Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020


ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ-ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Η  άδεια ειδικού σκοπού  αποτελεί μια ειδική άδεια που στοχεύει στην διευκόλυνση των γονέων εργαζόμενων λόγω αναστολής της λειτουργίας των βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, σχολικών μονάδων, ειδικών σχολείων ή σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, δομών παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας ατόμων με αναπηρία. , στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κοροναϊού.Η διάρκεια της παραπάνω αδείας προσδιορίζεται για όσο χρονικό διάστημα παραμείνουν κλειστές οι ανωτέρω μονάδες. Προβλέπεται όμως, ένα ελάχιστο όριο ημερών που ο εργαζόμενων , υποχρεούται να λάβει για να κάνω λήψη της ειδικής άδειας. Συγκεκριμένα, ορίζεται δικαίωμα λήψης ειδικής άδειας κατ’ ελάχιστον τριών ημερών.Αυτή η άδεια θα χορηγείται με αποδοχές. Συγκεκριμένα, τα 2/3 θα καλύπτονται από τον εργοδότη και το 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Ωστόσο δεν μπορούν και οι δύο γονείς να κάνουν παράλληλα χρήση της ειδικής άδειας. Δύνανται να τη μοιραστούν, ή να κάνει χρήση αποκλειστικά ο ένας από αυτούς. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή σε περίπτωση που τη μοιραστούν , τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.
Επίσης τονίζονται και τα εξης:
- Η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να ληφθεί μέχρι τις 10.4.2020.Δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού είναι οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς παιδιών εφόσον τα παιδιά : α) είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, β) φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο), γ) φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, δ) τα παιδιά είναι άτομα με αναπηρία και είναι ωφελούμενα σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.
-- Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο ΕΡΓΑΝΗ τους εργαζόμενους που λαμβάνουν ειδική άδεια σκοπού, καθώς και τη διάρκειά της, μετά το πέρας της 10ης.4.2020 και το αργότερο μέχρι τις 15.4.2020.
- Εάν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούται ένας από τους δύο. Οι εργαζόμενοι γνωστοποιούν με κοινή υπεύθυνη δήλωσή τους στον εργοδότη, ποιος θα κάνει χρήση της άδειας. Την άδεια έχουν της δυνατότητα να την μοιραστούν, γνωστοποιώντας τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.
-Εαν ένας από τους δύο γονείς εργάζεται σε επιχείρηση που έκλεισε λόγω κυβερνητικής απόφασης ο άλλος γονέας που εργάζεται δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού.
-Η λήψη της άδειας ειδικού σκοπού συνιστά δικαίωμα του εργαζόμενου να το αιτηθεί στον εργοδότη και εκείνος οφείλει να την εγκρίνει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη της. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η χορήγησή της δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.
-H άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί και τμηματικά, εφόσον εξυπηρετούνται οι ανάγκες του εργαζόμενου. Η άδεια ειδικού σκοπού έχει διάρκεια κατ' ελάχιστον τριών (3) ημερών, την οποία ακολουθεί στη συνέχεια η χορήγηση μίας ημέρας κανονικής αδείας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι τη λήξη του έκτακτου και προσωρινού μέτρου.
 άδεια ειδικού σκοπού και η τηλεργασία μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά και τα δύο μέρη, εργαζόμενοι, (εργαζόμενοι γονείς) και εργοδότες να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊου, στο πλαίσιο πάντα της καλής πίστης, της αλληλέγγυας συνευθύνης και της τριμερούς συμμετοχής για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
-Η περίοδος της άδειας ειδικού σκοπού είναι χρόνος εργασίας, αμείβεται και ασφαλίζεται, ως χρόνος εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση κάθε δικαιώματος των εργαζομένων που προκύπτει λόγω της σχέσης εργασίας τους.
-Την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούται και το ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης ή νόμιμης εκπροσώπησης του ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας
Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την ειδική άδεια σκοπού λαμβάνει ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα. Εάν υπάρχει βέβαια διαφορετική συμφωνία μεταξύ τους, τότε αυτή γνωστοποιείται δια κοινής υπεύθυνης δήλωσης στον εργοδότη.  
- Στην μονογονεϊκή οικογένεια για περίπτωση γέννησης παιδιού εκτός γάμου ή εκτός συμφώνου συμβίωσης (το οποίο εξομοιώνεται πλήρως με τον γάμο), ή σε περίπτωση θανάτου του άλλου γονέα, τότε η ειδική άδεια χορηγείται άνευ άλλης προϋπόθεσης στον μονογονέα.
-Αν ο ένας γονέας είναι άνεργος, τότε ο άλλος δεν δικαιούται να λάβει την άδεια ειδικού σκοπού. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία και λαμβάνει επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις