ίδιο καθεστώς
απασχόλησης των επιχορηγούμενων εργαζόμενων καθώς και του δεσμευόμενου
προσωπικού τους.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν είναι δυνατή η μετατροπή του
καθεστώτος απασχόλησης τόσο των επιχορηγούμενων εργαζομένων όσο και του
δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού από πλήρη απασχόληση σε μερική
απασχόληση.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πρέπει να υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον
ημέρες ασφάλισης κατά μήνα για κάθε μισθωτό επιχορηγούμενο ή δεσμευόμενο.

Η ανωτέρω δεσμεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης μέχρι και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

8. Επιμήκυνση Προγράμματος

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ
ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε
περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, β) μη λειτουργίας της
επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών, γ) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται
μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της
επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας
του ΟΑΕΔ. Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα στην προθεσμία
των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης
και δέσμευσης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που
αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.

9. Διακοπή επιχορήγησης

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από
οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση με απόδοση μέσω
του αλληλόχρεου, θα εφαρμόζονται οι κάτωθι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18
του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-03-2010), για την διακοπή της επιχορήγησης:

«Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί στα καταρτιζόμενα κατά τη
διαδικασία αυτού του άρθρου προγράμματα απασχόλησης και παραβαίνουν τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για
την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και
του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του προγράμματος,
υποχρεούνται να καταβάλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και
εργαζομένων) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού
χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το
πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
(εργοδοτών και εργαζομένων) από τις επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν
παραβεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων
γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενώ το ποσό
της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως για τις ως άνω
ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα στον ΟΑΕΔ.

Για το ποσό που θα αποδοθεί στον ΟΑΕΔ στις ανωτέρω περιπτώσεις, αποφασίζει
το διοικητικό συμβούλιο ή τα όργανα που ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 περ. δ΄ του
παρόντος άρθρου. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του
οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί
στον ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.»

Στην περίπτωση που το ποσό της δαπάνης έχει καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ
αχρεωστήτως απευθείας στην επιχείρηση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 29 παρ. 7 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α'/16.6.1982), όπως ισχύει, για
την απόδοση στον ΟΑΕΔ.

Για το ποσό που θα αποδοθεί στον ΟΑΕΔ, και στις δυο ανωτέρω περιπτώσεις,
αποφασίζει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, που αποφαίνεται με
αιτιολογημένη απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης με επιστροφή του
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό είναι το αναλογούν ποσό που προκύπτει από τον
υπολογισμό του καταβληθέντος ποσού επί των μηνών που δεν τήρησε η επιχείρηση
τους όρους του προγράμματος δια των μηνών του συνολικού προγράμματος.

10. Παραγραφή αξίωσης

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της
επιχορήγησης πέραν της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών του μήνα που
ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου, τότε
η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της
επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται
οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως
άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου
της Υπηρεσίας (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2).

11. Επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμένων στο συνολικό πρόγραμμα
και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής
Επιτροπής Ενστάσεων.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ μέσω της Υπηρεσίας στην
οποία έχει κατατεθεί η αίτηση για ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος από
την Υπηρεσία.

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ και του οικείου ασφαλιστικού
φορέα ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον ΟΑΕΔ επιλύεται
με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

12. Διαδικασία παρακολούθησης & ελέγχου του προγράμματος

Οι έλεγχοι στους δικαιούχους του προγράμματος θα διενεργούνται από
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ.
2/34255/0022/6-6-2001 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και με την με
αριθμό 2854/01-07-2008 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, οποιαδήποτε χρονική
στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος. Οι
έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή της σχετικής
αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό
διάστημα αναφοράς (δωδεκάμηνο διάστημα επιχορήγησης και εξάμηνο διάστημα
δέσμευσης).

Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετικές
εκθέσεις, που αφορούν τους όρους της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης
παραδίδεται στην επιχείρηση.

Για τον έλεγχο των όρων υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του συνολικού
προγράμματος, ο Ο.Α.Ε.Δ. τηρεί ξεχωριστό φάκελο για κάθε επιχείρηση που
εντάσσεται στο πρόγραμμα. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις Υπηρεσίες
Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τη
σχέση της επιχείρησης με το συνολικό πρόγραμμα, ξεκινώντας από την αίτηση
και μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης του προσωπικού (δικαιολογητικά
υπαγωγής και καταβολής της επιχορήγησης, παραστατικά δαπανών τόσο της
αναδόχου επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) που καταβάλλει την
επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας όπως εγκριτικές αποφάσεις,
αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λ.π.)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών, λαμβάνονται
όλα τα αναγκαία μέτρα για:

· την πιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών κανόνων στα πλαίσια των οποίων
λειτουργεί το πρόγραμμα

· την πρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν παρεμβάσεων, καθώς και στην επιβολή
κυρώσεων

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:

· Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους ελεγκτές υπαλλήλους.

· Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και τα έγγραφα που αναφέρονται στην
παρούσα απόφαση για τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωμή του
προγράμματος.

Οι δικαιούχοι χρηματοδοτήσεων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 υποχρεούνται για τα
ακόλουθα:

· να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας των ενεργειών τους
όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της
8ης Δεκεμβρίου 2006.

· να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των
δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται.

· να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του
Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006
της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006.

· να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό
και το οικονομικό τους αντικείμενο

Στα πλαίσια διαφάνειας και ελέγχου της σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων που
λαμβάνουν οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα δημοσιοποιούνται οι δικαιούχοι
επιχειρήσεις, η ονομασία του έργου και τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης
που χορηγείται για το έργο σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού (ΕΚ)
1828/2006.

13. Τελικές διατάξεις

1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα,
λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την
κάλυψη των τελευταίων κατανεμηθεισών θέσεων των αντίστοιχων κατηγοριών, όπως
ορίζονται στo εδ. γ της παρ. 3Α της παρούσας. Μετά την αυτόματη λήξη της
αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό
θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 20% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην
περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με
βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις

2. Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται με απόφαση του α) να ανακατανείμει τις
θέσεις μεταξύ των κατηγοριών του προγράμματος, όπως αυτές ορίζονται στο εδ.
γ της παρ. 3Α της παρούσας, β) να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα και γ) να αναστείλει, να
συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για
τμήμα ή το σύνολο του προγράμματος.

3. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδικεύονται με
αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

OI ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αναστολή σύνταξης, περικοπή σύνταξης και προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές φέρνει ο νόμος Λοβέρδου για το ασφαλιστικό( αρθρο 16 του ν. 3863/2010) στους συνταξιούχους που εργάζονται. Ο νεος νομος καθιερώνει ενιαίο καθεστώς για την απασχόληση των συνταξιούχων, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα επιβάλει πρόστιμα σε όσους συνταξιούχους δεν δηλώνουν την απασχόλησή τους στα ασφαλιστικά ταμεία.
Η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος του υπ. Εργασιας εστάλη(15/10/2010) σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και βάζει φραγμούς στις συντάξεις όσων νέων (από 15/7/2010) συνταξιούχων αναλαμβάνουν εργασία, ενώ οι ίδιες ποινές θα επιβάλλονται από την 1/1/2013 και στους «παλιούς» συνταξιούχους που θα εξακολουθήσουν να απασχολούνται (έως τότε ισχύουν οι απαγορεύσεις τις οποίες προβλέπει ο νόμος του 1999). Οι ποινές που ορίζονται απο το νεο νόμο ειναι η πλήρης αναστολή της καταβολής της σύνταξης σε συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 55 ετών (ή 53 ετών αν είναι συνταξιούχοι στρατιωτικοί και εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα). Mετά την ηλικία των 55 ετών προβλέπονται, κατά περίπτωση, η περικοπή του 70% για το ποσό που υπερβαίνει τα 990,9 ευρώ, η χορήγηση μόνο του οργανικού ποσού (200 ευρώ - 350 ευρώ, ανάλογα με το Tαμείο και τα έτη ασφάλισης) για όσους εισπράττουν κατώτατη σύνταξη και για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους η καταβολή προσαυξημένων κατά 50% εισφορών.
Τα κυριότερα σημεια της εγκυκλίου προβλέπουν τα εξης:
-Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Mετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ενώ το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κυρίων συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Το ημερομισθιο ανειδικευτου εργάτη στις 31/12/2009 ανερχονταν σε 33,03 ευρω και συνεπώς για το 2010 το ποσό της μηναιας ακαθάριστης κυριας ή κυριων συντάξεων που υπερβαινει τα 990,90 ευρω καταβαλλεται μειωμενο κατα 70%. Oσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου και καταβάλλεται χωρίς περικοπή. Tο ανωτέρω όριο των τριάντα ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ού έτους της ηλικίας, καθώς και για ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία παιδί. Για παράδειγμα σε περιπτωση που ο απασχολούμενος συνταξιουχος εχει ενα ανήλικο τέκνο, το ποσό της μηνιαιας ακαθάριστης κυριας ή κυριων συντάξεων που υπερβαινει τα 36 ημερομισθια ανειδικευτου εργάτη, οπως αυτα εχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβριου του περοηγουμενου ετους ητοι για το 2010 τα 1.189,08 ευρω καταβαλλεται μειωμενο κατα 70%. Στις περιπτώσεις που προκύπτει περικοπή της κύριας σύνταξης και ο συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εάν δεν επαρκεί, στην αμέσως επόμενη σε ύψος κύρια σύνταξη. Στις περιπτώσεις δικαιούχων κατωτάτων ορίων κύριας σύνταξης, η σύνταξη περιορίζεται στο οργανικό ή στα οργανικά ποσά, για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία, και σε περίπτωση που το ποσό της οργανικής σύνταξης ή των οργανικών συντάξεων υπερβαίνουν το κατά περίπτωση εισοδηματικό όριο, περικόπτεται αναλόγως.
-Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Oργανισμού Aσφάλισης Eλευθέρων Eπαγγελματιών (O.A.E.E.) και του Eνιαίου Tαμείου Aνεξάρτητα Aπασχολούμενων (ETAA), προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Eκτός της αναστολής της σύνταξης, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των φορέων Aντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και για τους εργοδότες που απασχολούν τους ανωτέρω συνταξιούχους, όπως ισχύει και για τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία. Mετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα εξήντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, περικόπτεται. Oσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, και στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου και καταβάλλεται χωρίς περικοπή. Για, την εν λόγω κατηγορία απασχολούμενων συνταξιούχων όσον αφορά στην προσαύξηση του αριθμού των ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη εφόσον υπάρχει ανήλικο ή ανίκανο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει, στον περιορισμό της σύνταξης στο οργανικό ποσό (σε περίπτωση λήψης κατωτάτου ορίου, καθώς και στον τρόπο περικοπής της σύνταξης σε περίπτωση συρροής συντάξεων, εφαρμόζονται αντιστοίχως τα προβλεπόμενα για τους συνταξιούχους γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία. Πέραν της ως άνω περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι γήρατος που αυτοαπασχολούνται, μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, υποχρεούνται να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Eιδικά για τους συνταξιούχους που θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ETAA, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, ενώ δεν καταβάλλεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 22 του ν. 2084/1992 συμμετοχή του κράτους, ύψους 10%. Aπό την καταβολή των προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών εξαιρούνται μόνο όσοι συνταξιούχοι, λόγω της απασχόλησής τους υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο, και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από έναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν χωρίς διακοπ ή για την ίδια απασχόληση, υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ή τομέα ασφάλισης. Για παράδειγμα, ιατρός του E.Σ.Y. που ασφαλίστηκε μέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισμένος) υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του T.Σ.A.Y. Mετά τη συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο, συνεχίζει χωρίς διακοπή την ασφάλισή του στο T.Σ.A.Y., χωρίς να καταβάλλει προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. Ομως μετά την ισχύ του αρθρου 10 του ν. 3865/2010(μεταρρυθμιση συνταξιοδοτικου συστηματος του δημοσιου ''), οι συνταξιουχοι του δημοσιου που εργάζονται εκτος του ευρυτερου δημοσιου τομεα οπως αυτος εχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του ν. 1256/1982 ή αυτοαπασχολουνται, εξαιρουνται απο την παρ. 2 του αρθρου 63 του ν. 2676/1999, οπως ισχύει και ως εκ τουτου η ανωτέρω ρυθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής και επομενως δεν καταβαλλονταιο προσυαξημενες ασφαλιστικές εισφορές. Σε οτι αφορά τον ΟΑΕΕ εαν ο ασφαλισμένος του φορέα διακόψει την ασφάλιση του και συνταξιοδοτηθεί απο τον οργανισμό και στη συνέχεια κανει εναρξη επαγγελματος και ασφαλιαστεί εκ νεου στον Οργανισμο, θα καταβαλλει προσυαξημενες κατα 50% ασφαλιστικές εισφορες ανεξάρτητα εαν η νέα δραστηριότητα ειναι η ιδια η διαφορετική απο εκεινη για την οποία ελαβε συνταξη από τον Οργανισμό (ή απο τα πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ).
Ολόκληρη η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για την ρύθμιση της απασχόλησης των συνταξιούχων την οποία υπογράφει ο αναπλ. υπουργος Εργασιας κ.Γ. Κουτρουμάνης, εχει ως εξης:
ΘEMA: «Aπασχόληση συνταξιούχων - Aντικατάσταση άρθρου 63 του ν. 2676/1999»
Mε το άρθρο 16 του ν. 3863/2010 «Nέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦEK 115/15-72010, τεύχος A’, αντικαθίσταται το άρθρο 63 του ν. 2676/1999, με το οποίο είχαν τεθεί περιορισμοί που αφορούσαν στη λήψη σύνταξης στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι φορέων κύριας ασφάλισης του υπουργείου Eργασίας και Kοινωνικής Aσφάλισης αναλάμβαναν εργασία ή αυτοαπασχολούνταν και επεκτείνεται η εφαρμογή του στους συνταξιούχους του Nαυτικού Aπομαχικού Tαμείου (NAT),
Aντικατάσταση άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (παρ. 1):
Mε την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου αντικαθίσταται το άρθρο 63 του ν. 2676/1999 και πλέον οι τιθέμενοι περιορισμοί αφορούν στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Eργασίας και Kοινωνικής Aσφάλισης και του Nαυτικού Aπομαχικού Tαμείου (N.A.T.), ενώ εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου των φορέων αυτών. Eιδικότερα, με το άρθρο 63 του ν. 2676/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε, ισχύουν τα παρακάτω:
Α.-Περιορισμοί στη λήψη σύνταξης και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών(παρ. 1,2 και 4).:
Α- Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία(παρ.1):
Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Mετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ενώ το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κυρίων συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Το ημερομισθιο ανειδικευτου εργάτη στις 31/12/2009 ανερχονταν σε 33,03 ευρω και συνεπώς για το 2010 το ποσό της μηναιας ακαθάριστης κυριας ή κυριων συντάξεων που υπερβαινει τα 990,90 ευρω καταβαλλεται μειωμενο κατα 70%.
Oσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου και καταβάλλεται χωρίς περικοπή. Tο ανωτέρω όριο των τριάντα ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ού έτους της ηλικίας, καθώς και για ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία παιδί. Για παράδειγμα σε περιπτωση που ο απασχολούμενος συνταξιουχος εχει ενα ανήλικο τέκνο, το ποσό της μηνιαιας ακαθάριστης κυριας ή κυριων συντάξεων που υπερβαινει τα 36 ημερομισθια ανειδικευτου εργάτη, οπως αυτα εχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβριου του περοηγουμενου ετους ητοι για το 2010 τα 1.189,08 ευρω καταβαλλεται μειωμενο κατα 70%.
Στις περιπτώσεις που προκύπτει περικοπή της κύριας σύνταξης και ο συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εάν δεν επαρκεί, στην αμέσως επόμενη σε ύψος κύρια σύνταξη.
Στις περιπτώσεις δικαιούχων κατωτάτων ορίων κύριας σύνταξης, η σύνταξη περιορίζεται στο οργανικό ή στα οργανικά ποσά, για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία, και σε περίπτωση που το ποσό της οργανικής σύνταξης ή των οργανικών συντάξεων υπερβαίνουν το κατά περίπτωση εισοδηματικό όριο, περικόπτεται αναλόγως.
Στους ανωτέρω περιορισμούς υπόκεινται και τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρον 2 του ν. 3833/2010 (αιρετά όργανα O.T.A., διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης N.Π.Δ.Δ., πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων κ.λπ.). Eκτός της αναστολής ή περικοπής της σύνταξης, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των φορέων. Aντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και για τους εργοδότες που απασχολούν τους ανωτέρω συνταξιούχους.
Β. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται (παρ. 2):
Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Oργανισμού Aσφάλισης Eλευθέρων Eπαγγελματιών (O.A.E.E.) και του Eνιαίου Tαμείου Aνεξάρτητα Aπασχολούμενων (ETAA), προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Eκτός της αναστολής της σύνταξης, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των φορέων Aντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και για τους εργοδότες που απασχολούν τους ανωτέρω συνταξιούχους, όπως ισχύει και για τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία. Mετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα εξήντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, περικόπτεται. Oσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, και στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου και καταβάλλεται χωρίς περικοπή. Για, την εν λόγω κατηγορία απασχολούμενων συνταξιούχων όσον αφορά στην προσαύξηση του αριθμού των ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη εφόσον υπάρχει ανήλικο ή ανίκανο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει, στον περιορισμό της σύνταξης στο οργανικό ποσό (σε περίπτωση λήψης κατωτάτου ορίου, καθώς και στον τρόπο περικοπής της σύνταξης σε περίπτωση συρροής συντάξεων, εφαρμόζονται αντιστοίχως τα προβλεπόμενα για τους συνταξιούχους γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία. Πέραν της ως άνω περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι γήρατος που αυτοαπασχολούνται, μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, υποχρεούνται να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Eιδικά για τους συνταξιούχους που θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ETAA, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, ενώ δεν καταβάλλεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 22 του ν. 2084/1992 συμμετοχή του κράτους, ύψους 10%. Aπό την καταβολή των προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών εξαιρούνται μόνο όσοι συνταξιούχοι, λόγω της απασχόλησής τους υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο, και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από έναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν χωρίς διακοπ ή για την ίδια απασχόληση, υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ή τομέα ασφάλισης. Για παράδειγμα, ιατρός του E.Σ.Y. που ασφαλίστηκε μέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισμένος) υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του T.Σ.A.Y. Mετά τη συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο, συνεχίζει χωρίς διακοπή την ασφάλισή του στο T.Σ.A.Y., χωρίς να καταβάλλει προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. Ομως μετά την ισχύ του αρθρου 10 του ν. 3865/2010(μεταρρυθμιση συνταξιοδοτικου συστηματος του δημοσιου ''), οι συνταξιουχοι του δημοσιου που εργάζονται εκτος του ευρυτερου δημοσιου τομεα οπως αυτος εχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του ν. 1256/1982 ή αυτοαπασχολουνται, εξαιρουνται απο την παρ. 2 του αρθρου 63 του ν. 2676/1999, οπως ισχύει και ως εκ τουτου η ανωτέρω ρυθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής και επομενως δεν καταβαλλονταιο προσυαξημενες ασφαλιστικές εισφορές. Σε οτι αφορά τον ΟΑΕΕ εαν ο ασφαλισμένος του φορέα διακόψει την ασφάλιση του και συνταξιοδοτηθεί απο τον οργανισμό και στη συνέχεια κανει εναρξη επαγγελματος και ασφαλιαστεί εκ νεου στον Οργανισμο, θα καταβαλλει προσυαξημενες κατα 50% ασφαλιστικές εισφορες ανεξάρτητα εαν η νέα δραστηριότητα ειναι η ιδια η διαφορετική απο εκεινη για την οποία ελαβε συνταξη από τον Οργανισμό (ή απο τα πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ).
Γ-Συνταξιούχοι. αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται:
Για τους συνταξιούχους αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών. Οσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 612/1977 καθώς και με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν, θεωρούνται συνταξιούχοι αναπηρίας, παρ’ όλο που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος, καθώς η συνταξιοδότησή τους έχει ως αιτία την αναπηρία.
- Aξιοποίηση χρόνου ασφάλισης από τον απασχολούμενο συνταξιούχο.
O χρόνος ασφάλισης του απασχολούμενου συνταξιούχου αξιοποιείται είτε για την προσαύξηση της σύνταξής του είτε για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου γίνεται περικοπή της σύνταξης ή καταβολή προσαυξημένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς να απαιτείται πλέον αναστολή της σύνταξης για την προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισης. Σε περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης στον φορέα από τον οποίο ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη, ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 25πλάσιο τον ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας. O Oργανισμός ή ο Tομέας στον οποίο ασφαλίστηκε ο συνταξιούχος συμμετέχει στη δαπάνη συνταξιοδότησης και για τον διακανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3232/2004.
-Δήλωση απασχόλησης - Παράλειψη υποβολής της σχετικής δήλωσης:
Oι συνταξιούχοι γήρατος και αναπηρίας που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως αυτό ισχύει, οφείλουν να δηλώσουν την ανάληψη εργασίας ή ότι αυτοαπασχολούνται στον φορέα ή στους φορείς κύριας ασφάλισης από τους οποίους συνταξιοδοτούνται. Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης σχετική δήλωση υποβάλλεται από τους συνταξιούχους γήρατος που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, και από τους συνταξιούχους αναπηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, δεδομένου ότι για τους τελευταίους δεν τίθεται όριο ηλικίας για τη διακοπή της σύνταξης. Σε περίπτωση που ο απασχολούμενος συνταξιούχος δεν δηλώσει την ανάληψη εργασίας ή ότι αυτοαπασχολείται, γίνεται καταλογισμός του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το διάστημα που εργάστηκε ή αυτοαπασχολήθηκε και επιβάλλεται πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Tο καταλογιζόμενο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο μηνιαίες συντάξεις ακόμη και εάν το διάστημα εργασίας ή απασχόλησης είναι μικρότερο.
-. Eξαιρούμενα πρόσωπα από τη ρύθμιση(παρ. 6).:
Oι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως ισχύει, δεν έχουν εφαρμογή στους επιζώντες των συζύγων, στους συνταξιούχους του O.Γ.A., στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Kαν. (EOK) 1408/71 και 574/72 και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το ν. 3185/2003 και μέχρι συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.
--. Καταργούμενες διατάξεις(παρ. 7):
Διατάξεις νόμων που ρυθμίζουν διαφορετικά το θέμα της απασχόλησης συνταξιουχων καταργουνται. Επισημαινουμε οτι οι διατάξεις των καταστατικών των φορέων που προβλέπουν την αναστολή της σύνταξης σε περιπτωση που ο απασχολουμενος συνταξιούχος υπαχθεί εκ νεου στην ασφάλιση του φορέα απο το οποίο συνταξιοδοτειται, καθως και οι διατάξεις της παρ. 14 του αρθρου 8 του ν. 2592/1999, εξακολουθουν να ισχύουν.

-Εναρξη Ισχύος(παρ.2):
Οι ρυθμίσεις του αρθρου 63 του ν. 2676/1999, οπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρθρου 16 του ν. 3863/2010, ισχύουν για τους συνταξιούχους που θα ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διορίστηκαν σε θέσεις της παρ. 2 του αρθρου 2 του ν. 3833/2010 απο 15/7/2010 και εφεξης. Για τους συνταξιουχους που εχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολουνται ή εχουν διοριστεί σε θέσεις της παρ. 2 του αρθρου 2 του ν. 3833/2010 και μέχρι σήμερα δεν καταλαμβανόνταν απο τις ρυθμίσεις του αρθρου 63 του ν. 2676/1999 οπως αυτό ίσχυε μεχρι 14/7/2010, οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται απο 1/1/2013. Για τους συνταξιούχους που εχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται και εμπιπτουν στις ρυθμίσεις του αρθρου 63 του ν. 2676/1999, οπως αυτό ίσχυε μεχρι 14/7/2010, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προισχυον καθεστως μέχρι 31/12/2012 και απο 1/1/2013 εφαρμόζεται η παρούσα ρυθμμιση, καταργούμενης κάθε αλλης αντίθετης διάταξης.
-Επέκταση της ρύθμισης στους συνταξιούχους του δημοσίου(παρ.3).
Μετά την ισχύ του αρθρου 10 του ν. 3865/2010, οι διατάξεις της παρ. 1 του αρθρου 63 του ν. 2676/1999, οπως ισχύουν, εχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιουχους του δημοσίου που εργάζονται εκτός του ευρυτερου δημόσιου τομέα οποως αυτό εχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθρου 1 του ν. 1256/1982 ή αυτοαπασχολούνται. Ως εκ τουτου η παρ. 2 του αρθρου 63 του ν. 2676/1999, οπώς ισχύει, δεν εχει εφαρμογή στις ανωτέρω περιπτώσεις συνταξιουχων που θα αυτοαπασχοληθούν, οι οποίοι θα καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς προσαύξηση. Περισσοτερες οδηγίες επι του θέματος θα δοθουν απο το Γενικο Λογιστήριο του κράτους.

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ

ΟΤΑΝ ΘΑ έρθει η ώρα να γίνει «ταµείο», ένας απολογισµός για τα δεινά που επέφερε το περίφηµο Μνηµόνιο, είναι σίγουρο ότι κανείς δεν θα εκπλαγεί. Κι αυτό γιατί θα γίνουν οι διαπιστώσεις όλων αυτών που συµβαίνουν σήµερα.
Η φιλοσοφία είναι απλή: κέρδη – ή µάλλον υπερκέρδη – στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις. Και προνόµια. Ολο και περισσότερα προνόµια. Με θύµατα µισθωτούς, συνταξιούχους και µικροµεσαίους. Η οικονοµία οδηγείται σε ύφεση και όλο και περισσότεροι οδηγούνται στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Το 2011 θα είναι χειρότερο. Οι κοινωνικές ανισότητες µεγαλώνουν, η ανεργία αυξάνεται, το εισόδηµα µειώνεται, νέα φορολογικά βάρη φορτώνονται στις πλάτες των µη εχόντων.
Και σαν να µην φθάνει αυτή η πρωτοφανής επίθεση στα εισοδήµατα, έρχεται και νέος γύρος αφαίµαξης αυτή τη φορά (πάλι) για τους εργαζοµένους στο Δηµόσιο.
Παρ’ όλο που οι περικοπές που ήδη έγιναν επέφεραν πραγµατική µείωση για καθένα δηµόσιο υπάλληλο στο 25% του εισοδήµατός του (µε πληθωρισµό άνω του 5% αθροιστικά κατ’ ελάχιστο όριο τη διετία 2009-2010), έρχεται και νέο µαχαίρι µέσω του ενιαίου µισθολογίου όταν το 80% των εργαζοµένων στη δηµόσια διοίκηση έχει αποδοχές µεταξύ 1.000 - 1.500 ευρώ.
Φυσικά δεν είναι µόνο το Δηµόσιο. Η µεγάλη σφαγή εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων έχει αρχίσει στον ιδιωτικό τοµέα όπου οι απολύσεις, τα λουκέτα και η ασυδοσία εργοδοτών βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξη όταν:
n η µία στις δύο νέες προσλήψεις εργαζοµένων γίνεται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης (δηλαδή µε µειωµένο ωράριο και µειωµένες αποδοχές). Οι «ευέλικτα» εργαζόµενοι στη χώρα µας ξεπερνούν το ένα εκατοµµύριο.
n σηµειώνεται ραγδαία αύξηση στην εκ περιτροπής εργασία (όχι για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας). Κάτω των 900 ευρώ οι αµοιβές για 2 στους 3 εργαζοµένους µε προσωρινή απασχόληση.
Το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο περιλαµβάνει νέα επώδυνα µέτρα εις βάρος των εργαζοµένων και της κοινωνίας: παραπέρα µείωση εισοδηµάτων, νέα φορολογικά βάρη, ξεπούληµα δηµοσίων επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις υπηρεσιών και καταργήσεις θέσεων, κατάργηση συλλογικών συµβάσεων, υποβάθµιση κοινωνικών δικαιωµάτων. Και το µεγάλο βασανιστικό ερώτηµα είναι ποια Ελλάδα παραδίδουµε στα παιδιά µας... (TA NEA-5/10/2010).

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ:ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ:ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

1. OI ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Mεσοσταθμική αυξηση 9% -όχι όμως για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων- αλλά και γρηγορότερη έκδοση συντάξεων, θα κερδίσουν όσοι εργαζόμενοι συνταξιοδοτηθούν απο την 1.1. 2011 και εχουν διαδοχική ασφάλιση, δηλαδή ειναι ασφαλισμένοι σε δυο και άνω ταμεία. Σήμερα ένας συνταξιούχος με καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης λαμβάνει κατά 30% μικρότερη σύνταξη από αυτήν ενός συνταξιούχου που ασφαλίστηκε τα ίδια χρόνια σε ένα μόνο ασφαλιστικό ταμείο. Πάντως οι αλλαγές που επέρχονται (σσ προσοχή αφορά όσους υποβάλλουν αιτηση συνταξιοδότησης απο την 1.1.2011)δεν αποκαθιστούν πλήρως την αδικία την οποία θα εξακολουθήσουν να υφίστανται οι διαδοχικά ασφαλισμένοι εισπράττοντας χαμηλότερες συντάξεις σε σύγκριση με ένα ασφαλισμένο ο οποίος έχει διανύσει ολόκληρο τον εργασιακό του βίο σε ένα ταμείο. Όσον αφορά το χρόνο έκδοσης των συνταξιοδοτήσεων με διαδοχική ασφάλιση( το υπουργειο Εργασίας εδωσε παραδειγματα αυξησης της συνταξης με διαδοχική μεχρι 24.9%) υπόσχεται ταχύτερη έκδοση απο το 2011 με την καθιέρωση της προσυνταξιοδοτικης βεβαίωσης. Σημερα ο χρόνος που απαιτείται για να εκδοθεί μια συνταξιοδοτική απόφαση, όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, εξακολουθεί να είναι αρκετά μακρύς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όταν απονέμων φορέας είναι το Ι.Κ.Α. ή ο Ο.Α.Ε.Ε. ο χρόνος αυτός προσεγγίζει κατά μέσο όρο το ένα έτος, όταν ο αντίστοιχος μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης χωρίς διαδοχική ασφάλιση είναι 3 έως 4 μήνες για το Ι.Κ.Α. και 6,5 μήνες για τον Ο.Α.Ε.Ε. Η σχετική εγκύκλιος μαζι με ερωτήσεις-απαντήσεις εκδόθηκε χτες απο το υπ. Εργασιας.
Με το νεο συστημα το κλειδί για τη βελτίωση του ύψους των νέων συντάξεων(οπως προβλεπεται απο το νομο Λοβέρδου-ν. 3863/2010), είναι οι συντελεστές «ωρίμασης» των συντάξιμων αποδοχών (θα πολλαπλασιάζονται με τις αποδοχές των παρελθόντων ετών). Με το νεο τροπο κερδισμένοι θα ειναοι κυριως οι παλιοί ασφαλισμένοι που για πρώτη φορά ασφαλίστηκαν σε ταμεία μισθωτών (δεν κερδίζουν τίποτα όσοι είχαν πρωτοασφαλιστεί σε ταμεία αυτοαπασχολουμένων). Επισης κερδίζουν οσοι δεν συνταξιοδοτούνται πρόωρα αφού η ποινή της περικοπής της σύνταξης του συμμετέχοντα φορέα - και στην περίπτωση της διαδοχικής - θα είναι 6% από 1/1/2001, από 3% φέτος.
Με το νεο σύστημα οι εργαζόμενοι οι οποίοι ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισμούς δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισμό στον οποίο ήταν ασφαλισμένοι κατά την τελευταία χρονική περίοδο της απασχόλησής τους, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλισή του:
-Πέντε ολόκληρα έτη ή 1.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων όμως 20 μήνες ή 500 ημέρες την τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή αίτησης για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος.
-Σαράντα μήνες ή 1.000 ημέρες, εκ των οποίων όμως 12 μήνες ή 300 ημέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου.
-Ως νομοθεσία του οργανισμού για την εφαρμογή της ρύθμισης νοούνται οι διατάξεις που ορίζουν τον απαιτούμενο για τη συνταξιοδότηση χρόνο, την ηλικία, την αναπηρία και τον θάνατο. -Αν ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού τον αριθμό ημερών εργασίας ή των ετών ασφάλισης που ορίζονται από τη ρύθμιση, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν έχει πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή του λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή των μελών της οικογένειάς του λόγω θανάτου ή δεν πραγματοποίησε στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού τον αριθμό ημερών εργασίας ή ετών ασφάλισης που ορίζονται από τις διατάξεις της προηγούμενης διάταξης, δικαιούνται σύνταξη αυτός ή τα μέλη της οικογένειάς του από τον οργανισμό στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης.
-Αν ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του οργανισμού στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης, τότε το δικαίωμα του ασφαλισμένου κρίνεται από τους άλλους οργανισμούς στους οποίους ασφαλίστηκε κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών εργασίας, εκτός από τον τελευταίο.
-Ολόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης υπολογίζεται από τον αρμόδιο για την απονομή της σύνταξης οργανισμό ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλισή του τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον καθορισμό της σύνταξης, και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε οργανισμού.
Για να γινει κατανοητή η αλλαγή που επέρχεται απο την 1.1.2011 στο καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης το υπουργειο Εργασιας παραθέτει τον παρακάτω μίνι οδηγό:
-Ερώτηση: Ποιους αφορούν οι νέες ρυθμίσεις για τη διαδοχική ασφάλιση;
Απάντηση: Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και μετά, και εφόσον φυσικά έχουν ασφαλισθεί διαδοχικά σε δύο ή περισσότερα ταμεία.
-Ερώτηση: Ποιες είναι οι αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με το φορέα που απονέμει τη σύνταξη;
Απάντηση: Καμία αλλαγή δεν υπάρχει για τις περιπτώσεις σύνταξης γήρατος. Προβλέπονται όμως ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τις συντάξεις αναπηρίας και συντάξεις λόγω θανάτου. Για να απονεμηθεί σύνταξη από τον τελευταίο φορέα αρκούν 1000 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 300 την τελευταία πενταετία (από 1500 και 500 αντίστοιχα που απαιτούντο με το σημερινό καθεστώς στην πρώτη εξέταση του αιτήματος). Ειδικά όμως για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου και εφόσον έχει απορριφθεί το αίτημα από όλους τους φορείς ο τελευταίος φορέας απονέμει σύνταξη εφόσον πληρούνται βέβαια οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις, αλλά αρκούν 300 ημέρες ασφάλισης στον φορέα αυτό.
Ερώτηση: Τι αλλάζει στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση και ποιοι ωφελούνται;
Απάντηση: Στην πραγματικότητα πρόκειται για θεραπεία μίας αδικίας πολλών ετών. Οι χαμένοι των μέχρι τώρα διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης ήταν κυρίως όσοι ασφαλίστηκαν σε ταμεία μισθωτών αρχικά ΙΚΑ ΝΑΤ κ.λ.π.) και συνέχισαν την ασφάλιση τους σε ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών, το Δημόσιο ή ειδικά ταμεία. Με τις ρυθμίσεις που ισχύουν μέχρι 31/12/2010, οι αποδοχές των εργαζομένων επικαιροποιούνται μόνο με τις μεταβολές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Με το νέο νόμο οι αποδοχές επικαιροποιούνται και με το συντελεστή ωρίμανσης που φθάνει μέχρι και υπερδιπλασιασμό των συντάξιμων αποδοχών. Επομένως οι ασφαλισμένοι που θα έχουν βελτίωση στο ποσό της σύνταξης τους είναι κυρίως όσοι έχουν την παραπάνω πορεία, δηλαδή ξεκίνησαν την ασφάλιση τους σε ταμεία μισθωτών και συνταξιοδοτούνται από τον ΟΑΕΕ Δημόσιο, πρώην Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών που είναι ενταγμένα στο ΙΚΑ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Εάν έχει προηγηθεί ασφάλιση σε ταμείο αυτοαπασχολουμένων και στη συνέχεια σε ταμείο μισθωτών δεν προκύπτει διαφορά.
-Ερώτηση: Τι προβλέπεται στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφορετικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα ταμεία στα οποία έχει ασφαλισθεί ο εργαζόμενος;
Απάντηση: Όταν ο εργαζόμενος έχει ασφαλισθεί σε ταμεία για τα οποία το όριο ηλικίας είναι διαφορετικό και έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση έχει δύο επιλογές:
α. Να πάρει ταυτόχρονα τη σύνταξη που αντιστοιχεί σε όλα τα ταμεία (η σύνταξη χορηγείται πάντοτε από τον απονέμοντα φορέα). Στην περίπτωση αυτή το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στο ταμείο στο οποίο δεν έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας, είναι μειωμένο κατά 6% για κάθε χρόνο που υπολείπεται του 55ου έτους για γυναίκα ασφαλισμένη και του 60ου έτους για άνδρα ασφαλισμένο. Για ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά, η μείωση γίνεται ενιαία για άνδρα και γυναίκα για το χρόνο που υπολείπεται του 60ου έτους.
β. Να πάρει το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στο ταμείο ή στα ταμεία που έχει συμπληρωθεί το προβλεπόμενο όριο ηλικίας και να περιμένει τη συμπλήρωση των ορίων που αναφέρονται στην περίπτωση (α) για να πάρει σύνταξη χωρίς καμία σημείωση.
-Παράδειγμα 1ο: Ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) έχει συμπληρώσει 10.025 ημέρες ασφάλισης. Πριν το ΤΕΒΕ(ΟΑΕΕ) είχε ασφαλιστεί στο ΙΚΑ όπου είχε συμπληρώσει 2.900 ημέρες ασφάλισης. Ποιο θα είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία 60 ετών που συνταξιοδοτείται; Με το σημερινό καθεστώς το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.361 ευρώ. Με το καθεστώς που θα ισχύσει από 1/1/2011 και μετά το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.436 ευρώ(+5,5,%).
-Παράδειγμα 2ο: Ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) έχει συμπληρώσει στην ασφάλιση του 2.350 ημέρες. Πριν το ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) είχε ασφαλιστεί στο ΙΚΑ όπου είχε συμπληρώσει 5.545 ημέρες ασφάλισης. Ποιο θα είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία 65 ετών; Με το καθεστώς που ισχύει σήμερα το ποσό της σύνταξης θα είναι 869 ευρώ. Με τις νέες ρυθμίσεις το ποσό της σύνταξης θα είναι 968 ευρώ (+11,4%)
Παράδειγμα 3ο: Ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) έχει συμπληρώσει στην ασφάλιση του 8.650 ημέρες. Πριν το ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) είχε ασφαλισθεί στο ΙΚΑ και έχει συμπληρώσει 4.180 ημέρες. Ποιο είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία 60 ετών; Με το σημερινό καθεστώς το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.443 ευρώ. Με τις νέες ρυθμίσεις το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.705 ευρώ (+18,1%).
Παράδειγμα 4ο: Εργαζόμενος στο Δημόσιο έχει συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης σε αυτό και έχει στο ΙΚΑ 10 έτη ασφάλισης πριν το Δημόσιο. Ποιό θα είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία 58 ετών που συνταξιοδοτείται; Με το σημερινό καθεστώς το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.021 ευρώ. Με τις νέες ρυθμίσεις το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.129 ευρώ (+10,7%).
Παράδειγμα 5ο: Ασφαλισμένη στον πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ [DEHr.AT] (έχει συγχωνευθεί στο ΙΚΑ), έχει συμπληρώσει 28 έτη ασφάλισης και πριν από αυτόν 7 χρόνια στο ΙΚΑ. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με 35 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Ποιο είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει; Με το σημερινό καθεστώς το ποσό της σύνταξης που θα πάρει θα είναι 1.512 ευρώ. Με τις νέες ρυθμίσεις το ποσό της σύνταξης που θα πάρει θα είναι 1.589 ευρώ (+5%).
Παράδειγμα 6ο: Εργαζόμενη στο Δημόσιο μητέρα ανηλίκου παιδιού έχει συμπληρώσει 15 έτη στο δημόσιο και 10 έτη στο ΙΚΑ όπου ήταν ασφαλισμένη πριν το Δημόσιο. Πόση σύνταξη θα πάρει σε ηλικία 50 ετών που δικαιούται σύνταξης; Με το σημερινό καθεστώς η εργαζόμενη μπορεί να επιλέγει:
α. Να πάρει σύνταξη σε ηλικία 50 ετών για όλο το χρόνο ασφάλισης (δημόσιο + ΙΚΑ) οπότε το ποσό για συνταξιοδότηση το 2010 θα είναι 564 ευρώ.
β. Να πάρει σύνταξη μόνο για το χρόνο του δημοσίου που είναι 446 ευρώ και σε ηλικία 55 ετών να πάρει επιπλέον 139 ευρώ για πού ισχύει με το χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ (χωρίς τη μείωση του 3% που ισχύει μέχρι το τέλος του 2010). Με τις νέες διατάξεις και εφόσον συνταξιοδοτηθεί από 1/1/2011 και μετά με τον ίδιο χρόνο ασφάλισης (για να υπάρχει σύγκριση των στοιχείων) μπορεί να επιλέξει:
α. Να πάρει σύνταξη για όλο το χρόνο ασφάλισης οπότε το ποσό θα είναι 576 ευρώ (+2,27%). Στην πραγματικότητα βέβαια το ποσό θα είναι μεγαλύτερο (και μόνο εκ του λόγου ότι θα είναι μεγαλύτερη των 50 ετών).
β. Να πάρει σύνταξη μόνο για τα χρόνια του δημοσίου 446 ευρώ και στην ηλικία των 55 ετών να πάρει και το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στο ΙΚΑ και με το νέο καθεστώς διαμορφώνεται στα 186 ευρώ (σύνολο 632 ευρώ).
Παράδειγμα 7ο: Ασφαλισμένος στο πρώην ΤΣΑ (ΟΑΕΕ) έχει συμπληρώσει 5.300 ημέρες ασφάλισης. Πριν από το ΤΣΑ (ΟΑΕΕ) είχε ασφαλιστεί στο ΙΚΑ, όπου είχε συμπληρώσει 5.200 ημέρες.
Ποιο είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία 60 ετών που συνταξιοδοτείται; Με το σημερινό καθεστώς το ποσό της σύνταξης που θα πάρει θα είναι 695 ευρώ. Με το νέο καθεστώς το ποσό της σύνταξης θα είναι 793 ευρώ (+24,9%).
2. OI ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ:. Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για συντάξεις χηρείας, όταν ο θάνατος επήλθε ή επέλθει από 15 Ιουλίου 2010 και μετά (ημέρα δημοσίευσης του νέου νόμου). Καμία μεταβολή δεν επέρχεται στις συντάξεις χηρείας όταν ο θάνατος επήλθε πριν τις 15 Ιουλίου 2010. Με το νεο νομο επεκτείνεται και στο δημόσιο το καθεστώς συνταξιοδότησης λόγω θανάτου που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα, ενώ από τις 15 Ιουλίου και μετά, προβλέπεται αύξηση των ετών έγγαμης συμβίωσης προκειμένου ο επιζών των συζύγων να δικαιωθεί σύνταξης.
Οι βασικές προϋποθέσεις είναι αθροιστικά οι ακόλουθες:
- Να έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος χρόνος ασφάλισης που προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις κάθε ταμείου ή από τις γενικές διατάξεις
- Να έχουν συμπληρωθεί 3 έτη έγγαμης συμβίωσης μέχρι την ημερομηνία θανάτου όταν ο θανών ήταν εργαζόμενος κατά την ημερομηνία τέλεσης του γάμου (ο χρόνος αυτός ήταν από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια με το προηγούμενο καθεστώς) εκτός εάν:
α. Έχει γεννηθεί παιδί κατά την διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης
β. Η γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης σε περίπτωση θανάτου του συζύγου
γ. Ο θάνατος οφείλεται σε βίαιο συμβάν
- Να έχουν συμπληρωθεί 5 χρόνια έγγαμης συμβίωσης ( από 1 μέχρι 2 έτη που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς), όταν ο θανών ήταν συνταξιούχος, εκτός εάν ισχύει μια από τις περιπτώσεις α, β, γ, που αναφέρονται παραπάνω οπότε δεν ισχύει η προϋπόθεση των 5 ετών.
Να σημειωθεί πως, οι προϋποθέσεις είναι πλέον ίδιες για τους άνδρες και για τις γυναίκες, χωρίς εξαιρέσεις σε όλα τα ταμεία.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις εγκυκλίους ορίζεται πως σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, θα πρέπει να έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την τέλεση του γάμου, προκειμένου ο επιζών σύζυγος να δικαιούται σύνταξη (από όλα τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και το δημόσιο) λόγω θανάτου.
Η πάροδος τριετίας δεν ισχύει στις περιπτώσεις που ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε ατύχημα, εργατικό ή μη, ή κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο, ή η χήρα κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου λόγω γήρατος ή αναπηρίας, θα πρέπει να έχουν παρέλθει πέντε έτη από την τέλεση του γάμου, προκειμένου ο επιζών σύζυγος να δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου από ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, εκτός και εάν κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο, ή η χήρα κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.
Η διάταξη έχει εφαρμογή τόσο στους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), όσο και στους από 1/1/1993 ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης ή το Δημόσιο. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή καταστατική, έχει καταργηθεί.
Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων
Προβλέπεται πλέον ρητά η χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα για μία τριετία, χωρίς περιορισμούς, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα, εφόσον ο επιζών σύζυγος δικαιούται να λάβει σύνταξη λόγω θανάτου σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού. Μετά από την πάροδο της τριετίας, ο επιζών σύζυγος, εφόσον εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, η σύνταξη θανάτου περιορίζεται στο 50% της δικαιούμενης σύνταξης θανάτου, έως τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, και μετά τη συμπλήρωση του ορίου αυτού λαμβάνει το 70% της σύνταξης αυτής. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή, στην περίπτωση που ο επιζών σύζυγος, κατά την ημερομηνία θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% και άνω, οπότε λαμβάνει ολόκληρη τη δικαιούμενη σύνταξη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.
Σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος λαμβάνει και σύνταξη από ίδιο δικαίωμα ή περισσότερες της μίας συντάξεις λόγω θανάτου, κύριες ή επικουρικές, ο ανωτέρω περιορισμός της σύνταξης, γίνεται σε μία από τις κύριες καθώς και σε μία από τις επικουρικές συντάξεις της επιλογής του.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους συνταξιούχους ή βοηθηματούχους τύπου σύνταξης του ΙΚΑ, που λαμβάνουν κατώτατα όρια σύνταξης από τον φορέα.
Σε περίπτωση που η σύνταξη θανάτου καταβάλλεται μειωμένη και ο θανών ασφαλισμένος ή συνταξιούχος καταλείπει τέκνα που δικαιούνται σύνταξη θανάτου σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις των φορέων που χορηγούν τη σύνταξη θανάτου, το υπόλοιπο της σύνταξης του επιζώντα επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση που η σύνταξη λόγω θανάτου καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο επιζών σύζυγος που λαμβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα ή σύνταξη λόγω θανάτου από φορέα αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή το ΝΑΤ, και σύνταξη λόγω θανάτου από τους ανωτέρω φορείς ή το Δημόσιο, από υπηρεσία που παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υπόκειται σε περιορισμό της σύνταξης, με αντίστοιχο επιμερισμό του υπολοίπου της σύνταξης στα δικαιοδόχα τέκνα, εφόσον υπάρχουν.
Για παράδειγμα, συνταξιούχος γήρατος του ΟΑΕΕ λαμβάνει σύνταξη θανάτου από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, από εργασία του θανόντος στο Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη λόγω θανάτου καταβάλλεται χωρίς περιορισμό για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα. Μετά την πάροδο της τριετίας, εφόσον ο συνταξιούχος δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, η σύνταξη περιορίζεται κατά 50%, και ο επιζών σύζυγος επιλέγει εάν ο περιορισμός της σύνταξης θα γίνει στη σύνταξης γήρατος που λαμβάνει από τον ΟΑΕΕ ή στη σύνταξη θανάτου που λαμβάνει από το ΤΣΜΕΔΕ. Μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 70% της σύνταξης που έχει επιλέξει να περιοριστεί. Εφόσον υπάρχουν τέκνα, τα οποία δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ ή του ΤΣΜΕΔΕ, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται από τον επιζώντα σύζυγο επιμερίζεται στα τέκνα.
Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα επιλογής σε ότι αφορά στον περιορισμό της σύνταξης του Δημοσίου έχουν μόνο όσοι λαμβάνουν από αυτό σύνταξη λόγω θανάτου και όχι σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος.
Σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα και σύνταξη λόγω θανάτου από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς όμοιο με αυτό του Δημοσίου, τότε ισχύουν οι διατάξεις του νόμου του 1998. Για παράδειγμα, συνταξιούχος ιατρός του ΕΣΥ λαμβάνει σύνταξη ως επιζών σύζυγος από τον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του ΕΤΑΑ, λόγω θανάτου του συζύγου, μόνιμου ιατρού του ΙΚΑ, ασφαλισμένου στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του ΙΚΑ (ν. 3163/1955). Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 259 2/1998, οπότε η σύνταξη λόγω θανάτου από το ΤΣΑΥ καταβάλλεται εξ αρχής μειωμένη κατά 70%, εκτός και εάν ζητήσει την αναστολή της σύνταξής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1379/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 1489/1984.
Αντίθετα, στην περίπτωση συνταξιούχου ιατρού του ΕΣΥ που λαμβάνει σύνταξη ως επιζών σύζυγος από τον Τομέα ΤΣΑΥ του ΕΤΑΑ, λόγω θανάτου του συζύγου, ο οποίος ασκούσε ελεύθερο επάγγελμα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2676/1999, όπως ισχύει.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
Ερώτηση: Ποιες αλλαγές επέρχονται στις συντάξεις λόγω χηρείας με το νέο ασφαλιστικό νόμο (3863/2010);
Απάντηση: Δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές με τις νέες διατάξεις. Ουσιαστικά διατηρείται το υπάρχον καθεστώς, που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα, επεκτείνεται όμως και σε όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου και από το δημόσιο. Παράλληλα προβλέπεται αύξηση των ετών έγγαμης συμβίωσης προκειμένου ο επιζών των συζύγων να δικαιωθεί σύνταξης.
Ερώτηση: Από πότε εφαρμόζεται το νέο καθεστώς;
Απάντηση: Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για συντάξεις χηρείας, όταν ο θάνατος επήλθε ή επέλθει από 15 Ιουλίου 2010 και μετά (ημέρα δημοσίευσης του νέου νόμου). Καμία μεταβολή δεν επέρχεται στις συντάξεις χηρείας όταν ο θάνατος επήλθε πριν τις 15 Ιουλίου 2010.
Ερώτηση: Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο.
Απάντηση: Οι βασικές προϋποθέσεις είναι αθροιστικά οι ακόλουθες:
Να έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος χρόνος ασφάλισης που προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις κάθε ταμείου ή από τις γενικές διατάξεις
Να έχουν συμπληρωθεί 3 έτη έγγαμης συμβίωσης μέχρι την ημερομηνία θανάτου όταν ο θανών ήταν εργαζόμενος κατά την ημερομηνία τέλεσης του γάμου (ο χρόνος αυτός ήταν από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια με το προηγούμενο καθεστώς) εκτός εάν:
α. Έχει γεννηθεί παιδί κατά την διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης
β. Η γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης σε περίπτωση θανάτου του συζύγου
γ. Ο θάνατος οφείλεται σε βίαιο συμβάν
Να έχουν συμπληρωθεί 5 χρόνια έγγαμης συμβίωσης ( από 1 μέχρι 2 έτη που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς), όταν ο θανών ήταν συνταξιούχος, εκτός εάν ισχύει μια από τις περιπτώσεις α, β, γ, που αναφέρονται παραπάνω οπότε δεν ισχύει η προϋπόθεση των 5 ετών.
Ερώτηση: Υπάρχει περίπτωση μείωσης η κατάργησης σύνταξης από αυτές που καταβάλλονται ήδη σε επιζώντες συζύγους;
Απάντηση: Όχι, καμία αλλαγή δεν γίνεται για συντάξεις που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν σε επιζώντες συζύγους όταν ο θάνατος του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου επήλθε πριν τις 15 Ιουλίου του 2010.
Ερώτηση: Υπάρχει όριο ηλικίας το οποίο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ο επιζών των συζύγων για να πάρει σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου.
Απάντηση: Όχι δεν προβλέπεται κανένα ηλικιακό όριο. Στην περίπτωση όμως που ο επιζών εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη χηρείας καταβάλλεται πλήρης η σύνταξη για 3 χρόνια και μειώνεται στη συνέχεια κατά 50% μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας η μείωση είναι 30%.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο επιζών λαμβάνει σύνταξη και από δικό του δικαίωμα η μείωση γίνεται τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική, σε μία από τις κύριες και σε μία από τις επικουρικές που θα επιλέξει ο ίδιος. Οι περιορισμού δεν ισχύουν όταν ο επιζών των συζύγων είναι ανάπηρος 67% και άνω.
Ερώτηση: Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου είναι ίδιες ή διαφορετικές για άνδρες – γυναίκες;
Απάντηση: Οι προϋποθέσεις είναι πλέον ίδιες για τους άνδρες και για τις γυναίκες, χωρίς εξαιρέσεις σε όλα τα ταμεία
Ερώτηση: Τι γίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχουν παιδιά ανήλικα ή παιδιά που σπουδάζουν;
Απάντηση: Σε όλες τις περιπτώσεις που ο θανών αφήνει παιδιά ανήλικα ή παιδιά που σπουδάζουν, ισχύουν όλες οι διατάξεις που προβλέπονται για τη συνταξιοδότησή τους σε κάθε ταμείο χωρίς καμία αλλαγή. Μάλιστα στις περιπτώσεις που η σύνταξη μειώνεται για τον επιζώντα σύζυγο ή σύνταξη που ΄΄χάνεται΄΄ για το χήρο ή τη χήρα επιμερίζεται στα παιδιά.

Δημοφιλείς αναρτήσεις