Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Πως θα τακτοποιήσετε τα χρέη σας σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία

Ολη η ρύθμιση για φόρους και εισφορές-Τι προβλέπει το νομοσχέδιο των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας

Ρύθμιση νέας αρχής

Δικαίωμα υπαγωγής

1. Τα χρέη που μπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δημιουργηθεί ως 31.12.2012. Καμία οφειλή που δημιουργήθηκε μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν θα μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση «Νέας Αρχής». Θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, όλες οι οφειλές να συγκεντρωθούν στην ενιαία ρύθμιση.
2. Ο οφειλέτης πρέπει να έχει εξοφλήσει όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις μετά την 1.1.2013 πριν υπαχθεί στη ρύθμιση.

3. Οφειλέτες με χρέη που είχαν συσσωρευθεί πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2012 μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» οποιαδήποτε στιγμή αργότερα, υπό την προϋπόθεση η διάρκεια του διακανονισμού τους να μην εκτείνεται πέραν της 30ής Ιουνίου 2017, και να είναι ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους από τον Ιανουάριο του 2013. Η υπαγωγή στις υφιστάμενες ρυθμίσεις θα κλείσει μόλις ανακοινωθεί η νέα ρύθμιση.

4. Νέοι οφειλέτες με χρέη που δημιουργήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίο 2012 δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση «Νέας Αρχής».

5. Με εξαίρεση τα χρέη κάτω των 5.000 ευρώ, να αποδεικνύεται:

a. η αδυναμία εξόφλησης

b. η βιωσιμότητα του διακανονισμού,

6. Λεπτομερής προσδιορισμός των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό του ο οφειλέτης.

7. Οσοι έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, ερευνώνται για ποιν φορολογικά αδικήματα ή έχουν παραπεμφθεί στον εισαγγελέα δεν επιτρέπεται να υπαχθούν.

8. Πρέπει να έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσειςς υποβολής δηλώσεων τα τελευταία 5 χρόνια (όχι απαραιτήτως εμπρόθεσμα).

9. Δεν θα επιτρέπεται η υπαγωγή εάν τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ατελή ή λανθασμένα.

10. Η προέλευση του χρέους δεν έχει σημασία για την υπαγωγή στον διακανονισμό.

Μέγιστος αριθμός δόσεων

11. Εφαρμογή μέγιστου αριθμού 48 ισόποσων δόσεων, σε ισόποσες καταβολές από τον μήνα υποβολής της αίτησης ως 30 Ιουνίου 2016.

Παραστατικά

12. Οι οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση   πρέπει να δηλώνουν όλα τους τα εισοδήματα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή ή τον έλεγχό τους, και όλες τους τις οφειλές. Πρέπει επίσης να δηλώνουν αν έχουν υπαχθεί σε οιονδήποτε άλλο διακανονισμό με οιονδήποτε άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό.

13. Τα απαιτούμενα παραστατικά είναι πιο απλά για χρέη κάτω των 75.000 ευρώ και εκτενέστερα για υψηλότερα ποσά.

14. Για χρέη άνω των 75.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση από ανεξάρτητο τρίτο φορέα περί της ορθότητας των στοιχείων, καθώς και δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν την αδυναμία πληρωμής και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού του, με επιβάρυνση του οφειλέτη. Eς ανεξάρτητοι τρίτοι φορείς θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι ορκωτοί λογιστές και οι δικηγόροι με άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Αν οι τρίτοι φορείς δεν έχουν νόμιμη δικαιοδοσία να
εξετάσουν και να αποφανθούν περί της δυνατότητας πληρωμής του οφειλέτη, μπορούν να γνωμοδοτούν προς το ΓΓ_Ε, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την τελική απόφαση.

15. Η πιστοποίηση από τρίτους θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετάζει όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος (φόρους, ασφαλιστικές εισφορές) και προς άλλους, καθώς και τα αποτελέσματα επί της αναμενόμενης ρευστότητας από την ενδεχόμενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους διακανονισμούς με το δημόσιο.

Μικροί οφειλέτες

16. Απλούστερες διαδικασίες για οφειλές κάτω των 10.000 ευρώ.  Η ΓΓ_Ε θα προσδιορίσει τι είδους έγγραφα θα συμπληρώνονται για μικρούς οφειλέτες. Η αίτηση μπορεί να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Φυσικά πρόσωπα

17. Για φυσικά πρόσωπα χωρίς επιτήδευμα, θα ισχύσουν οι ακόλουθες αρχές:

* Για χρέος ως 5.000 ευρώ, η βιωσιμότητα του διακανονισμού δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση, θα πρέπει εντούτοις οι οφειλέτες να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η ελάχιστη μηνιαία δόση για τους οφειλέτες αυτούς μπορεί να καθορίζεται βάσει του εισοδήματός τους.

* Για φυσικά πρόσωπα χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα που έχουν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίζει στοιχεία και δικαιολογητικά _ και βεβαιώσεις τρίτων αν η οφειλή υπερβαίνει το ποσόν των 75.000 ευρώ _ προκειμένου να αποδείξει την αδυναμία του να εξοφλήσει την οφειλή άμεσα και στο ακέραιο και να εξακριβώνεται κατά πόσον έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει την οφειλή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ως 30 Ιουνίου 2017. Μόνον στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν μπορεί να πληρώσει σε ισόποσες δόσεις, η ελάχιστη καταβολή θα καθορίζεται βάσει του εισοδήματός του.

Τόκοι, κίνητρα και εγγυήσεις

18. Ισχύει επιτόκιο ΕΚΤ +8% με ανατοκισμό επί οιασδήποτε οφειλής μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012 (με εξαίρεση τις προσαυξήσεις που είχαν συσσωρευθεί ως 31 Δεκεμβρίου 2012). Το ίδιο επιτόκιο θα εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2013 στο κεφάλαιο του χρέους.

19. Το βασικό κίνητρο υπαγωγής στη ρύθμιση είναι η ίδια η ρύθμιση, καθώς δίνει τη δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής των οφειλών σε μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου αναστέλλονται οι ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης, και το βασικό κίνητρο για τη γρήγορη εξόφληση μέρους του χρέους, είτε άμεσα με
την υπαγωγή είτε οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια του διακανονισμού, είναι το γεγονός ότι η οφειλή επιβαρύνεται με σημαντικό τόκο, κα επομένως η ταχύτερη εξόφληση δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να μειώσει τα έξοδα τόκων. Μπορεί, όμως, να παραχωρείται και κάποια μείωση στο σύνολο των προσαυξήσεων. Η μείωση αυτή είναι 25% της
προσαύξησης αν εξοφληθεί η οφειλή ως 30 Ιουνίου 2017, 30% αν εξοφληθεί ως 30 Ιουνίου 2016, 35% αν εξοφληθεί ως 30 Ιουνίου 2015, 40% αν εξοφληθεί ως 30 Ιουνίου 2014, και 50% αν εξοφληθεί ως την 1η Ιουλίου του 2013. Οι δόσεις υπολογίζονται ως απλά χρεολύσια (ισόποσες δόσεις που περιλαμβάνουν και τόκους). Αν ο φορολογούμενος απολέσει τη ρύθμιση, το ποσόν της μείωσης των προσαυξήσεων προστίθεται ξανά στο χρέος του. Η συνολική μείωση των προσαυξήσεων δεν θα υπερβαίνει το 50% της οφειλής.

20. Ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει λεπτομερή στοιχεία για την περιουσία του. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα δεσμεύονται ή θα λαμβάνονται άλλα διασφαλιστικά μέτρα. Για φυσικά πρόσωπα, θα περιλαμβάνονται και μη-επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία. Για χρέη άνω των 300.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η παροχή εγγυήσεων ή άλλης διασφάλισης. Η αξία των εγγυήσεων θα καθορίζεται από τον τρίτο φορέα που αναφέρεται ανωτέρω.

Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης

21. Δεν αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης πριν την  καταβολή της πρώτης δόσης και δεν αίρονται τα βάρη ούτε διακόπτονται άλλες διαδικασίες.

22. Θα λαμβάνονται αμέσως μέτρα αναγκαστικής είσπραξης αν ο φορολογούμενος δεν πληρώσει μία δόση (βλέπε και παρακάτω), αν δεν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις, αν δημιουργήσει νέες εκπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, ή αν αποδειχθεί ότι ο οφειλέτης δεν είχε δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση.

23. Η απώλεια μίας δόσης είναι δυνατόν να επιτραπεί μόνον αν αυτή εξοφληθεί πριν από την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης κα με προσαύξηση 15%. Αν, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, δεν καταβάλει και δεύτερη δόση, ο οφειλέτης απεντάσσεται από τη ρύθμιση χωρίς δυνατότητα επαναφοράς.

24. Απώλεια της ρύθμισης αν δημιουργηθεί νέα φορολογική ή ασφαλιστική οφειλή.

25. Δεν δίνεται πιστοποιητικό ενημερότητας σε οφειλέτες. Στους οφειλέτες μπορεί να χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό χρέους
26. Πρέπει να θεσπιστεί σύστηημα άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού για όλες τις πληρωμές
27. Δημοσιοποίηση των ονομάτων όλων των οφειλετών που δεν θα υπαχθούν στη ρύθμιση και έχουν χρέη ληξιπρόθεσμα άνω των 6 μηνών.

28. Αναστολή της παραγραφής.Συμψηφισμός χρέους και ενοποίησης χρέους

29. Οι οφειλέτες φόρων που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και δικαιούνται επιστροφή φόρου θα συμψηφίζουν μέρος της οφειλής τους με τις ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων του κράτους.

30. Η μετάβαση από προϊσχύουσες ρυθμίσεις στη ρύθμιση Νέας Αρχής μπορεί να επιτρέπεται μόνον εφόσον η αλλαγή αυτή δεν παρέχει στον οφειλέτη περισσότερες δόσεις. Εν τούτοις, η αλλαγή μπορεί να επιτρέπεται ανεξαρτήτως της μεταβολής στη διάρκεια του διακανονισμού μόνον στις περιπτώσεις όπου το χρέος είναι μεγαλύτερο αυτού που είχε υπαχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση (π.χ., χρέος που συσσωρεύθηκε μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση και πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2012), ώστε να υπάρχει ενιαία ρύθμιση για όλα τα χρέη του οφειλέτη. Οιαδήποτε ενοποίηση οφειλών ισχύει μόνον για οφειλές που
δημιουργήθηκαν πριν το τέλος του 2012.

Δικαιοδοσία

31. Τη δικαιοδοσία για τη χορήγηση της εν γένει ρύθμισης έχει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και ο διοικητής του εκάστοτε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης ή τυχόν εισπρακτικού φορέα ο οποίος μεταβιβάζει αυτή την αρμοδιότητα.

Πάγια ρύθμιση-Δικαίωμα υπαγωγής

1. Με εξαίρεση τα χρέη κάτω των 5.000 ευρώ, να αποδεικνύεται:

α. η αδυναμία εξόφλησης,

β. η βιωσιμότητα του διακανονισμού

2. Λεπτομερής περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό του ο οφειλέτης
3. Πρέπει να έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων τα τελευταία 5 χρόνια (όχι απαραιτήτως εμπρόθεσμα).

4. Οσοι έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, ερευνώνται για ποινικά φορολογικά αδικήματα ή έχουν παραπεμφθεί στον εισαγγελέα δεν επιτρέπεται να υπαχθούν

5. Δεν θα επιτρέπεται η υπαγωγή αν τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ατελή ή λανθασμένα.

Μέγιστος αριθμός δόσεων

6. Οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 12. Για μη περιοδικούς φόρους ως 24 δόσεις.

Παραστατικά

7. Οι οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση πρέπει να δηλώνουν όλα τους τα εισοδήματα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή ή τον έλεγχό τους, και όλες τους τις οφειλές.

Πρέπει επίσης να δηλώνουν αν έχουν υπαχθεί σε οιονδήποτε άλλο διακανονισμό με οιονδήποτε άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό.

8. Απλή διαδικασία για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ. Η ΓΓ_Ε θα προσδιορίσει τι είδους έγγραφα θα συμπληρώνονται (δηλ. ένα έντυπο ή μία ηλεκτρονική αίτηση) για μικρούς οφειλέτες.

9. Τα απαιτούμενα παραστατικά είναι πιο απλά για χρέη κάτω των 75.000 ευρώ και εκτενέστερα για υψηλότερα ποσά.

10. Για χρέη άνω των 75.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση από ανεξάρτητο τρίτο φορέα περί της ορθότητας των στοιχείων, καθώς και δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν την αδυναμία πληρωμής και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού του, με επιβάρυνση του οφειλέτη. Ως ανεξάρτητοι τρίτοι φορείς θα αναγνωρίζονται οι ορκωτοί λογιστές και οι δικηγόροι με άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Αν οι τρίτοι φορείς δεν έχουν νόμιμη δικαιοδοσία να
εξετάσουν και να αποφανθούν περί της δυνατότητας πληρωμής του οφειλέτη, μπορούν να γνωμοδοτούν προς το ΓΓ_Ε, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την τελική απόφαση.

11. Η πιστοποίηση από τρίτους θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετάζει όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος (φόρους, ασφαλιστικές εισφορές) και προς άλλους, καθώς και τα αποτελέσματα επί της αναμενόμενης ρευστότητας από την ενδεχόμενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους διακανονισμούς με το δημόσιο

Τόκοι και εγγυήσεις

12. Αρχικά, το επιτόκιο θα είναι το οριζόμενο στην Οδηγία περί Υπερημερίας (ΕΚΤ+8%)

13. Θα χρεώνεται τόκος στους εκπρόθεσμους φόρους όταν θα τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση. Δεν θα υπάρχουν προσαυξήσεις για οφειλές που συγκεντρώνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

14. Για χρέη άνω των 150.000 ευρώ απαιτούνται εγγυήσεις.

Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης

15. Δεν αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης πριν την καταβολή της πρώτης δόσης και δεν αίρονται τα βάρη ούτε

διακόπτονται άλλες διαδικασίες.
16. Θα λαμβάνονται αμέσως μέτρα αναγκαστικής είσπραξης αν ο φορολογούμενος δεν πληρώσει μία δόση (βλέπε και παρακάτω), αν δεν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις, αν δημιουργήσει νέες εκπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, ή αν αποδειχθεί ότι ο οφειλέτης δεν είχε δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση.
17. Δεν δίνεται άφεση χρέους.

18. Η απώλεια μίας δόσης είναι δυνατόν να επιτραπεί μόνον αν αυτή εξοφληθεί πριν από την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης και με προσαύξηση 15%. Αν, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, δεν καταβάλει και δεύτερη δόση, ο οφειλέτης απεντάσσεται από τη ρύθμιση χωρίς δυνατότητα επαναφοράς.

19. Απώλεια της ρύθμισης αν δημιουργηθεί νέα οφειλή.. Δεν δίνεται πιστοποιητικό ενημερότητας σε οφειλέτες. Στους

οφειλέτες μπορεί να χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό χρέους.

21. Πρέπει να θεσπιστεί σύστημα άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού για όλες τις πληρωμές.

22. _Δημοσιοποίηση των ονομάτων όλων των οφειλετών που δεν θα υπαχθούν στη ρύθμιση και έχουν χρέη ληξιπρόθεσμα άνω των  6  μηνών.

23. Αναστολή της παραγραφής.

Συμψηφισμός χρέους και ενοποίηση χρέους

24. Οι οφειλέτες φόρων που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και δικαιούνται επιστροφή φόρου θα συμψηφίζουν μέρος της οφειλής τους με τις ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων του κράτους.

Δικαιοδοσία

25. Τη δικαιοδοσία για τη χορήγηση της εν γένει ρύθμισης έχει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και ο διοικητής του εκάστοτε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης ή τυχόν εισπρακτικού φορέα ο οποίος μεταβιβάζει αυτή την αρμοδιότητα.

-----------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις