Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ 12 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΟΙ 12 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Αλλαγές στα εργασιακά φέρνει σχετικό νομοσχέδιο αφου -με βάση το βασικό μισθό της Εθνικής Γενικης Συλλογικής Σύμβασης Εργασιας( σημερα ειναι 740 ευρω),-οι επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα, θα εχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε μειώσεις μισθών, αλλά να εχουν και ευελιξία στις απολύσεις (και χωρις αποζημίωση) καθως και στην ελαστικοποιηση των εργασιακών σχέσεων.
Τα 12 βασικά σημεία των ανατροπών ειναι τα εξης:
1- Καθιερωνται(ιδιωτικός τομέας)οι «ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις». Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπερισχύουν έναντι των κλαδικών και των ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων. Μέχρι σήμερα οι μισθοί, τα επιδόματα και οι όροι εργασίας ρυθμίζονταν συλλογικά σε τρία επίπεδα. Σημερα η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθόριζε (και θα εξακολουθήσει να καθορίζει) τους ελάχιστους όρους αμοιβής και εργασίας, οι κλαδικές και οι ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις προσδιόριζαν καλύτερους όρους σε κάθε κλάδο και επάγγελμα και οι επιχειρησιακές είχαν κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις, σε επίπεδο επιχείρησης.
2-Οι επιχειρησιακές συμβάσεις μπορούν να αλλάξουν όλους τους όρους εργασίας και αμοιβής με γνώμονα «την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στις συνθήκες της αγοράς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας», όπως τονίζεται στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου. Και όχι για να αποτραπούν λουκέτα ή ομαδικές απολύσεις (όπως επιδίωκε η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, θα έχουν ως «πάτωμα» τα ελάχιστα όρια μισθών και ημερομισθίων που προβλέπει η εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (αλλάζει ο νόμος που προέβλεπε την υπερίσχυσή τους ακόμη και έναντι της ΕΓΣΣΕ). Θεωρητικά, μπορεί να συμφωνούνται μειώσεις μισθών ακόμη και πάνω από 50% - 60% αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η ανώτατη αμοιβή, με βάση την ΕΓΣΣΕ, για έγγαμο υπάλληλο με τρεις τριετίες είναι σήμερα 1.020,80 ευρώ ενώ υπάρχουν συμβάσεις που, για τον ίδιο εργαζόμενο, η αμοιβή ξεπερνά τα 2.500 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός για τον νεοπροσλαμβανόμενο θα είναι τα 739,56 ευρώ. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα μπορούν, ακόμη, να προβλέπουν ελαστικά ωράρια εργασίας, συμφωνία για τον αριθμό των απολύσεων που θα γίνουν στη διάρκεια του χρόνου (πλην των ομαδικών για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν τα όρια για όλες τις επιχειρήσεις), νέους κανονισμούς εργασίας, ειδικούς όρους για την εκ περιτροπής εργασία, τη μερική απασχόληση κ.ά.
3-Ο εργαζόμενος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να την αρνηθεί, την εφαρμογή μιας ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης εφόσον έχει υπογραφεί ανάμεσα στον εργοδότη και τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Αν, μάλιστα, απολυθεί όσο διαρκεί η επιχειρησιακή σύμβαση, ο εργοδότης θα του καταβάλει την αποζημίωση με βάση το νέο μειωμένο μισθό.
4-Ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας μπορουν να υπογράψουν Κάθε εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους με το επιχειρησιακό σωματείο και αν δεν υπάρχει, με το αντίστοιχο κλαδικό ή την αντίστοιχη Ομοσπονδία.
5-Η ειδική επιχειρησιακή σύμβαση θα κατατίθεται μαζί με μια «αιτιολογική έκθεση» στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο απλώς θα γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα. Δεν θα μπορεί να απορρίπτει την εφαρμογή της σύμβασης.
6-Αν δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, εργαδοτης και εργαζομενοι θα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν είτε από κοινού είτε μονομερώς (εφόσον το ένα μέρος έχει ζητήσει τη μεσολάβηση) στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Ο ΟΜΕΔ, σύμφωνα με το νέο καθεστώς, θα μπορεί, ωστόσο, να εκδίδει απόφαση διαιτησίας μόνο για τους μισθούς και τα ημερομίσθια.
7-Στις επιχειρήσεις κάτω των 20 εργαζομένων όπου δεν μπορεί να συσταθεί σωματείο, δεν θα υπογράφονται ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις. Οι όροι αμοιβής και εργασίας θα είναι υποχρεωτικά αυτοί που προβλέπουν η κλαδική ή η ομοιοεπαγγελματική σύμβαση αφού και με το νέο καθεστώς ο εκάστοτε υπουργός διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει και να κηρύξει γενικά υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή ενός επαγγέλματος μια συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία έχει υπογραφεί και δεσμεύει το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Αν δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση, θα ισχύουν ατομικές συμβάσεις με τους όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
8-. Αν δεν ισχύει καμία κλαδική σύμβαση εργασίας και δεν υπάρχει ούτε επιχειρησιακή σύμβαση οι όροι αμοιβής και εργασίας στην επιχείρηση θα ρυθμίζονται με ατομικές συμβάσεις οι οποίες θα έχουν ως ελάχιστο «δίχτυ» προστασίας τους όρους αμοιβής και εργασίας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης που υπογράφει η ΓΣΕΕ με τις εργοδοτικές οργανώσεις.
9-Σχετικα με τις αποζημιώσεις σε περίπτωση απόλυσης το σχέδιο νόμου προβλέπει τη μη πληρωμή αποζημίωσης στο νέο που θα απασχολείται «δοκιμαστικά» για 1 χρόνο σε μια επιχείρηση (η δοκιμαστική περίοδος από 2 - 6 μήνες που ήταν αυξάνεται τώρα στον 1 χρόνο). Προβλέπει, ακόμη, την καταβολή 1 μισθού (αντί των 2) σε περίπτωση απόλυσης, με προειδοποίηση, υπαλλήλου που εργάζεται από 1 - 2 χρόνια στον ίδιο εργοδότη. Οι αλλαγές αυτές έχουν γενική εφαρμογή και δεν συνδέονται με τις επιχειρησιακές συμβάσεις.
10-Σχετικα με την προσαύξηση ωρομισθίου για τις υπερωρίες που θα κάνει ο μερικώς απασχολούμενος με απόφαση του εργοδότη καταργείται η προσαύξηση 10% του ωρομισθίου που είχε ψηφιστεί πριν από μερικούς μήνες. Ο μερικώς απασχολούμενος, εφόσον του ζητηθεί να εργαστεί επιπλέον ώρες, θα αμείβεται όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
11-Για τους «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους το νομοσχέδιο επανακαθορίζει τη διάρκεια της απασχόλησης των εργαζομένων σε έμμεσο εργοδότη (με τυχόν παρατάσεις) στους 36 μήνες από 18 που είναι σήμερα. Μετά την πάροδο των 36 μηνών ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.
12-Αυξάνεται από τους 6 στους 9 μήνες το διάστημα που μπορεί ο εργοδότης να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής εργασίας (απασχόληση για λιγότερες ώρες, ημέρες, εβδομάδες ή και μήνες) αντί να προχωρήσει σε απολύσεις. Ο νόμος τον υποχρεώνει απλώς να ενημερώσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να διαβουλευτεί μαζί τους.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις