Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

OI ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αναστολή σύνταξης, περικοπή σύνταξης και προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές φέρνει ο νόμος Λοβέρδου για το ασφαλιστικό( αρθρο 16 του ν. 3863/2010) στους συνταξιούχους που εργάζονται. Ο νεος νομος καθιερώνει ενιαίο καθεστώς για την απασχόληση των συνταξιούχων, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα επιβάλει πρόστιμα σε όσους συνταξιούχους δεν δηλώνουν την απασχόλησή τους στα ασφαλιστικά ταμεία.
Η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος του υπ. Εργασιας εστάλη(15/10/2010) σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και βάζει φραγμούς στις συντάξεις όσων νέων (από 15/7/2010) συνταξιούχων αναλαμβάνουν εργασία, ενώ οι ίδιες ποινές θα επιβάλλονται από την 1/1/2013 και στους «παλιούς» συνταξιούχους που θα εξακολουθήσουν να απασχολούνται (έως τότε ισχύουν οι απαγορεύσεις τις οποίες προβλέπει ο νόμος του 1999). Οι ποινές που ορίζονται απο το νεο νόμο ειναι η πλήρης αναστολή της καταβολής της σύνταξης σε συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 55 ετών (ή 53 ετών αν είναι συνταξιούχοι στρατιωτικοί και εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα). Mετά την ηλικία των 55 ετών προβλέπονται, κατά περίπτωση, η περικοπή του 70% για το ποσό που υπερβαίνει τα 990,9 ευρώ, η χορήγηση μόνο του οργανικού ποσού (200 ευρώ - 350 ευρώ, ανάλογα με το Tαμείο και τα έτη ασφάλισης) για όσους εισπράττουν κατώτατη σύνταξη και για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους η καταβολή προσαυξημένων κατά 50% εισφορών.
Τα κυριότερα σημεια της εγκυκλίου προβλέπουν τα εξης:
-Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Mετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ενώ το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κυρίων συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Το ημερομισθιο ανειδικευτου εργάτη στις 31/12/2009 ανερχονταν σε 33,03 ευρω και συνεπώς για το 2010 το ποσό της μηναιας ακαθάριστης κυριας ή κυριων συντάξεων που υπερβαινει τα 990,90 ευρω καταβαλλεται μειωμενο κατα 70%. Oσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου και καταβάλλεται χωρίς περικοπή. Tο ανωτέρω όριο των τριάντα ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ού έτους της ηλικίας, καθώς και για ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία παιδί. Για παράδειγμα σε περιπτωση που ο απασχολούμενος συνταξιουχος εχει ενα ανήλικο τέκνο, το ποσό της μηνιαιας ακαθάριστης κυριας ή κυριων συντάξεων που υπερβαινει τα 36 ημερομισθια ανειδικευτου εργάτη, οπως αυτα εχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβριου του περοηγουμενου ετους ητοι για το 2010 τα 1.189,08 ευρω καταβαλλεται μειωμενο κατα 70%. Στις περιπτώσεις που προκύπτει περικοπή της κύριας σύνταξης και ο συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εάν δεν επαρκεί, στην αμέσως επόμενη σε ύψος κύρια σύνταξη. Στις περιπτώσεις δικαιούχων κατωτάτων ορίων κύριας σύνταξης, η σύνταξη περιορίζεται στο οργανικό ή στα οργανικά ποσά, για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία, και σε περίπτωση που το ποσό της οργανικής σύνταξης ή των οργανικών συντάξεων υπερβαίνουν το κατά περίπτωση εισοδηματικό όριο, περικόπτεται αναλόγως.
-Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Oργανισμού Aσφάλισης Eλευθέρων Eπαγγελματιών (O.A.E.E.) και του Eνιαίου Tαμείου Aνεξάρτητα Aπασχολούμενων (ETAA), προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Eκτός της αναστολής της σύνταξης, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των φορέων Aντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και για τους εργοδότες που απασχολούν τους ανωτέρω συνταξιούχους, όπως ισχύει και για τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία. Mετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα εξήντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, περικόπτεται. Oσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, και στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου και καταβάλλεται χωρίς περικοπή. Για, την εν λόγω κατηγορία απασχολούμενων συνταξιούχων όσον αφορά στην προσαύξηση του αριθμού των ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη εφόσον υπάρχει ανήλικο ή ανίκανο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει, στον περιορισμό της σύνταξης στο οργανικό ποσό (σε περίπτωση λήψης κατωτάτου ορίου, καθώς και στον τρόπο περικοπής της σύνταξης σε περίπτωση συρροής συντάξεων, εφαρμόζονται αντιστοίχως τα προβλεπόμενα για τους συνταξιούχους γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία. Πέραν της ως άνω περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι γήρατος που αυτοαπασχολούνται, μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, υποχρεούνται να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Eιδικά για τους συνταξιούχους που θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ETAA, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, ενώ δεν καταβάλλεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 22 του ν. 2084/1992 συμμετοχή του κράτους, ύψους 10%. Aπό την καταβολή των προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών εξαιρούνται μόνο όσοι συνταξιούχοι, λόγω της απασχόλησής τους υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο, και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από έναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν χωρίς διακοπ ή για την ίδια απασχόληση, υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ή τομέα ασφάλισης. Για παράδειγμα, ιατρός του E.Σ.Y. που ασφαλίστηκε μέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισμένος) υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του T.Σ.A.Y. Mετά τη συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο, συνεχίζει χωρίς διακοπή την ασφάλισή του στο T.Σ.A.Y., χωρίς να καταβάλλει προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. Ομως μετά την ισχύ του αρθρου 10 του ν. 3865/2010(μεταρρυθμιση συνταξιοδοτικου συστηματος του δημοσιου ''), οι συνταξιουχοι του δημοσιου που εργάζονται εκτος του ευρυτερου δημοσιου τομεα οπως αυτος εχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του ν. 1256/1982 ή αυτοαπασχολουνται, εξαιρουνται απο την παρ. 2 του αρθρου 63 του ν. 2676/1999, οπως ισχύει και ως εκ τουτου η ανωτέρω ρυθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής και επομενως δεν καταβαλλονταιο προσυαξημενες ασφαλιστικές εισφορές. Σε οτι αφορά τον ΟΑΕΕ εαν ο ασφαλισμένος του φορέα διακόψει την ασφάλιση του και συνταξιοδοτηθεί απο τον οργανισμό και στη συνέχεια κανει εναρξη επαγγελματος και ασφαλιαστεί εκ νεου στον Οργανισμο, θα καταβαλλει προσυαξημενες κατα 50% ασφαλιστικές εισφορες ανεξάρτητα εαν η νέα δραστηριότητα ειναι η ιδια η διαφορετική απο εκεινη για την οποία ελαβε συνταξη από τον Οργανισμό (ή απο τα πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ).
Ολόκληρη η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για την ρύθμιση της απασχόλησης των συνταξιούχων την οποία υπογράφει ο αναπλ. υπουργος Εργασιας κ.Γ. Κουτρουμάνης, εχει ως εξης:
ΘEMA: «Aπασχόληση συνταξιούχων - Aντικατάσταση άρθρου 63 του ν. 2676/1999»
Mε το άρθρο 16 του ν. 3863/2010 «Nέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦEK 115/15-72010, τεύχος A’, αντικαθίσταται το άρθρο 63 του ν. 2676/1999, με το οποίο είχαν τεθεί περιορισμοί που αφορούσαν στη λήψη σύνταξης στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι φορέων κύριας ασφάλισης του υπουργείου Eργασίας και Kοινωνικής Aσφάλισης αναλάμβαναν εργασία ή αυτοαπασχολούνταν και επεκτείνεται η εφαρμογή του στους συνταξιούχους του Nαυτικού Aπομαχικού Tαμείου (NAT),
Aντικατάσταση άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (παρ. 1):
Mε την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου αντικαθίσταται το άρθρο 63 του ν. 2676/1999 και πλέον οι τιθέμενοι περιορισμοί αφορούν στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Eργασίας και Kοινωνικής Aσφάλισης και του Nαυτικού Aπομαχικού Tαμείου (N.A.T.), ενώ εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου των φορέων αυτών. Eιδικότερα, με το άρθρο 63 του ν. 2676/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε, ισχύουν τα παρακάτω:
Α.-Περιορισμοί στη λήψη σύνταξης και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών(παρ. 1,2 και 4).:
Α- Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία(παρ.1):
Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Mετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ενώ το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κυρίων συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Το ημερομισθιο ανειδικευτου εργάτη στις 31/12/2009 ανερχονταν σε 33,03 ευρω και συνεπώς για το 2010 το ποσό της μηναιας ακαθάριστης κυριας ή κυριων συντάξεων που υπερβαινει τα 990,90 ευρω καταβαλλεται μειωμενο κατα 70%.
Oσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου και καταβάλλεται χωρίς περικοπή. Tο ανωτέρω όριο των τριάντα ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ού έτους της ηλικίας, καθώς και για ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία παιδί. Για παράδειγμα σε περιπτωση που ο απασχολούμενος συνταξιουχος εχει ενα ανήλικο τέκνο, το ποσό της μηνιαιας ακαθάριστης κυριας ή κυριων συντάξεων που υπερβαινει τα 36 ημερομισθια ανειδικευτου εργάτη, οπως αυτα εχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβριου του περοηγουμενου ετους ητοι για το 2010 τα 1.189,08 ευρω καταβαλλεται μειωμενο κατα 70%.
Στις περιπτώσεις που προκύπτει περικοπή της κύριας σύνταξης και ο συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εάν δεν επαρκεί, στην αμέσως επόμενη σε ύψος κύρια σύνταξη.
Στις περιπτώσεις δικαιούχων κατωτάτων ορίων κύριας σύνταξης, η σύνταξη περιορίζεται στο οργανικό ή στα οργανικά ποσά, για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία, και σε περίπτωση που το ποσό της οργανικής σύνταξης ή των οργανικών συντάξεων υπερβαίνουν το κατά περίπτωση εισοδηματικό όριο, περικόπτεται αναλόγως.
Στους ανωτέρω περιορισμούς υπόκεινται και τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρον 2 του ν. 3833/2010 (αιρετά όργανα O.T.A., διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης N.Π.Δ.Δ., πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων κ.λπ.). Eκτός της αναστολής ή περικοπής της σύνταξης, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των φορέων. Aντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και για τους εργοδότες που απασχολούν τους ανωτέρω συνταξιούχους.
Β. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται (παρ. 2):
Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Oργανισμού Aσφάλισης Eλευθέρων Eπαγγελματιών (O.A.E.E.) και του Eνιαίου Tαμείου Aνεξάρτητα Aπασχολούμενων (ETAA), προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Eκτός της αναστολής της σύνταξης, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των φορέων Aντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και για τους εργοδότες που απασχολούν τους ανωτέρω συνταξιούχους, όπως ισχύει και για τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία. Mετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα εξήντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, περικόπτεται. Oσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, και στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου και καταβάλλεται χωρίς περικοπή. Για, την εν λόγω κατηγορία απασχολούμενων συνταξιούχων όσον αφορά στην προσαύξηση του αριθμού των ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη εφόσον υπάρχει ανήλικο ή ανίκανο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει, στον περιορισμό της σύνταξης στο οργανικό ποσό (σε περίπτωση λήψης κατωτάτου ορίου, καθώς και στον τρόπο περικοπής της σύνταξης σε περίπτωση συρροής συντάξεων, εφαρμόζονται αντιστοίχως τα προβλεπόμενα για τους συνταξιούχους γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία. Πέραν της ως άνω περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι γήρατος που αυτοαπασχολούνται, μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, υποχρεούνται να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Eιδικά για τους συνταξιούχους που θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ETAA, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, ενώ δεν καταβάλλεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 22 του ν. 2084/1992 συμμετοχή του κράτους, ύψους 10%. Aπό την καταβολή των προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών εξαιρούνται μόνο όσοι συνταξιούχοι, λόγω της απασχόλησής τους υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο, και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από έναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν χωρίς διακοπ ή για την ίδια απασχόληση, υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ή τομέα ασφάλισης. Για παράδειγμα, ιατρός του E.Σ.Y. που ασφαλίστηκε μέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισμένος) υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του T.Σ.A.Y. Mετά τη συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο, συνεχίζει χωρίς διακοπή την ασφάλισή του στο T.Σ.A.Y., χωρίς να καταβάλλει προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. Ομως μετά την ισχύ του αρθρου 10 του ν. 3865/2010(μεταρρυθμιση συνταξιοδοτικου συστηματος του δημοσιου ''), οι συνταξιουχοι του δημοσιου που εργάζονται εκτος του ευρυτερου δημοσιου τομεα οπως αυτος εχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του ν. 1256/1982 ή αυτοαπασχολουνται, εξαιρουνται απο την παρ. 2 του αρθρου 63 του ν. 2676/1999, οπως ισχύει και ως εκ τουτου η ανωτέρω ρυθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής και επομενως δεν καταβαλλονταιο προσυαξημενες ασφαλιστικές εισφορές. Σε οτι αφορά τον ΟΑΕΕ εαν ο ασφαλισμένος του φορέα διακόψει την ασφάλιση του και συνταξιοδοτηθεί απο τον οργανισμό και στη συνέχεια κανει εναρξη επαγγελματος και ασφαλιαστεί εκ νεου στον Οργανισμο, θα καταβαλλει προσυαξημενες κατα 50% ασφαλιστικές εισφορες ανεξάρτητα εαν η νέα δραστηριότητα ειναι η ιδια η διαφορετική απο εκεινη για την οποία ελαβε συνταξη από τον Οργανισμό (ή απο τα πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ).
Γ-Συνταξιούχοι. αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται:
Για τους συνταξιούχους αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών. Οσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 612/1977 καθώς και με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν, θεωρούνται συνταξιούχοι αναπηρίας, παρ’ όλο που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος, καθώς η συνταξιοδότησή τους έχει ως αιτία την αναπηρία.
- Aξιοποίηση χρόνου ασφάλισης από τον απασχολούμενο συνταξιούχο.
O χρόνος ασφάλισης του απασχολούμενου συνταξιούχου αξιοποιείται είτε για την προσαύξηση της σύνταξής του είτε για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου γίνεται περικοπή της σύνταξης ή καταβολή προσαυξημένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς να απαιτείται πλέον αναστολή της σύνταξης για την προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισης. Σε περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης στον φορέα από τον οποίο ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη, ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 25πλάσιο τον ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας. O Oργανισμός ή ο Tομέας στον οποίο ασφαλίστηκε ο συνταξιούχος συμμετέχει στη δαπάνη συνταξιοδότησης και για τον διακανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3232/2004.
-Δήλωση απασχόλησης - Παράλειψη υποβολής της σχετικής δήλωσης:
Oι συνταξιούχοι γήρατος και αναπηρίας που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως αυτό ισχύει, οφείλουν να δηλώσουν την ανάληψη εργασίας ή ότι αυτοαπασχολούνται στον φορέα ή στους φορείς κύριας ασφάλισης από τους οποίους συνταξιοδοτούνται. Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης σχετική δήλωση υποβάλλεται από τους συνταξιούχους γήρατος που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, και από τους συνταξιούχους αναπηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, δεδομένου ότι για τους τελευταίους δεν τίθεται όριο ηλικίας για τη διακοπή της σύνταξης. Σε περίπτωση που ο απασχολούμενος συνταξιούχος δεν δηλώσει την ανάληψη εργασίας ή ότι αυτοαπασχολείται, γίνεται καταλογισμός του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το διάστημα που εργάστηκε ή αυτοαπασχολήθηκε και επιβάλλεται πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Tο καταλογιζόμενο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο μηνιαίες συντάξεις ακόμη και εάν το διάστημα εργασίας ή απασχόλησης είναι μικρότερο.
-. Eξαιρούμενα πρόσωπα από τη ρύθμιση(παρ. 6).:
Oι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως ισχύει, δεν έχουν εφαρμογή στους επιζώντες των συζύγων, στους συνταξιούχους του O.Γ.A., στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Kαν. (EOK) 1408/71 και 574/72 και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το ν. 3185/2003 και μέχρι συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.
--. Καταργούμενες διατάξεις(παρ. 7):
Διατάξεις νόμων που ρυθμίζουν διαφορετικά το θέμα της απασχόλησης συνταξιουχων καταργουνται. Επισημαινουμε οτι οι διατάξεις των καταστατικών των φορέων που προβλέπουν την αναστολή της σύνταξης σε περιπτωση που ο απασχολουμενος συνταξιούχος υπαχθεί εκ νεου στην ασφάλιση του φορέα απο το οποίο συνταξιοδοτειται, καθως και οι διατάξεις της παρ. 14 του αρθρου 8 του ν. 2592/1999, εξακολουθουν να ισχύουν.

-Εναρξη Ισχύος(παρ.2):
Οι ρυθμίσεις του αρθρου 63 του ν. 2676/1999, οπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρθρου 16 του ν. 3863/2010, ισχύουν για τους συνταξιούχους που θα ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διορίστηκαν σε θέσεις της παρ. 2 του αρθρου 2 του ν. 3833/2010 απο 15/7/2010 και εφεξης. Για τους συνταξιουχους που εχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολουνται ή εχουν διοριστεί σε θέσεις της παρ. 2 του αρθρου 2 του ν. 3833/2010 και μέχρι σήμερα δεν καταλαμβανόνταν απο τις ρυθμίσεις του αρθρου 63 του ν. 2676/1999 οπως αυτό ίσχυε μεχρι 14/7/2010, οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται απο 1/1/2013. Για τους συνταξιούχους που εχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται και εμπιπτουν στις ρυθμίσεις του αρθρου 63 του ν. 2676/1999, οπως αυτό ίσχυε μεχρι 14/7/2010, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προισχυον καθεστως μέχρι 31/12/2012 και απο 1/1/2013 εφαρμόζεται η παρούσα ρυθμμιση, καταργούμενης κάθε αλλης αντίθετης διάταξης.
-Επέκταση της ρύθμισης στους συνταξιούχους του δημοσίου(παρ.3).
Μετά την ισχύ του αρθρου 10 του ν. 3865/2010, οι διατάξεις της παρ. 1 του αρθρου 63 του ν. 2676/1999, οπως ισχύουν, εχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιουχους του δημοσίου που εργάζονται εκτός του ευρυτερου δημόσιου τομέα οποως αυτό εχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθρου 1 του ν. 1256/1982 ή αυτοαπασχολούνται. Ως εκ τουτου η παρ. 2 του αρθρου 63 του ν. 2676/1999, οπώς ισχύει, δεν εχει εφαρμογή στις ανωτέρω περιπτώσεις συνταξιουχων που θα αυτοαπασχοληθούν, οι οποίοι θα καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς προσαύξηση. Περισσοτερες οδηγίες επι του θέματος θα δοθουν απο το Γενικο Λογιστήριο του κράτους.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος είναι να μη δουλεύει.
Τα ίδια μέτρα ισχύουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική;

Δημοφιλείς αναρτήσεις