Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Τα 15 προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων


1. Επιταγή εισόδου στην εργασία για 45.000 άνεργους νέους έως 29 ετών
Στόχος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Το πρόγραμμα παρέχει μεταξύ άλλων επίδομα κατάρτισης 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, αμοιβή 460 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους AEI-TEI) και αμοιβή 400 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
Η δράση έχει προκηρυχθεί και είναι ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων από 15/4/2013 έως 20/5/2013. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2376
2. Προώθηση καινοτόμου επιχειρηματικότητας για 7.000 νέους
Στόχος του προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 7.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, καθώς επίσης και η συμβουλευτική υποστήριξή τους μέσω mentoring, αφενός στο στάδιο σύστασης της νέας επιχείρησης και αφετέρου κατά τη λειτουργία της.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χρηματοδοτική ενίσχυση για τη δημιουργία επιχειρήσεων (Start Up), ιδιαίτερα εκείνων που ενσωματώνουν στοιχεία καινοτομίας. Για την έναρξη της επιχείρησης το ποσό της επιχορήγησης δύναται να ανέλθει έως 10.000 ευρώ. Επίσης συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων επιχειρηματιών, η οποία ανέρχεται κατά μέγιστο σε 3.000 ευρώ. Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί.

3. Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο για 3.000 ανέργους
Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση 3.000 ανέργων, ηλικίας έως 35 ετών, στην απασχόληση, μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων τους στον αγροτοδιατροφικό τομέα και της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Το πρόγραμμα παρέχει κατάρτιση με εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα και συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων επιχειρηματιών, η οποία ανέρχεται κατά μέγιστο σε 3.000 ευρώ.
Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί.

4. Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για 1.200 ανέργους

Στο πλαίσιο του εθνικού στόχου για τη μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή και υφίστανται υλικές στερήσεις ή και διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενα μέλη, προβλέπεται η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης σε πανελλαδικό επίπεδο. Το δίκτυο έχει ως αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε αστέγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.
Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω της δημιουργίας 200 τουλάχιστον Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, για τη λειτουργία και τη στελέχωση των οποίων προβλέπεται διετής χρηματοδότηση. Οι συγκεκριμένες δομές θα στελεχώνονται από 1.200 ανέργους νέους, ηλικίας έως 30 ετών. Το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση 200 τουλάχιστον κοινωνικών δομών σε όλη την Ελλάδα, για διάστημα 24 μηνών, για την παροχή υπηρεσιών σε περισσότερα από 70.000 άτομα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.
Πληροφορίες: www..epanad.gov.gr
5. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για 3.200 νέους

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάμηνη ή επτάμηνη (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση σε έργα, ή δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στον πολιτιστικό τομέα. Ωφελούμενοι θα είναι 3.200 άνεργοι έως 30 ετών εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα παρέχει εξάμηνη ή επτάμηνη (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση, με μηνιαία επιχορήγηση 625 ευρώ.
Πληροφορίες: www.ep.culture.gr, www.epanad.gov.gr, http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2337

6. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη 2.500 άνεργων πτυχιούχων ΑΕΙ
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, μέσω της πρόσληψης άνεργων έως 35 ετών, οι οποίοι είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ελληνικών ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 27μηνη απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Στους άνεργους ωφελούμενους ηλικίας έως 24 ετών παρέχεται πλήρης απασχόληση για 27 μήνες, με ημερήσια επιχορήγηση 20 ευρώ και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα ως ημέρες ασφάλισης. Για τους άνεργους ωφελούμενους ηλικίας άνω των 24 ετών, πλήρη απασχόληση για 27 μήνες, με ημερήσια επιχορήγηση 25 ευρώ και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα ως ημέρες ασφάλισης.

Πληροφορίες: www.esfhellas.gr, www.epanad.gov.gr http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2164

7. Πιλοτική δράση για την υποστήριξη 500 νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ)
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει πληροφόρηση, αρχική συμβουλευτική, coaching, mentoring στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα αφορά 500 ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι θα απασχολούνται ως εργαζόμενοι σε ΚοινΣΕπ.
Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί.

8. Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για 20.500 φοιτητές
Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των φοιτητών των πανεπιστημίων στην προσπάθειά τους για έξοδο στην αγορά εργασίας. Ωφελούμενοι θα είναι 20.500 φοιτητές όλων των πανεπιστημίων (εκτός του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου - ΕΑΠ) και θα τους παρασχεθεί αμοιβή μέχρι 340 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, με ανώτατο όριο 1.200 ευρώ. Επίσης, αμοιβή μέχρι 600 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, με ανώτατο όριο 1.800 ευρώ.
Πληροφορίες: Γραφεία Πρακτικής Άσκησης όλων των Πανεπιστημίων

9. Πρακτική άσκηση για 10.000 φοιτητές ΤΕΙ
Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη 10.000 φοιτητών των ΤΕΙ στην προσπάθειά τους για έξοδο στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα παρέχει αμοιβή μέχρι 340 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, υποχρεωτικής διάρκειας 6 μηνών, σε ιδιωτικό φορέα. Αμοιβή μέχρι 500 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, υποχρεωτικής διάρκειας 6 μηνών, σε δημόσιο φορέα. Επίσης παρέχει αμοιβή μέχρι 600 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, με ανώτατο όριο 3.600 ευρώ. Προβλέπεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Πληροφορίες: Γραφεία Πρακτικής Άσκησης όλων των ΤΕΙ της χώρας

10. Πρακτική άσκηση Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ για 9.200 αποφοίτους

Η δράση αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων προαιρετικής πρακτικής άσκησης 9.200 αποφοίτων των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ. Η δράση παρέχει αμοιβή μέχρι 800 ευρώ για εξαμηνιαία πρακτική άσκηση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα.
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και σε όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ της χώρας.

11. Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 97.700 (πανεπιστήμια)

Στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και μέσα από την παροχή ολοκληρωμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές και αποφοίτους, συνολικά 97.700, για τον σχεδιασμό των περαιτέρω σπουδών τους και της προσωπικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Πληροφορίες: Γραφεία Διασύνδεσης όλων των πανεπιστημίων της χώρας

12. Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) για 66.000
Στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και μέσα από την παροχή ολοκληρωμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης σε 66.000 φοιτητές και αποφοίτους για τον σχεδιασμό των περαιτέρω σπουδών τους και της προσωπικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Πληροφορίες: Γραφεία Διασύνδεσης όλων των ΤΕΙ της χώρας

13. Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για 45.500 φοιτητές (πανεπιστήμια)
Η δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων, οι οποίες υλοποιούνται από τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Παρέχονται μαθήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς και συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) σε 45.500 φοιτητές.
Πληροφορίες: Μονάδες Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας των Πανεπιστημίων
14. Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας για 17.900 φοιτητές (ΤΕΙ)
Η συγκεκριμένη δράση η οποία αφορά 17.900 φοιτητές ΤΕΙ από όλη τη χώρα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων, οι οποίες υλοποιούνται από τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
Πληροφορίες: Μονάδες Καινοτομίας κι Επιχειρηματικότητας των ΤΕΙ

15. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας 1.600 νέων (β΄ κύκλος)
Το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως σε τομείς της οικονομίας που δύνανται να στρέψουν την ελληνική επιχειρηματικότητα προς την ουσιαστική εξωστρεφή ανάπτυξη. Επιχορήγηση ανέργων για την ίδρυση νέας επιχείρησης Ωφελούμενοι θα είναι 1.600 άνεργοι νέοι από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ. Παρέχεται κλιμακούμενη επιχορήγηση προϋπολογισμού από 20.000 έως 150.000 ευρώ, ποσοστά χρηματοδότησης της τάξεως του 40 - 60%, ανάλογα με την περιφέρεια.
Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις