Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού μέχρι 31-12-2012 παρέχονται σε οσους οφείλουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-12-2010. Τις σχετικες οδηγίες παρέχονται σε εγκύκλιο του αναπλ,. υπουργού Εργασιας κ. Γ. Κουτρουμάνη. Σημειωενται οτι παρά τις επαναλαμβανόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπολογίζεται πως τα βεβαιωμένα χρέη προς το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων έχουν πλέον ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ, καθώς μόνο στο ΙΚΑ εκτιμούν πως 300.000 επιχειρήσεις οφείλουν περισσότερα από 6 δισ. ευρώ, ενώ και στο ταμείο των ελεύθερων επαγγελματιών σχεδόν ένας στους δύο ασφαλισμένους (407.000) δεν καταβάλλουν εισφορές, με αποτέλεσμα ο ΟΑΕΕ να «αιμορραγεί» κατά 4 δισ. ευρώ.
Η σχετικη εγκύκλιος βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ. 66 /τ. Α΄/ 31-03-2011)με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον ΟΑΕΕ(Οργ. Ασφάλίσης Ελευθερων Επαγγελματιων) και στα αλλα ταμεια που οφείλουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-12-2010, να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού μέχρι 31-12-2012.
Συμφωνα με την εγκύκλιο θεσπίζεται μια ειδική - μεταβατικής ισχύος- διάταξη -με την οποία αναστέλλεται μέχρι 31.12.2012 η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλών σε βάρος των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διευκολύνονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι εργοδότες στην καταβολή των οφειλόμενων εισφορών. Η αναστολή των αναγκαστικών μέτρων προβλέπεται ρητά στο νόμο και ο προσδιορισμός του μηνιαία καταβαλλόμενου ποσού έναντι της οφειλής γίνεται από το αρμόδιο διοικητικό όργανο. Οι αιτήσεις υπαγωγής στη διάταξη του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τα καθ' ύλη αρμόδια όργανα προβαίνουν
-Σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για αναστολή λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης
- Στον καθορισμό του μηνιαία μέχρι 31.12.2012 καταβαλλόμενου ποσού ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής.
Στον διακανονισμό υπάγονται οι οφειλέτες που έχουν απωλέσει τη ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του παγίου συστήματος του ν. 3863/2010 ή άλλων ειδικών ρυθμίσεων οφειλόμενων εισφορών καθώς και όσοι δεν έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους, εφόσον:
α. υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων, και
β. καταβάλλουν ανελλιπώς από 1.1.2011 και εφεξής τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, και
γ. καταβάλλουν ως δόση έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής τους (ληξιπρόθεσμες μέχρι 31.12.2010 οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προστίμων και λοιπών εξόδων αναγκαστικών μέτρων) ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των ασφαλιστικών εισφορών.
Σε καμία πάντως περίπτωση το ποσό αφενός της μηνιαίας καταβολής προς το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και τους λοιπούς φορείς μισθωτών αφετέρου της διμηνιαίας καταβολής προς τον ΟΑΕΕ δεν μπορεί να υπολείπεται των 150,00 ευρώ, ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής προς τα ταμεία ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων - ανεξάρτητα απασχολούμενων είναι 100,00 ευρώ.
Επίσης στον διακανονισμό δύνανται να υπαχθούν και:
α) όσοι οφείλουν εισφορές και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 και εφεξής, εφόσον καταβάλλουν αυτές εφάπαξ ή τις ρυθμίσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3863/2010,
β) όσοι έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3863/2010 ή με άλλες ειδικές ρυθμίσεις και για το υπολειπόμενο ποσό οφειλής. Στην περίπτωση αυτή όμως χάνουν όλα τα πλεονεκτήματα που τους παρείχαν είτε οι διατάξεις του παγίου συστήματος του ν. 3863/2010 είτε οι επιμέρους ρυθμίσεις στις οποίες είχαν υπαχθεί.
γ) όσοι οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων ασφάλισης μισθωτών δεν απασχολούν υπαλλήλους, εφόσον απασχολήσουν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα έως την 31.12.2012 και για όσο διάστημα απασχολούν προσωπικό.
Η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο διακανονισμό γίνεται - ανεξάρτητα από το ύψος των οφειλόμενων εισφορών - στα αρμόδια όργανα των Ασφαλιστικών Οργανισμών
Ειδικά για οφειλέτες, των οποίων το ποσό της κεφαλαιοποιμένης οφειλής υπερβαίνει:
α) για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις 300.000,00 ευρώ,
β) για τον ΟΓΑ τις 200.000,00 ευρώ και
γ) τους λοιπούς φορείς τις 80.000,00 ευρώ, το ποσό της δόσης - μπορεί να είναι μικρότερο από τα οριζόμενα (1,25%) και να ανέρχεται στο 0,80% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Ειδικά στους αυτοτελώς απασχολούμενους - ασφαλισμένους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, που οφείλουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ύψους τουλάχιστον 600,00 ευρώ, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης αυτών σε τριμηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβούν τις 20, ενώ ως ελάχιστη δόση ορίζεται το ποσό των 150,00 ευρώ. Η υπαγωγή τους στη ρύθμιση αναστέλλει τη λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης σε βάρος τους, ενώ η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθμιση και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού. Απώλεια του παρεχόμενου διακανονισμού με το κοινοποιούμενο άρθρο επέρχεται:
Α. από την μη καταβολή των τρεχουσών από 1.1.2011 και εφεξής ασφαλιστικών εισφορών εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Β. από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της καθορισθείσας- έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής- δόσης.
Τελος στην ιδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η υπαγωγή του οφειλέτη στον παρόντα διακανονισμό εναπόκειται στη βούλησή του, η οποία άλλωστε εκδηλώνεται με υποβολή σχετικής αίτησης. Όσοι δεν επιθυμούν να υπαχθούν στον παρόντα διακανονισμό έχουν την εναλλακτική επιλογή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τη πάγια ρύθμιση οφειλών του ν. 3863/2010, σταθμίζοντας τα οφέλη της κάθε ρύθμισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις