Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ‘ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ’

Εγκύκλιο για την ασφάλιση που θα υπόκεινται εφεξής, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών(μπλοκάκια), εξέδωσε η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές  φθανουν έως 38,1%.

Ηδη αναρτήθηκε στην  ιστοσελιδα του ΕΦΚΑ(ηλεκτρονικές υπηρεσίες) η πλατφόρμα για τη δήλωση των εργαζόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε έναν ή δυο εργοδότες, προκειμένου να επιμεριστούν οι εισφορές.Η είσοδος στη σχετική εφαρμογή πραγματοποιείται με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποβολή της ΑΠΔ. Εν συνεχεία καταχωρίζονται τα στοιχεία της σύμβασης με σχετικές αναζητήσεις, όπως αυτά κατά σειρά απαιτούνται, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και καταχώρισης.Οπως αναφέρει ο ΕΦΚΑ, συμβάσεις που είναι ενεργές πριν την 01/01/2017 και συνεχίζουν να υφίστανται, θα καταχωρίζονται στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα (π.χ. 10μηνη σύμβαση από 01/09/2016 -
30/06/2017). Με την αποθήκευση της σύμβασης δημιουργείται σχετικό ενημερωτικό email, το οποίο αποστέλλεται άμεσα στον ασφαλισμένο προκειμένου να λάβει γνώση περί της υποβληθείσας σύμβασης. Στον παραπάνω ιστότοπο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχει αναρτηθεί και η σελίδα με τίτλο «ενημέρωση ασφαλισμένου για συμβάσεις της παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016».Ο ασφαλισμένος οφείλει να επιβεβαιώσει από την ίδια πλατφόρμα τη συναίνεσή του, επιλέγοντας το πεδίο «Αποδοχή» στην αντίστοιχη οθόνη.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο , θα υπάρχει αναλογική εφαρμογή του άρθρου 38 του νέου νόμου για το Ασφαλιστικό (ν.4387/2016) που προβλέπει εισφορές για μισθωτή απασχόληση που για κύρια ασφάλιση είναι 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη. Προϋπόθεση αυτών των εργαζομένων που είναι ασφαλισμένοι είτε στον τ. ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες), είτε στο τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (δημοσιογράφοι), είναι το εισόδημά τους να προέρχεται από ασφάλιση σε ένα ή δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι εισφορές ασθένειας σε είδος είναι 2,15% για τον ασφαλισμένο και 4,30% για τον αντισυμβαλλόμενο. Για παροχές ασθένειας σε χρήμα, οι εισφορές του ασφαλισμένου είναι 0,40% και του αντισυμβαλλόμενου είναι 0,25%. Για την επικουρική ασφάλιση οι εισφορές του ασφαλισμένου είναι 3,5% και για επίσης 3,5% για τον αντισυμβαλλόμενο. Για τον κλάδο πρόνοιας (εφάπαξ) η εισφορά είναι 4% και επιβαρύνει μόνο τον ασφαλισμένο.
Η εγκύκλιος εξειδικεύει ότι στην παραπάνω κατηγορία εντάσσονται οι εργαζόμενοι που:
* Απασχολούνται σε ένα ή έως δύο αντισυμβαλλόμενους - εργοδότες και αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ.
 * Απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους - εργοδότες, για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες.
* Απασχολούνται σε ένα εργοδότη και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες μέσω Δ.Π.Υ. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου εργαζόμενοι που αποδεδειγμένα εργάζονται ως μισθωτοί, παρέχοντας υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, όπως επίσης και εργαζόμενοι που λαμβάνουν μέρος του ποσού που δικαιούνται ως αμοιβή, ως μισθωτοί και μέρος με ΔΠΥ. Το ίδιο ισχύει και για εργαζόμενους που δουλεύουν σε επιχειρήσεις που προέρχονται από το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Επίσης, η εγκύκλιος δεν εφαρμόζεται και για όσους είναι δικηγόροι και εργάζονται με έμμισθη εντολή και το εισόδημά τους προέρχεται από διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών. Για συμβάσεις μικρότερες του ενός έτους, οι εισφορές προκύπτουν με ανώτερο ποσό τα 5.860,80 ευρώ το μήνα και κατώτατο τα 586,08 ευρώ το μήνα.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι εργοδότες που θα απασχολήσουν εργαζόμενους με όρους εξαρτημένης εργασίας και θα τους καταβάλλουν μισθό με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) για πρώτη φορά πρέπει να απογραφούν στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ. H διοίκηση του Φορέα επισημαίνει ότι με την υπογραφή σύμβασης αντισυμβαλλόμενου – ασφαλισμένου, ο εργοδότης υποχρεώνεται να την αναρτήσει ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια αφού αποθηκευτεί η σύμβαση δημιουργείται ενημερωτικό e – mail το οποίο αποστέλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προς τον ασφαλισμένο. Έτσι, ο τελευταίος ενημερώνεται για την υποβληθείσα σύμβαση. Από την ίδια πλατφόρμα ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέξει «Αποδοχή» έτσι ώστε να συναινέσει στη σύμβαση, άρα και στις εισφορές που θα του επιβληθούν.
Επίσης, οι εισφορές πρέπει να δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.). Το ίδιο ισχύει και για συμβάσεις που είναι ενεργές πριν την 01/01/2017 και συνεχίζουν να υφίστανται. ( π.χ. 10 μηνη σύμβαση από 01/09/2016 -30/06/2017).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις