Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Νέος πλήρης οδηγός για την εξαγορά ετών για ταχύτερη συνταξιοδότηση

Νέος πλήρης οδηγός για την εξαγορά ετών για ταχύτερη συνταξιοδότηση


-- ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΙΚΑ-ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(ΟΑΕΕ):

-ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ-ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ

του ΗΛΙΑ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Πλασματικό χρόνο (εως 7 έτη)- με ή χωρις εξαγορά- καθιερωνει το νεο
ασφαλιστικο τοπίο για οσους συνταξιοδοτηθουν απο την 1-1-2011. Τα πλασματικά
έτη θεωρούνται 'αντίδοτο'' στις μεγάλες ανατροπές που φέρνει το νεο
ασφαλιστικό(συνταξη στα 65, 40 έτη δουλειάς, μείωση συντάξεων κα.) Διευκρινίζεται οτι προωθείτε νομοθετική ρυθμιση συμφωνα με την οποία για τις μητέρες ασφαλισμένες θα παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Δηλαδή θα δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς του συγκεκριμένου διαστήματος, ώστε να συνυπολογίζεται και στα συντάξιμα έτη και στο ύψος της σύνταξης. Ως γνωστόν με το νόμο 3863/2010, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και δεν χρειάζεται εξαγορά.

1. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: Για πρώτη φορά στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου θεσπίζεται η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου για κάθε παιδί. O χρόνος αυτός ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί, σε δύο (2) επί πλέον έτη για το δεύτερο παιδί και σε δύο (2) έτη για το τρίτο παιδί. Από το τέταρτο παιδί και πάνω δεν αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος. Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου δεν αφορά υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν την 21-07-2010.

Προσοχή: Οι ρυθμίσεις για τα πλασματικά δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα την 31-12-2010 αφού για τα πρόσωπα που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νέου νόμου και εξακολουθούν γι΄ αυτά να ισχύει ό,τι ίσχυε πριν το νέο ασφαλιστικό νόμο. Επομένως αφού για τα εν λόγω πρόσωπα, δεν περιλαμβανόταν στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους (θεμελίωση δικαιώματος κλπ), αναγνώριση και προσμέτρηση πλασματικού χρόνου παιδιών, η διάταξη για την αναγνώριση/προσμέτρηση πλασματικού χρόνου παιδιών δεν αφορά τα πρόσωπα (γονείς) που έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010. Άλλωστε για τα πρόσωπα αυτά δεν διαψεύδεται καμία συνταξιοδοτική προσδοκία. Ο χρόνος παιδιών δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου αφού δεν συνιστά πραγματική δημόσια
υπηρεσία.
Διευκρινίσεις:

-Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου αφορά παιδιά που βρίσκονται εν ζωή.
-Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος και για την προσαύξηση της σύνταξης με την προϋπόθεση να έχει
συμπληρώσει ο/η υπάλληλος 15ετή πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως δημόσια
υπηρεσία νοείται η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ
(στην Ελλάδα ή σε Χώρα μέλος της Ε.Ε.), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (π.χ. μονίμου υπαλλήλου, υπαλλήλου με θητεία,
υπαλλήλου με ΣΕΙΔΑΧ, υπαλλήλου με ΣΕΙΔΟΧ, ημερομισθίου κλπ).
- Το δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου αυτού μπορεί να ασκηθεί και από τους
δύο γονείς, αφού από καμιά διάταξη του νόμου δεν περιορίζεται η άσκηση του
δικαιώματος σε έναν από τους δύο γονείς. Το αντίθετο θα συνιστούσε παραβίαση
της συνταγματικής αρχής της ισότητας αφού θα επεφύλασσε διαφορετική
μεταχείριση έναντι του νόμου σε πρόσωπα που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες.
Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια «διάκριση» των συζύγων στο παρελθόν για το
οικογενειακό επίδομα που αποτελεί «παρακολούθημα» της σύνταξης και όχι
«κύρια» παροχή κρίθηκε ως αντισυνταγματική θέτοντας σε δικαστικές
περιπέτειες επί μακρόν όλη τη Δημόσια Διοίκηση και τους ενδιαφερόμενους.
- Σε περίπτωση όμως που ο/η υπάλληλος (γονέας) έχει χρόνο ασφάλισης και σε
άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ο πλασματικός χρόνος για παιδί ή για παιδιά
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σε έναν μόνο φορέα κατ΄ επιλογή. Άρα, όταν ο/η
υπάλληλος (γονέας) είναι ήδη συνταξιούχος του άλλου φορέα θα ζητείται
βεβαίωση για το αν έχει αναγνωρίσει ή όχι πλασματικό χρόνο παιδιού/παιδιών
στον φορέα από τον οποίο έχει συνταξιοδοτηθεί.
-Ο χρόνος παιδιών μπορεί μεν να συνιστά, εφόσον αναγνωρισθεί, συντάξιμο
χρόνο/χρόνο ασφάλισης, επειδή όμως δεν είναι χρόνος ασφάλισης που
αντιστοιχεί σε χρόνο υπηρεσίας (ημέρες εργασίας/ασφάλισης) δεν
συνυπολογίζεται στην απαιτούμενη 5ετία τακτικού - μονίμου υπαλλήλου
(1500ημέρες εργασίας/ασφάλισης) που πρέπει να έχει συμπληρωθεί στις
περιπτώσεις όπου το Δημόσιο ως απονέμων φορέας εφαρμόζει τις διατάξεις περί
διαδοχικής ασφάλισης.
- Ο αναγνωριζόμενος πλασματικός χρόνος για τα παιδιά, όσον αφορά τη
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται,
αντιμετωπίζεται συνταξιοδοτικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται για
τους άνδρες υπαλλήλους ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (με διαφοροποίηση
μόνο ως προς την καταβολή εισφοράς εξαγοράς του χρόνου αυτού).
-Ο/η υπάλληλος μπορεί να αναγνωρίσει και μέρος του συνολικού χρόνου που
δικαιούνται να αναγνωρίσει (σε μήνες).
-Μετά την εκτέλεση της σχετικής αναγνωριστικής πράξης από την αρμόδια
Διεύθυνση Συντάξεων, η πράξη αυτή δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται ως προς
τον αναγνωριζόμενο με αυτή χρόνο. Μπορεί πάντως ο/η υπάλληλος που έχει
αναγνωρίσει μέρος του συνολικού χρόνου που δικαιούται, να ζητήσει με νέα
αίτησή του την αναγνώριση του επί πλέον χρόνου που επιθυμεί.
Διαδικασία αναγνώρισης:
- Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου απαιτεί την καταβολή εκ μέρους του
γονέα εισφοράς εξαγοράς με ασφάλιστρο 6,67% (όση είναι και η εισφορά του
υπαλλήλου για την κύρια σύνταξη) που υπολογίζεται επί των συνταξίμων
αποδοχών του όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της
σχετικής αίτησης. Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη εκείνες επί των
οποίων διενεργείται κράτηση για κύρια σύνταξη. Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς
προκύπτει από τη σχέση:
Εισφορά εξαγοράς = (Συντάξιμες αποδοχές) Χ 6,67% Χ μήνες (που θα
αναγνωρισθούν).
-Για τον αναγνωριζόμενο χρόνο εκδίδεται αναγνωριστική πράξη από την αρμόδια
Διεύθυνση Συντάξεων μετά από αίτηση του γονέα συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (Σχετικό έντυπο αίτησης συνοδεύει ως συνημμένο την παρούσα
εγκύκλιο).
-Η αίτηση από τον γονέα, μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε ακόμα και κατά τη
συνταξιοδότηση αφού από καμία διάταξη του νόμου δεν προβλέπεται η υποβολή
της σχετικής αίτησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ: Για πρώτη φορά στην συνταξιοδοτική νομοθεσία
του Δημοσίου θεσπίζεται η αναγνώριση ως συνταξίμων των ετών σπουδών του/της
υπαλλήλου για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται
μόνο στους υπαλλήλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την
01-01-2011 και αφορά τόσο τους «παλαιούς» όσο και τους «νέους»
ασφαλισμένους. Άρα οι σχετικές διατάξεις δεν αφορούν όσους έχουν θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010, καθώς και όσους έχουν
αποχωρήσει ήδη από την υπηρεσία πριν την ως άνω ημεροχρονολογία (και στις
δύο περιπτώσεις).
Η προσθήκη των σχετικών με την αναγνώριση των ετών σπουδών διατάξεων στο
άρθρο 11 του Π.Δ. 169/2007 καθώς και ο χαρακτηρισμός του «χρόνου σπουδών» ως
χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας τον καθιστά ισοδύναμο με τις
λοιπέςθεμελιωτικές συντάξιμες υπηρεσίες και ως εκ τούτου λαμβάνεται υπόψη
τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για τον
υπολογισμό - προσαύξηση της σύνταξης.
Διευκρινίσεις:
- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με την αναγνώριση/προσμέτρηση ετών
σπουδών σε καμιά περίπτωση δεν ανατρέχει πριν την 01-01-2011.
-Ο αναγνωριζόμενος χρόνος σπουδών δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την
μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου αφού δεν συνιστά πραγματική δημόσια
υπηρεσία.
- Χρόνος σπουδών που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο/χρόνο ασφάλισης δεν μπορεί
να αναγνωρισθεί συντάξιμος με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δηλ.
υπάλληλος ο/η οποίος/α απέκτησε το πτυχίο κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας/εργασίας του/της, με ασφάλιση, μπορεί να αναγνωρίσει μόνο εκείνο
το χρόνο από τις σπουδές του/της που δεν συμπίπτει με το χρόνο
εργασίας/ασφάλισής του/της.
- Απαραίτητη προϋπόθεση για να προβεί ο/η υπάλληλος σε αναγνώριση ως
συντάξιμων των ετών σπουδών είναι να έχει συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών (όχι
κατ΄ ανάγκη δημόσια). Επομένως στην υπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται,
προκειμένου για τους άνδρες και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (με ή
χωρίς εξαγορά κατά περίπτωση), όχι όμως και ο πλασματικός χρόνος των
παιδιών, για την αναγνώριση του οποίου, απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα στην ενότητα του άρθρου 6 της εγκυκλίου αυτής, είναι η
συμπλήρωση 15ετούς πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

-Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος σπουδών
για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής. Ο εν λόγω χρόνος (διάρκεια σπουδών) είναι αυτός που
προβλέπεται από τον οργανισμό ή από τη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία
της κάθε Σχολής κατά το χρόνο της αποφοίτησης και εκφράζεται μόνο σε ακέραια
χρόνια.

- Υπάλληλος που διαθέτει περισσότερα του ενός πτυχία, μπορεί να αναγνωρίσει
ως χρόνο σπουδών το χρόνο που απαιτείτο για την απόκτηση του πτυχίου που
χρησιμοποίησε για να διορισθεί ή να μεταταγεί ή να ενταχθεί στη θέση που
κατέχει, δηλ. στις περιπτώσεις αυτές ο χρόνος δεν υπολογίζεται αθροιστικά.

-Ως χρόνος σπουδών λογίζεται επίσης και ο χρόνος εκείνος που διανύθηκε μετά
τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας του/της υπαλλήλου σε μέση
επαγγελματική σχολή και οδήγησε στην απόκτηση πτυχίου που χρησίμευσε για την
πρόσληψη/διορισμό του/της υπαλλήλου.

-Προκειμένου για υπαλλήλους με πτυχίο ΤΕΙ ως χρόνος σπουδών λογίζεται και το
εξάμηνο της πρακτικής άσκησης που απαιτείται κατά το χρόνο της αποφοίτησής
του/της για την απόκτηση του πτυχίου.

- Χρόνος σπουδών που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο/χρόνο ασφάλισης δεν μπορεί
να αναγνωρισθεί ως συντάξιμος.

- Ειδικά, προκειμένου για τις νοσηλεύτριες (μαίες, επισκέπτριες αδερφές,
αδερφές νοσοκόμες) θα μπορούν και αυτές που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την
01-01-2011 να μπορούν να αναγνωρίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την
κτήση του πτυχίου τους (ακέραια) έτη σπουδών, εφόσον το πτυχίο αυτό
χρησίμευσε για την πρόσληψη/τον διορισμό τους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα
μπορούν να τύχουν διπλού ευεργετήματος αναγνωρίζοντας ως συντάξιμο τον ίδιο
χρόνο και με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 περίπτ. μθ του Π.Δ. 169/2007
(Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων) ως χρόνο πρακτικής άσκησης
κατά την διάρκεια της φοίτησης στις οικείες Σχολές. Αν πάλι επιλέξουν ν΄
αναγνωρίσουν ως συντάξιμο το χρόνο της πρακτικής τους άσκησης κατά την
διάρκεια της φοίτησης τους στις οικείες Σχολές δεν θα έχουν το δικαίωμα να
προβούν σε αναγνώριση ως συντάξιμου του συμπίπτοντος με τον χρόνο αυτό,
χρόνου σπουδών. Τα παραπάνω είναι αυτονόητο ότι ισχύουν και για εκείνες που
το πτυχίο της νοσηλεύτριας (μαίες, επισκέπτριες αδερφές, αδερφές νοσοκόμες)
χρησίμευσε για την πρόσληψη/τον διορισμό τους στην Δευτεροβάθμια ή στην
ΤριτοβάθμιαΕκπαίδευση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας: Για τα πρόσωπα που θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01-01-2011 από τον χρόνο της εκπαιδευτικής
άδειας που τυχόν έχουν λάβει μπορεί να αναγνωρισθεί ως συντάξιμος χρόνος δύο
ετών ανεξάρτητα από τον συνολικό χρόνο που διήρκεσε η εκπαιδευτική τους
άδεια. Εξυπακούεται, ότι για τα πρόσωπα που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωμα μέχρι 31-12-2010 εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
άρθρου 11 παρ. 6 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους
με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3408/2005, οι οποίες δεν
έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί και σύμφωνα με τις οποίες θεωρείται ως
συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος της εκπαιδευτικής άδειας
μέχρι μια πενταετία.

Από τους χρόνους (έτη σπουδών, εκπαιδευτική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών
ανατροφής παιδιού ηλικίας μέχρι 6 ετών) συναθροιζομένου και του χρόνου ης
στρατιωτικής θητείας (προκειμένου για άνδρες υπαλλήλους) ο/η υπάλληλος
μπορεί να αναγνωρίσει κατ΄ ανώτατο όριο:

- τέσσερα (4) έτη εφόσον θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011.

- πέντε (5) έτη εφόσον θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012.

- έξι (6) έτη εφόσον θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013 και

- επτά (7) έτη εφόσον θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την
01-01-2014.

Ο μέχρι 5 έτη πλασματικός χρόνος παιδιών που μπορεί ν΄ αναγνωρισθεί ως
συντάξιμος είναι προφανές ότι δεν υπάγεται στους ως άνω περιορισμούς.

Β. Χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού

Διευρύνεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου άδειας άνευ
αποδοχών ανατροφής παιδιού ηλικίας μέχρι 6 ετών, αφού πλέον θα μπορεί να
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος, ο χρόνος που προβλέπεται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διοικητικές διατάξεις και όχι μόνο ο χρόνος που μπορούσε
να αναγνωριστεί ως συντάξιμος με βάση συγκεκριμένες συνταξιοδοτικές
διατάξεις. Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού σχετίζεται
αποκλειστικά με την ύπαρξη και μόνο παιδιού/παιδιών. Οι διατάξεις που
αναφέρονται στην αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου άδειας ανατροφής
παιδιού και του χρόνου εκπαιδευτικής άδειας, αφορούν τόσο τους «παλαιούς»
όσο και τους «νέους» ασφαλισμένους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

- Η αναγνώριση των ανωτέρω χρόνων (σπουδών, άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής
παιδιού, εκπαιδευτικής άδειας) μπορεί να λάβει χώρα μετά την υποβολή
σχετικής αίτησης από τον/την υπάλληλο που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ/νση
Συντάξεων, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

- Η αίτηση από τον/την υπάλληλο μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, δηλαδή είτε
ενώ ο/η υπάλληλος είναι στην ενέργεια είτε κατά τη συνταξιοδότηση, ακόμα και
μετά από αυτή, στην τελευταία όμως αυτή περίπτωση εντός της προθεσμίας που
τάσσει η συνταξιοδοτική νομοθεσία -Η αναγνώριση ως συνταξίμων των ανωτέρω
χρόνων απαιτεί την καταβολή εκ μέρους του/της υπαλλήλου εισφοράς εξαγοράς με
ασφάλιστρο 6,67% επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί
κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. Ως συντάξιμες αποδοχές
λαμβάνονται υπόψη εκείνες επί των οποίων διενεργείται κράτηση για κύρια
σύνταξη.

- Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς προκύπτει επίσης από την σχέση: Εισφορά
εξαγοράς = Συντάξιμες αποδοχές x 6,67% x έτη που θα αναγνωρισθούν.2: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(ΟΑΕΕ)

Εως και 4 χρόνια ασφάλισης μπορούν να αναγνωρίσουν από διαφορετικές «πηγές»,
απο το 2011, οι ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΑΕ)ώστε να συμπληρώσουν τα χρόνια
που χρειάζονται με βάση το νέο ασφαλιστικό νόμο και να συνταξιοδοτηθούν. Οι
χρόνοι που μπορούν να «αξιοποιηθούν» είναι:

1. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

2. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης
σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και το χρόνο σπουδών, μετά τη
συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο
οποίος είναι ίσος με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια
σπουδών της οικείας σχολής.

3. Ο χρόνος ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα
κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο.

4. Ο πλασματικός χρόνος των μητέρων (αφορά μόνο ασφαλισμένες του ΤΣΑ) του
άρθρου 141 του Ν. 3655/08 (ΦΕΚ 58 Α) που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών και

5. Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την
εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ (ειδικά για την περίπτωση αυτή θα μπορούν να
αναγνωριστούν μέχρι 5 έτη) εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές
εισφορές.

Για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ οι αναγνωρίσεις θα είναι με εξαγορά με βάση
τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο ασφαλισμένος κατά το μήνα
υποβολής της αίτησης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται με τις
διατάξεις του Ν. 1358/1983 όπως ισχύουν κάθε φορά. Στις περιπτώσεις που
θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2014, το ποσό
για την εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής θητείας στους φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης μειώνεται κατά 30%. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα
από 1/1/2015 και εφεξής το ανωτέρω ποσό μειώνεται κατά 50%. Το καταβαλλόμενο
ποσό και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που
προκύπτει με βάση υπολογισμού το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη (165 ευρώ το μήνα). Η αναγνώριση σπουδών ο χρόνος που θα
αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας
σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά το χρόνο της αποφοίτησης. Ωστόσο, αν κατά
το χρόνο φοίτησης στις αναφερόμενες σχολές υπήρχε ασφάλιση σε οποιονδήποτε
ομοειδή φορέα ασφάλισης, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου
χρονικού διαστήματος. Η ρύθμιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση
των σπουδών και δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν
έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα. Τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου σπουδών είναι: Αίτηση, βεβαίωση
απόκτησης πτυχίου από τη σχολή (να αναφέρεται η διάρκεια φοίτησης),
αντίγραφο πτυχίου, υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου από την οποία να
προκύπτει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει ασφάλιση για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα σε άλλο φορέα ασφάλισης και δεν έχει επίσης αναγνωρισθεί σε άλλο
φορέα.

Για όσους είναι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού, θα πρέπει να προσκομιστεί η
αναγνώριση πτυχίου εξωτερικού από τον αντίστοιχο επίσημο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ πρώην
ΔΙΚΑΤΣΑ ή Υπουργείο Εξωτερικών, κ.ά.). Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας,
μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του
Δημοσίου. Ως χρόνος ανεργίας -πέραν του χρόνου εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ-
θεωρείται κάθε κενό χρονικό διάστημα, μετά την έναρξη του εργασιακού βίου
του ασφαλισμένου και την υπαγωγή του στα μητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού
οργανισμού, για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση. Τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου ανεργίας είναι: Αίτηση, βεβαίωση του
ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του σε ασφαλιστικό
φορέα πριν το χρονικό διάστημα ανεργίας, υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου
από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα. Σε περίπτωση εγγραφής στα μητρώα του
ΟΑΕΔ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση για το χρονικό διάστημα που
βρίσκονταν σε ανεργία.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει
να συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι
για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος, δεν
υπάρχει ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Ο χρόνος
σπουδών καθώς και ο χρόνος ανεργίας αναγνωρίζονται τόσο για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου. Για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα
καταβάλλεται ποσό εξαγοράς, το οποίο προκύπτει από τον υπολογισμό ποσοστού
20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τους φορείς
επικουρικής ασφάλισης, υπολογιζομένων στο 25πλάσιο του ΗΑΕ που ισχύει κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης. Περαιτέρω, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του
ποσού εξαγοράς που προκύπτει από τις παραπάνω αναγνωρίσεις (είτε εφάπαξ με
έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες,
είτε με παρακράτηση του 1/4 του ποσού της σύνταξης) και επιπλέον προβλέπεται
η επιβολή των αναλογούντων προσθέτων τελών, σε περίπτωση καθυστέρησης
καταβολής μηνιαίας δόσης.

3. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΣΕ IKA-ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Με το νομο Λοβέρδου(
3863/2010 )επαναπροσδιορίζονται οι χρόνοι που μπορεί να προσμετρηθούν ή να
αναγνωριστούν με εξαγορά τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή
για προσαύξηση του ποσού αυτής.

Με τις νέες διατάξειςείναι πλέον δυνατή:

α) Η προσμέτρηση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας και ανεργίας. Θα είναι
δυνατό να συνυπολογιστούν 600 ημέρες επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής
ανεργίας, 300 για κάθε αιτία (αντί των 400 ημερών κατά την τελευταία πριν
από τη συνταξιοδότηση δεκαετία, όπως προβλέπεται σήμερα με τον ν. 2084/92),
ανεξάρτητα από τον χρόνο που έλαβε χώρα η ανεργία ή επήλθε η ασθένεια.

β) Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών: σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου και σε μέσες
επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές, που έχουν αναγνωριστεί από το
κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Οι σχολές αυτές θα
σας γνωστοποιηθούν εγκαίρως έπειτα από σχετική αλληλογραφία του υπουργείου
μας με τα συναρμόδια υπουργεία. Ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος
με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται
κατά τον χρόνο της αποφοίτησης. Είναι ευνόητο ότι αν κατά τον χρόνο φοίτησης
στις αναφερόμενες σχολές έχει χωρήσει ασφάλιση σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα
ασφάλισης δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού
διαστήματος. Δεδομένου, εξάλλου, ότι η ρύθμιση αναφέρεται σε αποφοίτηση,
δηλαδή σε περάτωση των σπουδών, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου
σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.

γ) Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Χρόνος ανεργίας- πέραν
του χρόνου εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ- θεωρείται κάθε κενό χρονικό
διάστημα, μετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου και την
υπαγωγή του στα μητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, για το οποίο
δεν υπάρχει ασφάλιση.

δ) Η προσμέτρηση του χρόνου απουσίας των απασχολούμενων μητέρων από την
εργασία τους, λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να
υπερβαίνει τον χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

ε) Η αναγνώριση του χρόνου απεργίας.

στ) Η προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου του άρθρου 141 του ν. 3655/2008,
ανεξάρτητα από τον χρόνο γέννησης των παιδιών (πριν ή μετά την 1.1.2000).
Σημειώνεται ότι ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του χρόνου
ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, (όπως για τη
συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου των μητέρων ανήλικων τέκνων) καθώς και για
τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 15 ετών.

ζ) Η αναγνώριση του χρόνου μαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες
διατάξεις και ως ένα έτος.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι χρόνος μαθητείας θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε
προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage).

Πόσα χρόνια μπορείτε να αναγνωρίσετε

Στον ασφαλιστικό νόμο καθορίζεται η κλιμάκωση του χρόνου τον οποίον μπορεί
να προσμετρήσει ή να αναγνωρίσει κάθε ασφαλισμένος ανάλογα με τον χρόνο
συνταξιοδότησής του ως εξής:

* Ως 4 χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011

* Ως 5 χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012

* Ως 6 χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013

* Ως 7 χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2014 και
εφεξής.

-Πόσο θα πληρώσετε την αναγνώριση

-Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας: Αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1358/1983. Ειδικά όμως για τους
ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 ως
31.12.2014, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το ποσόν εξαγοράς του
αναγνωριζόμενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας καταβάλλεται μειωμένο κατά
30%, ενώ για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και
εφεξής το σχετικό ποσόν καταβάλλεται μειωμένο κατά 50%, ανεξάρτητα από τον
τρόπο καταβολής του (εφάπαξ ή σε δόσεις ή με παρακράτηση του 1/3 της
σύνταξης). Σε καμιά όμως περίπτωση το τελικά καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί
να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει, με βάση υπολογισμού το 25πλάσιο του
ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά.

Σε σχετική του εγκύκλιο του εγκύκλιο το ΙΚΑ παρέχει οδηγίες για την
διαδικασία εξαγορας του αναγνωριζομένου χρόνου στρατιωτικής θητείας ως
συντάξιμου, βασει του νεου ασφαλιστικου νόμου 3863/2010.

Ειδικότερα με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται ότι, για τους ασφαλισμένους που
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μέχρι 31-12-2014, με
βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το ποσό εξαγοράς του αναγνωριζόμενου
χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%, ενώ για όσους
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και εφεξής, το σχετικό ποσό
καταβάλλεται μειωμένο κατά 50%, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του δηλ.
εφάπαξ ή σε δόσεις ή με παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης. Σε καμία όμως
περίπτωση, το τελικά καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού
που προκύπτει, με βάση υπολογισμού, το 25πλάσιο του ημερομισθίου
ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Είναι
ευνόητο ότι στο ποσό της εξαγοράς που θα προκύψει, μπορεί να γίνει στη
συνέχεια και η έκπτωση του 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Παράδειγμα: 1

Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, με αναγνώριση
ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα
πλήρους απασχόλησής του, πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται
σε 1500,006, το ποσό εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας, θα ανέλθει σε 10,006
ανά ημέρα: (15006: 30 X 20% = 10,006), και μετά την μείωση του 30% σε 7,006
ανά ημέρα: (10,006 X 30% = 3,006 και 10,006 - 3,006 = 7.006) και για την
αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας, 2520,006: ( 7,006 X 360
=2520,006).

Παράδειγμα:2

Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, με αναγνώριση
ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα
πλήρους απασχόλησής του πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται
σε 1050,00 6, το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας, θα ανέλθει σε
7,00 ευρώ ανά ημέρα: (1050,006: 30 ημέρες X 20% =7,006) και μετά την μείωση
του 30% σε 4,906 ανά ημέρα: (7,006 X 30% = 2,106 και 7,006 - 2,106 = 4,906)
και για την αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας, 1764,006:
(4,906 X 360 = 1764,006). Όμως, επειδή το ανωτέρω ποσό (1764,006 )
υπολείπεται του ποσού των 1980,006, ποσό που προκύπτει αν ο υπολογισμός
γίνει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη δηλ. (33,04
Η.Α.Ε. X 25: 30 ημέρες X 20% = 5,506 ανά ημέρα και 5,506 X 360=1980,006 το
έτος) θα πρέπει, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, να καταβληθεί το
μεγαλύτερο ποσό δηλ. το ποσό των 1980,006, για 1 (ένα) έτος αναγνώρισης
στρατιωτικής υπηρεσίας ή 5,506 για κάθε ημέρα αναγνώρισης στρατιωτικής
υπηρεσίας.

-Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής
υπηρεσίας στο ΕΤΕΑΜ.

-To ποσοστό των εισφορών για την εν λόγω αναγνώριση είναι 6% (3% εργοδότη
και 3% ασφαλισμένου).

-Προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα της αναγνώρισης από τις αρμόδιες
υπηρεσίες Εσόδων, θα πρέπει οι υπηρεσίες απονομών συντάξεων να αποστέλλουν
υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο θα προσδιορίζουν την ημερομηνία θεμελίωσης. Ο
εν λόγω προσδιορισμός της ημερομηνίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος
είναι κρίσιμος δεδομένου ότι για όσους θεμελιώνουν μέχρι 31-12-2010 δεν
ισχύουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις, ενώ σ΄ αυτούς που θα θεμελιώσουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 έως 31-12-2014 παρέχεται έκπτωση 30%
και σε όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά
παρέχεται έκπτωση 50%.-Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών: Αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1483/84. Αναγνωρίζεται για κάθε παιδί:

1 παιδί: 1 χρόνος

2 παιδιά: 3 χρόνια

3 παιδιά και πάνω: ως 5 χρόνια

Χρήση του πλασματικού χρόνου κάνει η μητέρα, όχι όμως για να θεμελιώσει
δικαιώματα ως μητέρα ανήλικων τέκνων. Αν δεν κάνει χρήση η μητέρα, τότε ο
πλασματικός χρόνος προσμετρείται από τον πατέρα. -Χρόνος εκπαιδευτικής
άδειας: Αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/92,
όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 5 του ν. 2335/1995.

-Χρόνος σπουδών, χρόνος μαθητείας και χρόνος ανεργίας: Αναγνωρίζονται τόσο
για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του
ποσού της σύνταξης, έπειτα από αίτηση του ασφαλισμένου. Για κάθε
αναγνωριζόμενο μήνα καταβάλλεται ποσόν εξαγοράς, το οποίο προκύπτει από τον
υπολογισμό ποσοστού 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για
τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, υπολογιζόμενων στο 25πλάσιο του
ΗΑΕ(Ημερομισθιο Ανειδκευτου Εργατη) που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης. Περαιτέρω καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς που
προκύπτει από τις παραπάνω αναγνωρίσεις (είτε εφάπαξ με έκπτωση 15% είτε σε
μηνιαίες δόσεις ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες ή με παρακράτηση του
ποσού της σύνταξης) και επιπλέον προβλέπεται η επιβολή των αναλογούντων
πρόσθετων τελών, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μηνιαίας δόσης.

-Χρόνος απουσίας λόγω κύησης και λοχείας καθώς και ημερών επιδότησης λόγω
ασθένειας και τακτικής ανεργίας: Ως προς την προσμέτρηση αυτών των
περιπτώσεων επισημαίνεται ότι αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του
δικαιούμενου ποσού σύνταξης. Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος θεμελιώνει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης, αλλά έχει
πραγματοποιήσει 24 χρόνια και 2 μήνες ασφάλισης και έχει επιδοτηθεί λόγω
ανεργίας καθ΄ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου για 20 μήνες, μπορεί
να συνυπολογίσει τους 10 από αυτούς προκειμένου να συμπληρώσει τα 25 έτη
ασφάλισης που απαιτούνται, όμως το ποσόν της σύνταξής του θα υπολογισθεί
βάσει των 24 ετών. * Σημειώνεται ότι εκτός του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας
για όλους τους υπόλοιπους χρόνους της παρ. 18 του άρθρου 10 το κάθε πλήρες
έτος αναγνω ριζόμενου χρόνου αντιστοιχεί σε 300 ημέρες ή 12 μήνες ασφάλισης
(κάθε μήνας = 25 ημέρες ασφάλισης) Οσοι ασφαλισμένοι/νες συμπληρώνουν τον
χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ως τις
31.12.2010, με αναγνώριση των χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν.
2084/1992, όπως ισχύει σήμερα, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί
ως τις 31.12.2013 ακολουθούν τις κατά περίπτωσιν προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης που ισχύουν το τρέχον έτος.

Το κόστος εξαγοράς

Το κόστος εξαγοράς των πλασματικών χρόνων (νόμος Λοβέρδου) εξαρτάται από τον
μισθό που λαμβάνει ο εργαζόμενος, τη δεδομένη χρονική στιγμή που αποφασίζει
να προχωρήσει στην εξαγορά, άρα ανάλογα με το ημερομίσθιό του.

Για το ΙΚΑ, τα Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου, με βάση αποδοχές 2.000 ευρώ
τον μήνα και ποσοστό εισφοράς έως 20%, το συνολικό κόστος για αναγνώριση
πλασματικής ασφάλισης κοστίζει συνολικά 19.905 ευρώ το οποίο κατανέμεται ως
εξής:

-Τέσσερα (4) χρόνια σπουδών: 48 μήνες Χ 214,69 ευρώ = 10.305 ευρώ.

-Δύο (2) χρόνια στρατιωτικής θητείας: 24 μήνες Χ400 ευρώ =9.600 ευρώ. Ενα
(1) έτος ανεργίας = δωρεάν.

Οσον αφορά το Δημόσιο, το κόστος εξαγοράς είναι χαμηλότερο και με βάση τις
τρέχουσες αποδοχές 1.350 ευρώ τον μήνα και ποσοστό εισφοράς 6,67% τα 4 έτη
σπουδών θα κοστίσουν 10.305

ευρώ (48 μήνες Χ 214,69%) και τα 2 έτη στρατιωτικής θητείας (24 μήνες Χ 90
ευρώ = 2.160 ευρώ). Πώς θα υπολογίζεται η εξαγορά τους

1. Στρατιωτική θητεία Αποδοχές (ώς την ανώτατη ασφαλιστική κλάση 2.433 ευρώ)
Χ 20% Χ μήνες στρατιωτικής θητείας - ποσό εξαγοράς με δόσεις.

α) Εκπτωση 15% για εφάπαξ εξόφληση.

β) Οποιος θεμελιώνει δικαίωμα από 1.1.2011 έως 31.12.2014 θα έχει έκπτωση
30%.

γ) Οποιος θεμελιώνει δικαίωμα από 1.1.2015 θα έχει έκπτωση 50%.

2. Γονική άδεια Σήμερα 25 Χ 33,04 Χ 20% = 165,2 ευρώ για κάθε μήνα με δόσεις
για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, 25 Χ 33,04 Χ 37,5% = 309,75 ευρώ για κάθε
μήνα με δόσεις για τους ασφαλισμένους της ΕΤΕ (Εθνική Τράπεζα) και 25 Χ
33,04 Χ 37% = 305,6 ευρώ για κάθε μήνα με δόσεις για τους ασφαλισμένους της
Τραπέζης της Ελλάδος.

Καταβολή εφάπαξ, έκπτωση 15%. ΗΑΕ = ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη (σήμερα
33.04 ευρώ).

3. Ο χρόνος επιδότησης ασθενείας καθώς και ο χρόνος επιδότησης ανεργίας έως
1 έτος ισχύει ή υφίσταται χωρίς καταβολή εισφορών.

4. Εκπαιδευτική άδεια (άνευ αποδοχών) έως 2 χρόνια και χρόνος απεργιών.

Αποδοχές ημερομηνίας αίτησης Χ ποσοστό εισφοράς, συνεισφοράς κάθε Ταμείου
(%) Χ μήνες εξαγοράς = Ποσό εξαγοράς (π.χ. για τους ασφαλισμένους στην
Εθνική Τράπεζα: αποδοχές 3.000 Χ 37,5% Χ 1 μήνα = 1,125 ευρώ κάθε μήνα)

5. Χρόνος σπουδών (πριν από την ασφάλιση).

Ανώτατες- ανώτερες και ο χρόνος σε μέσες σχολές μετά το 17ο έτος της
ηλικίας.

25πλάσιο Χ ΗΑΕ Χ 20% Χ μήνες σπουδών = Ποσό εξαγοράς, π.χ. 25 Χ 33,4 Χ 20% =
165,20 ευρώ ο κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή για
την κύρια σύνταξη.

Επικουρική: 25 Χ 33,04 Χ 6% = 49,56 ευρώ κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση
15% για εφάπαξ καταβολή.

6. Χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση, εξαγορά όπως ακριβώς ο
χρόνος σπουδών (περίπτωση 5η).

7. Πλασματικός χρόνος για τα παιδιά, ανεξάρτητα την ηλικία τους. 1 παιδί: 1
χρόνος 2 παιδιά: 3 χρόνια 3 παιδιά και πάνω: έως 5 χρόνια Χρήση του
πλασματικού χρόνου κάνει η μητέρα, όχι όμως για να θεμελιώσει δικαιώματα ως
μητέρα ανήλικων τέκνων. Αν δεν κάνει χρήση, τότε ο πλασματικός χρόνος
προσμετράται από τον πατέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις