Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

Να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη μπορούν οι άνεργοι άνω των 55 ετών, που είναι ένα βήμα πριν από τη συνταξιοδότηση (ιδιωτικός τομέας). Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως( Αριθμ. Φ. 11321/22575/1810/11 (ΦΕΚ 2297 Β/13-10-2011): Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απολυομένων ηλικίας 55-64 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του ν. 3996/2011 )και αφορά ασφαλισμένους στο ΙΚΑ των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου έχει καταγγελθεί μετά τις 15 Ιουλίου 2010 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι από 55 έως 64 ετών και να έχουν συνολικά 4.500 ημέρες εργασίας.


Σημειώνεται πως στο κόστος της αυτασφάλισης συμμετέχει υποχρεωτικά ο πρώην εργοδότης ως εξής:

- Σε ποσοστό 50% για ασφαλισμένους από 55 έως 60 ετών μέχρι και τρία έτη.

- Σε ποσοστό 80% για ασφαλισμένους από 60 έως 64 ετών μέχρι και τρία χρόνια. Το υπολειπόμενο κόστος της αυτασφάλισης (50% στην πρώτη περίπτωση και 20% στη δεύτερη) καταβάλλεται από τον κλάδο του ΛΑΕΚ(Λογαριασμος Αλληλεγγυης)..

Στην απόφαση προβλέπεται πως ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στον κατώτερο μισθό, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική συλλογική σύμβαση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει ακόμα να γνωρίζουν πως:

-Ο χρόνος της αυτασφάλισης δεν αναγνωρίζεται ως διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

-Η αυτασφάλιση διενεργείται για 25 ημέρες τον μήνα (με εξαίρεση τον μήνα της απόλυσης).

-Η έναρξη της αυτασφάλισης γίνεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

-Επιμήκυνση του χρόνου της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης με πόρους ΛΑΕΚ μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, εφόσον υπολείπονται έως 150 ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης

Το δικαίωμα για την ένταξη στο καθεστώς της αυτασφάλισης ασκείται με την υποβολή αίτησης στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ..

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ότι ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος άνεργος. Στην ως άνω βεβαίωση θα αναφέρεται ρητά ότι ο ασφαλισμένος υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 3996/2011.

2. Θεωρημένο αντίγραφο Κ.Σ.Ε. από τον ΟΑΕΔ.

3. Ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης και, σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση- βεβαίωση του φορέα ή των φορέων για το χρόνο ασφάλισης του αιτούντος από την οποία να προκύπτει ότι έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και ότι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

4. Νομίμως θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιου φορέα από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.

5. Σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, άδεια διαμονής σε ισχύ.

Το δικαίωμα της ένταξης στο πρόγραμμα της αυτασφάλισης ισχύει από την επόμενη της Κ.Σ.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον πρώην εργαζόμενο.

Λήξη της αυτασφάλισης επέρχεται όταν:

α. Ο δικαιούχος καταστεί συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας.

β. Με την συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας του.

γ. Με τη συμπλήρωση της 3ετούς διάρκειας αυτασφάλισης.

δ. Ο δικαιούχος -υπαχθείς στην αυτασφάλιση- υπήκοος τρίτης χώρας, παύει να διαθέτει νόμιμη άδεια διαμονής για εργασία σε ισχύ.

ε. Όταν η επιχείρηση διακόψει οριστικά και αποδεδειγμένα την λειτουργία της.

στ. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ασφαλισμένου ότι επιθυμεί τη διακοπή της αυτασφάλισής του.

ζ. Με το θάνατο του υπαχθέντος στην αυτασφάλιση.

2. Αναστολή της αυτασφάλισης επέρχεται όταν ο δικαιούχος:

α. Λαμβάνει επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β. Αναλαμβάνει εργασία, ασφαλιστέα σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.

γ. Συνταξιοδοτείται λόγω μερικής αναπηρίας ορισμένου χρόνου.

δ. Για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται διαθέσιμος στην αγορά εργασίας.

Η αυτασφάλιση δύναται να συνεχιστεί με την προϋπόθεση της υποβολής σχετικής αίτησης προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ενδιαφερόμενο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις