Κυριακή 15 Μαρτίου 2020
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Τον μηχανισμό στήριξης των εργαζομένων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας καθώς οι επιχειρήσεις που εργάζονταν τελούν υπό το καθεστώς προσωρινού κλεισίματος για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 περιλαμβάνει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του». Ακόμη περιλαμβάνει προσλήψεις έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για ρα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.
Ειδικότερα λόγω του ότι πλέον καθημερινά κλείνουν επιχειρήσεις με απόφαση της κυβέρνησης η ΠΝΠ περιγράφει μόνο τον τρόπο που θα χορηγηθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού όχι όμως το ποσό το οποίο θα οριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας κατόπιν φυσικά και από την συνεδρίαση του Eurogroup.
Παράλληλα για την άδεια ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης καθώς και σε επιχειρήσεις εφοδιασμού και σε δομές παροχής υγείας θα αποφασίζει η διοίκηση των επιχειρήσεων.
Επίσης η λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών θα γίνεται και τις Κυριακές και τις αργίες.
Ακόμη μέσω τηλεκατάρτισης θα γίνουν τα προγράμματα ανέργων και εργαζομένων συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.


Για τη στήριξη των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, λόγω της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,θεσπίζεται μηχανισμός στήριξης ως εξής :

α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
β. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων – εργοδοτών, υποβάλλουν ατομικά Υπεύθυνη Δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα μέτρα οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων, επιταγών κατάρτισης, που θα θεσπιστούν και θα εφαρμοστούν για τη στήριξη των εν λόγω εργαζομένων.
γ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκείμενων σε όλες τις προβλεπόμενες επεξεργασίες του θεσπίζονται στο παρόν.
δ. Από την ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται :
-όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
-όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
-όσοι αποτελούν προσωπικό ασφαλείας ,
-και εν γένει όσων η σύμβαση δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Άδεια ειδικού σκοπού για συγκεκριμένους τομείς
Ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, καθώς και σε επιχειρήσεις εφοδιασμού και σε δομές παροχής υγείας.
Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς εργαζομένους σε, εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και ύδρευσης και που οφείλουν να ενεργούν για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα και παροχή ύδατος, σε επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών, καθώς και σε δομές παροχής υγείας του ιδιωτικού τομέα, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της επιχείρησης. Τα αρμόδια όργανα διοίκησης αποφαίνονται εάν, με βάση τη θέση και τα καθήκοντα που ασκούν οι εργαζόμενοι γονείς, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού ή στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι των ανωτέρω εταιρειών ή επιχειρήσεων, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή.
Για τους εργαζόμενους αυτούς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη.


Κατ’ εξαίρεση και για όσο διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν.Δ. 264/1973. Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

Κατ’ εξαίρεση και για όσο διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις