Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

2011: ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΜΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

2011: ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΜΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: Σε μια αγορά εργασίας οπου η ανεργία και οι ευέλικτες μορφές εργασιας κανουν 'θραύση' έρχονται και ανατροπές στα εργασιακά τις οποίες επιφέρει ο νέος νόμος 3899/2010 ειναι οι εξής:
- Καθιερώνονται στον ιδιωτικό τομέα, οι ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπερισχύουν έναντι των κλαδικών και των ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων.
Οι επιχειρησιακές συμβάσεις μπορούν να αλλάξουν όλους τους όρους εργασίας και αμοιβής με γνώμονα την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στις συνθήκες της αγοράς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, θα έχουν ως «πάτωμα» τα ελάχιστα όρια μισθών και ημερομισθίων που προβλέπει η εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (σημερα ειναι 740 ευρω). Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα μπορούν, να προβλέπουν ελαστικά ωράρια εργασίας, συμφωνία για τον αριθμό των απολύσεων που θα γίνουν στη διάρκεια του χρόνου (πλην των ομαδικών για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν τα όρια για όλες τις επιχειρήσεις), νέους κανονισμούς εργασίας, ειδικούς όρους για την εκ περιτροπής εργασία, τη μερική απασχόληση κ.ά.
-Ο εργαζόμενος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να την αρνηθεί, την εφαρμογή μιας ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης εφόσον έχει υπογραφεί ανάμεσα στον εργοδότη και τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Αν, μάλιστα, απολυθεί όσο διαρκεί η επιχειρησιακή σύμβαση, ο εργοδότης θα του καταβάλει την αποζημίωση με βάση το νέο μειωμένο μισθό.
Ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας μπορούν να υπογράψουν κάθε εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους με το επιχειρησιακό σωματείο και αν δεν υπάρχει, με το αντίστοιχο κλαδικό ή την αντίστοιχη Ομοσπονδία.
-Στις επιχειρήσεις κάτω των 20 εργαζομένων όπου δεν μπορεί να συσταθεί σωματείο, δεν θα υπογράφονται ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις. Οι όροι αμοιβής και εργασίας θα είναι υποχρεωτικά αυτοί που προβλέπουν η κλαδική ή η ομοιοεπαγγελματική σύμβαση αφού και με το νέο καθεστώς ο εκάστοτε υπουργός διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει και να κηρύξει γενικά υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή ενός επαγγέλματος μια συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία έχει υπογραφεί και δεσμεύει το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Αν δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση, θα ισχύουν ατομικές συμβάσεις με τους όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
-Αν δεν υπογραφεί επιχειρησιακή σύμβαση, θα ισχύει η κλαδική εφόσον τα συνδικάτα έχουν φροντίσει να την υπογράψουν και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις έχουν ζητήσει από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να την κηρύξει ως γενικά υποχρεωτική και για τα μη μέλη τους (διατηρείται η επέκταση).
-Το ΣΕΠΕ(Σωμα Επιθεωρητών Εργασιας) εξέδωσε σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο παρέχοντας οδηγίες προς τους εργοδότες, του εργαζόμενους αλλά και τις επιθεωρήσεις εργασίας για τον τρόπο και τον έλεγχο ορθότητας της υποβολής αιτιολογικών εκθέσεων που αφορούν τη σύναψη Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Ε.Σ.Σ.Ε.) στον ιδιωτικό τομέα Η ερμηνευτική εγκύκλιος που εξέδωσε ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.ΕΠ.Ε. εξειδικεύει τη διαδικασία υποβολής της κοινής αιτιολογικής έκθεσης προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο γνωμοδοτεί για την ορθότητα των Επιχειρησιακών Συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμογή του νόμου 3899/17.12.2010. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της αιτιολογικής έκθεσης της Επιχειρησιακής Σύμβασης είναι η ύπαρξη Επιχειρησιακού Σωματείου και εφόσον αυτό δεν υφίσταται συνυπογράφουν για τη σύναψη το Κλαδικό Σωματείο ή ελλείψει αυτού η αντίστοιχη Ομοσπονδία. Με το μέτρο αυτό ανοίγει ο δρόμος για μειώσεις μισθών εως και 26% στον ιδιωτικό τομέα καθως και σε μείωση στο 50% των αποζημιώσεων μετά από απόλυση. Ο νέος νόμος καθιερώνει τις ειδικές συμβάσεις εργασίας και εκτός από τη συμπίεση του βιοτικού επιπέδου εκτιμάται οτι θα προκαλέσουν μια απώλεια εισφορών 2 δισ. ευρώ τον επόμενο χρόνο στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και θα οδηγήσουν, ιδιαίτερα από το 2015 και μετά (με την εφαρμογή των αναλογικών συντάξεων) σε ακόμη χαμηλότερες συντάξεις. Oπως τονίζεται στην εγκύκλιο του ΣΕΠΕ τα μέρη(εργοδότες-εργαζόμενοι) υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή τους για κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο καιγνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα της κατάρτισής της, μέσα σε αποκλειστικήπροθεσμία είκοσι (20) ημερών μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται ηχορήγησή της. Με την ίδια διαδικασία συμφωνείται και η τυχόν παράτασή της.
- Η συλλογική σύμβαση εργασίας αρχίζει από την υπογραφή της. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων η ειδική επιχειρησιακήσυλλογική σύμβαση εργασίας είναι άκυρη και σε περίπτωση καταγγελίας τηςσύμβασης εργασίας, η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
-Οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά παράβαση των συμφωνημένων στο πλαίσιο της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, συνιστά μη εμπρόθεσμη καταβολή νομίμων αποδοχών.
-Η αιτιολογική Έκθεση κατατίθεται στο τοπικό Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι η έντυπη μορφή κατάθεσης παραμένει στο Αρχείο της Υπηρεσίας και ηηλεκτρονική αποστέλλεται στη Γραμματεία του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. – Γραφείο ΕιδικούΓραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. (mail: gsepe@otenet. gr ).
- Τηρείται Ειδικό Βιβλίο Πρωτοκόλλου για την από κοινού (εργοδότες &εργαζόμενοι) κατάθεση των Αιτιολογικών Εκθέσεων. Το Πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να περιέχει τις εξής στήλες:
1) Στήλη «Αύξων Αριθμός»,
2) Στήλη «Ημερομηνία Κατάθεσης»,
3) Στήλη «Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας»,
4) Στήλη «Επωνυμία Επιχείρησης»,
5) Στήλη «Επωνυμία Επιχειρησιακού Σωματείου» ή αν δεν υπάρχει «Επωνυμία
αντίστοιχου Κλαδικού Σωματείου ή Ομοσπονδίας»,
6) Στήλη «Ημερομηνία Αποστολής στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.»,
7) Στήλη «Ημερομηνία Γνωμοδότησης Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. - Θετική ή Αρνητική»,
8) Στήλη «Ημερομηνία Κατάθεσης της «Ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας». --Σχετικα με τις αποζημιώσεις σε περίπτωση απόλυσης το σχέδιο νόμου προβλέπει τη μη πληρωμή αποζημίωσης στο νέο που θα απασχολείται «δοκιμαστικά» για 1 χρόνο σε μια επιχείρηση (η δοκιμαστική περίοδος από 2 - 6 μήνες που ήταν αυξάνεται τώρα στον 1 χρόνο). Προβλέπει, ακόμη, την καταβολή 1 μισθού (αντί των 2) σε περίπτωση απόλυσης, με προειδοποίηση, υπαλλήλου που εργάζεται από 1 - 2 χρόνια στον ίδιο εργοδότη. Οι αλλαγές αυτές έχουν γενική εφαρμογή και δεν συνδέονται με τις επιχειρησιακές συμβάσεις.
-Σχετικα με την προσαύξηση ωρομισθίου για τις υπερωρίες που θα κάνει ο μερικώς απασχολούμενος με απόφαση του εργοδότη καταργείται η προσαύξηση 10% του ωρομισθίου που είχε ψηφιστεί πριν από μερικούς μήνες. Ο μερικώς απασχολούμενος, εφόσον του ζητηθεί να εργαστεί επιπλέον ώρες, θα αμείβεται όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
--Για τους «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους ο νεος νομος επανακαθορίζει τη διάρκεια της απασχόλησης των εργαζομένων σε έμμεσο εργοδότη (με τυχόν παρατάσεις) στους 36 μήνες από 18 που είναι σήμερα. Μετά την πάροδο των 36 μηνών ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.
Tελος αυξάνεται από τους 6 στους 9 μήνες το διάστημα που μπορεί ο εργοδότης να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής εργασίας (απασχόληση για λιγότερες ώρες, ημέρες, εβδομάδες ή και μήνες) αντί να προχωρήσει σε απολύσεις. Ο νόμος τον υποχρεώνει απλώς να ενημερώσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να διαβουλευτεί μαζί τους.
2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Ριζικές αλλαγες στο συστημα κοινωνικης ασφάλισης επιφέρουν απο την 1-1-2011 οι δυοι ασφαλιστικοι νομοι(3863/2010 και 3865/2010). Ετσι προβλέπονται τα εξης:
1. Aύξηση από την 1/1/2011 των απαιτούμενων ετών ασφάλισης και των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους και όσες δεν θεμελιώνουν έως το τέλος του 2010 συνταξιοδοτικό δικαίωμα (όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα, συνταξιοδοτούνται όποτε το αποφασίσουν ακολουθώντας το όριο ηλικίας που ισχύει έως το 2010). H αύξηση των ορίων ολοκληρώνεται, στα περισσότερα ταμεία, το 2015.
2. «Aνακαθορισμό» των συντάξεων έως τα τέλη Iουνίου του 2011 με νέο νόμο με στόχο τη διασφάλιση της «βιωσιμότητας» του Aσφαλιστικού. O δημοσιονομικός περιορισμός που τίθεται είναι «να μην αυξηθεί η δαπάνη για τις πληρωμές συντάξεων πάνω από 2,5% έως το 2060 ( δηλ. να μην ξεπεράσει το 9% από το 6,5% του AEΠ) και την όποια διαφορά προκύψει, θα κληθούν να την «καλύψουν» με νέες περικοπές οι ασφαλισμένοι.
3. Eκπόνηση έως το Mάρτιο του 2011 αναλογιστικών μελετών για τα επικουρικά ταμεία με προοπτική τη μείωση (το αργότερο από το 2012) των επικουρικών συντάξεων που χορηγούν τα ελλειμματικά ταμεία.
4. Nέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων (εφαρμογή της αναλογικής σύνταξης) για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2015. Tο μέτρο θα φέρει μικρές μειώσεις τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου συστήματος για όσους δηλ. είναι ήδη ασφαλισμένοι και πολύ μεγαλύτερες μειώσεις για όσους ασφαλιστούν για πρώτη φορά από την 1/1/2011 (σε αυτή την περίπτωση ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται με συντελεστές αναπλήρωσης 0,80% για τα πρώτα 15 έτη ασφάλισης έως 1,5% για 39 - 50 έτη ασφάλισης).
5. Bελτίωση του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων (νέοι συντελεστές) για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1/1/2011. Oι νέοι συντελεστές, ωστόσο, μπορεί να μεταβάλλονται στο μέλλον με υπουργικές αποφάσεις και ανάλογα με την κατάσταση των ταμείων.
6. Nέο καθεστώς αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης με δυνατότητα εξαγοράς ή αναγνώρισης έως 4 ετών πλασματικού χρόνου για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011. Tο ποσό για την εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής θητείας (που κοστίζει ακριβά) μειώνεται από 1/1/2011 έως 31/12/2014 κατά 30%.
7. Ένταξη στο IKA των νεοπροσλαμβανόμενων στο Δημόσιο από 1/1/2011.
8. Eπικαιροποίηση της λίστας Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων. H νέα μικρότερη λίστα (η οδηγία είναι να παραμείνει το 10% των επαγγελμάτων) θα εκδοθεί το αργότερο έως την 1η Iουλίου του 2011 και, όπως προβλέπει ο νόμος Λοβέρδου, δεν θα θιγούν όσοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν έως το 2015.
9. Eπανέλεγχο των αναπηρικών συντάξεων με τη λειτουργία Eνιαίου Kέντρου Πιστοποίησης Aναπηρίας και στόχο τη μείωση των αναπηρικών συντάξεων στο 8% - 9% (από 14%).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Μήπως θα έπρεπε οι συνδικαλιστές όλοι να απαλλαγούν της συνδικαλιστικής τους ιδιότητας και να προσφέρουν επιτέλους στην παραγωγική διαδικασία,εφόσον είναι εντελώς παροπλισμένοι πλέον για την υπεράσπιση των εγασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων;

Δημοφιλείς αναρτήσεις