Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019

ΤΟ 'ΨΑΛΙΔΙ' ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ(ΟΔΗΓΟΣ)
Δυο ταχύτητες ισχύουν στην απασχόληση συνταξιούχων.Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο  διαχωρίζει τους συνταξιούχους σε αυτούς που είχαν συνταξιοδοτηθεί και εργάζονταν ήδη στις 13-5-2016, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου, και εκείνους που βγήκαν στη σύνταξη με το νέο καθεστώς.
Για τους νέους συνταξιούχους που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου (Μάιος 2016) είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ) περικόπτεται το 60% του συνόλου των ακαθάριστων συντάξεων.Ειδικό  καθεστώς  ισχύει  για τους συνταξιουχους  του ΟΑΕΕ.Ο νέος νόµος,  δινει ανάσα σε χιλιάδες επαγγελµατίες που επιθυµούν να εργάζονται και µετά τη συνταξιοδότησή τους διατηρώντας τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές,Ευνοϊκότερο καθεστώς ισχυει  για τους αγρότες. Δεν θα περικόπτεται η σύνταξή τους εφόσον το εισόδημα από τις αγροτικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει τα 4.923 ευρώ ετησίως. Επιπλέον αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων που διορίζονται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
Ειδικότερα ειδικές  διατάξεις οσον αφορά την απασχόληση συνταξιουχων ισχύουν για τους συνταξιουχους του ΟΑΕΕ,Ειδικότερα με έγγραφο του ΕΦΚΑ στις 4/1/2019 γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 4554/2018, οι οποίες, µεταξύ άλλων, ρυθµίζουν την απασχόληση των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ και άλλων ελεύθερων επαγγελµατιών µετά τη συνταξιοδότησή τους. Με τις σχετικές διατάξεις του νόµου   παρέχεται  η δυνατότητα για πρώτη φορά σε χιλιάδες επαγγελµατίες να διατηρούν τις επιχειρήσεις τους ενεργές και ταυτόχρονα να καταθέτουν αίτηση για σύνταξη στον ΕΦΚΑ, χωρίς να είναι απαραίτητο να διακόψουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
Ως γνωστόν, πολλοί ελεύθεροι επαγγελµατίες, προκειµένου να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης, ήταν υποχρεωµένοι να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους ή να τις µεταβιβάσουν σε κάποιο µέλος της οικογένειάς τους. Με τη διάταξη αυτή εισάγεται σηµαντική αλλαγή στο καθεστώς της συνταξιοδότησής τους και αποκτούν το δικαίωµα και οι ασφαλισµένοι αυτοί να αποφασίζουν τη συνέχιση ή µη της δραστηριότητάς τους, όπως και οι υπόλοιποι ασφαλισµένοι του ΕΦΚΑ (µισθωτοί κ.λπ.).Τονίζεται ότι :
-. Από τις 18/7/2018 οι καταστατικές διατάξεις ορισµένων φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ (π.χ. ΟΑΕΕ) αλλάζουν ως προς την απαίτηση για διακοπή της απασχόλησης του υποψήφιου συνταξιούχου, δεδοµένου ότι δεν απαιτείται πλέον διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας των ελεύθερων επαγγελµατιών προκειµένου να ασκήσουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωµα. Ολες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που υποβάλλονται από ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι επιθυµούν να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους ως απασχολούµενοι συνταξιούχοι, εξετάζονται κατ' ουσίαν κανονικά.
-Οι παραπάνω ρυθµίσεις αφορούν όλους τους εργαζοµένους, αυτοαπασχολούµενους που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ, καθώς και τους επαγγελµατίες που κατέχουν ειδική άδεια άσκησης συγκεκριµένου επαγγέλµατος (π.χ. φυσικοθεραπευτές, οδοντοτεχνίτες, βενζινοπώλες, ηλεκτρολόγοι κ.λπ.), την οποία θα εξακολουθήσουν να κατέχουν για όσο χρονικό διάστηµα δραστηριοποιούνται µετά την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης.
-Οι ασφαλισµένοι ελεύθεροι επαγγελµατίες που θα αποφασίσουν να κάνουν χρήση του δικαιώµατός τους για συνέχιση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας υποχρεούνται να δηλώσουν στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι συνεχίζουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ως µισθωτοί ή µη µισθωτοί, προκειµένου να εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016, δηλαδή να περικοπεί η σύνταξή τους για όσο διάστηµα εργάζονται, όπως συµβαίνει για τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Είναι σηµαντικό οι ενδιαφερόµενοι ασφαλισµένοι να γνωρίζουν ότι:
α) Η µείωση της σύνταξης κατά 60% επιβάλλεται στους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται ή να αυτοαπασχολούνται, µόνο όµως για όσες ηµέρες αντιστοιχούν στην απασχόλησή τους, για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης.
β ) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιείται από τους απασχολούµενους συνταξιούχους µπορεί να αξιοποιηθεί για προσαύξηση της καταβαλλόµενης κύριας σύνταξης, χωρίς περιορισµούς. Το ύψος της προσαύξησης υπολογίζεται για κάθε έτος απασχόλησης µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε µία ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, επί των συντάξιµων αποδοχών που προκύπτουν βάσει του άρθρου 28 του Ν. 4387/2016, για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η απασχόληση του συνταξιούχου, ενώ ο συνταξιούχος θα λάβει τελικά το 60% του ποσού που προκύπτει.
γ ) Οι συνταξιούχοι που αναλαµβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση οφείλουν µε δήλωσή τους να ενηµερώσουν τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ. Εάν δεν υποβάλουν σχετική δήλωση, τότε προκύπτει καταλογισθέν ποσό που επιβάλλεται στον συνταξιούχο µε ετήσιο επιτόκιο 4,56%. Η παρακράτηση του ποσού αυτού θα γίνεται από τις ήδη καταβαλλόµενες συντάξεις και µέχρι το 1/4 αυτών, έως την εξόφληση της οφειλής.
Για το ισχύον καθεστώς  απασχόλησης συνταξιούχων παρέχει σχετικές οδηγίες  ο ΕΦΚΑ μέσα  από ένα μικρό οδηγό. Αναλυτικότερα οι 10 ερωτήσεις - απαντήσεις για το ισχύον καθεστώς στην απασχόληση συνταξιούχων έχει ως εξής:
1.Τι επιπτώσεις έχει στο ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος η ανάληψη εργασίας από τον συνταξιούχο του ΕΦΚΑ;
Εφόσον ο συνταξιούχος άρχισε να εργάζεται / αυτοαπασχολείται από 13-5-2016 και μετά με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρόνο εργάζεται.
2.Συνταξιούχος πριν από τις 13-5-2016 αναλαμβάνει εργασία για πρώτη φορά στον ιδιωτικό τομέα από την ημερομηνία αυτή και μετά. Θα επηρεαστεί το ποσό της σύνταξής του;
Επειδή ο συνταξιούχος άρχισε να εργάζεται από 13-5-2016 και μετά με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρόνο εργάζεται.
3.Συνταξιούχος πριν από τις 13-5-2016 αναλαμβάνει εργασία για πρώτη φορά στο εξωτερικό από την ημερομηνία αυτή και μετά. Θα επηρεαστεί το ποσό της σύνταξής του;
Επειδή ο συνταξιούχος άρχισε να εργάζεται από 13-5-2016 και μετά, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρόνο εργάζεται.
4.Συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα πριν από τις 13-5-2016 συνεχίζει εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα κατά την ημερομηνία αυτή και μετά. Θα επηρεαστεί το ποσό της σύνταξής του;
Θα εφαρμοστούν οι προϊσχύουσες του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 διατάξεις, δηλαδή θα μειωθεί κατά 70% το ποσό της σύνταξης που ξεπερνά τα 1.007 ευρώ.
5.Συνταξιούχος του δημόσιου τομέα πριν από τις 13-5-2016 συνεχίζει εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα κατά την ημερομηνία αυτή και μετά. Θα επηρεαστεί το ποσό της σύνταξής του;
Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998, δηλαδή θα μειωθεί η σύνταξή του κατά 70%.
6.Πότε αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης γήρατος εξαιτίας της εργασίας του συνταξιούχου;
Οταν αναλάβει εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης (το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης είναι αναρτημένο στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ http: //www.statistics.gr/el/register-general-government-entities) από 13-5-2016 και μετά, και για όσο διάστημα εργάζεται με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (εγκ. ΕΦΚΑ 33/2017).
7.Επηρεάζεται το ποσό της σύνταξης όταν υπάρχουν έσοδα από πνευματικά / συγγενικά δικαιώματα;
Οχι, δεν επηρεάζεται το ποσό της σύνταξης (ΓΕ Σ78/10/348217/9-3-2018).
8.Πώς επηρεάζεται η σύνταξη των συνταξιούχων του τ. ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ) λόγω απόκτησης εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα;
Η νομοθεσία που ορίζει ότι το ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 60% λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας, για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, εφαρμόζεται σε όσους συνταξιοδοτούνται από τον ΟΠΕΚΑ από 1-1-2025 και μετά.
9.Συνταξιοδοτήθηκα από τον ΕΦΚΑ το 2017 και έχω εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Θα μειωθεί το ποσό της σύνταξής μου;
Το ποσό της σύνταξης θα μειωθεί υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα σε ετήσια βάση ξεπερνά το ποσό των 4.923,12 ευρώ.
10.Συνταξιοδοτήθηκα από το τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πριν από τις 13-5-2016 και έχω εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, χωρίς υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον τ. ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ). Θα μειωθεί το ποσό της σύνταξής μου;
Το ποσό της σύνταξης δεν θα μειωθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις