Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

4 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ(ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ)


Με 4 τρόπους παρέχεται σήμερα η ταχύτερη συνταξιοδότηση. Πρόκειται για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από την 1η/1/2011 (οι οποίοι εχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης εως 7 πλασματικών ετών), καθιερώνεται ο τρόπος της αναγνώρισης χρόνου πραγματικής απασχόλησης σε εργασίες ή επαγγέλματα που εξαιρούνται από το νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων(ΒΑΕ), προβλέπεται η εξαγορά του χρόνου ασφάλισης της γονικής άδειας για την ανατροφή των παιδιών που έχουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ καθώς και ο συνυπολογισμός για τη σύνταξη ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας. Ειδικότερα:

1. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ: Τα νέα πλασµατικά χρόνια µπορούν να αξιοποιήσουν όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από την 1η/1/2011. Ετσι από την 1η/1/2012 µπορούν να αναγνωρίσουν:

- 5 έτη, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2012.

- 6 έτη, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2013.

- 7 έτη, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2014 και εφεξής.

Μετά και την προσθήκη της εξαγοράς πλασµατικών για τους γονείς και στον ιδιωτικό τοµέα, τα πλασµατικά χρόνια είναι τα εξής:

1. O χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. Ο στρατός υπολογίζεται µε βάση τον τελευταίο µισθό (20%), ενώ για όσους θεµελιώνουν από το 2011 έως και το 2014 παρέχεται έκπτωση 30%. Πέραν αυτής τηςχρονολογίας, το κόστος περιορίζεται στο 50%.

2. O χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

3. O χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και µέχρι 300 ηµέρες.

4. O χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και µέχρι 300 ηµέρες.

5. O χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και µέχρι 2 έτη.

6. O χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ή διπλώµατος επαγγελµατικής κατάρτισης µετα δευτεροβάθµιου ινστιτούτου επαγγελµατικής κατάρτισης ή διπλώµατος σχολής ξεναγών, καθώς και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου µετά την συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας σε µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές ή σε µονάδες της δευτεροβάθµιας τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του ν. 576/1977 και µετά ή στο ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο, ο οποίος είναι ίσος µε τον κατά το χρόνο απο φοίτησης επίσηµο χρόνο σπουδών της οικείας σχολής.

7. O χρόνος χωρίς ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, µετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το δηµόσιο και ο οποίος δεν µπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ηµερολογιακό µήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης µεταξύ περιόδων ασφάλισης.

8. O προβλεπόµενος από την EΓΣΣE (Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας) χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης καιλοχείας (119 ηµέρες).

9. O χρόνος απεργίας.

10. O πλασµατικός χρόνος για τα παιδιά: ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για κάθε επόµενο και µέχρι τα τρία (συνολικά τρία χρόνια για δύο παιδιά και πέντε για τρία). Η αναγνώριση πλασµατικού χρόνου γίνεται µε τις ίδιες προϋποθέσεις και από τον άνδρα και από τη γυναίκα µε καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (20% επί του 25πλάσιου ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κύρια σύνταξη και 6% για επικουρική). Δηλαδή περίπου 1.500 έως 1.800 ευρώ για κάθε χρόνο εξαγοράς.

Σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη, στους ασφαλισµένους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ) αναγνωρίζεται πλασµατικός χρόνος για κάθε παιδί ο οποίος ανέρχεται σε ένα έτος ή 300 ηµέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σεδύο έτη ή 600 ηµέρες ασφάλισης για κάθε επόµενο και µέχρι το τρίτο. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη θεµελίωση τουσυνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισµένοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ηµέρες ή 12 έτη ασφάλισης.

Αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή στο δηµόσιο, το δικαίωµα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται σε έναν µόνο φορέα κύριας και σε έναν επικουρικής ασφάλισης, κατ’ επιλογήν. Ο εν λόγω αναγνωριζόµενος χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση των µητέρων ανηλίκων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών και χήρων πατέρων ανηλίκων ή ανάπηρων παιδιών, των κατά περίπτωση απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα του προβλεπόµενου από καταστατικές διατάξεις χρόνου για συνταξιοδότηση σε περίπτωση απόλυσης, καθώς και για τη θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδότησης ή προσαύξηση της σύνταξης µε τις ειδικές διατάξεις των Ν. 3717/2008,3371/2005 και 3762/2008. Η αναγνώριση του ανωτέρω πλασµατικού χρόνου γίνεται µε αίτηση των ενδιαφεροµένων και την καταβολή για κάθε µήνα ποσού εξαγοράς υπολογιζόµενου µε ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% της επικουρικής επί του 25πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση καταβάλλονται είτε εφάπαξ εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε µηνιαίες δόσεις, ο αριθµός των οποίων είναι ίσος µε τους αναγνωριζόµενους µήνες. Σε περίπτωση θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, πριν από τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε µήνα από τη σύνταξη και µέχρι την εξόφληση ποσό ίσο µε το 1/4 της σύνταξης. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα.

11. O χρόνος µαθητείας µέχρι 2 έτη.

12. O χρόνος αποδεδειγµένης άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας των ασφαλισµένωντου OAEE (Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών) πριν από την εγγραφή στα µητρώα του TEBE, του TAE ή του TΣA, για τον οποίο δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. O χρόνος αυτός δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη και λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης λόγω γήρατος.

Δεν δικαιούνται να αναγνωρίσουν τον χρόνο αυτό όσοι ασφαλίστηκαν για το ίδιο διάστηµα σε άλλο ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης ή στο δηµόσιο.

2. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΙΚΑ: Oι προϋποθέσεις για την εξαγορά του χρόνου ασφάλισης, της γονικής άδειας για την ανατροφή των παιδιών που έχουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, καταγράφονται σε εγκύκλιο του Ιδρύματος. Ο χρόνος της γονικής άδειας φτάνει τους 3.5 μήνες και δίνεται έως ότου το παιδί φτάσει τα 3.5 έτη. Ο χρόνος αυτός εξαγοράζεται με βάση το ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Σύμφωνα με τη σχετικη εγκύκλιο του ΙΚΑ:

- Για χρονικές περιόδους μέχρι 30 Ιουνίου 2011 η αναγνώριση θα γίνει με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, που ήταν 33.04 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου 2011 και μετά η αναγνώριση γίνεται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους (δηλαδή 33.57 ευρώ).

-Για αιτήσεις αναγνώρισης που έχουν υποβληθεί μετά την 1η Αυγούστου 2011 στο ποσοστό βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η εξαγορά θα πρέπει να συμπεριληφθεί η αύξηση κατά 1% του ποσοστού υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. Αντίθετα για αιτήσεις αναγνώρισης που έχουν υποβληθεί προγενέστερα δεν θα υπολογιστεί η συγκεκριμένη αύξηση

- Η αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας ανατροφής παιδιών μπορεί να γίνει με το προϊσχύον καθεστώς προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα με διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Με το νόμο 3996/2011 υπήρξαν τροποποιήσεις όσον αφορά στις συνέπειες εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών για την αναγνώριση του χρόνου γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Συγκεκριμένα αν υπάρξει καθυστέρηση καταβολής μίας ή και παραπάνω δόσης δεν προβλέπεται πλέον απώλεια του δικαιώματος προς αναγνώριση του χρόνου που αντιστοιχεί στις δόσεις που δεν έχουν εξοφληθεί. Βέβαια σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης εξακολουθεί να ισχύει η επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη.

3. ΒΑΡΕΑ -ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: Ο τρόπος της αναγνώρισης χρόνου πραγματικής απασχόλησης σε εργασίες ή επαγγέλματα που εξαιρούνται από το νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων(ΒΑΕ) καθορίζεται με εγκύκλιο του υπουργειου Εργασιας. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 31 του ν. 4075/2012 παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης στο καθεστώς ασφάλισης των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων των εργαζομένων σε χώρους, ειδικότητες και εργασίες που εξαιρέθηκαν από 1-1-2012 από το νέο Πίνακα Βαρέων, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Οι υπαχθέντες σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης μέχρι 31-12-1992, που έχουν συμπληρώσει μέχρι 31.12.2011 3.600 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ και οι υπαχθέντες σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης από 1-1-1993, που έχουν συμπληρώσει μέχρι 31.12.2011 3.375 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ, οι οποίοι έχουν πραγματική απασχόληση σε χώρο, ειδικότητα ή εργασία που έχει εξαιρεθεί από τον νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, εξακολουθούν να ασφαλίζονται στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων νια όσο χρόνο παρέχουν εργασία στις ως άνω ειδικότητες.

Β. Στους ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι 31-12-2011 δεν έχουν συμπληρώσει 3.600 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ (νέοι ασφαλισμένοι) παύει μεν η ασφάλιση τους σύμφωνα με τον ΚΒΑΕ (επομένως και η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών βαρέων επαγγελμάτων για κύρια και επικουρική σύνταξη), δίνεται όμως η δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά του χρόνου πραγματικής τους απασχόλησης σε εργασίες ή επαγγέλματα, τα οποία εξαιρέθηκαν με τις διατάξεις του νέου πίνακα.

Η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς των εν λόγω χρόνων πραγματικής απασχόλησης παρέχεται μόνο στους ασφαλισμένους που θα απασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα 1.1.2012 έως 31.12.2015 σε εργασίες ή επαγγέλματα που εξαιρέθηκαν με τις διατάξεις του νέου Πίνακα και οι οποίοι χρειάζονται έως και 1.200 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31.12.2015 για την συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων στα ΒΑΕ, δηλαδή για τη συμπλήρωση 3.600 ημερών ασφάλισης στα ΒΑΕ εκ των οποίων 1000 την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (προκειμένου για υπαχθέντες στην ασφάλιση έως 31.12.92) ή για τη συμπλήρωση 3.375 ημερών ασφάλισης στα ΒΑΕ για ασφαλισμένους από 1.1.93 και εφεξής.

Η εξαγορά του χρόνου αυτού, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1.200 ημέρες ασφάλισης, γίνεται στο μεν ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για κάθε μήνα αναγνώρισης με ποσοστό εισφοράς 3,60%, στους δε φορείς επικουρικής ασφάλισης με ποσοστό εισφοράς 2%, υπολογιζόμενων επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ίσχυε την 31.12.2011. (25 Χ 33,57 Χ 3.60% =30,2 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και 25 Χ 33,57 Χ 2% = 16,87 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης στους φορείς επικουρικής ασφάλισης). Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών με παρακράτηση του ποσού κάθε δόσης από τη σύνταξη.

4, ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μειωμένη κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης, εφόσον συμπληρώνουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την ειδική προϋπόθεση των 100 ημερομισθίων κατ' έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Το όριο ηλικίας για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης είναι το 60ό έτος της ηλικίας για τους άντρες και τα μεταβατικά όρια ηλικίας από το 55ο έως το 60ό έτος, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης, για τις γυναίκες.

Ως χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως ισχύουν για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2010 λογίζεται, εκτός από το χρόνο πραγματικής ασφάλισης και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας, και μέχρι 200 ημέρες, την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως ισχύουν με την αντικατάστασή τους από το άρθρο 10 παρ. 18 του Ν. 3863/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 40 Ν. 3996/2011, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και διαμορφώνονται από 01.01.2011 και εφεξής, με βάση δηλαδή τις αυξημένες χρονικές και ηλικιακές προϋποθέσεις, ως χρόνος ασφάλισης λογίζεται, μεταξύ άλλων, και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, ανεξαρτήτως του πότε επιδοτήθηκαν στη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου.

Aπό τα παραπάνω συνάγεται ότι ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τόσο για τη λήψη πλήρους, όσο και για τη λήψη μειωμένης σύνταξης.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας συνυπολογίζεται προς συμπλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος σε κάθε περίπτωση, δηλαδή όχι μόνο για τη λήψη πλήρους, αλλά και για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, ενώ στην περίπτωση, κατά την οποία, ο ασφαλισμένος δε συμπληρώνει κατά την πενταετία που προηγείται της αίτησης συνταξιοδότησης 100 ημέρες εργασίας κατ' έτος, προκειμένου να λάβει μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, δύνανται να συνυπολογίζονται, για τη συμπλήρωσή τους, οι ημέρες επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 200. Δεν υφίσταται όμως η δυνατότητα μετάθεσης των χρονικών σημείων έναρξης και λήξης της κρίσιμης πενταετίας σε χρόνο προγενέστερο των πέντε ετών από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι για να ληφθεί υπόψη ο ανωτέρω χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας για τη συμπλήρωση των 100 ημερών ασφάλισης κατ' έτος θα πρέπει η επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας να έχει λάβει χώρα κατά την κρίσιμη ως προς τη θεμελίωση πενταετία και φυσικά στο έτος εκείνο, στο οποίο εντοπίζεται το έλλειμμα της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών, προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τη λήψη μειωμένης σύνταξης. Ο ανωτέρω χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας μπορεί να ληφθεί υπόψη, στην περίπτωση των ασφαλισμένων γναικών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και για την πλήρωση των προϋποθέσεων μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος μέχρι 31.12.2010 και με βάση τα ισχύοντα μέχρι 31.12.2010 όρια ηλικίας.

Ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας που μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης την κρίσιμη πενταετία μπορεί να ανέλθει μέχρι 200 ή 300 ημέρες, ανάλογα με τη διάταξη πο εφαρμόζεται και αφορά το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας που συνυπολογίζεται. Αντίθετα, δεν είναι δυνατός ο συνυπολογισμός άλλων χρόνων, που μπορεί να αναφέρονται στο διάστημα της κρίσιμης πενταετίας, όπως η αναγνώριση των κενών διαστημάτων ασφάλισης, για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις