Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ


 Με τις  ισχύουσες  διατάξεις(2015) παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους. Ισχύει για τους ασφαλισμένους και τις ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις ( χρονικές και ηλικιακές ) που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και εξής με βάση τις προσαυξημένες προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 10 του Ν.3863/2010, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Δεν αφορά τα πρόσωπα που ήδη έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 ή θεμελιώνουν από 1.1.2011 και εξής με διατάξεις που δεν τροποποιούνται από το νόμο 3863/2010 (π.χ. γονείς ή σύζυγοι αναπήρων- συνταξιοδοτούμενοι με το άρθρο 140 του ν. 3655/2008, άνδρες που συνταξιοδοτούνται με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 65 ετών). Η σχετική αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να κατοχυρώσει, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης αλλά σε καμία περίπτωση μετά την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, (εφόσον καθίσταται συνταξιούχος από αιτήσεως).
 Ο μέγιστος πλασματικός χρόνος που μπορεί να αναγνωρισθεί θα είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτός που αντιστοιχεί στο έτος εκείνο, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμούν οι ασφαλισμένοι να κατοχυρώσουν. Σε περίπτωση που δεν θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την αναγνώριση των χρόνων δεν επιστρέφονται. Σε περιπτώσεις που συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται σε ένα μόνο φορέα Κύριας Ασφάλισης, τον οποίο επιλέγει ο ενδιαφερόμενος.
Οι πλασματικοί χρόνοι αναγνωρίζονται μόνο στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με εξαίρεση το χρόνο στρατιωτικής θητείας, ο οποίος αναγνωρίζεται και για θεμελίωση σύνταξης αναπηρίας /θανάτου. Χρόνοι ασφάλισης, πραγματικοί ή πλασματικοί, που έχουν αναγνωριστεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο Δημόσιο, στο Ν.Α.Τ. καθώς και στην αλλοδαπή, θα αφαιρούνται από το κατ' έτος ανώτατο όριο αναγνωριζόμενου χρόνου. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί από πολιτικό πρόσφυγα δεν θα αφαιρείται από το κατ' έτος ανώτατο όριο αναγνωριζόμενου χρόνου, δεδομένου ότι αφορά σε χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης στην αλλοδαπή. 24 Οι αναγνωρίσεις χρόνων σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν στο Επικουρικό Ταμείο ΕΤΕΑΜ.
Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ Μέχρι τέσσερα (4) έτη ή σαράντα οχτώ (48) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός τους έτους 2011 Μέχρι πέντε (5) έτη ή εξήντα (60) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012 Μέχρι έξι (6) έτη ή εβδομήντα δύο (72) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013 Μέχρι επτά (7) έτη ή ογδόντα τέσσερις (84) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2014 και μετέπειτα.
 Β. ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ  Αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών.ü  Αναγνώριση χρόνου απεργίας.ü  Αναγνώριση κενών διαστημάτων ασφάλισης , μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στηνü ασφάλιση.  Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.ü  Αναγνώριση χρόνου μαθητείας.ü  Αναγνώριση εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών.ü  Αναγνώριση ετών σπουδών.ü  Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.ü  Αναγνώριση χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή τηςü ανυποταξίας, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις. 25 Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται με εξαγορά λαμβάνονται υπόψη τόσο για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
 Γ. ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑ  Αναγνώριση χρόνου επιδοτούμενης ασθένειας.ü  Αναγνώριση χρόνου τακτικής ανεργίας.ü  Αναγνώριση χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας.ü Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά λαμβάνονται υπόψη μόνο για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να αναγνωρίσει τους παραπάνω αναφερόμενους πλασματικούς χρόνους στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα προσέρχεται στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του και θα υποβάλει σχετική αίτηση. Η αίτηση για την εν λόγω αναγνώριση μπορεί να :  Υποβληθεί ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή ναü  Υποβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της αίτησης για συνταξιοδότηση.ü Στη δεύτερη αυτή περίπτωση εφόσον δεν έχει προηγηθεί η ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος με αίτησή του ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία Εσόδων για το χρόνο που επιθυμεί να αναγνωρίσει και για τον χρόνο θεμελίωσης, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη στην περίπτωση που, κατά την επεξεργασία της αίτησης για συνταξιοδότηση διαπιστωθεί ότι, το δικαίωμά του δε θεμελιώνεται στο έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επικαλείται.
Ε.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ
Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς για τις εν λόγω αναγνωρίσεις ( εκτός από την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας όπως αναφέρεται κατωτέρω) γίνεται είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν στον οποίο κοινοποιείται η απόφαση στον ενδιαφερόμενο. Η τυχόν καθυστέρηση καταβολής της δόσης πέραν του μηνός, εντός του οποίου πρέπει να καταβληθεί, συνεπάγεται επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη κατά τα ισχύοντα στην νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
 Σε περίπτωση που κατατεθεί αίτηση συνταξιοδότησης πριν τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από την σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το ¼ του ποσού της σύνταξης. Συνεπώς είναι δυνατή η παρακράτηση του ποσού εξαγοράς από την σύνταξη.
 Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας :
Στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ παρέχεται το δικαίωμα της αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής τους υπηρεσίας ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ , στο τ. ΕΤΕΑΜ και ΙΚΑ- ΕΤΑΜ – τ. ΕΤΕΑΜ. Το παραπάνω δικαίωμα έχουν σε περίπτωση θανάτου του ασφ/νου ή συνταξιούχου και τα μέλη της οικογένειας αυτού. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος ή αναπηρίας όταν ο υπάρχων χρόνος ασφάλισης δεν επαρκεί είτε για προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης και του ποσού της λαμβανόμενης σύνταξης (λόγω γήρατος ή αναπηρίας).
 Προκειμένου ο ασφαλισμένος να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας με την αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας θα πρέπει: α) Για σύνταξη γήρατος • Να έχει πραγματοποιήσει 3600 ημέρες ασφάλισης και • Να έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του. β) Για σύνταξη αναπηρίας • Να έχει πραγματοποιήσει 900 ημέρες ασφάλισης • Να έχει ανατομοφυσιολογική βλάβη σε ποσοστό 67% τουλάχιστον.
γ) Για σύνταξη λόγω θανάτου Όταν η αναγνώριση γίνεται από τα μέλη οικογενείας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω θανάτου, απαιτείται: • Η πραγματοποίηση από τον θανόντα ασφ/νο 900 ημερών ασφάλισης. • Από τα δικαιοδόχα μέλη οικογενείας, η μεν χήρα να έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας της τα δε τέκνα να μην έχουν υπερβεί το 18ο έτος (ή το 24ο όταν σπουδάζουν), ή να ήσαν και να παραμένουν ανίκανα για εργασία (οπότε το 18ο έτος δεν αποτελεί όριο). Αναγνωριζόμενος χρόνος Αναγνωρίζεται το σύνολο του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας με την ιδιότητα του κληρωτού ή εφέδρου, ενώ από τον χρόνο υπηρεσίας με την ιδιότητα του μονίμου ή εθελοντή η ανακαταταγμένου αναγνωρίζονται μέχρι 3 χρόνια. Επίσης αναγνωρίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις συμμαχικού κράτους.
 Για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 30 ημέρες ασφάλισης.

Αρμόδιος για την αναγνώριση είναι ο φορέας Κύριας ή Επικουρικής ασφάλισης, στον οποίο έχει ασφαλισθεί ο ενδιαφερόμενος. Όταν υπάρχει ασφάλιση σε περισσότερους από έναν φορείς (ταυτόχρονα ή διαδοχικά) μπορεί να επιλέξει τον φορέα στον οποίο θα γίνει η αναγνώριση. Η αναγνώριση γίνεται σε ένα μόνο Οργανισμό Κύριας και σε ένα Επικουρικής ασφάλισης. Αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ είναι αυτό του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου
 Δικαιολογητικά
1. Αίτηση του ασφαλισμένου.
2. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του στρατολογικού γραφείου που ανήκει ο ασφαλισμένος. 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία δηλώνονται: Οι φορείς στους οποίους έχει ασφαλισθεί .Η μη αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας σε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό Ότι ο τελευταίος μήνας απασχόλησης είναι αυτός που απεικονίζεται στο προσκομιζόμενο ασφαλιστικό βιβλιάριο. Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου ή βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από το Υποκατάστημα ελέγχου του εργοδότη. Βεβαίωση αποδοχών του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης μήνα, όταν πρόκειται για μισθωτούς που ασφαλίζονται σε άλλο, πλήν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Οργανισμό, αλλά υπήρξαν στο παρελθόν ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση συνταξιούχων αρκούν ως δικαιολογητικά η αίτησή τους, το πιστοποιητικό τύπου Α΄, η υπεύθυνη δήλωση και αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησης.
 Το ποσό των εισφορών εξαγοράς για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο και καταβάλλεται: Εφάπαξ με έκπτωση 15% Σε δόσεις ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το μισό του αριθμού των μηνών που αναγνωρίζονται Με παρακράτηση από την σύνταξη σε ποσό ίσο με το 1/3 του ποσού της σύνταξης. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 της παρ.18του Ν.3863/2010 προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2014 με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ,το ποσό της εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας ,καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%, ενώ για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και εφεξής, το σχετικό ποσό καταβάλλεται μειωμένο κατά 50% , ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του δηλ. εφάπαξ ή σε δόσεις ή με παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης. Σε καμία περίπτωση όμως το τελικό καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει με βάση υπολογισμού το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2011, δηλαδή 33,57 ευρώ. Στο ποσό της εξαγοράς που θα προκύψει , μπορεί να γίνει στη συνέχεια και η έκπτωση του 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής. Η εφάπαξ καταβολή πρέπει να γίνει εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής απόφασης.

Σε περίπτωση καταβολής του ποσού εξαγοράς σε δόσεις η πρώτη πρέπει να καταβληθεί μέσα σε ένα τρίμηνο από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής απόφασης κάθε δε επόμενη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μεθεπόμενου μήνα. Προσοχή: Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής κάποιας δόσης, το ποσό επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται για τις καθυστερούμενες εισφορές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις