Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020


ΠΩΣ ΘΑ  ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Εγκύκλιο για την ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων εξέδωσε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).Ειδικότερα, η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:
Οι αιτήσεις για την απονομή σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, υποβάλλονται πλέον υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Για κάθε παροχή υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση από τους ασφαλισμένους των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.
Στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ λειτουργεί η εφαρμογή «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης», που υποστηρίζει την υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης όλων των κατηγοριών. Μέρος της υπηρεσίας (αίτηση απονομή σύνταξης γήρατος σε αγρότες και αίτηση μεταβίβασης σύνταξης, λόγω θανάτου) λειτουργεί πιλοτικά στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», παρέχοντας μερική αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής και διαλειτουργικότητα στη συλλογή των δικαιολογητικών.
Για όλες τις περιπτώσεις, με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, αποδίδεται ηλεκτρονικός αριθμός αίτησης και ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου, που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Οι ασφαλισμένοι, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης, υποστηρίζονται από οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην εν λόγω εφαρμογή (οδηγίες χρήσης αίτησης κύριας σύνταξης γήρατος ΟΓΑ, οδηγίες χρήσης αίτησης μεταβίβασης κύριας σύνταξης, λόγω θανάτου και γενικές οδηγίες αίτησης συνταξιοδότησης για λοιπές περιπτώσεις). Επίσης, έχει τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής της αυτοματοποιημένης διαδικασίας έκδοσης των αποφάσεων συνταξιοδότησης.
Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις, εφόσον απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, λαμβάνονται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση από τους αιτούντες. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης από δικαστικό συμπαραστάτη ασφαλισμένου ή σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη άντληση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ μπορεί να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας της απονομής συντάξεων, λόγω γήρατος, των ασφαλισμένων στον τ. ΟΓΑ, καθώς και μεταβίβασης σύνταξης, λόγω θανάτου συνταξιούχου, έχει διευκρινιστεί ότι, για τις αιτήσεις μεταβίβασης σύνταξης, λόγω θανάτου, από 1.3.2020 και μετά, καθώς και, για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος των ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ, ισχύουν τα δικαιολογητικά που εμφανίζονται στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης μεταβίβασης κύριας σύνταξης, λόγω θανάτου συνταξιούχου και στο αντίστοιχο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης. Επίσης, για όλες τις αιτήσεις μεταβίβασης σύνταξης, λόγω θανάτου, δεν αναζητείται πλέον πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη λύσεως γάμου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής αυτών.

Ειδικά, όσον αφορά την αίτηση μεταβίβασης σύνταξης, λόγω θανάτου αλλοδαπού συνταξιούχου, χωρίς οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υπενθυμίζεται ότι, κατ' εξαίρεση, παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης έντυπης αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών εκδίδεται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο Ειρηνοδικείου.
2.) Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης για αιτήματα μεταβίβασης κύριας σύνταξης αιτία θανάτου του συνταξιούχου και απονομής γήρατος σε δικαιούχους του τ. ΟΓΑ χωρίς χρόνο διαδοχικής ασφάλισης εκδίδονται αυτόματα, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ», βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων πληρωμών συντάξεων για τις περιπτώσεις μεταβίβασης και των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων χρόνου ασφάλισης του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ» για τις περιπτώσεις απονομής συντάξεων γήρατος. Η διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» περατώνεται τρεις μήνες από τη δημοσίευση της κοινοποιούμενης υπουργικής απόφασης, δηλαδή στις 3 Αυγούστου 2020.
Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη υπουργική απόφαση, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», πραγματοποιείται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες απονομών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ έλεγχος της ορθότητας για το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδονται από την υπηρεσία και, στη συνέχεια, κοινοποιείται η απόφαση στους δικαιούχους. Με αυτό το δεδομένο και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σχετικά με την ορθότητα και την πληρότητα των δεδομένων που καταχωρούνται σε αυτή, αντλώντας τα ουσιώδη δεδομένα της αίτησης από τα ηλεκτρονικά συστήματα, στο πιλοτικό στάδιο εφαρμογής της νέας ψηφιακής διαδικασίας, η υπηρεσία απονομής συντάξεων έχει πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει στον έλεγχο και την οριστικοποίηση των αποφάσεων συνταξιοδότησης χωρίς φάκελο.
3.) Κάθε απόφαση γνωστοποιείται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος/αντίκλητός του στην ηλεκτρονική αίτησή του.
Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε, μετά την παρέλευση 10 εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίησή της με ηλεκτρονικό τρόπο και αναρτάται στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια, ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης, που του κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για τις λοιπές αιτήσεις απονομής σύνταξης, εξακολουθεί η υφιστάμενη διαδικασία απονομής, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των αντίστοιχων κατηγοριών στην ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ».

Όσον αφορά τη διαδικασία κοινοποίησης των αποφάσεων στο πιλοτικό σύστημα, θα υπάρξει ενημέρωση προσεχώς, με ξεχωριστή οδηγία.
Μετά την πλήρη ανάπτυξη της εφαρμογής της ψηφιακής απονομής των συντάξεων, η κοινοποίηση των αποφάσεων θα γίνεται αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί.
4.) Από την έναρξη της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» θα πραγματοποιείται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες απονομών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των αποφάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας, που ορίζονται από τη Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, στις οποίες θα αποστέλλονται τα αποτελέσματα.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

ΤΡΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΙΣ   ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
---------------------------------------------------------------
1.ΓΙΑ  ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΛΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΟ  ΣτΕ.
2.ΤΡΙΠΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ  ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ.
3.ΜΙΝΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕ  ΕΥΝΟΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.

Με  το’’ βλέμμα  στραμένο’’ στην επικείμενη -πολυσήμαντη-συνεδρίαση του ΣτΕ, η οποία καλείται  να αποφασίσει  για τα  αναδρομικά  των παλιών συνταξιούχων, βρίσκονται οι απόμαχοι της δουλειάς  την ιδια ώρα που τριπλή αύξηση  θα εχουν τον  Ιούλιο  οι συνταξιούχοι επικουρικών συντάξεων .Παράλληλα  προωθείται σειρά ασφαλιστικών διατάξεων οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις στις προσωρινές συντάξεις , προκαταβολή μέρους του εφάπαξ   και καταβολή προσωρινής σύνταξης στους  συνταξιούχους οι οποίοι απασχολούνται.
Οσον αφορά  τα παλιά  αναδρομικά(πρίν  το νόμο Κατρούγκαλου),η  κρίσιμη συνεδρίαση της ολομέλειας  του ΣτΕ αναμένεται –εκτός απροόπτου-να γίνει την ερχόμενη  Παρασκευή   3  Ιουλίου.Οπως  έγραψαν ΄ΤΑ ΝΕΑ’ το βασικό   σενάριο  για την επικείμενη απόφαση, προβλέπει     να δοθούν τα αναδρομικα, δηλαδή η  απονομή των περικοπών, για 11 μήνες, από τον Ιούνιο του 2015 ως και το Μάιο του 2016 .Το θεμα είναι αν αυτά τα αναδρομικά  θα αφορουν το συνολο των συνταξιουχων ή  μόνο σε  όσους συνταξιούχους εχουν υποβάλλει αγωγές.
 Σχετικά με τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί από κύριες και επικουρικές συντάξεις κατά το επίμαχο 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαϊου 2016 και θα πρέπει να αποδοθούν στους συνταξιούχους, σε περίπτωση ευνοϊκής απόφασης του ΣτΕ, διαμορφώνονται ως εξής:
-Για κύριες συντάξεις μέχρι 1.000 ευρώ τα αναδρομικά είναι 360-800 ευρώ.
-Για 1.001 μέχρι 1.500 ευρώ τα  αναδρομικά κινούνται από 900 έως 4.000 ευρώ.
-Για κύριες συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ φθάνουν έως και 7.500  ευρώ.
Παράλληλα τον επόμενο μήνα ( Ιούλιος) θα γίνουν τρεις  πληρωμές στις επικουρικές συντάξεις οι οποίες είναι οι εξης:
1.Η επικουρική σύνταξη μηνός Αυγούστου, η οποία από τον Ιούλιο και κάθε μήνα θα προπληρώνεται για τον επόμενο μήνα μαζί με τις κύριες συντάξεις. Η προπληρωμή της επικουρικής μηνός Αυγούστου σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν  νωρίτερα την επικουρική τους (29-30 Ιουλίου αντί 4 Αυγούστου).Ωστοσο  αυτό θα συμβεί μόνον κατά τον πρώτο μήνα αλλαγής της ημερομηνίας πληρωμής των επικουρικών.
.Η επικουρική σύνταξη μηνός Ιουλίου 2020 που καταβάλλεται την ερχόμενη Πέμπτη 2 Ιουλίου με δικαιούχους 1.250.000 συνταξιούχους και μέσο ποσό επικουρικής 175 ευρώ το μήνα.
3. Τα αναδρομικά 8 μηνών  στις  9 Ιουλίου  από τις αυξήσεις επικουρικής σύνταξης που πήραν τον προηγούμενο μήνα 245.000 συνταξιούχοι . Τα αναδρομικά 8 μηνών -για την περίοδο Οκτώβριος 2019 – Μάιος 2020 -στις επικουρικές  συντάξεις  245.000  συνταξιουχων τα οποία  θα καταβληθουν  στις 9 Ιουλίου θα είναι μεσοσταθμικά  εως  1700 ευρω.Δικαιούχοι των αναδρομικών είναι οι συνταξιούχοι που είδαν αυξήσεις στις επικουρικές τους στις 2 Ιουνίου. Καθώς η αύξηση μετράει από 1η Οκτωβρίου 2019, οφείλονται και θα δοθούν τώρα οι αυξήσεις 8 μηνών για την περίοδο Οκτώβριος 2019 – Μάιος 2020.Eπισημαίνεται ότι δικαιούχοι των αναδρομικών είναι οι συνταξιούχοι που είχαν περικοπές το καλοκαίρι του 2016 στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου, επειδή τότε το άθροισμα της κύριας και επικουρικής τους σύνταξης υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ.Σύμφωνα με τα στοιχεία  του  υπουργείου Εργασίας η μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων, είναι  οι 162.000ι πρώην μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ) και θα λάβουν μέσο ποσό αναδρομικών 624 ευρώ. Τα υψηλότερα ποσά θα λάβουν πρώην τραπεζοϋπάλληλοι της Πίστεως και της Εμπορικής, (εως 1.700 ευρω).Ταυτόχρονα, 21.600 ναυτικοί δικαιούνται να λάβουν 1.112 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ στα 980 ευρώ κυμαίνεται ο μέσος όρος των αναδρομικών των δικηγόρων. Παράλληλα 73.500 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν από 80 ευρώ συνολικά ο καθένας  κατά μέσο όρο, ενώ μικρότερα είναι τα αναδρομικά των αστυνομικών, των πυροσβεστών κ.α.
Την ιδια ώρα  προωθούνται νομοθετικές παρεμβάσεις  από το υπουργείο  Εργασίας  οσον αφορά τρια  ασφαλιστικά  θέματα:Αυτά  είναι  τα παρακάτω:
1. Προβλέπεται η δυνατότητα να χορηγείται πλέον προκαταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση της κύριας σύνταξης στους άµεσα ασφαλισµένους.
2.Τροποποιείται αναδροµικά, από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και από τον Μάιο του 2016 και µετά, ο υπολογισµός του ποσού της προσωρινής σύνταξης για όσους δικαιούχους του ιδιωτικού τοµέα εισπράττουν ήδη προσωρινή µε το καθεστώς του 2016. Σήµερα υπάρχουν δύο ταχύτητες στους περίπου 37.000 συνταξιούχους που εισπράττουν προσωρινή σύνταξη. Ενα τµήµα εξ αυτών έχει καταθέσει την αίτηση συνταξιοδότησης µε τον χειρόγραφο τρόπο από τον Μάιο του 2016 και µετά και εισπράττει ως προσωρινή το 50% του µέσου όρου των µηνιαίων αποδοχών τους 12 µήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.Με τη νέα διάταξη αυτό το ποσοστό αυξάνεται γι’ αυτούς τους συνταξιούχους σε 80% αναδροµικά από την ηµεροµηνία της αίτησης συνταξιοδότησης, ενώ η βάση υπολογισµού παραµένει ίδια. Τα αναδροµικά ποσά που θα προκύψουν από τη διαφορά θα καταβληθούν αυτόµατα από τον ΕΦΚΑ στους δικαιούχους χωρίς αίτηση.
Σημειώνεται ότι από τον Νοέµβριο του 2017 και µετά όσοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συνταξιοδότησης δικαιούνται το 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του νόµου Κατρούγκαλου. Γι’ αυτούς δεν αλλάζει κάτι. Σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση που προωθείται, το ποσοστό ευθυγραµµίζεται στις δύο κατηγορίες συνταξιούχων αναδροµικααπό την ηµεροµηνία της αίτησής τους και εφόσον αυτή είναι µετά τον Μάιο του 2016, ωστόσο η βάση υπολογισµού παραµένει διαφορετική.
3. Ακυρώνεται  η απαγόρευση που υπάρχει σήµερα και απαγορεύει  τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης στους απασχολούµενους συνταξιούχους. Εφεξης  θα δίνεται το δικαίωµα και στους συνταξιούχους που εργάζονται να υποβάλλουν αίτηση για να µπορούν να λάβουν και αυτοί προσωρινή σύνταξη.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

170 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΟΥ ΧΕΡΝ
(27 Ιουνίου 1850, Λευκάδα).
--------------
Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΟΥ ΧΕΡΝ
ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ
Στη δεκαετία του 1960, μικρό, αμούστακο παιδί στην πόλη της Λευκάδας,κλωτσώντας τενεκέδες αντί για μπάλα, ξυπόλυτος με τρύπια παντελόνια, ΄΄έτρεχα ανέμελος στα καντούνια.Πίσω από την πλατεία της πόλης,υπήρχε ένα μικρό δρομάκι με το όνομα ‘οδός Λευκάδιου Χέρν-Ιάκομο Κοϊζουμι’’ και πιο πέρα το πατρικό σπίτι που γεννήθηκε με τη σχετική επίγραφή.
Η παιδική μου φαντασία με οδήγησε τότε σε πολλές σκέψεις για τον Λευκάδιο Χέρν.Θεωρουσα ότι ήταν ο αγαπημένος μου θείος στην εξωτική Ιαπωνία που με λαχτάρα, στο φτωχικό σπίτι μου στη Λευκάδα,περίμενα τα δώρα του τα Χριστούγεννα, ξενυχτώντας πίσω από τις γρίλιες.
Και ήρθε.Ηρθε χρόνια μετά ο Λευκάδιος στη ζωή μου.Και την συγκλόνισε.Ηρθε ένα μοναδικό ,ελεύθερο, πνεύμα που σε αιχμαλωτίζει.Με το ανοικτό μυαλό και την αχαλίνωτη σκέψη του.Με τα υπέροχα βιβλία τα οποία εδώ και πολλά χρόνια κυκλοφορούν στη χώρα μας.
Τα χρόνια πέρασαν και φθάσαμε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 όταν άρχισα τη δημοσιογραφική μου καριέρα στα ‘ΝΕΑ’ και ενθουσιασμένος έλεγα σε φίλους και γνωστούς για τoν Λευκάδιο Χέρν.
Ήταν η εποχή όλοι με άκουγαν δύσπιστα και με απορία μήπως κάνω χιούμορ. Λευκαδίτης στην Ιαπωνία και μάλιστα εθνικός ποιητής. Είναι δυνατόν.Τα χρόνια πέρασαν.Σιγα-σιγά όλο και περισσότεροι ανακάλυψαν τον Λευκάδιο Χέρν με εκδηλώσεις, ντοκυμαντέρ, βιβλία και αφιερώματα.
Στη Λευκάδα ο Χέρν ήταν φυσικά γνωστός πριν από δεκαετίες.Τοπικες εφημερίδες της εποχής του 1950-1970 είχαν αφιερώματα σε κείμενα του αλλά και στη ζωή του.Και είναι φυσικό οι Λευκαδίτες να νοιώθουν περήφανοι για τον διάσημο συμπατριώτη τους.
Το σπίτι που γεννήθηκε βρίσκεται σε ένα καντούνι πίσω από την κεντρική πλατεία της πόλης και φυσικά ο δρόμος φέρει το όνομα του στα ελληνικά και στα Γιαπωνέζικα.
Στο Ιστορικό Αρχείο Λευκάδας (ήδη Γενικά Αρχεία του Κράτους) σώζεται η πράξη βαπτίσεως του Λευκάδιου στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, η ημερομηνία, ακόμη και οι μάρτυρες που υπέγραψαν.
Στις 17 Σεπτεμβρίου 1932, η ιαπωνική πρεσβεία στην Αθήνα με ρηματική της διακοίνωση ανακοίνωνε στο ελληνικό ΥΠΕΞ την πρόθεσή της, όπως και του Ελληνοϊαπωνικού Συλλόγου, να εγείρει με δαπάνες της μια αναθηματική στήλη για τον Χερν στην κεντρική πλατεία της Λευκάδας και μια δεύτερη, δαπάναις της Ιαπωνοελληνικής Εταιρείας και του Συνδέσμου Χερν, στο Τόκιο. Στη βάση της στήλης που κατέπεσε στον σεισμό του 1952, αλλ΄ ανηγέρθη εκ νέου το 1984 ενώ το 1987 συμπληρώθηκε με μια προτομή του Χερν, έργο του γλύπτη Σπύρου Κατωπόδη, δίπλα στις δαφνοστεφανωμένες προτομές του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και του Άγγελου Σικελιανού.
Εξάλλου στις 12 Οκτωβρίου του 1989 υπογράφηκε η πράξη της αδελφοποίησης μετά από επίσκεψη του τότε δημάρχου της Λευκάδας κ. Σπύρου Μαργέλη στην Σιντζούκου (Shinjuku), μιας από τις 23 διοικητικές περιφέρειες του Τόκιο όπου ο Χερν έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.Από τότε άρχισαν οι επαφές με τους Ιάπωνες μια από τις οποίες είναι η ετήσια έκθεση Ζωγραφικής, που διοργανώνει τα Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας με θέμα «Οι Γέφυρες του Κόσμου», όπου μαθητές από τη Λευκάδα και το Σιντζούκου εκθέτουν αντίστοιχα από 50 δημιουργήματά τους, στις δύο αδελφές πόλεις.
Παράλληλα το πρώτο μουσείο στον Ευρωπαϊκό χώρο για τον Λευκάδιο Χερν, τον εθνικό ποιητή της Ιαπωνίας , λειτουργεί από το 2014 στη Λευκάδα .Πρώτες εκδόσεις, σπάνια βιβλία και ιαπωνικά συλλεκτικά αντικείμενα απαρτίζουν τα εκθέματα του `Ιστορικού Κέντρου Λευκάδιου Χερν. Ο επισκέπτης με τη βοήθεια φωτογραφιών, κειμένων, εκθεμάτων και διαδραστικών εφαρμογών θα περιηγηθεί στις σημαντικές στιγμές της εντυπωσιακής ζωής του Λευκάδιου Χερν αλλά και στους πολιτισμούς της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ιαπωνίας του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα μέσα από το ανοιχτό μυαλό των διαλέξεων, των κειμένων και των ιστοριών του Χέρν.Κι εδώ θα πρέπει να τονιστεί η μεγάλη συμβολή του συλλέκτη Τάκη Ευσταθίου στη δημιουργία του μουσείου .
Η ιστορία του Λευκάδιου Χέρν μοιάζει με παραμύθι. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι η ζωή του έγινε σίριαλ το 1987 στην ελληνική τηλεόραση με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Τσακίρη. Μάλιστα στο βιογραφικό μυθιστόρημα ‘’Η Οδύσσεια του Λευκάδιου Χέρν’’, ο συγγραφέας Τζόναθαν Κόλτ τον αποκαλεί «περιπλανώμενο φάντασμα». Ήταν ένα ελεύθερο μυαλό, πνεύμα διεισδυτικό, αδάμαστο όραμα, ακαταπόνητη εργατικότητα και λυτρωτική δημιουργικότητα.
Ο Λευκάδος Χέρν γεννήθηκε στην Λευκάδα τον Ιούνιο του 1850. Μητέρα του ήταν η Ρόζα Κασιμάτη, μια 25χρονη κοπέλα από τα Κύθηρα. Πατέρας του, ο Ιρλανδός ταγματάρχης Τσαρλς Χερν, ο οποίος υπηρετούσε ως στρατιωτικός γιατρός στα κατεχόμενα τότε από τους Βρετανούς, Ιόνια νησιά.Ο Χέρν μετακλήθηκε στο Δουβλίνο το 1852. Μετακόμισε μαζί με την γυναίκα του και το δίχρονο παιδί.
Σε ηλικία 5 χρόνων ο μικρός Λευκάδιος βρέθηκε χωρίς γονείς αφού ο πατέρας του πήγε να υπηρετήσει στις Ινδίες και η μητέρα του επέστρεψε στην Ελλάδα αφήνοντας τον υπό την κηδεμονία της θείας του. Ο αποχωρισμός από την μητέρα του, ήταν κάτι που σημάδεψε τον Χερν για την υπόλοιπη ζωή του. Υπήρξε το πιο καθοριστικό του βίωμα και κάτι που δεν ξεπέρασε ποτέ καθώς δεν ξαναείδε την μάνα του. Ήταν πολύ μικρός και ήδη ο κόσμος του είχε γεμίσει από φαντάσματα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το συγγραφικό του έργο στην Ιαπωνία αποτύπωσε τους θρύλους, την αίσθηση του μεταφυσικού.
Σε μικρη ηλικία ,λοιπόν, ο Λευκάδος Χερν βρέθηκε οριστικά μόνος στην Ιρλανδία με την θεία του πατέρα του να αναλαμβάνει την διαπαίδαγωγησή του και έχοντας στο νού της να τον κάνει κατ' αρχήν ένα καλό καθολικό και αργότερα κληρονόμο της περιουσίας της. Ήταν η πρώτη μεγάλη τραγωδία της ζωής του. Μεγαλώνοντας σε ένα καταθλιπτικό περιβάλλον ο μικρός Λευκάδιος, που κανείς δεν αποκαλούσε με το όνομά του, αλλά όλοι τον φώναζαν "Το Παιδί" θα αναπτύξει ένα υπερβολικό φόβο για τα φαντάσματα και τα στοιχειά. Η θεία του αποφάσισε να καταπολεμήσει αυτούς τους φόβους, κλειδώνοντάς τον τις νύχτες στο κατασκότεινο δωμάτιό του. Οι φόβοι του παιδιού μεγάλωναν όταν πήγαιναν στην εκκλησία. Μόνη ανάπαυλα σε αυτή την καταθλιπτική ζωή ήταν οι διακοπές στη Νότια Ιρλανδία, όπου έμαθε να κολυμπάει, αγάπησε την θάλασσα και άκουσε παλιές ιστορίες και θρύλους από τους ψαράδες της περιοχής. Όταν ο Λευκάδιος έφθασε σε σχολική ηλικία, η θεία του προσέλαβε κάποιον για να του διδάξει τα καθολικά δόγματα, και στοιχεία γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής. Έμαθε πολύ γρήγορα να διαβάζει και να γράφει καλά και η μεγάλη βιβλιοθήκη του σπιτιού -που δεν το ένιωσε ποτέ δικό του -έγινε το καταφύγιο του. Εκεί, στην βιβλιοθήκη, μια μέρα έπεσε πάνω σε ένα περίεργο βιβλίο γεμάτο χαρούμενους ημίγυμνους θεούς και θεές, ημίθεους και ήρωες. 'Ήταν ένα βιβλίο για την αρχαία ελληνική μυθολογία. Αυτές οι φιγούρες που τις αποκαλούσαν διαβολικές, γεννούσαν μέσα στην ψυχή του εννιάχρονου παιδιού ευχαρίστηση. "Εισήλθα τότε στη δική μου Αναγέννηση" είπε χρόνια αργότερα ο ίδιος. Τα βάσανά του ωστόσο δεν είχαν τελειωμό, καθώς μια μέρα το βιβλίο εξαφανίστηκε από την βιβλιοθήκη και όταν το ανακάλυψε ξανά, όλες οι εικόνες έλειπαν, ή είχαν κοπεί με ψαλίδι τα "ανήθικα" μέρη τους. Ήταν όμως αργά, το παιδί είχε ξεφύγει από τον καταθλιπτικό κόσμο της κυρίας Μπρέναν, πράγμα που αντελήφθη και η ίδια. Η γηραιά κυρία ανέθεσε την διαχείριση της περιουσίας της σε ένα μακρινό συγγενή του άνδρα της, τον Χένρυ Χερν Μολυνέ ο οποίος μεταξύ άλλων την συμβούλευσε να στείλει τον Λευκάδιο στο γαλλικό Κολλέγιο του Υβενό κοντά στην Ρουέν. Σε αυτήν τη μικρή ιερατική σχολή, ο Λευκάδιος ένιωσε ακόμα περισσότερο ξεριζωμένος και απομονωμένος, όμως έμαθε καλά γαλλικά και αυτό του επέτρεψε να έλθει σε επαφή με την γαλλική λογοτεχνία που υπήρξε και η πύλη από όπου εισήλθε στον κόσμο της συγγραφής.
Τον Σεπτέμβριο του 1863, μετά από ένα χρόνο παραμονής στην Γαλλία, και πάλι ο Μολυνέ πρότεινε να σταλεί ο Λευκάδιος εσωτερικός στο Κολλέγιο Σαϊντ Κούθμπερτ στην πόλη Ουσί της Αγγλίας, ένα αυστηρό καθολικό κολλέγιο τριακοσίων μαθητών. Ως μαθητής διατύπωνε τολμηρές ερωτήσεις που έφερναν σε αμηχανία τους καθηγητές του, ενώ παράλληλα ήταν ο καλύτερος στην έκθεση και τη γλώσσα. Ταυτόχρονα για πρώτη φορά στην ζωή του άρχισε να αποκτά αυτοπεποίθηση και να γίνεται κοινωνικός. Όλα αυτά θα τελειώσουν, όταν στα δεκάξι του στη διάρκεια ενός παιχνιδιού έσπασε το σχοινί και τον τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι που το έχασε οριστικά. Ήταν η δεύτερη μεγάλη τραγωδία της ζωής του. Ένα χρόνο αργότερα ο Μολυνέ χρεωκόπησε και η θεία του έχασε όλη την περιουσία της.
Το 1868 ο Λευκάδιος που αδυνατούσε να πληρώσει τα δίδακτρα του σχολείου βρέθηκε στο Λονδίνο στο σπίτι μιας παλιάς υπηρέτριας της θείας του που δέχθηκε να του προσφέρει προσωρινά στέγη. Άνεργος και απένταρος γύριζε στην μεγάλη πόλη και περνούσε αρκετές ώρες στο Βρετανικό Μουσείο και ιδιαίτερα στην αίθουσα με τα ιαπωνικά αγάλματα του Βούδα. Μια μέρα ο Μολυνέ που κάπως είχε ορθοποδήσει οικονομικά, τον κάλεσε στο γραφείο του. Του έδωσε ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή για τη Νέα Υόρκη και λίγα χρήματα για το ταξίδι, τα τελευταία χρήματα που έπαιρνε από την θεία του, όπως του είπε, προσθέτοντας ότι από εδώ και πέρα ο ίδιος ο Λευκάδιος θα ήταν υπεύθυνος για την ζωή του. Ήταν οι Ιρλανδοί εργάτες των αποθηκών του λιμανιού της Νέας Υόρκης που βοήθησαν τον Λευκάδιο Χερν να επιβιώσει όταν βρέθηκε μόνος και απένταρος στα πεζοδρόμια της μεγαλούπολης. Συχνά κοιμόταν στον δρόμο, εργάστηκε ως σερβιτόρος, υπηρέτης, τυπογράφος και διορθωτής. Πάλεψε με το κρύο, την πείνα και τη μοναξιά και θα μπορούσε να είχε χαθεί οριστικά αν δεν βρισκόταν στον δρόμο του, στο Σινσινάτι, ένας Άγγλος τυπογράφος, ο Χένρυ Γουώτκιν. Η προβληματική όραση του Λευκάδιου δεν του επέτρεπε να εργαστεί στο τυπογραφείο, όμως ατού Γουώτκιν βρήκε στέγη και κυρίως μια ζεστή συντροφιά, καθώς ολόκληρα βράδια συζητούσαν για βιβλία και ιδέες. Ο Γουώτκιν τον έφερε σε επαφή με την γερμανική λογοτεχνία και φιλοσοφία, και ο Λευκάδιος διάβαζε και μετέφραζε κείμενα των ουτοπιστών σοσιαλιστών Φουριέ και Σαιν Σιμών που λάτρευε ο τυπογράφος. Τον καιρό εκείνο, επίσης, ο Λευκάδιος Χερν άρχισε να εργάζεται ως άνθρωπος για όλες τις δουλειές σε μια μικρή εμπορική εφημερίδα, την οποία εγκατέλειψε το 1872 για να εργαστεί ως διορθωτής σε μια εκδοτική εταιρεία. Στη συνέχεια σε μια κίνηση απελπισίας κατάφερε να πείσει τον εκδότη της μεγαλύτερης εφημερίδας του Σινσινάτι να τον προσλάβει δοκιμαστικά. Καλύπτοντας το αστυνομικό δελτίο προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η ευρυμάθειά του, ο πρωτότυπος τρόπος που κάλυπτε τα θέματα και η καλλιεργημένη γραφή του. Η τοπική κοινωνία άρχισε να τον αποδέχεται, μέχρις ότου παντρεύτηκε μια νεαρή μιγάδα. Ο γάμος του στάθηκε και η αιτία της απόλυσής του.
Αηδιασμένος εγκατέλειψε το Σινσινάτι, για την Νέα Ορλεάνη, τον Νοέμβριο του 1877.
Ο πρώτος καιρός στη Νέα Ορλεάνη δεν ήταν καθόλου εύκολος για τον Λευκάδιο Χερν και ο πειρασμός της αυτοκτονίας πέρασε για μερικές φορές από το μυαλό του. Στις 15 Ιουνίου 1878 έπιασε δουλειά σε μια νέα εφημερίδα, μεταφράζοντας γαλλικά λογοτεχνικά κομμάτια συγγραφέων που αγαπούσε, ενώ ταυτόχρονα φούντωνε μέσα του η επιθυμία να ταξιδέψει. Εν τω μεταξύ καθιερώνεται ως δημοσιογράφος στην Νέα Ορλεάνη, όμως ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του αιχμάλωτο της επιβίωσης.
Τον Δεκέμβριο του 1884 στην Παγκόσμια Βιομηχανική Έκθεση στη Νέα Ορλεάνη την προσοχή του τράβηξαν ιδιαίτερα τα ασιατικά περίπτερα και στο ιαπωνικό περίπτερο μελέτησε με ιδιαίτερη προσοχή τα εκθέματα με την βοήθεια του ειδικού απεσταλμένου της Ιαπωνίας, Ιτζίζο Χατόρι.
Θα ακολουθήσει η επιστροφή του στη Νέα Υόρκη, και κατόπιν θα φύγει για τις Γαλλικές Αντίλλες, όπου θα ζήσει για δύο χρόνια στην Μαρτινίκα. Εδώ θα ολοκληρωθεί μια ιδεολογική στροφή μέσα του: Ο Λευκάδιος Χερν θα απορρίψει τον δυτικό πολιτισμό. Το ζεστό και υγρό κλίμα της Μαρτινίκας τον εμπόδιζε να γράψει, αν και εκεί έγραψε το καλύτερο βιβλίο του -"Δυό χρόνια στις Γαλλικές Αντίλλες"- πριν πάει στην Ιαπωνία, όμως δεν ήθελε να επιστρέψει στην Νέα Υόρκη. Το βιβλίο του Πέρσιβαλ Λόουελ "Η Ψυχή της Άπω Ανατολής" του ξύπνησε το παλιό του ενδιαφέρον για την Ιαπωνία, και η πρόταση του περιοδικού Harper για μια παρουσίαση της ζωής της μακρινής εκείνης χώρας ήλθε την κατάλληλη στιγμή.
Τον Μάρτιο του 1900 ο Λευκάδιος Χερν έφυγε από το Βανκούβερ με το πλοίο "Αβησσυνία" για την Γιοκοχάμα. Χρόνια αργότερα, ως πολίτης της Ιαπωνίας, ο Λευκάδιος Χερν αποτύπωσε σε ένα από τα καλύτερα κείμενά του την πρώτη εντύπωση που έκανε στους επιβάτες του πλοίου "Αβησσυνία" η θέα του ηφαιστείου Φουτζιγιάμα.
Βρήκε δουλειά ως καθηγητή της αγγλικής γλώσσας στην πόλη Ματσούε στη βορειοδυτική Ιαπωνία. Ο Χερν συνάντησε έναν καινούριο κόσμο, παντρεύτηκε τη Σετζούκο Κοϊζούμι,κόρη οικογένειας σαμουράι, των Κοϊζούμι που είχαν ξεπέσει με την καταστροφή που επέφερε σε αυτήν την κοινωνική τάξη η νέα πορεία της Ιαπωνίας. Πήρε το όνομα της συζύγου του και από Λευκάδιος Χερν και ονομάστηκε Κοϊζούμι Γιάκουμο. Μαζί της έκανε τέσσερα παιδιά.
Πέθανε στις 26 Σεπτεμβρίου 1904 από οξύ πνευμονικό οίδημα. Άφησε πίσω του ένα ογκώδες συγγραφικό έργο από βιβλία και πανεπιστημιακές παραδόσεις που περιλαμβάνονται στην ιαπωνική έκδοση των 27 τόμων του έργου του.
Η φύση, τα μνημεία, οι θρύλοι, οι κώδικες συμπεριφοράς, οι άνθρωποι της Ιαπωνίας ήταν για τον Χερν, αντικείμενο μελέτης και περισυλλογής. Έσκυψε με σεβασμό και αγάπη στην χώρα και τις παραδόσεις της, έγινε ένας από αυτούς, πήρε ακόμα και την υπηκοότητα. Τα γραπτά του αναδίδουν την ξεχωριστή φυσιογνωμία του τόπου και οι μεταφράσεις τους συνέβαλαν στο να αποκτήσουν οι δυτικοί την αίσθηση της χώρας. Δικαίως θεωρείται ο εθνικός συγγραφέας της Ιαπωνίας.
Ο Χερν κατέγραψε μια άλλη Ιαπωνία, των θρύλων των Σαμουράι και των παραδοσιακών αξιών. Χαρακτηρίσθηκε ως ο αυθεντικότερος ερμηνευτής της Ιαπωνίας στη Δύση ενώ το βιβλίο του "Ματιές στην άγνωστη Ιαπωνία" διδάσκονταν σε όλα τα σχολεία της χώρας επί δεκαετίες. Τα βιβλία του είναι περιζήτητα, 8 μουσεία υπάρχουν προς τιμήν του σε όλη την Ιαπωνία ενώ το άγαλμα του ξεχωρίζει στην κεντρική πλατεία του Τόκιο και μνημεία έχουν στηθεί σε κάθε γωνία τις Ιαπωνίας από όπου πέρασε.
Είμαι πεπεισμένος ότι ο Λευκάδιος θα μας ακολουθεί για πάντα.Γιατι είχε ανοιχτό μυαλό , διαφορετικό τρόπο σκέψης και δύναμη ψυχής.Για μένα ο Λευκάδιος θα είναι μια πυγολαμπίδα στην Πρωτομαγιάτικη Λευκάδα που θα αναμοσβύνει.Και μια πεταλούδα στο μπαλκόνι μου που θα πετάει συνεχώς.
Όπως το πνεύμα του…..

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ:ΠΟΙΟΙ  ΘΑ ΠΆΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΣΑ  ΣΤΙΣ  9  ΙΟΥΛΙΟΥ

Εως και  1700 ευρω , μεσοσταθμικά, θα είναι  τα αναδρομικά 8 μηνών -για την περίοδο Οκτώβριος 2019 – Μάιος 2020 -στις επικουρικές  συντάξεις  245.000  συνταξιουχων τα οποία  θα καταβληθουν  στις 9 Ιουλίου.
Η κατηγορία αυτή των  συνταξιουχων θα εχει  διπλό κέρδος τον επόμενο μήνα  αφού στις  2  Ιουλίου θα γίνει η καταβολή των συντάξεων τους και στις 9 Ιουλίου η πληρωμή των αναδρομικών.
Δικαιούχοι των αναδρομικών είναι οι συνταξιούχοι που είδαν αυξήσεις στις επικουρικές τους στις 2 Ιουνίου. Καθώς η αύξηση μετράει από 1η Οκτωβρίου 2019, οφείλονται και θα δοθούν τώρα οι αυξήσεις 8 μηνών για την περίοδο Οκτώβριος 2019 – Μάιος 2020.Eπισημαίνεται ότι δικαιούχοι των αναδρομικών είναι οι συνταξιούχοι που είχαν περικοπές το καλοκαίρι του 2016 στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου, επειδή τότε το άθροισμα της κύριας και επικουρικής τους σύνταξης υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία  του  υπουργείου Εργασίας η μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων, είναι  οι 162.000ι πρώην μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ) και θα λάβουν μέσο ποσό αναδρομικών 624 ευρώ. Τα υψηλότερα ποσά θα λάβουν πρώην τραπεζοϋπάλληλοι της Πίστεως και της Εμπορικής, (εως 1.700 ευρω).Ταυτόχρονα, 21.600 ναυτικοί δικαιούνται να λάβουν 1.112 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ στα 980 ευρώ κυμαίνεται ο μέσος όρος των αναδρομικών των δικηγόρων. Παράλληλα 73.500 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν από 80 ευρώ συνολικά ο καθένας  κατά μέσο όρο, ενώ μικρότερα είναι τα αναδρομικά των αστυνομικών, των πυροσβεστών κ.α.
Στο μεταξύ εως τις 3 Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η κρίσιμη απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα αναδρομικά των παλαιών συνταξιούχων.Tο βασικό σενάριο για την επικείμενη απόφαση του ΣτΕ προβλέπει να δοθούν τα αναδρομικά, δηλαδή η απονομή των περικοπών, για 11 μήνες, από τον Ιούνιο του 2015 ως και τον Μάιο του 2016.Το θέμα είναι αν αυτά τα αναδρομικά θα αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων ή μόνο όσους συνταξιούχους έχουν υποβάλλει αγωγές.Εφόσον υπάρξει θετική έκβαση, τα ποσά επιστροφής που θα δοθούν ανά κατηγορία συνταξιούχων και ασφαλιστικό φορέα, διαμορφώνονται ως εξής, με βάση και το κατά περίπτωση ύψος της σύνταξης:
-Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ - Τραπεζών: Αναδρομικά από 1.370 ευρώ έως και 7.800 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 1.510 ευρώ έως 2.648 ευρώ στις επικουρικές.
-Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ) που έχουν και σύνταξη από το Δημόσιο: Από 2.190 ευρώ έως 6.040 ευρώ στις κύριες συντάξεις και έως 2.600 ευρώ στις επικουρικές (πλην ΤΣΑΥ που δεν έχουν επικουρική).
-Συνταξιούχοι Δημοσίου και απόστρατοι: Από 1.340 ευρώ έως και 4.660 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 1.338 έως 2.698 ευρώ στις επικουρικές.
-Συνταξιούχοι ΙΚΑ: Αναδρομικά από 1.340 ευρώ έως και 4.560 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 1.403 έως 1.688 ευρώ στις επικουρικές.
-Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ (που έχουν μόνον κύρια σύνταξη) δικαιούνται αναδρομικά από 1.490 ευρώ έως και 3.450 ευρώ.
-Συνταξιούχοι ΝΑΤ: Αναδρομικά από 1.870 ευρώ έως και 3.800 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 906 ευρώ έως 1.753 ευρώ στις επικουρικές.
-Χαμηλοσυνταξιούχοι (ΟΓΑ και άλλων ταμείων) με μια σύνταξη, ή άθροισμα συντάξεων κάτω από 1.000 ευρώ, δικαιούνται επιστροφή Δώρων κύριας σύνταξης από 360 ευρώ έως 800 ευρώ και 2 επιπλέον επικουρικές συντάξεις.
Υπενθυμίζεται ότι :
--Τον Σεπτέμβριο  θα καταβληθούν οι νεες  αυξημένες  κύριες συντάξεις για συνταξιούχους  εχουν πάνω από 30  συντάξιμα έτη, σε  εφαρμογή του νόμου Βρούτση(ισχύει  από τις  28/2/2020).Η αύξηση κινειται από 12  εως 252 ευρω.
-- Τον Οκτώβριο  θα καταβληθούν   εφάπαξ και  τα αναδρομικά ενός   έτους(δωδεκάμηνο)  των κύριων συντάξεων σε  εφαρμογή  του νόμου  Βρούτση  σε οσους εχουν πάνω από 30  συντάξιμα ετη  αφού αυξάνονται  τα ποσοστά  αναπλήρωσης.
--Από τον  Αύγουστο(για   τις συντάξεις  Σεπτεμβρίου),θα τεθεί σε  εφαρμογή(με αναδρομικότητα από τις  28/2/2020) το νέο  ευνοικό  καθεστώς στην απασχόληση συνταξιούχων .Η σύνταξη θα περικόπτεται κατά 30% αντί για 60% που προβλεπόταν έως τον Φεβρουάριο  .
Στο μεταξυ άρχισαν οι πληρωμές  των συντάξεων Ιουλίου.Οι συνταξιουχοι του ΙΚΑ ολοκληρώνεται  σημερα  η πληρωμή τους,  ανάλογα με τον ΑΜΚΑ.
Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Ιουλίου 2020 θα πληρωθούν ως εξής:
-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020.
-Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020.
-Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020.
-Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020
-Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020
-Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020
-Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020
-Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020
-Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις  την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------


Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ(9 ΙΟΥΛΙΟΥ)
 

 ΤΑΜΕΙΟ
ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 8ΜΗΝΟΥ
ΤΕΑΥΝΤΠ (Ναυτιλιακοί και Τουριστικοί πράκτορες)
840,00 €
ΤΕΑΥΕΚ (Εμπορουπάλληλοι) 
640,00 €
ΤΕΑΠΟΖΟ   (Εργαζόμενοι σε εταιρείες Οινοπνευματοποιίας και Ζυθοποιίας)
512,00 €
ΤΕΑΧ (Χημικοί) 
104,00 €
ΤΕΑΠΟΚΑ Εργαζόμενοι σε ασφαλιστικά Ταμεία)
128,00 €
ΤΑΔΚΥ (Δημοτικοί υπάλληλοι) 
528,00 €
ΕΡΤΤ (εργαζόμενοι ΕΡΤ)
184,00 €
ΤΕΑΑ (Αρτοποιοί)
40,00 €
ΤΑΣ (Συμβολαιογράφοι)
672,00 €
ΤΕΑΔΥ (Δημόσιοι υπάλληλοι)
80,00 €
ΤΕΑΥΑΠ (πρ. Αστυνομία Πόλεως)
40,00 €
ΤΕΑΥΠΣ (Πυροσβέστες)
40,00 €
ΤΕΑΕΙΓΕ (Ιδωτικοί Εκπαιδευτικοί)
296,00 €
ΕΛΕΜ (Τραπεζουπάλληλοι της Αγροτικής Τράπεζας)
312,00 €
ΤΕΑΔ  (Δικηγόροι)
984,00 €
ΕΤΕΑΜ-ΗΔΙΚΑ (Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα)
624,00 €
ΚΕΑΝ (Ναυτικοί)
1.112,00 €
ΤΕΑΠΙΕΝ (Προσωπικό Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού)
56,00 €
ΤΕΑΤΤΑΘ (Τεχνικοί Τύπου Αθηνών - Θεσσαλονίκης)
352,00 €
ΕΤΒΑ (τραπεζουπάλληλοι της πρ. ΕΤΒΑ)
752,00 €
ΤΣΕΑΠΓΣΟ (Προσωπικό Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων)
512,00 €
ΤΕΑΠΕΤΕ (Εμπορική Τράπεζα)
1.560,00 €
ΔΕΗ
224,00 €
ΟΤΕ
160,00 €
ΕΛΤΑ
72,00 €
ΤΕΑΙΣΥΤ (Ιδιοκτητών , Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου)
216,00 €
ΤΑΠΤΠ (πρ. Τράπεζα Πίστεως)
1.680,00 €
ΕΤΕΑΜ-ΟΠΣ (Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα)
640,00 €
ΤΣΜΕΔΕ
88,00 €
ΤΑΥΕΒΖ (Προσωπικό ΕΒΖ)
152,00 €
ΤΕΑΠΥΚ (Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων)
1.392,00 €

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

΄
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Ερχεται τετράμηνο πληρωμών(Ιούλιος,Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος)  για τις νέες αυξημένες συντάξεις και  τα αναδρομικά  στους συνταξιούχους- όπως προβλέπεται από  το νόμο Βρούτση- μαζι με την μείωση του ‘πέναλτυ’’από 60%  σε  30%  στους συνταξιούχους  που   εργάζονται. Τα  αναδρομικά   οκταμήνου ντων επικουρικών,  υψους  150  εκατομ.ευρω, τελικά θα καταβληθούν  στις  9 Ιουλίου αντί τον Οκτώβριο που είχε  προγραμματιστεί.Παράλληλα οι  παλιοί συνταξιούχοι(πριν  το 2016) περιμένουν την κρίσιμη απόφαση του  ΣτΕ οσον αναφορά  τα παλιά αναδρομικά με την κυβέρνηση να  προσανατολίζεται(εφόσον είναι θετική η απόφαση) να τα δώσει από το νέο έτος και σε  δόσεις.Η  απόφαση ανεμένεται να εκδοθεί  εως τις  3  Ιουλίου  2020.
Ειδικότερα  το  τρίμηνο των πληρωμών για τους συνταξιούχους  εχει ως εξης:
1:ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: Η καταβολή των αναδρομικών των επικουρικών  συντάξεων σε  245.000  δικαιούχους  θα γίνει τελικά στις 9 Ιουλίου και όχι τον Οκτώβριο, όπως και ήταν προγραμματισμένο. Όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης μετά την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων που θα γίνει στις 2 Ιουλίου θα ακολουθήσει στις 9 Ιουλίου η καταβολή των αναδρομικών 8 μηνών των επικουρικών συντάξεων.
Από τα 21 Ταμεία που αφορούν οι επιστροφές υπάρχουν και αναδρομικά που φτάνουν σε μέσο όρο στα 1.894 ευρώ, καθαρά μετά τον φόρο, που σημαίνει ότι στα εν λόγω Ταμεία (κυρίως τραπεζών) θα πληρωθούν και αναδρομικά πάνω από τον μέσο όρο με ποσά ακόμη και 2.500 ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η μεσοσταθμική αύξηση που δόθηκε στις 2 Ιουνίου φτάνει σραω99,57 ευρώ το μήνα μεικτά. Σε απόλυτους αριθμούς  τα ποσά που θα λάβουν συνταξιούχοι εχουν  ως εξης:
- τραπεζουπάλληλοι των πρ. Τραπεζών Πίστεως και Εμπορικής και πρατηριούχοι υγρών καυσίμων του τ. ΟΑΕΕ - πήραν κοντά στα 200 ευρώ μεικτά θα πάρουν συνολικά 1.600 ευρώ
- ναυτικοί του τ. ΚΕΑΝ και ναυτιλιακοί και τουριστικοί πράκτορες του τ. ΤΕΑΥΝΤΠ - πήραν κοντά στα 150 ευρώ μεικτά θα πάρουν 1.200 ευρώ
- εμπορουπάλληλοι και δικηγόροι - κοντά στα 130 ευρώ μεικτά θα πάρουν 1.040 ευρώ
- μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ), συμβολαιογράφοι και τραπεζουπάλληλοι της πρ. ΕΤΒΑ - πήραν κοντά στα 100 ευρώ μεικτά θα πάρουν αναδρομικά 800 ευρώ
- εργαζόμενοι σε εταιρείες Οινοπνευματοποιίας και Ζυθοποιίας, Δημοτικοί Υπάλληλοι, Προσωπικό Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων – 50 έως 100 ευρώ μεικτά θα πάρουν 400-800 ευρώ
- Δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι σε ασφαλιστικά Ταμεία, τραπεζουπάλληλοι της πρ. Αγροτικής Τράπεζας, μηχανικοί, εργαζόμενοι του ΟΤΕ, Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, τεχνικοί Τύπου – έως 50 ευρώ μεικτά θα πάρουν αναδρομικά 400 ευρώ.

2-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΜΕΙΩΣΗ ‘ΠΟΙΝΗΣ’ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ:Από τον  Αύγουστο(για   τις συντάξεις  Σεπτεμβρίου)-με σημαντική καθυστέρηση-θα τεθεί σε  εφαρμογή(με αναδρομικότητα από τις  28/2/2020) το νέο  ευνοικό  καθεστώς στην απασχόληση συνταξιούχων .Η σύνταξη θα περικόπτεται κατά 30% αντί για 60% που προβλεπόταν έως τον Φεβρουάριο  ενώ υπάρχουν αναδρομικά από τις συντάξεις του Μαρτίου 2020.Ειδικότερα  με το νέο καθεστώς από τις 28 Φεβρουαρίου 2020  ισχύει η περικοπή της σύνταξης κατά 30% (από 60%)  κατ΄εφαρμογή του νομου  4670/2020(νόμος  Βρούτση).Οι αυξήσεις συντάξεων θα φανούν στις πληρωμές του Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.Η εφαρμογή της νέας και μικρότερης ποινής μείωσης των συντάξεων ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου 4670, δηλαδή από 28 Φεβρουαρίου 2020, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα έχουν αναδρομικά την αύξηση συντάξεων λόγω μείωσης της ποινής για έξι μήνες και συγκεκριμένα από τον Μάρτιο ως και τον Αύγουστο 2020.
Τονίζεται ότι εξαιρούνται από τη μείωση κατά 30% του ποσού της σύνταξης οι συνταξιούχοι όλων των Ταμείων και του Δημοσίου, των οποίων το ετήσιο εισόδημα από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς, επίσης, εξαιρούνται και από την καταβολή εισφορών για το ίδιο όριο εισοδήματος. Για τους συνταξιούχους ΟΓΑ προβλέπεται καθολική εξαίρεση από την περικοπή σύνταξης και τις εισφορές ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος που λαμβάνουν ως «συνταξιούχοι αγρότες».
Οι συνταξιούχοι που είχαν αναλάβει εργασία με διατάξεις που ίσχυαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου και είχαν ποινή 70% μόνον για το τμήμα σύνταξης πάνω από τα 1.000 ευρώ ή όφειλαν να πληρώσουν εισφορές αν η σύνταξή τους ξεπερνούσε τις 2.000 ευρώ διατηρούν το ίδιο καθεστώς για δύο χρόνια και η ένταξή τους στον νέο νόμο θα ισχύσει από την 1η.3.2022 ενώ αρχικά είχε προβλεφθεί να ενταχθούν από 1/3/2021.
Σημειώνεται ότι ο νόμος για την απασχόληση συνταξιούχων προβλέπει την πλήρη αναστολή της σύνταξης στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος έχει αναλάβει ή αναλαμβάνει εργασία σε φορείς της γενικής κυβέρνησης με βάση το όριο ηλικίας για όσους δεν συμπληρώσουν το 61ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 και για όσους δεν συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας από 1η Μαρτίου 2022. Μετά τη συμπλήρωση του 61ου έτους ή του 62ου αντίστοιχα αίρεται η ποινή της αναστολής και οι συνταξιούχοι μπορούν να έχουν απασχόληση στο Δημόσιο με τη μικρή ποινή μείωσης της κύριας και της επικουρικής τους σύνταξης κατά 30%.
3.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ(ΝΟΜΟΣ  ΒΡΟΥΤΣΗ):Αυτό το μήνα θα καταβληθούν οι νεες  αυξημένες  κύριες συντάξεις για συνταξιούχους  εχουν πάνω από 30  συντάξιμα έτη, σε  εφαρμογή του νόμου Βρούτση(ισχύει  από τις  28/2/2020).Η αύξηση κινειται από 12  εως 252 ευρω. Θα αφορούν τόσο τους "παλιούς", όσο και τους "νέους" συνταξιούχους. Ωστόσο, αυξήσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις θα αφορούν προπαντός τους "νέους" συνταξιούχους.Θα  πρέπει να τονιστεί ότι οσο περισσότερα έτη ασφάλισης έχει κάθε συνταξιούχος τόσο μεγαλύτερη αύξηση θα δει. Επίσης, η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερες είναι συντάξιμες αποδοχές, δηλαδή οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι συντάξεις.Η  μέγιστη αύξηση θα ανέλθει στα 252 ευρώ (11,8%). Η αύξηση με 40 έτη ασφάλισης θα είναι μικρότερη, όσο μικρότερες είναι οι συντάξιμες αποδοχές. Το ελάχιστο ποσοστό της ανέρχεται σε 6,8% (με 700 ευρώ συντάξιμες αποδοχές).
4.ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ: Τον Οκτώβριο  θα καταβληθούν   εφάπαξ και  τα αναδρομικά ενός   έτους(δωδεκάμηνο)  των κύριων συντάξεων (εως 80  ευρω μεσοσταθμικά)σε  εφαρμογή  του νόμου  Βρούτση  σε οσους εχουν πάνω από 30  συντάξιμα ετη  αφού αυξάνονται  τα ποσοστά  αναπλήρωσης.
Οσον αφορά  τα αναδρομικά  των παλιών  συνταξιούχων εκτιμάται ότι τo τελευταίο  δεκαήμερο του Ιουνιου(το αργότερο εως 3  Ιουλίου) πρόκειται να  εκδοθεί η κρίσιμη απόφαση του ΣτΕ  για τα  αναδρομικά  των παλιών συνταξιούχων  που αφορούν δηλαδή   τους συνταξιοδοτηθέντες πριν από το νόμο Κατρούγκαλου(2016).
Όπως  εγραψαν ‘ ΤΑ ΝΕΑ’,το βασικό   σενάριο  για την επικείμενη απόφαση-σύμφωνα με  ασφαλείς  πληροφορίες-,προβλέπει     να δοθούν τα αναδρομικα, δηλαδή η  απονομή των περικοπών, για 11 μήνες(συνολικόύ υψους 4  δις. ευρω), από τον Ιούνιο του 2015 ως και το Μάιο του 2016 .Το θέμα είναι αν αυτά τα αναδρομικά  θα αφορούν το συνολο των συνταξιούχων ή  μόνο σε  όσους συνταξιούχους εχουν υποβάλλει αγωγές.
 Οσον αφορά τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί από κύριες και επικουρικές συντάξεις κατά το επίμαχο 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαϊου 2016 και θα πρέπει να αποδοθούν στους συνταξιούχους, σε περίπτωση ευνοϊκής απόφασης του ΣτΕ, διαμορφώνονται ως εξής:
-Για κύριες συντάξεις μέχρι 1.000 ευρώ τα αναδρομικά είναι 360-800 ευρώ.
-Για 1.001 μέχρι 1.500 ευρώ τα  αναδρομικά κινούνται από 900 έως 4.000 ευρώ.
-Για κύριες συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ φθάνουν έως και 7.500  ευρώ.
Τέλος  ο υπουργός  Εργασίας  Γ. Βρούτσης επανέλαβε χτες ότι η κυβέρνηση θα  σεβαστεί την απόφαση του ΣτΕ  ενώ ανακοίνωσε παράλληλα ότι στο τέλος Ιουλίου για πρώτη φορά θα πληρωθούν μαζί κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020


ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2023 ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ:ΟΛΟΙ  ΣΤΑ 67 Ή ΣΤΑ  62 ΜΕ 40  ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΧΡΟΝΙΑ

 ‘’Κλείνουν’’ σε 2,5   χρόνια(από 1.1.2023)  όλα  τα ‘’παράθυρα’’  για συνταξιοδότηση  ολων   των  ασφαλισμένων,  γεγονός  που σημαίνει ότι  θα  καταγραφεί μια  τεράστια  έξοδος στη σύνταξη με  άγνωστες  επιπτώσεις στο σύστημα  κοινωνικής  ασφάλισης.Συμφωνα με  τα ισχύοντα, τα μεταβατικά όρια ηλικίας  συνταξιοδότησης, για ολους τους  ασφαλισμένους,  θα εφαρμοστούν σταδιακά έως το 2022, έτσι ώστε από το 2023 και μετά να μην υπάρχει καμία δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας ή των 62 με 40 έτη ασφάλισης.Αυτό  σημαίνει ότι  εγκλωβίζονται  στο νέο καθεστώς εκατοντάδες  χιλιάδες  ήδη  εργαζόμενοι οι οποιοι  θα υποστούν την οδυνηρή  παραμονή  τους στην απασχόληση με πενιχρούς μισθούς, μεγάλη εργασιακή ανασφάλεια  και χαμηλές  συντάξεις.
Συμφωνα με τα ισχύοντα για την θεμελίωση με πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος   προβλέπεται  να τεθούν από το 2023 ως νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων ιδιωτικού τομέα: α) το 62ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης και β) το 67ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης. Για την θεμελίωση με μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ο στόχος του  ισχύοντος νόμου είναι να τεθεί από το 2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων ιδιωτικού τομέα το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 χρόνια ασφάλισης. Μέχρι και το 2022, οπότε και θα ισχύσει ο παραπάνω κανόνας, ο νόμος προβλέπει ένα μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξάνονται βαθμιαία είτε πρόκειται για την πλήρη είτε για τη μειωμένη σύνταξη. Η σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων έρχεται να επηρεάσει χιλιάδες ασφαλισμένους που ναι μεν είχαν «κατοχυρώσει» δικαιώματα, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ηλικιακά όρια ή τα έτη ασφάλισης. Τα μεταβατικά όρια θα εφαρμοστούν σταδιακά έως το 2022, έτσι ώστε από το 2023 και μετά να μην υπάρχει καμία δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας ή των 62 με 40 έτη ασφάλισης
Για  εφέτος(2020)  ισχύουν νέες αλλαγές στα όρια ηλικίας  συνταξιοδότησης χιλιάδων ασφαλισμένων .Για το  τρέχον ετος τα νέα όρια αφορούν κυρίως συνταξιοδοτούμενους με 35ετία και 37ετία, γονείς στο δημόσιο ή το ΙΚΑ κ.α. Η αύξηση κυμαίνεται από 3 μήνες έως 21 μήνες. Ωστόσο οι εν λόγω ασφαλισμένοι παρά την επιβάρυνση της μεταβατικής περιόδου έχουν τη ευκαιρία να βγουν στη σύνταξη ακόμα και στην ηλικία των 55 ετών, 12 χρόνια νωρίτερα από  την ηλικία των 67 που είναι το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Με το ισχύον καθεστώς, με πλήρη σύνταξη μπορεί να βγουν οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τα 62 αρκεί να έχουν διανύσει ασφαλιστικό βίο 40 ετών. Διαφορετικά έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη.
Έτσι όσοι κατοχυρώνουν 35ετία και το όριο των 58 το 2020 θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 61 (επιβάρυνση 6 μηνών).
Οσοι κατοχυρώνουν 35 χρόνια και ηλικία 60 ετών θα συνταξιοδοτηθούν το 2020 σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών (επιβάρυνση 3 μήνες).
Οσοι κατοχυρώνουν 36 έτη ασφάλισης και το ηλικιακό όριο των 59 θα συνταξιοδοτηθούν το 2020 σε ηλικία 61 ετών και 3 μηνών (επιβάρυνση 4 μήνες).
Οσοι κατοχυρώνουν την 37ετία και την ηλικία των 55 θα συνταξιοδοτηθούν το 2020 στα 60 έτη  και 3 μήνες  (επιβάρυνση 10 μήνες).
Στις άλλες περιπτώσεις,  ο ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει τα αναγκαία έτη  θεμελίωσης για πλήρη η μειωμένη σύνταξη το  2010, 2011 και 2012 θα συνταξιοδοτηθεί το 2020 με επιβάρυνση από έναν έως και 21 μήνες.
Για παράδειγμα, μητέρα ανηλίκου εκπαιδευτικός με 25ετία το 2010 συμπληρώνει τα 50 το 2020. Το νέο όριο ηλικίας είναι για την περίπτωση της είναι το 63ο και 7 μήνες.
Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ γίνεται 58 ετών το 2020. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί αντί για τα 58 στα 61 με πλήρη σύνταξη, δηλαδή το 2023.
Σε γενικές γραμμές ωφελημένοι από την μεταβατική περίοδο είναι:
– Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία το 2010 εφόσον συμπληρώνουν αθροιστικά 35ετία ασφάλισης και 58 έτη ηλικίας μέχρι 31/12/2018. Και οι δύο προϋποθέσεις πρέπει να έχουν συμπληρωθεί έως το 2018 ώστε ο υπάλληλος να αποχωρήσει το 2020 σε ηλικία 60 ετών. Η σύνταξη θα είναι πλήρης.
– Γυναίκες και άνδρες σε ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ με 35ετία έως 31/12/2012 και 61 έτη και 6 μήνες ηλικίας. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.
– Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα (πραγματικά ή και πλασματικά) μέχρι 31/12/2011 και ηλικία 61. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.
– Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2010 και ηλικία 55. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.
– «Παλαιοί» ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών – για πρώτη φορά πριν το 1983 – με 35ετία μέχρι 31/12/2016 και 59 έτη ηλικίας. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.
– Αν πληροί τις προϋποθέσεις ο ασφαλισμένος μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη στα 62. Για παράδειγμα γυναίκες και άνδρες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ένσημα, 100 ανά έτος την τελευταία 5ετία που συμπληρώνουν τα 62 το 2020 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη. Η μείωση είναι 30% επί της Εθνικής Σύνταξης και φτάνει τα 115€.
ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Πρόσληψη από 01.01.1983 και 25ετία το 2010
    Με 37 έτη στο σύνολο (και με ένσημα πριν από το 1983)   
  Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 

Το 2020
60,3
Το 2021
61,2
Από 2022
62 με 40 χρόνια

Πρόσληψη από 01.01.1983 και 25ετία το 2010 ή 2011
   Με 35 ή 36 έτη στο σύνολο και ηλικία 58   
  Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης  

Το 2020
61
Το 2021
61,6
Από 2022
62

Γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο
  Ηλικία 52 ετών  
  Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης  

Το 2020
63,7
Το 2021
65,3
Το 2022
67

Γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο
  Ηλικία 55 ετών  
  Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης  


Το 2020
64
Το 2021
65,6
Το 2022
67


ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ π. ΙΚΑ
  • Πλήρης σύνταξη μητέρων (ασφάλισης ως 31.12.1992)
Με ανήλικο και 5.500 ένσημα ως το 2010
  Ηλικία 55 ετών  
Ηλικία συνταξιοδότησης
  Πλήρης  
Μειωμένη
Τ
Το 2020
64
  55 (από 19.8.2020)  
Το 2021
65,6
56,9
Το 2022
67
58,5
 2019
62,6

Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011
  Ηλικία 57 ετών  
Ηλικία συνταξιοδότησης
  Πλήρης  
Μειωμένη

Το 2020
64,6
  55 (από 19.8.2020)  
Το 2021
65,9
56,9
Το 2022
67
58,5

  • Σύνταξη με 10.500 ένσημα (35 έτη) ως το 2012 (άνδρες και γυναίκες)
10.500 ένσημα ως το 2011
  Ηλικία 58 ετών  
  Ηλικία συνταξιοδότησης  

Το 2020
61
Το 2021
61,6
Το 2022
62

10.500 ένσημα ως το 2012
  Ηλικία 59 ετών  
  Ηλικία συνταξιοδότησης  

Το 2020
61,3
Το 2021
61,8
Το 2022
62


Δημοφιλείς αναρτήσεις