Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

1. ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(Διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
3528/2007):

1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές δύο (2)
μήνες μετά το διορισμό τους. Η άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι
ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί
συνολικά τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται με τη
συμπλήρωση ενός (1) έτους δημόσιας πραγματικής υπηρεσίας.

2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας, δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές, η
διάρκεια της οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες αν ακολουθούν
εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών και είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες
ημέρες αν ακολουθούν εβδομάδα έξι (6) εργασίμων ημερών.

Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για
κάθε έτος απασχόλησης και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι
πέντε (25) ή τριάντα (30) εργασίμων ημερών προκειμένου για πενθήμερη ή
εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, αντίστοιχα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
μπορεί να προσαυξάνεται ως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ο αριθμός των
ημερών κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες
περιοχές.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν
κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν,
εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με
αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ' έτος.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
προσαυξάνεται η κανονική άδεια των υπαλλήλων που απασχολούνται σε
επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο αριθμός των ημερών προσαύξησης της
κανονικής άδειας.

Χορήγηση κανονικής άδειας

1. Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά,
εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, από 15 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Η υποχρέωση
αυτή δεν ισχύει σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθοριστεί με απόφαση του
οικείου Υπουργού και κατά την περίοδο αυτή βρίσκονται στην αιχμή της
λειτουργίας τους ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. Όταν με αίτηση του
υπαλλήλου ολόκληρη η άδεια χορηγείται εκτός από την περίοδο αυτή,
προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η προσαύξηση αυτή δεν
χορηγείται όταν ο υπάλληλος κάνει χρήση της κανονικής του άδειας κατά την
περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

2. Η υπηρεσία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, χορηγεί υποχρεωτικά σε αυτόν
μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους την κανονική άδεια που δικαιούται και αν
ακόμα δεν την ζητήσει.

3. Επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η
κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της
υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο
είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει,
αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο.

4. Η άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ' εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου,
χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος.

Δικαίωμα ειδικής άδειας

1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5)
εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου και τριών (3) εργασίμων ημερών σε
περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β' βαθμού. Επίσης
δικαιούνται κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας
μίας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου.

2. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το
οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας
δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το
χρόνο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα νοσήματα του προηγούμενου εδαφίου.

3. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και σε υπαλλήλους που
έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down.

4. Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω
δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι
(6) εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.

5. Υπάλληλος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας
για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε
οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις
αποδοχές, δύο (2) ημερών.

6. Υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται
μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας δικαιούται μηχανογραφική
άδεια, μετά πλήρων αποδοχών, μίας (1) ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια χορηγείται
υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν
εξαντληθεί στο διάστημα αυτό, δεν μεταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζημίωση
στον υπάλληλο.

Άδειες χωρίς αποδοχές

1. Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, μετά από αίτηση του, άδειας χωρίς
αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν
μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής
διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού
συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

3. Υπάλληλος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία
του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου
τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό,
στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές
μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή
πραγματική υπηρεσία.

4. Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή
οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του
υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία
μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία. Αν ο
υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη
λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία.

5. Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας
μόνο στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου.

6. Κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 4 του άρθρου αυτού ο υπάλληλος
υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική
ασφάλιση και στα ταμεία πρόνοιας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το
μισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά.

Άδειες μητρότητας

1. Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με
πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε
περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια
προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας
χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο
χρόνο τοκετού.

2. Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε
πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την
πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται
αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν
ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά
πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να
εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών.

3. Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την
εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια
κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή
γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού
ιδρύματος.

4. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με
πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας
της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.
Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά
το προ της υιοθεσίας διάστημα.

5. Επιδόματα λόγω τοκετού, που καταβλήθηκαν στην υπάλληλο νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου λόγω υποχρεωτικής ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
εκπίπτουν από τις αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της άδειας
μητρότητας, εφόσον η ασφάλιση θεμελιώνεται και σε συνεισφορά του νομικού
προσώπου.

Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις

1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος άδεια χορηγείται
υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή
παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών.

Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές
στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.

2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες
ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα,
εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας
υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού,
εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.

Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και
άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του
προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα
αντίστοιχα.

Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται
για δύο (2) ακόμα έτη.

3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που
κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει
χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω
κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει
χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης
παραγράφου.

Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό
τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή
η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της
παραγράφου 2 κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει
χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά
υπολείπονται των διευκολύνσεων της παραγράφου 2.

Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα,
ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2,
εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις
ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας
Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.

4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 του παρόντος, ο άλλος δεν
έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού
για το ίδιο διάστημα.

5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο
των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

6. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα
τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση
της σχολικής τους επίδοσης.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης
παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας.

2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:

Ετήσια Άδεια: Ως βάση χορήγησης της ετήσιας άδειας με αποδοχές των
εργαζομένων ειναι το ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις
του ενώ έχει ήδη κατοχυρωθεί το δικαίωμα λήψης αναλογικής άδειας από τον
πρώτο μήνα απασχόλησης των εργαζομένων. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι όλοι οι
εργαζό?ενοι οι οποίοι συνδέονται ?ε σύ?βαση ή σχέση εργασίας ορισ?ένου ή
αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια ?ε αποδοχές από την
έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκρι?ένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια αυτή
χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) ?ε βάση το χρονικό διάστη?α
που απασχολήθηκε ο εργαζό?ενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της
χορηγού?ενης αδείας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσι?ων η?ερών
επί πενθη?έρου εβδο?αδιαίας εργασίας και 24 εργάσι?ων η?ερών, επί εξαη?έρου,
η οποία αντιστοιχεί σε 12 ?ήνες συνεχούς απασχόλησης. Παράλληλα,
διευκρινίζεται πλήρως και συ?πληρώνεται η διαδικασία λήψης της άδειας κατά
τα δύο πρώτα η?ερολογιακά έτη της εργασιακής σχέσης του μισθωτού.

Η ετήσια άδεια ?ε αποδοχές, καθώς και το επίδο?α αδείας, διέπονται και από
τις λοιπές οικείες διατάξεις της εργατικής νο?οθεσίας. Ως εκ τούτου,
εξασφαλίζεται η συνέχεια της ισχύος των κείμενων διατάξεων που αφορούν το
?ηχανισ?ό και τον τρόπο χορήγησης της άδειας και του επιδό?ατος αδείας. Σε
περίπτωση ?η χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση,
πταίσ?α, α?έλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζό?ενος εντός του
η?ερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει σ' αυτόν τις αντίστοιχες
αποδοχές αδείας ?ε προσαύξηση 100%, όχι όμως και του επιδόματος αδείας.

-Άδεια για το 1ο Ημερολογιακό Έτος: Καθιερώνεται για το πρώτο η?ερολογιακό
έτος-εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, υποχρέωση του εργοδότη να
χορηγεί μέχρι την 31η Δεκε?βρίου αναλογία - ποσοστό των η?ερών αδείας που
δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστή?ατος απασχόλησης στο έτος
αυτό. Η αναλογία της άδειας, η οποία υπολογίζεται επί των 20 (επί
πενθη?έρου) και των 24 (επί εξαη?έρου) η?ερών, θα πρέπει να χορηγείται από
τον εργοδότη έως την 31η Δεκε?βρίου του η?ερολογιακού έτους πρόσληψης ακό?η
και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζό?ενους.

Άδεια για το 2ο Ημερολογιακό Έτος: Κατά το δεύτερο η?ερολογιακό έτος, ο
μισθωτός δικαιούται να λάβει τ?η?ατικά την άδειά του, η οποία αναλογεί στο
χρόνο απασχόλησής του στο δεύτερο αυτό έτος, στον οικείο εργοδότη. Η
αναλογία της άδειας υπολογίζεται εκ νέου, όπως και κατά το πρώτο
η?ερολογιακό έτος, ?ε βάση τις 20 η?έρες επί πενθη?έρου και τις 24 η?έρες
επί εξαη?έρου. Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και κατά το χρονικό ση?είο
συ?πληρώσεως 12 ?ηνών από την η?ερο?ηνία πρόσληψης, η άδεια επαυξάνεται κατά
?ία εργάσι?η η?έρα. Ως εκ τούτου, η άδεια κατά το δεύτερο η?ερολογιακό έτος,
η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί από τον εργοδότη αναλογικώς ή ολόκληρη στο
τέλος, έως την 31η Δεκε?βρίου του έτους αυτού, φθάνει στο ύψος των 21 επί
πενθη?έρου και 25 επί εξαη?έρου, εργάσι?ων η?ερών.

Άδεια για το 3ο Ημερολογιακό Έτος: Κατά το τρίτο η?ερολογιακό έτος, καθώς
και τα επό?ενα, ο ?ισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του
και σε κάθε χρονικό ση?είο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22
η?έρες επί πενθη?έρου και τις 26 επί εξαη?έρου, εάν έχουν συ?πληρωθεί 2 έτη
απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού η?ερολογιακού έτους.

Ποιες ημέρες υπολογίζονται στην άδεια: Στην άδεια υπολογίζονται μόνο οι
εργάσιμες ημέρες. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι Κυριακές, οι αργίες και οι
ημέρες ασθενείας (κατά τις οποίες ο μισθωτός παρέμεινε στο σπίτι του ή
νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο), που εμπίπτουν στο διάστημα της άδειας. Για τους
μισθωτούς πενθήμερης εργασίας δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό ημερών αδείας,
η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχουν εργασία λόγω πενθημέρου

Κατάτμηση αδείας: Η άδεια χορηγείται ολόκληρη. Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, η
κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο
περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή
εκμετάλλευσης και μετά από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας. Σε κάθε
περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες
των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των
πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των
δώδεκα (12) εργασίμων ημερών. Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και
σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου
εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή
προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη
αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν
απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρείται στην
επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών
Εργασίας.

-Αποδοχές εργαζόμενου κατά την άδεια: Κατά τη διάρκεια της άδειας ο μισθωτός
δικαιούται να λάβει από τον εργοδότη τις "συνήθεις αποδοχές" που θα ελάμβανε
αν πραγματικά απασχολούνταν στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο της
άδειάς του. Στην έννοια των συνήθων αποδοχών περιλαμβάνεται, ότι
καταβάλλεται στο μισθωτό τακτικά και μόνιμα ως αντάλλαγμα της εργασίας του,
τόσο ο πάγιος μισθός ή το ημερομίσθιο, όσο και κάθε είδους πρόσθετες
συμπληρωματικές παροχές, είτε σε χρήμα είτε σε είδος (όπως λ.χ. τροφή,
κατοικία, ποσοστά, επιδόματα κλπ). Εκτός από τις αποδοχές της άδειας ο
μισθωτός δικαιούται και επίδομα αδείας. Το επίδομα αδείας δεν μπορεί να
υπερβεί για όσους αμείβονται με μισθό το μισό μισθό και για όσους αμείβονται
με ημερομίσθιο τα 13 ημερομίσθια.

ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ: Τόσο οι αποδοχές
αδείας όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την
έναρξη της άδείας του και δεν συμψηφίζονται με ανώτερες των νομίμων
καταβαλλόμενες αποδοχές.

ΠΟΤΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ: Αν από υπαιτιότητα του εργοδότη δεν
χορηγηθεί η άδεια μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, ο εργαζόμενος
δικαιούται τις αποδοχές άδειας αυξημένες στο 100% (διπλάσιο). Δεν
διπλασιάζεται όμως το επίδομα άδειας.

Απαγόρευση απασχόλησης κατά την άδεια Από το νόμο απαγορεύεται η απασχόληση
του μισθωτων κατά τη διάρκεια της άδειάς τους.

Απαγόρευση Απόλυσης κατά την άδεια Απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης κατά
τη διάρκεια της άδειας του μισθωτού από τον εργοδότη. Η απαγόρευση είναι
απόλυτη και δεν επιτρέπει την απόλυση για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που
γίνει θεωρείται άκυρη.

Αποδοχές αδείας σε περίπτωση λήξης σύμβασης Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας με
οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, παραίτηση, θάνατος εργαζόμενου, λήξη σύμβασης
ορισμένου χρόνου), και ο εργαζόμενος δεν είχε πάρει την κανονική του άδεια
που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του
είχε χορηγηθεί η άδεια. Αποζημίωση άδειας και επίδομα άδειας, αναλόγως προς
τον χρόνο υπηρεσίας. α) Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος που έγινε η πρόσληψή
του, δικαιούται να λάβει 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μισθού για κάθε μήνα
απασχόλησης, όπως και 2 ημερομίσθια σαν επίδομα αδείας (με τον περιορισμό
του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων). β) Κατά το δεύτερο ημερολογιακό
έτος, ο μισθωτός επίσης δικαιούται επίσης 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μισθού
για κάθε μήνα απασχόλησης, όπως και 2 ημερομίσθια σαν επίδομα αδείας( με τον
περιορισμό του μισού μισθού ή των 13ημερομισθίων). γ) Κατά το τρίτο
ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές πλήρους άδειας και
επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν αυτές που θα δικαιούταν ο μισθωτός
εάν έπαιρνε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της λύσης της σχέσης
εργασίας.

Άδεια κατά τη στράτευση: Οι στρατευόμενοι μισθωτοί δεν δικαιούνται άδεια
κατά το διάστημα της στράτευσής τους. Αν όμως γνωστοποίησαν εγκαίρως στον
εργοδότη τη μέλλουσα στράτευσή τους, δικαιούνται να λάβουν άδεια κατά το
ημερολογιακό έτος στο οποίο εμπίπτει η στράτευση τους, εφ όσον βέβαια
υπάρχει χρόνος για τη λήψη της άδειάς τους. Αν συνεχίσουν την εργασία τους
στον ίδιο εργοδότη θα λάβουν κανονικά την άδειά τους, σε αντίθετη περίπτωση
θα λάβουν αποζημίωση αδείας

Άδεια γάμου & γέννησης παιδιού: Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια γάμου
5 εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται με πενθήμερο και 6 εργάσιμων ημερών
με αποδοχές για αυτούς που εργάζονται με εξαήμερο. Επίσης σε περίπτωση
γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για
κάθε παιδί. ΟΙ άδειες αυτές είναι πρόσθετες και δεν συμψηφίζονται με τις
ημέρες κανονικής άδειας. Με ευνοϊκότερες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις
εργασίας δίδεται άδεια γάμου μεγαλύτερη των 5 ημερών π.χ. 6 ημέρες για
λογιστές, προσωπικό Α.Ε. - Ε.Π.Ε. επιχειρήσεων, προσωπικό καταστημάτων,
Σούπερ-Μάρκετ, προσωπικό κλινικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 7 ημέρες για
επιχειρήσεις πετρελαίου - υγραερίου, 9 ήμερες για κλωστοϋφαντουργούς, 10
ημέρες για ατμοπλοϊκές - πρακτορικές επιχειρήσεις, αρχιτέκτονες, πολιτικούς
μηχανικούς, αγρονόμους - τοπογράφους - μηχανικούς με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, μηχανολόγους - ηλεκτρολόγους ΕΜΠ κ.λ.π.

-Άδεια Μητρότητας: Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας
συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων. Οι 8 εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά
πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού, και οι υπόλοιπες 9 μετά τον τοκετό. Σε
περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη από την πιθανή
ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να
συμπληρωθούν οι 17 εβδομάδες.

Άδεια Θηλασμού & Φροντίδας παιδιών: Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται:

α) Για το χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9
βδομάδες μετά τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν
νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους.

β) Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων
μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους
δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα ημερησίως για έξη (6) επιπλέον μήνες,

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ: Το μειωμένο ωράριο «άδεια» θηλασμού και φροντίδας παιδιών
δικαιούται ο/η/ εργαζόμενος-η με αίτηση του /της να το ζητήσει εναλλακτικά
ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά
την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού.

ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ: Την άδεια απουσίας
για λόγους φροντίδας παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει και ο πατέρας,
εφόσον δεν κάνει χρήση η εργαζόμενη μητέρα. Το μειωμένο ωράριο για τη
φροντίδα των παιδιών θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν
πρέπει να δημιουργεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις
εργασιακές σχέσεις.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ( ΑΡΘΡΟ 142, Ν. 3655/08). Οι εργαζόμενες
μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή
αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση δικαιούνται ειδική άδεια
προστασίας μητρότητας χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών. Η άδεια αυτή
χορηγείται στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας
μητρότητας(τοκετού-λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας,
καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα
κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας, εφ' όσον αυτό είναι απαραίτητο με
βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της. Το δικαίωμα αυτό ασκείται
εντός 60 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών. Δικαιούχοι της ειδικής
άδειας προστασίας μητρότητας είναι και οι εργαζόμενες που κατά την ημέρα
δημοσίευσης του νόμου δηλαδή την 3-4-2008 βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας
(τοκετού- λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια. Μετά τη λήξη
της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας η εργαζόμενη δικαιούται να
κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου όπως αυτό ισχύει. Η άδεια αυτή είναι με
αποδοχές που είναι ίσες με τον κατώτατο μισθό όπως ορίζεται κάθε φορά με
βάση την ΕΓΣΕΕ και φορέας καταβολής είναι ο ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να
αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις προβλεπόμενες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης,
παρακρατώντας την προβλεπόμενη εργατική εισφορά που βαρύνει τον εργαζόμενο
μαζί με την εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον ΟΑΕΔ.

Άδεια για τη φροντίδα υιοθετημένων παιδιών: Το δικαίωμα διακοπής της
εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και
εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα παιδιών, έχουν και οι θετοί γονείς
παιδιών ηλικίας έως 6 ετών, την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι
άγαμοι γονείς, με χρονική αφετηρία την ημερομηνία της υιοθεσίας.

Γονική Άδεια: Η γονική άδεια χορηγείται στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ή σχέση έμμισθης εντολής σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις
ανεξάρτητα του αριθμού απασχολουμένων. Αφορά τους εργαζόμενους και των δύο
φύλων, που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη
της οικογενείας τους που έχουν ανάγκη τις φροντίδες ή την υποστήριξη τους,
ώστε να διευκολύνεται η προετοιμασία για την είσοδο στην απασχόληση, η
διατήρησή της, καθώς και η επαγγελματική τους εξέλιξη. Ο γονέας που έχει τις
παραπάνω προϋποθέσεις και έχει συμπληρώσει 1 έτος εργασίας στον ίδιο
εργοδότη δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής παιδιού, στο χρονικό
διάστημα από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει
ηλικία τριών και μισό ετών (3,5 ετών). Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η
διάρκειά της μπορεί να φθάσει τους τρεις και μισό μήνες(3,5 μήνες) για κάθε
γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση προτεραιότητας των απασχολουμένων
στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν
και για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι
αυτοτελές για το κάθε ένα απ' αυτά, εφ' όσον από την λήξη της άδειας που
δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής
απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Το δικαίωμα λήψεως της άδειαςς έχουν και
όσοι έχουν υιοθετήσει παιδί. Σε περίπτωση διαστάσεως ή διαζυγίου ή χηρείας ή
γεννήσεως τέκνου εκτός γάμου τη γονική άδεια και μέχρι 6 μηνών δικαιούται ο
γονιός που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Μετά τη λήξη της γονικής άδειας
ανατροφής, ο εργαζόμενος δικαιούται να επανέλθει στην εργασία του στην ίδια
ή σε παρόμοια θέση, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι κατώτερη
από αυτήν που κατείχε πριν πάρει την γονική άδεια ανατροφής. Ο χρόνος αποχής
από την εργασία λόγω γονικής άδειας ανατροφής υπολογίζεται ως χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό αποδοχών τους (επιδόματα
προϋπηρεσίας κλπ), για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και
του επιδόματος αδείας, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως σε
περίπτωση απολύσεως. Με το άρθρο 5 του Ν. 2335/95 προβλέπεται ότι ως χρόνος
ασφαλίσεως υπολογίζεται και ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.
Σχετικά με την καταβολή εισφορών, δικαιούται αυτό το χρόνο ο εργαζόμενος να
συνεχίσει την ασφάλισή του αλλά καταβάλλοντας το σύνολο των εισφορών.. Το
1998 για πρώτη φορά μπήκε διάταξη, σύμφωνα με την οποία η καταγγελία
σύμβασης που γίνεται εξ αιτίας της ασκήσεως του δικαιώματος για λήψη γονικής
άδειας είναι άκυρη.

Άδεια για ασθένεια μελών οικογένειας: Στην περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων
παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας χορηγείται άδεια με τις ακόλουθες
προϋποθέσεις: α) ο εργαζόμενος γονέας θα πρέπει να απασχολείται με σχέση
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση,
ανεξάρτητα αν έχει συμπληρώσει υπηρεσία 1 έτους στον ίδιο εργοδότη και β)
ύπαρξη ασθενείας εξαρτωμένων από αυτόν μελών της οικογενείας του. Εξαρτώμενα
πρόσωπα είναι: παιδιά μέχρι 16 ετών - φυσικά ή υιοθετημένα- και άνω των 16
εφόσον πάσχουν από βαριά ασθένεια ή αναπηρία, σύζυγος που δεν μπορεί να
αυτοεξυπηρετηθεί, γονείς ή ανύπαντρα αδέλφια που δεν μπορούν να
αυτοεξυπηρετηθούν. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, μπορεί να χορηγηθεί
εφάπαξ ή και τμηματικά και η διάρκειά της δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 6
εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εάν ο δικαιούχος προστατεύει ένα
παιδί με δυνατότητα αύξησής της σε 8 εργάσιμες ημέρες εάν ο δικαιούχος
προστατεύει δύο παιδιά

Άδεια για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης: Οι εργαζόμενοι που έχουν παιδιά
ηλικίας μέχρι 16 ετών τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης
εκπαίδευσης, μπορεί να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα από την
εργασία τους για να επισκεφτούν το σχολείο των παιδιών τους. Η άδεια αυτή
είναι με αποδοχές και φτάνει συνολικά μέχρι 4 ημέρες το χρόνο για κάθε
παιδί. Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο
νηπιαγωγείο. Νοείται βέβαια ότι πρέπει να χορηγείται πάντοτε τμηματικά και
ποτέ για περισσότερο απο 1 εργάσιμη μέρα κάθε φορά. Η συγκεκριμένη άδεια δεν
συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που δίνονται στους εργαζόμενους.

Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς: Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση
εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου
συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.. Διευκρινίζεται ότι χορηγείται η
συγκεκριμένη άδεια όχι μόνο στους εξ αίματος, αλλά και στους εξ αγχιστείας
συγγενείς στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό (.

Σπουδαστική Άδεια-Άδεια για μεταπτυχιακό: Εκτός από την κανονική τους άδεια,
οι εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών
μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή
εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούνται να λάβουν από
τον εργοδότη τους και πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών διαρκείας 30 εργάσιμων
ημερών συνεχών ή διακεκομμένων κατ' έτος για τη συμμετοχή τους στις
εξετάσεις. Την ειδική άδεια δικαιούνται να λάβουν όλοι οι
εργαζόμενοι-εργαζόμενες σπουδαστές, χωρίς όριο ηλικίας, αλλά μόνο για την
προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος,
προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή
διακεκομμένα και ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει 1 χρόνο υπηρεσίας στον
εργοδότη. Η ιδιότητα του μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή και η συμμετοχή του στις
εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της σχολής του που υποβάλλεται στον
εργοδότη από τον εργαζόμενο. Σημειώνεται ότι με το υπ΄αριθμόν 2674/2002
έγγραφο του Υπ. Εργασίας γίνεται δεκτό ότι την άδεια εξετάσεων δικαιούνται
και όσοι παρακολουθούν προγράμματα στα Ανοικτά Πανεπιστήμια, εφ΄όσον ανήκουν
στα ιδρύματα του Δημόσιου Τομέα ή εποπτεύονται απ΄ αυτό. Για τους ανήλικους
εργαζόμενους που είναι συγχρόνως μαθητές ή σπουδαστές ο Ν. 1837/ 89, ορίζει
ότι δικαιούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις άδεια άνευ αποδοχών δύο
ημερών, συνεχόμενη ή τμηματική, για κάθε μέρα εξετάσεων. Η άδεια αυτή δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες συνολικά και οι αποδοχές
καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ. Οι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που
εργάζονται στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ δικαιούνται άδεια 14 ημερών με αποδοχές.

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα
για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετησίας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα
ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων
ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε
συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου
και ισχύει μέχρι δύο έτη.

-Άδεια φροντίδας παιδιού με τη παρένθετη μητρότητα: Σε περίπτωση απόκτησης
παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς
δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού,
ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο
ωράριο όπως ισχύει δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.

-Άδεια αναπήρων: Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον καθώς και οι
ανάπηροι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου - ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με τις ίδιες
ουσιαστικές προϋποθέσεις, δικαιούνται έξι (6) εργάσιμες ημέρες επί πλέον της
κανονικής τους αδείας κατ' έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις