Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

 

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Με τις τελευταίες διατάξεις, όσον αφορά τις προσωρινές συντάξεις, ισχύουν τα εξής:

Για όσους έχουν υποβάλει έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 13-5-2016, χορηγείται υποχρεωτικά προσωρινή σύνταξη.

Η προσωρινή σύνταξη υπολογίζεται:

-για τους μεν μισθωτούς στο 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του 12μήνου που προηγείται της υποβολής της αίτησης,

-για τους δε ελεύθερους επαγγελματίες, ασφαλισμένους ΟΓΑ κ.λπ. στο 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος του 12μήνου που προηγείται της υποβολής της αίτησης.

Προσωρινή σύνταξη λαμβάνουν και οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι με μείωση 30%, για όσο διάστημα εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται.

Το ποσό της προσωρινής στις περιπτώσεις πλήρους σύνταξης δεν μπορεί να είναι για τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους λιγότερο από 384 ευρώ, με υψηλότερα για τους μισθωτούς τα 768 ευρώ και για τους μη μισθωτούς τα 960 ευρώ.

Στις περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης, το ποσό προσωρινής σύνταξης μειώνεται ανάλογα. Προσωρινή σύνταξη χορηγείται και στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας καθώς και λόγω θανάτου. Επίσης χορηγείται προσωρινή σύνταξη στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη όταν:

-ο ασφαλισμένος δεν έχει προϋποθέσεις για χορήγηση σύνταξης,

-δεν έχουν κατατεθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

-για την ίδια αιτία χορηγείται και άλλη κύρια σύνταξη,

-απαιτείται αναγνώριση πλασματικών ετών και μέχρι την ολοκλήρωση της αναγνώρισης,

-η σύνταξη χορηγείται με βάση κοινοτικούς κ.λπ. κανονισμούς,

-υπάρχουν οφειλές που υπερβαίνουν το νομοθετημένο προβλεπόμενο όριο, που μπορεί να συμψηφισθεί από την χορηγούμενη σύνταξη κ.λπ. 

-Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται κατά προτεραιότητα σε δικαιούχους που είναι άτομα με βαριά αναπηρία.

Υποχρεωτικά χορηγείται προσωρινή σύνταξη και στους ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά. Στις περιπτώσεις αυτές, το απονεμόμενο ποσό είναι το 80% του ποσού που υπολογίζεται ως οριστική σύνταξη για τις κατηγορίες γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. Προσωρινή σύνταξη πλέον χορηγείται και στους απασχολούμενους συνταξιούχους, αφού πλέον δεν απαιτείται διακοπή εργασίας ή αυτοαπασχόλησης.Στις περιπτώσεις αυτές, η προσωρινή σύνταξη θα πρέπει να χορηγείται εντός διμήνου από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

Επισημαίνεται ότι τρεις είναι βασικές ''ρήτρες'' για να δικαιούται κανείς προκαταβολή σύνταξης: Τα έτη ασφάλισης, η ηλικία και το ύψος των οφειλών (για τους αυτασφαλισμένους των τέως ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ).Πιο αναλυτικά βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, πρόσωπα, τα οποία υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης (πλην δημοσίων υπαλλήλων και κατοίκων εξωτερικού) λόγω γήρατος, δικαιούνται ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης:

*Ίσο με 384 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 67ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης (πραγματικής, προαιρετικής και αναγνωρισμένης), αυτοτελώς ή διαδοχικά σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης, ή

* Ίσο με 360 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 62ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης (πραγματικής, προαιρετικής και αναγνωρισμένης), αυτοτελώς ή διαδοχικά σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης, ή

* Ίσο με 384 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 62ο έτος της ηλικίας τους και 20 έτη ασφάλισης ή 6.000) ημέρες ασφάλισης (πραγματικής, προαιρετικής και αναγνωρισμένης), αυτοτελώς ή διαδοχικά σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης.

Επίσης, πρόσωπα, τα οποία υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στον e-ΕΦΚΑ πριν τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους λαμβάνουν ποσό ίσο με 360 ευρώ, εφόσον συμπληρώνουν κατά τη στιγμή της αίτησης, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ.

Ειδικά ως προς τις οφειλές που προκύπτουν μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ.

Σε περίπτωση οφειλής σε περισσότερους από έναν ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς που εμπλέκονται στη συνταξιοδότηση, η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το συνολικά οφειλόμενο ποσό δεν είναι 20.000 ευρώ και σωρευτικά εφόσον τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΓΑ δεν ξεπερνούν το ποσό των 6.000 ευρώ.

Εφόσον το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ για τον πρώην Ο.Γ.Α., ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό. Η αίτηση του ασφαλισμένου μέχρι να εξοφληθεί το ποσό των 20.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ στον πρώην Ο.Γ.Α. απορρίπτεται.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις