Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

ΝΩΡΙΤΕΡΑ  ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ   ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ(Ε


ΓΚΥΚΛΙΟΣ)

υνοημένοι  με το νέο συστημα  διαδοχικής  ασφάλισης είναι περίπου 15.000 διαδοχικά ασφαλισµένοι, οι οποίοι θα µπορέσουν να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα της εξόδου την επόµενη πενταετία, κερδίζοντας µέχρι και επτά έτη ασφάλισης.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου Βρούτση -και τη  σχετική εγκύκλιο που   εκδόθηκε    χτες από τον e-ΕΦΚΑ-   στο σύστημα της διαδοχικής επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές:

 -Μειώνεται ο αριθμός των ημερών ασφάλισης που απαιτείται να έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στον τελευταίο ενταχθέντα Φορέα πριν την αίτηση συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από τον e-ΕΦΚΑ με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του τελευταίου ενταχθέντα Φορέα, τομέα, κλάδου, λογαριασμού.

-Καταργούνται τα δύο στάδια διαδικασίας εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων με τις οποίες θεμελιώνει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα και οι ευνοϊκότερες προϋποθέσεις (1000 ημέρες ασφάλισης  - 300 ημέρες ασφάλισης,  προκειμένου για σύνταξη γήρατος) εξετάζονται ήδη από την αρχή της διαδικασίας.

- Εισάγεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από το τελευταίο πρώην φορέα χωρίς να εξετάζονται οι προϋποθέσεις αρμοδιότητας στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος λόγω γήρατος με 15 έτη ασφάλισης και συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας.

Με το νέο καθεστώς ανοίγει ο δρόμος για «πρόωρη» συνταξιοδότηση με τις ευνοϊκές διατάξεις του ΙΚΑ πριν από τα 62 και τα 67 έτη για ασφαλισμένους σε Ταμεία όπως ο πρώην ΟΑΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΣΑΥ (κυρίως για φαρμακοποιούς). Αυτό απαιτεί επανασύνδεση με το ΙΚΑ ώστε να συμπληρώνονται συνολικά 1.000 ένσημα εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία. Ιδιαίτερα ευνοημένες είναι γυναίκες – μητέρες ανηλίκων με χρόνο σε ΟΑΕΕ και ΙΚΑ, όπως επίσης και άνδρες έμποροι που είχαν παλαιότερα εργαστεί και ως μισθωτοί. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο,ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ενιαίος και η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορεί να λειτουργεί αναδρομικά, με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος να μπορεί να θεμελιώσει πολλά χρόνια νωρίτερα δικαίωμα για “έξοδο”.
Βελτιωτικός είναι επίσης για χιλιάδες ασφαλισμένους και ο νέος τρόπος υπολογισμού, καθώς το ποσό της σύνταξης δεν θα αποτελείται πλέον από επιμέρους τμηματικά ποσά για τον χρόνο κάθε Ταμείου αλλά θα χορηγείται πλήρες για το σύνολο του διαδοχικού χρόνου χωρίς τις μειώσεις του προηγούμενου καθεστώτος. Ευνοείται έτσι μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων κυρίως του Δημοσίου που ελάμβαναν μειωμένη σύνταξη με διαδοχική λόγω μη θεμελίωσης ορίου ηλικίας στους ενδιάμεσους φορείς ασφάλισης (πχ ΙΚΑ ,ΟΑΕΕ ).

Ειδικότερα  στην  χτεσινή  εγκύκλιο  παρέχονται διευκρινήσεις για την αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων ασφαλισμένων με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης.
Συγκεκριμένα η χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης πραγματοποιείται όταν ο ασφαλισμένος χρειάζεται χρόνο ασφάλισης δύο ή περισσοτέρων ενταχθέντων φορέων στους αντίστοιχους κλάδους του e-ΕΦΚΑ για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτική για τους χρόνους που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31/12/2016.

Ως εκ τούτου, κατά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά:
- ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον e-ΕΦΚΑ από 1.1. 2017 και μετά.
- ο χρόνος ασφάλισης του πρώην φορέα με τη δραστηριότητα του οποίου συνεχίζεται η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ.
Η επιλογή της εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης είναι προς συμφέρον του ασφαλισμένου, διότι μέσω αυτής παρέχεται μεγαλύτερη προστασία από την απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και συμφερότερο-μεγαλύτερο ποσό σύνταξης σε σχέση με το ποσό του αυτοτελούς δικαιώματος, αφού κατά τον υπολογισμό της σύνταξης, θα ληφθεί υπόψη όλος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης.
Εάν κατά την εξέταση συνταξιοδοτικών αιτημάτων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και πριν την έκδοση οριστικής απόφασης, διαπιστωθεί ότι υπάρχει χρόνος ασφάλισης άλλου πρώην φορέα που δεν έχει ζητηθεί ο συνυπολογισμός του κατά την υποβολή της αίτησης, ή έχει δηλωθεί ότι δεν επιθυμείται ο συνυπολογισμός του, οι υπηρεσίες συντάξεων θα ενημερώνουν για τη δυνατότητα συνυπολογισμού και αξιοποίησης του χρόνου αυτού με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων από τη ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης με κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι η προσμέτρηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε μεταγενέστερο της συνταξιοδότησης χρονικό σημείο δεν είναι δυνατή, καθώς η δήλωση περί συνυπολογισμού ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης είναι δεσμευτική για τον ασφαλισμένο.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν ένα θεμελιωμένο δικαίωμα, αλλά επιθυμούν να συνυπολογίσουν και το διαδοχικό χρόνο ασφάλισης δεύτερου ενταχθέντα φορέα υποχρεούνται να κάνουν χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και δεν είναι δυνατός ο συνυπολογισμός του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης χωρίς χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.
Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλος χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς έως 31.12.2016, ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει, για το παράλληλο αυτό διάστημα, το χρόνο ασφάλισης που επιθυμεί να συνυπολογίσει σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
Η δυνατότητα επιλογής από τον διαδοχικά ασφαλισμένο του παράλληλου χρόνου που θα χρησιμοποιήσει για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος συνεπάγεται και τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και της ανταποδοτικής του σύνταξης.

Ο παράλληλος χρόνος που δεν επιλέγεται για τη θεμελίωση, λαμβάνεται υπόψη για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36Α του Ν.4387/2016 το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4670/2020.

Η προσαύξηση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 που δεν θα ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς κάθε έτους που έχει καταβληθεί η επιπλέον εισφορά. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επί πλέον εισφοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις